1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

t]m-eo-kvkv-tä-j-\nð t]-cv c-Pn-ÌÀ sN-¿Ww; \m-ep sImñ-t¯-¡v s_-\-^n-äv Cñ; B-dp-am-k-am-bn«pw tPm-en e-`n-¨n-sñ-¦nð Xn-cn-¨-b-¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-§Ä G-sd GÀ-s¸-Sp-¯n-sb-¦nepw Hópw ¢-¨p-]n-Sn-¡m-sX t]mb-Xv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å A-\n-b-{´n-X Ip-Sn-tb-äw -aq-e-ambn-cpóp. bq-tdm-]y³ Aw-K cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ-¡v kzm-X-{´y-t¯m-sS G-Xp cm-Py¯pw bm-{X sN-¿m-\pw tPm-en sN-¿m-\pw Xm-a-kn-¡m-\p-a-Å A-h-Im-i-am-Wv {_n«-s\ Ip-Sp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. B hn-Im-cw DÄ-s¡m-ïp he-Xp Xo-{h ]mÀ-«nbm-b bp-¡n-¸v Fw-]n-am-sc kr-ãn-¡m³ Xp-S-§n-b-tXm-sS F-s´-¦nepw sN-bv-tX a-Xn-bm-hp F-ó A-h-Ø-bn-em-Wv {]-[m-\-a{´n Im-a-tdm¬. 

A-Xn-sâ `m-K-am-bn \n-b-a-hn-cp-²-sa-¦nepw H-t«-sd \n-b-{´-§-fm-Wv Có-se {]-[m-\-a{´n {]-Jym-]n-¨Xv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v {]-bm-kw D-ïm-¡p-ó Cu \n-b-{´-W-§Ä \-S-¸n-em-¡m³ ]äptam Fó tNm-Zyw A-h-ti-jn-¡p-óp-sï-¦nepw C-t¸mÄ {_n-«o-jv sXm-gn-enð `q-cn-]-£hpw \n-b-{´n-¡pó t]m-f-ïnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v C-Xv Xn-cn-¨-Sn-bm-Ipw. C-Xp \-S-¸n-em-bmð C-t¸mÄ {_n-«-\nð I-gn-bp-ó a-e-bm-fn-IÄ-¡v H-cp ]-cn-[nh-sc Kp-W-I-c-am-Ipw. 

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-b-{´n-¡p-I-sb-ó-XmWv Cu {]-Jym-]-\-§-fp-sS ImXð. C-Xn-sâ `m-K-ambn, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ {_n-«-\n-se-¯n-bmð t]m-eo-knð A-¡mcyw c-Pn-kv-äÀ sN-bv-Xn-cn-¡Ww. C-Xp-Iq-Sm-sX {]-Jym-]n-¨ \n-b-{´-W-§Ä X-§Ä A-[n-Im-c-¯nð hoïpw Xp-SÀ-ómð IÀ-i-\-am-bn \-S-¸m-¡p-saópw tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ {]-Jym-]n-¨p. 

hy-àamb sXm-gnð Cñm-sX {_n-«-\nð Xp-S-cpó-Xv _p-²n-ap-«m-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-§-fm-Wv Im-a-tdm¬ {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv. F-ómð, tPm-en-bnñm-sX {_n-«-\nð Xp-S-cp-ó Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc I-sï-¯p-óXpw Xn-cn-¨-b-¡p-óXpw F-§-s\-sbó tNmZyw D-bÀ-ón-«pïv. C-¯-c-¡mÀ Hu-tZymKn-I tc-J-I-fn-se-hn-sS-bpw D-ïm-In-sñópw Ah-sc Xn-cn-¨-dnbp-I {]-bm-k-am-bn-cn-¡p-sa-óp-am-Wv hn-aÀ-i-IÀ ]-d-bp-ó-Xv.

C-sXm-gn-hm-¡m-\m-Wv Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ {_n-«-\n-se-¯n-bmð D-S³ t]m-eo-kv kv-tä-j-\nð c-Pn-kv-äÀ sN-¿-W-sa-ó Bi-bw kÀ-¡mÀ ap-tóm-«p-sh-¡p-ó-Xv. {_n-«-\n-se-¯n B-dp-am-k-¯n\-Iw tPm-en e-`n-¨n-sñ-¦nð A-hÀ-¡v bm-sXm-cp \n-b-a ]-cn-c-£bpw e-`n-¡n-sñópw \m-«n-te-¡v Xn-cn-¨-b-¡p-saópw Im-a-tdm¬ ]-dªp. Cu \n-b-{´-Ww h-cp-ó-tXmsS, Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡m-\m-Ip-sa-óm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ hn-izm-kw. IpSntbä¡mcpsS F®w {IamXoXamIpóXp aqew {]mtZinI tkh\§Ä¡p thïn hcpó A[nI Bhiy§Ä¡mbn ASnb´c ^ïv cq]oIcn¡póXpw ImadWnsâ BtemN\bnep-ïv. 

{_n-«-\n-se-¯p-ó Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ¡v  tPm-en e-`n-¡p-I-bm-sW-¦nepw B-Zy \m-ep-hÀ-jw C-hÀ-¡v hÀ-¡v s_-\-^n-äp-IÄ e-`n-¡nñ. tkm-jyð lu-kn-Mv B-\p-Iq-eyhpw {_n«-\v ]pd-¯v Xm-a-kn-¡p-ó Ip-«n-IÄ-¡v ssNð-Uv s_-\-^näpw Sm-Iv-kv s{I-Unäpw e-`n-¡p-I-bnñ. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-¯p-\n-só-¯p-ó Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K§-sf {_n-«-\n-te-¡v sIm-ïp-h-cp-ó-X-nepw \n-b-{´-W-ap-ïm-Ipw. sX-cp-hnð I-gn-bp-ó-hÀ¡pw `n-£-¡mÀ¡pw X-«n-¸p-ImÀ¡pw ZoÀ-L-Im-e-t¯-bv-¡v bm{Xm hne-¡v GÀ-s¸-Sp-¯p-sa-ópw Im-a-tdm¬ {]-Jym-]n-¨p. 

t]m-fïp-t]m-ep-Å cm-Py-§-fnð-\n-óm-Wv {_n-«-\nð G-ähpw Iq-Sp-Xð Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc-¯p-óXv. A-ôp-e-£-t¯m-fw t]m-f-ïp-ImÀ C-t¸mÄ {_n-«-\n-ep-sï-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. C-Xn-\v ]p-dsa, A-Sp-¯ H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS ]-¯p-e-£-t¯m-fw ]pXn-b Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ {_n-«-\n-te-¡v I-S-¡m³ X-¿m-sd-Sp-¡p-ó-Xm-bn ]pXn-b kÀ-th sh-fn-s¸-Sp-¯póp. \n-e-hnð 78 e-£w Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ {_n-«-\n-ep-sï-óm-Wv I-cp-X-s¸-Sp-ó-Xv. P-\-kw-Jy-bp-sS 12 i-X-am-\-t¯m-fw h-cp-anXv. {_n-«³ sIm-ïp-h-cpó \nba]cnjvImc§Ä AwKoIcn¡m¯]£w bqtdm]y³ bqWnb³ hnSpsa-ó Im-cyhpw Im-a-tdm-Wn-sâ ]-cn-K-W-\-bn-ep-ïv. bqtdm]y³ bqWnb\nð XpSctWm thïtbm Fóp \nivNbn¡m³ 2017ð lnX]cntim[\ \-S-¯pw. Im-a-tdm-Wn-sâ {]-Jym-]\-§-tfm-Sv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ {]-Xn-I-cn-¨n-«n-sñ-¦nepw PÀa³ Nm³keÀ AwKe saÀ-¡ð DÄ-s]-S-bp-Å-hÀ Im-a-tdm-Wn-sâ Ip-Sn-tb-ä \n-b{´-W {]-Jym-]-\-¯n\v ]n-´p-W-bp-am-bn cw-K-¯pïv.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category