1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

Htc F-bÀ-t]mÀ-«nð \nópw hn-am-\w am-dn I-b-dn-bmepw C-´y-¡mÀ-¡p hn-k thWw; C-óp ap-Xð {_n-«¬ \-S-¸n-em-¡p-ó {Sm³-kn-äv hn-k k-{¼-Zm-bw C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI h-gn hn-am-\w am-dn-¡-b-dn a-äp cm-Py-§-fn-te¡v bm-{X sN-¿p-ó C-´y-¡mÀ¡pw C-óp ap-Xð {Sm³-kn-äv hn-k GÀ-s¸-Sp¯n. {Sm³-kn-äv hn-km N-«-§Ä e-Lq-I-cn-¡p-ó ]-²-Xn-bp-sS `m-K-am-bn {_n-«³ \-S-¸m-¡n-b k-{¼-Zm-bw C-´y-¡mÀ-¡v C-c-«n-¸-Wn-bm-bn amdn. hn-k Hm¬ A-ssd-hð bp-sI A-S-¡-ap-Å an-¡ bq-tdm-]y³ cm-Py-§Ä¡pw C-´y³ kÀ-¡mÀ hm-cn-t¡m-cn sIm-Sp-¡p-t¼m-gm-Wn-Xv. 48 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð bp-sI h-gn IS-óp t]m-Ip-ó Nn-e cm-Py-§-fnð \n-ópÅ bm-{X-¡mÀ-¡m-Wv {Sm³-kn-äv hn-k \nÀ-_-Ô-am-¡n-bXv. C-´y-sb Iq-Sm-sX ssN-\, ]m-¡n-Øm³, _w-¥m-tZiv, A-^v-Km-\n-Øm³ {io-e-¦, t\-¸m-Ä Xp-S§n-b G-jy³ cm-Py-§fpw Z-£n-Wm-{^n-¡, Lm-\, en_n-b Xp-§n-b B-{^n-¡³ cm-Py-§-fpw DÄ-s¸-sS 75 cm-Py-§Ä ]-«n-I-bn-ep-ïv. 

Cu cm-Py-¡mÀ-¡v bp sI F-bÀ-t]mÀ-«p-I-fn-en-d-§m³ {Sm³-kn-äv hn-k thWw. C-hÀ-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\n-d-§m-\pw ]-p-d-¯n-d-§m-\p-ap-Å {Sm³-kn-äv hn-k-IÄ¡pw A-t]-£n-¡mw. A-Sn¡-Sn bm-{X sN-¿p-ó-hÀ-¡v 30 ]u-ïv ^okvv A-S-¨mð c-ïp hÀ-jw Im-em-h-[n-bp-Å {Sm³-kn-äv hn-k e-`n-¡pw. C-´y-¡mÀ¡pw ssN-\-¡mÀ¡pw sNdn-b H-cn-f-hpw A-\p-h-Zn-¨n-«p-ïv. {_n-«ojv, sF-dn-jv _-tbm-sa-{Sn-Iv hn-k {Sm³-kn-än-\p-Å tc-J-bmbn C-´y-¡mÀ¡pw ssN-\-¡mÀ¡pw D-]-tbm-Kn-¡mw. 

Cu ]-«n-I-bnð DÄ-s¸-Sm-¯ cm-Py-¡mÀ-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\p ]p-d-¯n-d-§m³ am-{X-sa {Sm-³-kn-äv hn-k-bp-sS B-h-iy-ap-Åq. C-¡q-«-¯nð ku-Zn A-td_y, bpF-C, Ip-ssh¯v, _lv-ssd³, J¯À. H-am³ XpS-§n Fñm A-td-_y³ KÄ-^v cm-Py-§fpw ^n-en-¸o³kv, Xm-bv-hm³  Xp-S§n-b a-äv G-jy³ cm-Py-§-fp-S-a-S-¡w 49 cm-Py-§-fm-Wp-Å-Xv. Xp-SÀ bm-{X-bv-¡p-Å D-d¸mb Sn¡-äv D-sï-¦n-ð am-{X-sa Cu cm-Py-¡mÀ-¡v hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\p ]p-d-¯n-d-§m-\p-Å {Sm³-kn-äv hn-k e-`n¡q. h-chpw t]m¡pw hn-am-\- amÀ-K-am-bn-cn-¡Ww. sXm-«-Sp-¯ Zn-h-kw 11.59þ\p ap-¼m-bn ]p-d-s¸-Sp-Ibpw bm-{X A-h-km-\n-¡p-ó Øe-s¯ i-cnbm-b tc-J-I-fpw ssIh-iw thWw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category