1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

Fñm hnk t^m-ap-Ifpw A-t]-£n-t¡-ï \n-_-Ô-\-Ifpw ]-cn-jv-I-cn-¨p; bpsI-bnð D-Å-h-cpw bpsI-bn-te-¡v h-cm³ B-{K-ln-¡p-ó-hcpw A-dn-ªn-cn-t¡-ïh

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv hnk sIm-Xn-¡p-ó-hÀ Cu A-dn-bn-¸p-IÄ XoÀ-¨-bmbpw I-ïn-cn-¡Ww. {_n-«-\nð C-t¸mÄ Xm-a-kn-¡p-ó-hcpw {_n-«-\n-te-¡v h-cm³ B-{K-ln-¡p-ó-h-cpam-b Fñm-h-cpw A-dn-ªn-cn-t¡-ï h-kv-Xp-X-I-fm-Wn-h. Fñm¯-cw hnk t^m-ap-Ifpw A-t]-£n-t¡-ï \n-_-Ô-\-I-fpw bp.sI. kÀ-¡mÀ ]-cn-jv-I-cn¨p. A-h-tbm-tcm-óp-am-Wv C-\n ]-d-bp-óXv. C-tXm-sSm-¸-ap-Å en-¦v k-µÀ-in-¡p-I-bm-sW-¦nð hn-i-Z-hn-h-c-§fpw A-t]£ t^m-ap-Ifpw e-`y-amIpw

t^mw tem-Mv sd-kn-U³kv (F-^v.Fð.BÀ)
tem-Mv sd-kn-U³-kv hy-h-Ø-bnð bp.sI-bn-se Xma-kw ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn-\v th-ï hy-h-Ø-I-fm-Wv C-Xnð ]-d-bp-óXv. bp.sI-bnð C-t¸mÄ Xm-Xv-Imen-I A-\p-hm-Z-t¯msS (sSw-]d-dn s]À-anj³) Xm-a-kn-¡p-ó-hcpw C-hn-Sp-s¯ Xma-kw ZoÀ-Ln-¸n-¡m-\p-t±-in-¡p-ó-h-cp-am-Wv F-^v.Fð.BÀ t^mw D-]-tbm-Kn-t¡-ïXv. A-t]-£m t^mapw amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§-fp-a-dn-bm³ C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI..

S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än
S-bÀ Sp hy-h-Ø-bnð bp.sI-bn-se Xma-kw Xp-S-cp-ó-Xn\pw _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äv e-`n-¡p-ó-Xn-\p-amWv Cu en-¦v D-]-tbm-K-s¸-Sp-t¯-ïXv. A-t]-£-bv-¡v ap³K-W-\ e-`n-¡-W-sa-¦nð 'S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än kÀ-ho-kv' e-`n-¡p-ó-Xn-\p-Å A-t]-£m t^mw D-]-tbm-Kn-¡Ww. 't^mw S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än' D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn\v Cu A-t]£ t^mw D-]-tbm-Kn-¨n-cn-¡Ww. S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än kÀ-ho-kv So-anð-\n-óp-Å I¬-^À-ta-j³ sa-bnð e-`n-¨-Xn-\p-ti-jw th-Ww 't^mw S-bÀ Sp {]-tbm-dnän' D-]-tbm-Kn-¡m³. Cu A-t]-£ Hm¬-sse-\m-bn A-t]-£n-¡m-hp-ó-Xm-Wv. 

_-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äv e-`n-¡p-ó-Xn-\v S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än A-t]-£ D-]-tbm-ln-¡Ww. C-tX hy-h-Ø-bnð Ip-Spw-_mw-K-§-sf-¡q-Sn DÄ-s¸-Sp-¯m³ D-t±-in-¡p-só-¦nð 't^mw S-bÀ Sp {]-tbm-dn-än Un-¸³-Uâv' t^mapw D-]-tbm-Kn-¡Ww. hn-i-Z hn-h-c-§Ä-¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

t^mw skäv (Fð.BÀ)
tem-Mv sd-kn-U³-kv s]À-an-äv hy-h-Ø-bnð bp.sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am-¡m³ D-t±-in-¡p-ó-h-cmWv 'B-¹n-t¡-j³ Sp sk-änð C³ bp.sI. D-]-tbm-Kn-t¡-ïXv. Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-§-fnñm-sX G-sd hÀ-j-§-fm-bn {_n-«-\nð Xm-a-kn-¡p-ó-hcpw C-t¸mÄ Øn-c-Xm-a-k-¯n-\v D-t±-in-¡p-ó-h-cp-w C-Xp-]-tbm-Kn-¡-Ww. amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä {i-²m-]qÀ-hw hm-bn-¨-ti-jw A-t]-£n-¡p-ó-Xn-\mbn C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

S-bÀ Sp ho-k A-ôp-hÀ-j-t¯-bv-¡v ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn\v
c-ïp-hÀ-j-t¯-bv-¡v e-`n-¡p-ó S-bÀ Sp hÀ-¡v ho-k A-ôp-hÀ-j-t¯-bv-¡v ZoÀ-Ln-¸n-¡m³ D-t±-in-¡p-ó-hÀ D-]-tbm-Kn-t¡-ï A-t]-£m t^m-am-WnXv. S-bÀ Sp ho-k-bnð \n-e-hnð bp.sI-bnð D-Å-hcpw A-Xv A-ôp-hÀ-j-t¯-bv-¡v ZoÀ-Ln-¸n-¡m³ D-t±-in-¡p-ó-h-cp-am-bn-cn-¡Ww. F-ómð, C-Xv Fñm S-bÀ Sp hÀ-¡v ho-k-bp-Å-hÀ¡pw D-]-tbm-Kn-¡m-\m-hnñ. {Sm³-kn-j-Wð A-td-ôv-saâv-kn-sâ `m-K-am-bn S-bÀ Sp ho-k-bn-te-¡v am-dn-b-h-À-¡p-am-{X-am-Wv C-Xv _m-[Iw. amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä¡pw A]-£m t^m-an\pw C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

S-bÀ h¬ ({Km-tPzäv Hm¬-{S-{]-WÀ) 
S-bÀ h¬ ({Km-tPz-äv Hm¬-{S-{]WÀ) hn-k ssI-h-i-ap-Å-hÀ-¡v A-Xv ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn-\p-Å-XmWv Cu A-t]-£m t^mw. a-tä-sX-¦nepw hn-`m-K-¯nð ho-k-bp-Å-hÀ-¡v S-bÀ h¬ ({Km-tPzäv Hm¬-{S-{]WÀ) ho-k hn-`m-K-¯n-te-¡v am-dm\pw Cu A-t]-£ D-]-tbm-Kn-¡mw. hn-i-Z hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

S-bÀ h¬ C³-sh-ÌÀ hn-k
S-bÀ h¬ C³-sh-kv-äÀ hok ssI-h-i-ap-Å-hÀ-¡v bp.sI-bn-se Xma-kw ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn\pw a-tä-sX-¦nepw hn-`m-K-§-fn-ep-Å-hÀ-¡v C³-sh-ÌÀ ho-k kz-´-am-¡m\pw Cu A-t]-£ D-]-tbm-Kn-¡mw. C-Xn-\p-Å hn-i-Z-am-b amÀ-K-\nÀ-tZ-i-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿p-I. -

S-bÀ h¬ (F-Iv-sk-]-v£-Wð Sm-eâv) hnk
F-Iv-sk-]v-£-Wð Smeâv hn-`m-K-¯n-ep-Å S-bÀ h¬ ho-k kz-´-am-¡n-bn-«p-Å-hÀ¡pw a-äv hn-`m-K-§-fnð-\nóv Cu hn-`m-K-¯n-te-¡v am-dm³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ¡pw D-]-tbm-Kn-t¡-ï A-t]-£m t^m-am-WnXv. bp.sI.bn-se Xma-kw ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn\pw _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äv e-`n-¡p-ó-Xn\pw C-Xp-]-tbm-Kn-¡mw. \n-e-hnð F-Iv-sk-]v-j-Wð Smeâv ho-k Cñm-¯-hÀ-¡v G-sX-¦nepw Aw-KoIr-X I-emþim-kv-{X Øm-]-\-¯n-sâ Aw-Ko-Im-c-ap-ïm-bn-cn-¡Ww. hn-i-Z hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI. 

S-bÀ h¬ (P-\dð) hnk
S-bÀ h¬ P-\-dð ho-k {]-Im-cw bp.sI.bn-se Xma-kw ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn\pw _-tbm-sa-{Sn-Iv sd-kn-U³-kv s]À-an-äv e-`n-¡p-ó-Xn\pw D-]-tbm-Kn-t¡-ï A-t]-£-bm-WnXv. S-bÀ h¬ P-\-dð ho-k kz-´-am-bp-Å-hÀ-¡v ho-k Im-emh-[n ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn\pw  ssl-en kv-Inð-Uv ssa-{Kâv, ssd-äÀ, Iw-t]mkÀ, BÀ-«n-Ìv, skð-^v Fw-t¹m-bv-Uv tem-bÀ F-óo hn-`m-K-§-fn-ep-Å-hÀ-¡v P-\-dð ho-k-bn-te-¡v am-dm\pw C-Xp-]-tbm-Kn-¡mw. hn-i-Z-hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

S-bÀ h¬ Hm¬-{S-{]-WÀ ho-k
S-b-À h¬ Hm¬-{S-{]-WÀ ho-k kz-´-am-bp-Å-hÀ¡pw Cu hn-`m-K-¯n-te-¡v am-dm³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ¡pw D-]-tbm-Kn-t¡-ï A-t]-£m t^m-an-sâ hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

t^mw kn.BÀ (5)
bp.sI.bnð Xm-a-kn-¡pó s{Im-tb-jy³ ]u-c-Xz-ap-Å-bm-fp-sS bq-tdm-¸n-\p ]p-d-¯p-\n-óp-Å ]-¦m-fn-¡v ho-k ZoÀ-Ln-¸n-¨p-In-«p-ó-Xn-\m-Wv (t\m¬þC-C-F ^m-anen Hm-^v s{Im-tb-jy³ ho-k) kn.BÀ (5) A-t]£ t^mw D-]-tbm-Kn-t¡-ïXv. ]-¦m-fn s{Im-tb-jy³ ]uc-sâ Ip-Spw-_mw-K-am-sW-óv Øm-]n-¨p-In-«m³ C-Xm-h-iy-amWv. hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

S-bÀ Sp Un-¸³Uâv hn-k
S-bÀ Sp hnk-bn-te-¡v am-dm-\p-t±-in-¡p-I-tbm S-bÀ Sp ho-k Im-emh-[n ZoÀ-Ln-¸n-¡m³ D-t±-in-¡p-Itbm sN-¿p-ó-hÀ-¡v A-h-cp-sS B-{in-X-cp-sS ho-k ZoÀ-Ln-¸n-¡p-ó-Xn-\v ap³K-W-\ e-`n-¡p-ó-Xn-\mWv Cu tkh-\w {]-tbm-P-\-s¸-Sp-t¯-ïXv. \n-e-hn-ð Un-¸³Uâv F-ó \n-e-bnð {_n-«-\nð Po-hn-¡p-ó-hÀ-¡mIpw C-Xn-sâ {]-tbmP-\w e-`n-¡p-I. hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI

S-bÀ Sp Un-¸³Uâv hnk 
c-ïp-hÀ-j-t¯-bv-¡p-Å {Sm³-kn-j-Wð S-bÀ Sp hÀ-¡v ho-k-bp-sS Im-emh-[n A-ôp-hÀ-j-am-bn ZoÀ-Ln-¸n-¡m-\p-t±-in-¡p-ó-h-cp-sS B-{in-XÀ-¡p th-ïn-bp-Å-XmWv Cu A-t]£ t^mw. \n-e-hnð S-bÀ 2 hÀ-¡v hn-k-bp-Å-h-cp-sS Un-¸³-Uâm-bn bp.sI-bn-ep-Å-hÀ-¡p-am-{X-am-Wv C-Xnð A-t]-£n-¡m-\m-hp-I. hn-i-Z hn-h-c-§Ä¡v C-hn-sS ¢n-Iv sN-¿pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category