1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

Cóv X-só I-e-ï-dnð Ah-[n Ip-dn-¨v h-t¨mfp; C-¡p-dn {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv G-{]nð 25\v ku-¯mw-]v-S-Wnð; Fñm-h-scbpw kzo-I-cn¡m-s\m-cp-§n B-Uw-_-c ku-I-cy-§-fp-Å H2 Knð-Uv-lmÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fpsS G-ähpw h-en-b B-tLm-j-am-bn amdn-b {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Xo-b-Xnbpw th-Znbpw ]-Xn-hn-\v hn-cp-²-am-bn am-k-§Ä-¡v ap-t¼ {]-Jym-]n¨p. ap³ hÀ-j-j-§-fn-señmw A-hmÀ-Uv t\m-an-t\-j\pw {]-Jym-]-\hpw h-sc I-gn-ª ti-j-am-bn-c-p-óp th-Zn \n-Ý-bn-¨n-cp-ó-sX-¦nð C-¡p-dn am-k-§Ä-¡v ap-t¼ th-Zn-bp-sS Im-cy-¯nð Xo-cp-am-\-am-bn. 2015 G-{]nð 25 i-\n-bmgv-N cm-hn-se 11 ap-Xð ssh-Ip-tó-cw F-«v h-sc-bm-Wv C-¯-hW-s¯ A-hm-À-Uv ss\-äv A-c-t§-dp-I. A-Xym-Vw-_-c ku-I-cy-§-fp-Å \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-IÄ-¡v C-cp-óv H-cp Znh-kw B-kz-Zn-¡m³ I-gn-bp-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-se H2 Knð-Uv-lm-fn-emWv Cu hÀ-j-s¯ A-hmÀ-Uv ss\-äv \-S-¡p-I.
 
A-ômw hÀ-j-¯n-te-¡v I-S-¡p-ó {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð ]-s¦-Sp-¡m³ Zq-sc-tZ-i-¯v \n-óph-sc F-¯p-ó B-fp-I-fp-sS ku-Icyw I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv ap³-Iq-«n th-Zn {]-Jym-]n-¡p-óXv. c-ïm-bn-c-t¯m-fw t]À-¡v C-cp-ópw A-t\-Iw t]À-¡v \nópw Im-Wm-hp-ó hen-b lm-fm-Wv C-¡p-dn _p-¡v sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. B-fp-IÄ hópw t]mbpw \nð-¡p-ó-Xn-\mepw cm-hn-se ap-Xð cm{Xn h-sc ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§-dp-ó-Xn-\m-epw 5000 t]À-¡v h-sc C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v km-£yw-h-ln-¡m³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-Xn-\v ap-¼v \-S-ó G-ähpw hen-b th-Zn se-Ì-dn-se AXo-\ Xo-tb-äÀ B-bn-cpóp. A-Yo\-X-tbm-Sv In-S-]n-Sn-¡p-óXpw Iq-Sp-Xð Im-gv-N-kp-J--ap-Å-Xpam-b Xo-tb-ä-dm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä.

2010ð kzn³-U-Wnð B-cw-`n-¨ A-hmÀ-Uv ss\-äm-Wv am-ô-ÌÀ, se-ÌÀ, t{Imbv-tUm-¬ h-gn Aômw hÀ-jw ku-¯mw-]v-S-Wnð F-¯p-óXv. Hm-tcm hÀ-jhpw bp-sI-bnse Hmtcm `mK-¯v h-¨v \-S-¡p-ó-Xn-\mð B `m-K-¯p-Å a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bp-sa-óp-Å-Xm-Wv {]-tXyI-X. {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS \m-ev A-hmÀ-UpIÄ Iq-Sm-sX an-kv tI-c-f bq-tdm-¸v þ a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-chpw C-tXm-S-\p-_-Ôn-¨v \-S-¡pw. Hmcp A-hm-À-Uv ]-cn-]m-Sn-¡v tI-h-ew 15 an-\n-«v am{Xw sN-e-h-gn-¡m-dpÅp. bp-sI-bn-se hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sS I-gn-hv sX-fn-bn-¨ G-ähpw {]-K-Ûcm-b a-e-bmfn I-em-Im-c-ò-m-cp-sS ssh-hn-[y-amÀ-ó I-em-hn-cp-óm-bn-cn-¡pw A-hmÀ-Uv ss\än-s\m-¸w A-c-t§-dpI.

hnhn-[-bn-\w \m-tSm-Sn \r-¯§Ä, ¢m-kn-¡ð Um³-kpIÄ, kn-\n-am-än-Iv Um³-kv Xp-S§n-b H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å A-]qÀ-Æ kp-µ-c-am-b H-cp kp-Zn-\-am-bn-cn-¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\äv. cm-hn-se ]Xn-s\m-ón-\v an-kv tI-c-f bq-tdm-¸v a-Õ-c-¯n-ssâ B-Zy du-tïm-sS-bm-bn-cn¡pw ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Xp-S¡w. a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-¯n-sâ B-Zy duïpw D-¨-bv-¡v ap-¼v \-S-¡pw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Xow-tkm-t§m-sS D-¨-bv-¡v B-cw-`n-¡p-ó I-em-hn-cp-ónsâ Nn-e-¦ A-gn-¡pó-Xv F-«p-aWn-tbm-sS-bm-bn-cn-¡pw. bp-Iv-a, t^m-_v-a, I-em-ta-f-IÄ-t¡-ähpw Iq-Sp-Xð {i-² t\-Sn-b-h-cp-sS {]-IS-\w C-hn-sS Dïm-Ipw. Xn-I¨pw hy-Xy-kv-Xhpw AXo-h s{]m-^-j-W-ep-am-b ]-cn-]m-Sn-IÄ A-h-X-cn-¸n-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-h-À-¡v A-hk-cw \ð-Ip-ó-Xp-am-bn-cn-¡pw. 

ap³-\n-c-bn-se \q-tdm-fw ko-äp-IÄ H-gn-sI _m-¡n Fñm ko-äp-Ifpw ku-P-\y-am-bn B-bn-cn¡pw C-¡p-dnbpw \ð-Ip-I. ap³-\n-c-bnð ]-Ww \ðIn-sIm-Sp-¡-p-ó ko-äp-I-fn-ð hn-sF-]n ]-cn-K-W-\-tbm-sS B-f-p-IÄ-¡v I-em-hn-cp-óv B-kz-Zn-¡m³ km-[n-¡pw. an-kv tI-c-f a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§-fnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xm-Xm-]cyw D-Å-hÀ A-hmÀ-Uv ss\-än-se {i-t²-bam-b ]-cn-]m-Sn A-h-X-cn-¸n-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ, kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v G-sä-Sp-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ Xp-S§n-b BÀ¡pw Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó C-sa-bnð _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-XmWv. A-t]-£n-¡p-ó Fñm-hÀ¡pw A-hk-cw Dd-¸v ]-d-bm³ km-[n-¡n-sñ-¦n-epw an-I-¨ {]-Xn-`-bp-Åh-sc ]-cn-K-Wn-¡p-ó-XmWv. ku-¯mw-]v-S-Wnð \n-ópw 40 ssað Np-ä-f-hn-ep-Å-hÀ-¡v Fñm Im-cy-§-fnepw ap³K-W-\ D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv. 

_-Ô-s¸-tS-ï hn-em-kw þ [email protected]

AhmÀ-Uv ss\-än-sâ hn-]p-eam-b {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡p th-ïn c-ïp {][m-\ I-½-än-IÄ {-]-hÀ-¯n-¡p-w. sN-bÀ-am\pw ssh-kv-sN-bÀ-am-\pw AS-¡w {][m-\ Np-a-X-e-¡m-sc DÄ-s¸-Sp-¯n-bp-Å B-Zy I½-än c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw {]-Jym-]n-¡p-ó-Xm-Wv. B-tLm-j-§-fp-sS Np¡m³ ]n-Sn-¡m³ {]m-tZin-I kw-LS-\m {]-Xn-\n-[n-I-fp-ambn tNÀ-óp hcp-ó Rm-b-dmgv-N ku-¯mw-]-SWnð ao-änw-Kv \-S-¯póp-ïv. Cu ao-änwKnð ]-s¦-Sp-¡p-ó-hcnð \nópw H-cp P\-dð I¬-ho-\-d-dp-sS t\-Xr-Xz-¯nð B-tLm-j I½-än-tbbpw sX-c-sª-Sp-¡pw. Cu I-½-än-bp-sS hn-h-c§Ä Xn-¦-fmgv-N {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

P\ph-cn H-óp-ap-X-em-Wv A-hmÀUv-ss\-äv t\m-an-t\-j³ B-cw-`n-¡p-óXv. \yq-kv t]-gvk¬ Hm-^v Z CbÀ, b-§v Sm-eâv, s_-Ìv A-tkm-kn-tb-j³, s_-kv-äv t\-gv-kv F-ón§-s\ \m-ev hn-`m-K-§-fn-em-Wv A-hmÀ-Uv \ð-Ip-ó-Xv. Cu \m-ev hn-`m-K-§-fnepw AÀ-l-cm--bp-Åh-sc BÀ-¡v th-W-sa-¦n-epw t\m-an-t\-äv sN-¿mw. \m-ev hn-`m-K-§-fn-epw sX-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-ó A-ôv t]À ho-Xw ss^-\-en-ÌpIÄ B-bn Xo-cpw. C-hÀ-¡v th-ïn H-cp-am-kw \-S-¡pó thm-«nw-Kn-\p ti-jw G-ä-hpw Iq-Sp-Xð thm-«v t\-Sp-óh-sc B-bn-cn¡pw hnP-bn B-bn sX-c-sª-Sp-¡p-I. ss^-\-en-Ìp-IÄ¡pw k-½m-\w \ð-Im-dp-ïv. hn-i-Z-hn-h-c-§Ä P-\ph-cn H-ón-se hmÀ-¯-bnð ]-cm-aÀ-in-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

a-d-¡-cp-Xv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð H-cn-¡-se-¦nepw ]-s¦-Sp-¯n-sñ-¦nð \n-§Ä bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó a-e-bm-fn-bm-hnñ. AXp-sIm-ïv a-d-¡m-sX G-{]nð 25\v Ah-[n _p-¡v sN-¿p-I. F-ón-«v B-th-i-t¯m-sS A-hmÀ-Uv ss\-äv B-tLm-j-am-¡mw. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category