1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

kmw.. ssk-an.. tPmÀ-Öv-Ip-«n, ss\-kv.. D-®n-Ir-jv-W³.. ssj-\p.. c-iv-an: C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bmfn A-hmÀ-Uv ss\-äv \-bn-¡p-ó-hÀ C-hÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ku-¯mw-]v-S-Wnð G-{]nð 25\v \-S-¡p-ó {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ \-S-¯n-¸n-\m-bpÅ tImÀ I-½n-än \n-e-hnð hóp. C-óv ku-¯mw-]-Sv-Wnð \-S-¡p-ó B-Zy A-hmÀ-Uv I-½n-än tbm-K-¯nð hn-i-Zam-b B-tLm-j-I-½n-än Iq-Sn \n-e-hnð h-cp-ó-tXm-sS c-ïv I-½n-än-Ifpw H-tc t]m-se {]-hÀ-¯n-¨v C-¯-hW-s¯ A-hmÀ-Uv ss\-äv N-cn-{X kw-`-h-am-¡n am-äp-sa-óv D-d-¸mbn. ku-¯mw-]v-S-Wn-sebpw ]-cn-k-c {]-tZ-i-§-fn-sebpw {][m-\ kw-L-S-\-I-fp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fm-Wv C-óv tbm-Kw tNcp-óXv. Cu tbm-K-¯nð \n-óm-bn-cn¡pw P-\-dð I¬-ho-\À A-S-¡-ap-Å {]-apJ-sc sX-c-sª-Sp-¡p-óXv. C-hÀ-¡v k-lm-bhpw Xp-W-bp-am-bn \nð-¡m-\m-bm-Wv {_n-«n-jv a-e-bmfn tImÀ I-½n-än-¡v cq-]w \ð-In-bXv. ku-¯mw-]v-ä-¬ tdmw-kn tdm-Unse H-bm-kn-kv A-¡mU-an lm-fn-em-Wv C-óv B-tLm-j-I½-än cq-]o-Ic-Ww \-S-¡p-I. k-Pn-¯v tPm-k^v, ssk-a¬ ku-¯mw-]v-äv¬, t\m-_nÄ Iem, kn-_n ta-¸p-d-¯v, a-t\m-Pv ]nff Xp-S-§n-b-hÀ ]-cn-]m-Sn-¡v t\-XrXzw \ð-Ipw. (venue- Oasis academy, Romsey Road, Lord's Hill, Southampton SO16 8FA (sat nav SO16 0XN))
{_n-«n-jv a-e-bm-fn d-knUâv F-Un-äÀ sI BÀ ssjPp-tam³ (I-h³-{Sn) c-£m-[n-Im-cn-bpw, kmw Xn-cp-hm-Xnenð (t_-knw-Kv-kv-täm-¡v) sN-bÀ-am-\pw, ssk-an tPmÀ-Pv ( t{Imbv-tUm¬) ssh-kv sN-bÀ-am-\p-am-bpÅ tImÀ I-½n-än-bm-Wv Np-aX-e G-ä-Xv. A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ ]-cn-]m-Sn-IÄ Un-ssk³ sN-bv-Xv \-S-¸n-em-¡m-\p-Å D-¯-c-hm-Zn-¯w h-ln-¡p-ó Châv U-b-d-Î-dp-sS Np-a-X-e C-¯-h-Wbpw tPmÀ-Pv-Ip-«n F-®w-¹m-tÈcn (I-h³-{Sn) X-só G-sä-Sp-¡pw. I-gn-ª c-ïv hÀ-jhpw tPm-À-Pv Ip-«n¡m-bn-cp-óp ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Np-aX-e. t]mÀ-«v-au-¯n-epÅ {]-ikv-X Km-b-I\pw t{Kkv HmÀ-¡-kv-{S-bp-sS Np-a-X-e-¡m-c-\pam-b D-®n-Ir-jv-W-\m-bn-cn¡pw t{]m-{Kmw tIm-Hm-Un-t\-ä-dp-sS Npa-X-e h-ln-¡p-I. an-Êv tI-c-f bq-tdm¸v, a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§Ä \-S-¯p-ó-Xn-\p-Å ]qÀ-® Npa-X-e G-sä-Sp-¯n-cn-¡pó-Xv bp-sI-bnse G-ähpw {]-i-kv-X\m-b \r-¯m-[ym-]-I-\pw t]m-b hÀj-s¯ {_n-«n-jv a-e-bm-fn \yq-kv t]-gv-k-¬ A-hmÀ-Uv tP-Xm-hpam-b I-em-`-h³ ss\-kmWv. ss\-kv _yq-«n tIm-ï-k-v-äv U-b-d-Î-dm-bn {]-hÀ-¯n-¡p-t¼mÄ an-kv tI-c-f bq-tdm-¸n-sâ Npa-X-e {]-ikv-X I-hb-{Xn c-iv-an {]-Im-ipw (eï³) a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-¯n-sâ Np-aXe t^m_va ssh-kv {]-kn-Uâv ssj-\p ¢-bÀ am-Xyp-kp-w (t_mÄ«¬) G-sä-Sp-¡pw. C-{Xbpw t]-c-S-§nb tImÀ-I-½n-än B-bn-cn¡pw ku-¯mw-]v-S-Wn-se A-hmÀ-Uv I-½n-än-bp-am-bn tNÀ-óv A-hmÀ-Uv hn-cp-sóm-cp-¡p-I.

2015 G-{]nð 25 i-\n-bmgv-N cm-hn-se 11 ap-Xð ssh-Ip-tó-cw F-«v h-sc-bm-Wv ku-¯m-]v-ä-Wnse H2 Knð-Uv-lm-fn-ð C-¯-hW-s¯ A-hm-À-Uv ss\-äv A-c-t§-dp-I. A-Xym-Vw-_-c ku-I-cy-§-fp-Å, \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-IÄ-¡v C-cp-óv H-cp Znh-kw B-kz-Zn-¡m³ I-gn-bp-ó lm-fm-Wv C-Xv. c-ïm-bn-c-t¯m-fw t]À-¡v C-cp-ópw A-t\-Iw t]À-¡v \nópw Im-Wm-hp-ó hen-b lm-fm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä. B-fp-IÄ hópw t]mbpw \nð-¡p-ó-Xn-\mepw cm-hn-se ap-Xð cm{Xn h-sc ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§-dp-ó-Xn-\m-epw 5000 t]À-¡v h-sc C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v km-£yw-h-ln-¡m³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-Xn-\v ap-¼v \-S-ó G-ähpw hen-b th-Zn se-Ì-dn-se AYo-\ Xo-tb-äÀ B-bn-cpóp. A-Yo\--tbm-Sv In-S-]n-Sn-¡p-óXpw Iq-Sp-Xð Im-gv-N-kp-J--ap-Å-Xpam-b Xo-tb-ä-dm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä.
2000ð kzn³-U-Wnð B-cw-`n-¨ A-hmÀ-Uv ss\-äm-Wv am-ô-ÌÀ, se-ÌÀ, t{Imbv-tUm-¬ h-gn Aômw hÀ-jw ku-¯mw-]v-S-Wnð F-¯p-óXv. Hm-tcm hÀ-jhpw bp-sI-bnse Hmtcm `mK-¯v h-¨v \-S-¡p-ó-Xn-\mð B `m-K-¯p-Å a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bp-sa-óp-Å-Xm-Wv {]-tXyI-X. {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS \m-ev A-hmÀ-UpIÄ Iq-Sm-sX an-kv tI-c-f bq-tdm-¸v þ a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-chpw C-tXm-S-\p-_-Ôn-¨v \-S-¡pw. Hmcp A-hm-À-Uv ]-cn-]m-Sn-¡v tI-h-ew 15 an-\n-«v am{Xw sN-e-h-gn-¡m-dpÅp. bp-sI-bn-se hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sS I-gn-hv sX-fn-bn-¨ G-ähpw {]-K-Ûcm-b a-e-bmfn I-em-Im-c-ò-m-cp-sS ssh-hn-[y-amÀ-ó I-em-hn-cp-óm-bn-cn-¡pw A-hmÀ-Uv ss\än-s\m-¸w A-c-t§-dp-I.

kmw Xn-cp-hm-Xnenð
 
bpIv-a Øm-]-I\pw bp-sI-bn-se G-ähpw {]ap-J kw-Lm-S-I\pw I-em-Im-c-\pam-b kmw Xn-cp-hm-Xn-enð ]-¯-\w-Xn-« Im-cw-th-en kz-tZ-in-bm-Wv. a-ebm-f km-ln-Xy¯nð _n-cp-Zm-\-´-c-_n-cp-Zw t\-Sn-bn-«p-Å kmw sk-dm-an-Iv sS-Iv-t\m-f-Pn, Iw-]yq-«À lm-Uv-sh-bÀ Bâv C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv F-ôn-\o-b-dnwKv, {Sm-hð Bâv Sq-dn-kw Xp-S§n-b km-t¦Xn-I ta-J-e-I-fnepw hn-Zy t\-Sn-bn-«p-ïv. kvIqÄ ]T-\-Ime-¯v _m-e-I-tem-Õ-h th-Zn-I-f-nð \n-dkm-ón-²y-am-bn-cp-óp. {]-kwKw, tamtWm B-Îv a-Õ-c-§fnð Pnñm-X-e a-Õ-c-§fnð Øn-c tP-Xm-hm-bn-cp-óp. tIm-g-tô-cn skâv tXma-kv tIm-tfPnð I-em-{]-Xn-`m ]-«w t\-Sn-bn-«p-ïv. I-em-e-b Po-hn-X¯nð km-ln-Xy-ta-J-ebnð hy-ànXzw ]-Xn-¸n¡m³ km-an\v I-gn-ªn-«p-ïv. sN-dp-I-Y-Ifpw I-hn-X-bpw Iq-Sm-sX \m-S-I cw-K-§-fnepw Xð]-c³ B-bn-cp-ó kmw A-aNzÀ \m-S-I th-Zn-Ifnð c-Nbn-Xmhpw kw-hn-[m-b-I-\mbpw A-`n-t\-Xm-hmbpw Xn-f-§n-bn-«p-ïv.

bpsI-bnð cïmw {]-hm-kn-I-Ä-¡n-S-bnð B-Zyam-bn \m-S-I kw-Lw cq-]o-I-cn¨-Xv km-an-sâ t\-Xr-Xz-¯nð B-bn-cpóp. kmw c-N-\bpw kw-hn-[m-\hpw \nÀ-Æ-ln-¨ t_-knw-Kv-tÌm-¡v \m-S-I k-a-Xn-bp-sS ]p-\ÀP-\n F-ó \mS-Iw H-t«-sd th-Zn-I-fnð A-c-t§-dn. I-em-cw-K-¯n-\v ]pd-ta Im-bnI-cw-K¯pw kmw H-s«-sd k-½m-\-§Ä hm-cn-¡q-«n-bn-«p-ïv. km-aq-ly-{]-hÀ-¯-I³ Iq-Snbm-b kmw ta-[m-]-Sv-I-dp-sS \À-½-Z _Nmthm A-t´m-f-\nð k-ó-²-{]-hÀ-¯-I³ B-bn-cpóp. {In-kv-Xy³ an-j\-dn {Kq-¸p-am-bn tNÀ-ópw B-Zn-hm-kn-I-fp-sS {]-iv-\-§Ä-XoÀ-¡m-\mbn {]-hÀ-¯n-¨n-«p-ïv. C-Xn-\p-]pdta ssP-h-Ir-jn {]-Nm-cI³, IÀ-j-I Iq-«m-bv-a-bp-sS kw-Lm-S-I³ F-óo \n-e-I-fnð {]-hÀ-¯n-¨p-h-cp-ó km-amWv bpIv-a Øm-]-I t\-Xm-hv. t^m-_v-a-bpsS cq-]tc-J X-¿m-dm-¡p-ó-Xnepw kmw \nÀ-Wm-b-I ]-¦v h-ln-¨n-«p-ïv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kam-b km-am-Wv A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ kq-{X-[m-c-³. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn Iq-Sn-bm-Wv kmw. t_-kn-§v-tÌm-¡v F³-F-Nv-F-kv-F-knð kv-äm-^v \-gvkm-b _n-Pn-bm-Wv km-an-sâ `m-cy, tkm¬-knbpw kmw tPm¬-kp-am-Wv kmwþ_n-Pn Z-¼-Xn-I-fp-sS a¡Ä.
 
ssk-an tPmÀ-Öv

t{Imbn-tUm-Wnð Xm-a-kn-¡pó ssk-an tPmÀ-Öv \m-«nð tIm-X-awK-ew kz-tZ-in-bmWv. I-gn-ª hÀ-jw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð s_-kv-äv A-tkm-kn-tb-j³ ]p-c-kv-Im-cw t\Sn-b sI-kn-U-»yp-F-bp-sS t_mÀ-Uv Aw-Kamb ssk-an t{Imbn-tUm¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð Ìm-^v \-gv-km-bn-«m-Wv tPm-en t\m-¡p-ó-Xv. kw-LmS-\m {]-hÀ-¯-\-§-fnð k-Po-h-am-bn ]-s¦-Sp-¡pó ssk-an t{Im-bn-tUm¬ Im-¯-en-¡v kw-L-S-\-bpsS k-Po-h {]-hÀ-¯-I-\pw ap³ {S-Ìn-bp-am-Wv. 

ssk-an-bp-sS `m-cybpw t{Imbn-tUm¬ bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð Ìm-^v \-gv-km-bn tPm-en t\m-¡p-I-bmWv. c-ïp B¬-Ip-«n-Ifpw H-cp s]¬-Ip-«n-bp-am-Wv Z-¼-Xn-I-fp-sS a¡Ä. I-gn-ª hÀ-jw t{Imbn-tUm-Wnð \-S-ó {_n-«o-jv a-e-bmfn A-hmÀ-Uv ss\-änepw ssk-an kw-Lm-SI-sâ tdm-fnð Xn-f-§n-bn-cpóp. 

tPmÀ-Öv Ip-«n F-®w-¹-ticn

I-gn-ª c-ïv hÀ-jhpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Cu-hâv-kv U-b-d-Î-dp-sS Npa-X-e h-ln¨ tPmÀ-Öv Ip-«n-¡v X-só-bmWv Cu hÀ-jhpw A-hmÀ-Uv ss\-äv a-t\m-l-c-am-¡m-\p-Å \n-tbm-Kw F-¯n-bXv. C-¡-gn-ª bp-sI-sIkn-F I-em-ta-fbpw tPm-À-Öv-Ip-«n-bp-sS t\-Xr-Xz-¯nð A-hn-kv-a-c-Wo-b-am-bn am-dn-bn-cpóp.

{_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\än-t\m-S-\p-_-Ôn-¨v \-S-¡p-ó an-Êv tI-c-f bq-tdm-¸v a-Õ-c-§-fp-sS U-b-d-Î-dm-bm-Wv tPmÀ-Pv Ip-«n B-Zy-am-bn bpsI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð {]-Xn-`-sX-fn-bn-¨Xv. Xp-SÀ-óv I-gn-ª c-ïv hÀ-j-§-fn-se A-hmÀ-Uv ss\-än-se {]-[m-\-]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Fñmw tImÀ-Un-t\-ä-dpw ap-Jy Np-a-X-e-¡m-c-\p-am-bn-cpóp. Cu I-c-hn-cp-Xv X-só-bm-Wv bp-sI-sIkn-F I-em-ta-f-bnð Iv-\m\m-b ]m-c-¼cyw Xp-fp-¼p-ó C-\-§Ä DÄ-s¸-Sp-¯p-Ibpw A-h `w-Kn-bm-bn tPmÀ-Öv-Ip«n Un-ssk³ sN-¿p-Ibpw sN-bv-X-Xv.

I-em-`-h³ ss\-kv

bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð B-ap-Jw th-ïm-¯ hy-àn-bm-Wv I-em-`-h³ ss\kv. bp-sI-bn-e-t§m-f-an-t§m-fw 400tXm-fw Ip-«nI-sf \r-¯w ]Tn-¸n-¨n-«p-Å A-²ym-]-I-³ Iq-Sn-bmb ss\-kmWv I-gn-ª hÀjw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ kzm-K-X \r-¯w A-Wn-bn-s¨m-cp-¡n-bXv. I-gn-ª hÀ-jw \yp-kv t]À-k¬ Hm-^v Zn C-bÀ A-hmÀ-Upw ss\-kv I-c-Ø-am-¡n-bn-cpóp.

12 hÀjw sIm¨n³ Iem`hsâ `mKw Bbncpó ss\kv 7 hbkp apXð XpS§nb \r-¯ ]T\w Cópw Hcp X]ky Bbn IqsS Iq«nbncn¡p-óp. FdWmIpfw kztZin-bmb ss\kv Xr¸qWn¯d Iemt£{Xbnð ]T\s¯ XpSÀ-óv C´ybpsS hnhn[ `mK§fnð \r¯w AhXcn¸n¨n«pïv. 400 Hmfw Ip«n-Isf \r¯w ]Tn¸n¨p Ign-ª ss\kv CXn\\Iw {_n«\nð 100 tesd thZnIfpw ]nón«p Ign-ªp. \r¯ cwKs¯ t\«§Ä am\n¨p \nch[n AhmÀUp-IÄ t\Snbn«pÅ ss\kv GXm\pw kn\naIfnepw sSen t{]m{KmapIfnepw A`n\bn¨n«pïv.

Ggv hÀjw ap¼v bpsIbnð F¯n-b ss\kv Ggv hÀjw sImïv aebmfn kaql-¯ns\ kzm[o\n¨Xn\v I¿pw IW¡panñ. bpsIbnð \S¡pó s{]m^jWemb GXv ]cn]mSn¡pw ss\knsâ Is¿m¸v ImWpw. bpsIsIknF I¬sh³j³, {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\äv XpS§n GXv ]cn]mSnbpsSbpw AhXc-W Km\w apXð ss\kv DïmIpw. eï³ BØm\am¡nbpÅ C¼ocnbð skmsskän Hm^v Sot¨gvkv Hm^v Um³knwKnð hnknänwKv ^m¡ðän IqSnbmWv ss\\kv. t_mfnhpUv Um³ksn\ Ipdn¨v Hcp {]ktâ-j³ \S¯m³ F¯n-b ss\kns\\ sFFkvSnUn It¿msS sIm¯pI Bbncpóp. Ct¸mÄ eï\nð Xsó 60 Hmfw {_n«ojpImcpw ss\knsâ in£W¯nð t_mfnhpUv ]Tn¡póp. kvIqfpIfnð t_mfnhpUv Um³kv hyàam¡pó hÀIv tjm¸pIfpw Ct±-lw \S¯pópïv.

D-®n-Ir-jv-W³ \mbÀ

ku-¯mw-]v-ä-Wn-se A-dn-b-s¸-Sp-ó Km-b-I\pw kw-L-S-\m-{]-hÀ-¯-I-\p-am-Wv D-®n-Ir-jv-W³ Aw_pPmj³ \mbÀ. s\Sp¼mticn sslkvIqfnð \nópw {]mYanI hnZym`ym-kw t\Sn-b D-®n-Ir-jvW³ bp kn tIm-tfPv Bephbnð \n-óp-amWv _n-cp-Zw t\-Sn-bXv.
 
tIm-¸-td-äohv _m¦v DtZymKØ-\mbn Hu-tZymKnI PohnXw Bcw-`n-¨ D-®n-Ir-jv-W³ Fópw kw-Ko-X-s¯bpw s\-tôm-Sp tNÀ-¯ hy-àn-bm-Wv. Zp_mbnbnð Hcp ]-Xn-ämïnse {]hmk PohnX¯n\p HSp-hn-em-Wv D-®n-Ir-jvW³ Cw¥-ïnð F-¯n-bXv.

Hcp hÀj¯n\nSbnð Xsó 2007ð t{Kkv ss\-änsâ {][m\ kwLmSIcnð H-cm-fm-bn D-®n-Ir-jv-W³ am-dn. A-½ Fó Nmcnän kwL¯nsâ A-ac¡mcnbmb  enÊn D®nIr-jv-WmWv `mcy. t{Kbnkv ss\bn-änsâ ap³ KmbI³ Pn-Xn-\mWv(16 h-bÊv) aI³. \ñKmbn-Ibpw {tKkv ss\änsâ kwLS\-¯nð kPoh km\n[y-hpw Bb Pn-Xp-hmWv aIÄ. IpSpw_¯nsâbpw  kplr¯pIfpsSbpw AIagnª ]n´pW B-Wv X-sâ hn-P-b-sa-óm-Wv D-®n-Ir-jv-W³ ]-d-bp-óXv.

ssj\p s¢bÀ amXyq-kv- 

tIm«bw Pnñbnð AbÀ-¡p-ów kz-tZ-in-bm-Wv  t^m_va-bpsS \mjWð sshkv {]knUâv- Iq-Snbmb ssj-\p. dmw at\mlÀ temlnb tlmkv]näenð( Uð-ln) \nópw \gvknwKv  ]mkmbXn\p tijw kuZn Atd_ybnð aqóp hÀjs¯ tkh\¯n\p ti-j-am-Wv ssj-\p bp-sI-bnð F-¯n-bXv.

C-hnsS t\gvkv Bbn tPmenbnð Ccn-sI sU]yp-«n am-t\PÀ Bbo s{]mtamj³ e`n¨p. AhnsS \nópw kz´w ITn\ {]bXv\w sImïp bp.sIbnse hsfsc t]cp-tI« Hcp I¼\n B-b F-¨vkn h-Wn-sâ Io-gn-epÅ satSm_m¦v \gvknwKv tlmanð (t_mÄSWnð) amt\PÀ Bbo tPmen e-`n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv ssj-\p-hn\v Ct¸mÄ.

AbÀ¡pów Nmam¡mebnð kn.sI. amXyqknâbqw ¢mc½ (dn«.So¨À) cïmas¯ a-I-fm-b ssj-\p-hnsâ aq¯ ktlmZcn tUmÎÀ ssj\n km\p aqóp]oSnI KmÀUnb³ tlmkv-]n-äepw Cfb ktlmZcn ssj³ knPp (bp.sI) bn-ep-amWv. tjm¬ kPo-hv-, jmtdm¬ kPohv- F-ón-h-cm-Wv ssj-\p-hnsâ a-¡Ä.

civan {]Imiv cmtP-jv

tIm«bw Pnñbnð Ipa-c-I-¯m-Wv c-iv-an-bpsS P-\\w. tIm«bw t_¡À sat½mdnbð tKÄkv sslkvIqfnð \nópw kvIqÄ hnZym`ym-khpw _tkenbkv tImtfPnð \nóp tImtfPv hnZym`ym-khpw inhKncn {io \mcmbW saUn¡ð anj\nð \nópw \gvknwKv ]T\hpw ]qÀ¯nbm¡n.

10 hbÊp apXð kvIqÄ amKkn\nð IhnXIÄ FgpXnbncpóp. kvIqÄ ]T\Ime¯v Iem-aÞew tZhIn A´ÀÖ\¯nsâ Iognð `cX\mSyw A`ykn¨p. kvIqÄ, tImtfPv thZnIfnð XpSÀ¨bmbn \r¯w AhXcn¸n¨ncpóp. 2005 apXð 3 sImñw Zpss_bnð KÄ^v- saUn¡ð tImtfPnð ko\nbÀ t\gvkv Bbncpóp. Cu hÀj-§fnð tlmkv]nSð FXv\nIv t{]m{KmapIfpsS tIm HmÀUnt\ädpIfnð Hcmfmbncpóp.

2009 ð bpsI bnte¡v IpSn-tbdn-b c-iv-an C-t¸mÄ eï\nð k«\Sp¯pÅ thmÀsN-kväÀ ]mÀ¡nð `À¯mhv cmtPjv IcpWmIc\pw aqómw ¢mÊnð ]Tn¡pó aI³ BZnXy tXPÊv- cmtPjn\pw H¸w Xmakn¡póp. Ct¸mÄ c-ivan eï\nð \yq amÄ«\n-epÅ sshäv lukv \gvknwKv tlm-anð tPmen sN-¿p-I-bmWv. AXnt\msSm¸w  IĨdð t{]m{Km½pIfpsS kPoh {]hÀ¯Ibpw BWv.
 
{_n«ojv- aebmfnbnepw t^kv_p¡v- Iq«mbvabnepw aäp {]kn²oIcW§fnepw XpSÀ¨bmbn IhnX FgpXmdpïv.2014 ð t^m-_v-a-bpsS IhnXmcN\m aÕc¯nð HómwØm\w t\Snbncpóp. I-gnª {_n«ojv- aebmfn AhmÀUv- ss\änð aebmfn  a¦ tIm HmÀUn-t\äÀ Bbn-cp-ó c-iv-an-bpsS BZy aebmf Bð_w 'GIw 'Cu hÀjw \hw-_À F«n\p ]pd¯n-d-§n-bn-cpóp.
 
an-kv tI-c-f a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§-fnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]cyw D-Å-hÀ, A-hmÀ-Uv ss\-än-se {i-t²-bam-b ]-cn-]m-Sn A-h-X-cn-¸n-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ, kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v G-sä-Sp-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ Xp-S§n-b BÀ¡pw Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó C-sa-bnð _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-XmWv. A-t]-£n-¡p-ó Fñm-hÀ¡pw A-hk-cw Dd-¸v ]-d-bm³ km-[n-¡n-sñ-¦n-epw an-I-¨ {]-Xn-`-bp-Åh-sc ]-cn-K-Wn-¡p-ó-XmWv. ku-¯mw-]v-S-Wnð \n-ópw 40 ssað Np-ä-f-hn-ep-Å-hÀ-¡v Fñm Im-cy-§-fnepw ap³K-W-\ D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv.
 
_-Ô-s¸-tS-ï hn-em-kw þ [email protected]

Venue: O2 Guildhall
West Marlands Road
Southampton, SO14 7LP

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category