1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

AhmÀUv ss\äv AhnkvacWobamIpw; kwLmSIÀ {]apJcpw {]Xn`m[\cpw: AhmÀUv ss\äns\ BtLmjam¡m³ 51 AwK I½nänsb sXcsªSp¯p

Britishmalayali
kz´wteJI³

G-{]nð 25\v ku-¯mw-]v-S-Wnð \-S-¡p-ó Cu hÀj-s¯ {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ \-S-¯n-¸n-\m-bn 51 Aw-K I-½n-än-sb sX-c-sª-Sp¯p. Có-se ku-¯mw-]-Sv¬ H-bm-kn-kv A-¡m-Z-an-bn-se lm-fnð sh-¨v \-S-ó s]m-Xp-k-t½-f-\-¯nð \n-óm-bn-cp-óp I-½n-än-bp-sS sX-c-sª-Sp¸v. kuXmw]vSWntebpw ]cnkc {]tZi§fnsebpw aebmfn AtÊmkntbj³ `mcmlnIfpw AwK-§fpw a-äv kwL-S-\ {]-Xn-\n-[n-I-fp-amWv s]mXp kt½f\¯nð ]s¦Sp¯Xv. AhmÀUv ss\änsâ \-S-¯n¸n\mbn \nehnð hó tImÀ I½nän AwK§fpsS taðt\m«¯nð \S¯s¸« s]mXptbmK¯nð {]mtZinI ]cnKW\IÄ IqSn IW¡nseSp¯psImïmWv BtLmj I½än cq]oIcn¡s¸«Xv. kmw XncphmXnenð A[y£\mbncpó s]mXpkt½f\¯nð t{ImbvtSm³ sIkn-U»yqF AwKw sskan tPmÀPv, A\nb³ Ip-ó¯v, {^m³knkv, apcptIjv ]\bd XpS§nbhÀ ]s¦Sp¯p.
Hmtcm hn`mK¯n\pw thï ASnØm\inebmImhpó BfpIsfbmWv `mchmlnIfmbn sXcsªSp¯Xv. sXcsªSp¸v G-I-I-WvTambncpóp. k-Pn-¯v tPm-k-^n-s\-bm-Wv A-hmÀ-Uv I-½n-än-bp-sS P-\-dð I¬-ho-\-dm-bn sX-c-sª-Sp-¯Xv. A-kn-Ìâv I¬-ho-\-dm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« ssk-a¬ tP¡-_v Fónh-sc Iq-Sm-sX B-tLm-j-I-½-änsb ]-e-Xm-bn hn-`-Pn-¨v \n-ch-[n I-½n-än-IÄ sX-c-sª-Sp¯p. Hmtcm I-½n-än¡pw Hmtcm I¬-ho-\À-am-sc sX-c-sª-Sp-¯n-«pïv. A-h-cp-sS tað-t\m-«-¯nð th-sd B-fp-I-sfbpw ]-¦m-fn-I-fm¡n. A-Xm-Xv I-½n-än-I-fnð B-h-iy-ap-Åh-sc I-sï-t¯ï-Xv A-Xm-Xv I-½n-än I¬-ho-\À-am-cp-sS Np-a-X-e-bmWv.
kwLS\m {]-hÀ¯\ anIhntâbpw t\-XrXz KpWapÅhcpw Bb Hcp]äw Bfp-Ifpw, {]-Xn`m[\-cpw, Fgp¯pImcpw `mh\ k¼-ó-cpamb Hcp ]äw BfpIfpsS-bpw ka-Rv-P-kamb ka\ybw BWv Cóse cq]w sImï 2015 {_n«ojv- aebmfo AhmÀ-Uv ss\äv I-½än. 2015 G{]nð 25 Xob-Xn ku-¯m-]wä¬ H 2hnð Csóthsc bp sI aebm-fnIÄ ImWm¯ Iem hnkv-ab§Ä NndIv hnSÀ-¯pw. kao-] {]-tZi§fnepÅ ku-¯m-]vä³ aebmfn Btkmknsbj³, Iem lmw]vjbÀ, A½ Nmcnän, t]mÀ-Svkv-au¯v aebmfn AsÊmkn-sbj³, Nn-s¨-ÌÀ lnµp k-amPw, t_kn§vkvtäm¡v aebmfo kamPw XpS§nb ae-bmfn Iq«mbva-bn-eqsS {]hÀ¯n¨p anIhpä kwLmSIcmbh-cpw hnsôkvsäÀ, tUmÀ-sNÌÀ, km-enkv-_-dn {]tZi§fnse kaqlnI {]hÀ¯I-cpw I½änbnse kPoh km\n²yw B-bn.
 
P-\-dð I¬-ho\Àþ k-Pn-¯v sI tPmk-^v

k-Pn-¯v sI tPm-k-^m-Wv C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ P-\-dð I¬-ho-\-dn-sâ Npa-X-e G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-b-dn-§v _n-cp-Z-[mcnbm-bn tPm-en t\m-¡p-ó k-Pn-¯v I-gn-ª G-gp-hÀ-j-am-bn _n-F-C kn-kv-äw-kv t\-hð jn-]v-knð Un-ssk³ F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en t\m-¡p-I-bmWv.

a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v ku-¯mw-]v-ä-Wn-sâ {]-knUâv B-b k-Pn-¯v Xn-I-ª H-cp kw-Lm-S-I-\m-Wv. a-ôp-j-bm-Wv k-Pn-¯n-sâ `mcy. c-ïm¬-Ip-«n-I-fm-Wv Z-¼-Xn-IÄ-¡p-ÅXv. k-Pn-¯n-sâ ]n-Xm-hv tIm«-bw A-bÀ-¡pów I-cn-t§m-«v-a-ä-¯nð sI-.sI tPmk-^v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-\mWv. C-t¸mÄ ]-Åw t»m-¡v ]-ôm-b-¯n-se ssh-kv {]-kn-Uâm-Wv C-t±lw. G-en-bm½ tPm-k-^m-Wv k-Pn-¯n-sâ am-Xmhv.

A-kn-Ìâv P-\-dð I¬-ho\Àþ ssk-a¬ tP¡-_v

a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v ku-¯mw-]v-ä-Wn-sâ A-kn-Ìâv P-\-dð I¬-ho-\-dmWv ssk-a¬ tP¡-_v. _mâv G-gv \-gv-km-bn tPm-en t\m-¡p-I-bm-Wv ssk-a¬ C-t¸mÄ. 

tPm-en-bnð Xn-I-ª B-ßmÀ-Y-X ]p-eÀ-¯p-ó ssk-a¬ ku-¯mw-]v-ä-Wn-se CâÀ-ko-hv sI-bÀ bq-Wn-än-sâ ^-ïv sd-b-kn-§nð ]-s¦-Sp-¯n-«pïv. tlm-kv-]n-äð lo-tdm t\m-an-t\-j\pw ssk-a¬ tX-Sn-sb-¯n-bn-«p-ïv.

hn³-sN-kväÀ, t_-kn-§v-kv-täm-¡v Câ³-ko-hv sI-bÀ bq-Wn-äp-I-fnð eo-UÀ-jn-¸nepw am-t\-Pv-saânepw ko-\n-bÀ tdm-fn-epw Xn-f-§n-bn-«pÅ ssk-a¬ sa-t{Sm tam-Wn-ä-dn-§v kn-kv-ä-¯n-sâ U-b-d-ÎÀ Iq-Sn-bmWv.

A-hmÀ-Uv I½-än I¬-ho\Àþ kn-_n ta-¸pd-¯v, tPmÀ-Öv FS-Xz, sdPn tIm-in

Cu hÀj-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð A-hmÀ-Uv I½-än I¬-ho\À kn-_n ta-¸p-d-¯mWv. Xn-I-ª kw-Lm-S-I\m-b kn-_n I-em-lmw-]v-j-b-dn-sâ {]-knUâv Iq-Sn-bm-Wv. _yp-«n tIm-ï-kv-äv tImÀ-Un-t\-äÀ Npa-X-e h-ln-¡p-ó -s^-an kn-_n-bp-sS a-I-fmWv.

 

tPmÀ-Öv FS-Xz, sdPn tIm-in F-ón-hÀ kn-_n-sb k-lm-bn¡pw. C-t¸mÄ se-kv-ä-dnð Xm-a-kn-¡pó tPmÀ-Öv FS-Xz I-em lmw-]v-sj-b-dn-sâ kPo-h {]-hÀ-¯-I\pw kw-Lm-S-I t\-Xm-hp-amWv.

sseäv B³-Uv- kuïv Ubd-ÎÀ þ t\m_nÄ amXyp, cm-tP-jv tSmw
 
{]-ikv-X Km-b-I-\pw an-I-¨ kw-Lm-S-I-\p-am-b t\m-_nÄ amXyp ku-¯mw-]v-ä¬ a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-X-\mWv. t{K-kv ss\-än-sâ A-a-c-¡m-c-³ Iq-Sn-bmWv t\m-_nÄ.
t\m-_nfn-s\m-¸w sse-äv B³-Uv ku-ïv Npa-X-e h-ln-¡pó-Xv cm-tP-jv tSm-am-Wv. Km-b-I³ Iq-Snbm-b cm-tP-jnsâ sl-h³-en _oä-kv F-ó ayp-kn-¡v {Sq-]v G-sd {]-i-kv-X-amWv. km-en-kv-_-dn-bn-em-Wv cm-tP-jv Xm-a-kn-¡póXv.
 

Ìnð t^mt«m-{K-^nþ- kmw tXma-kv, t_m_n tPmÀPv

2009apXð kv-änð t^m-t«m-{Km-^n-bnð {i-²n-¡p-ó kmw tXma-kv an-I-¨ H-cp t^m-t«m-{Km-^-dmWv. t^m-t«m F-Un-än-§v am-\n-]p-te-j³ tIm-gv-kv ]m-km-bn-«p-Å kmw C-t¸mð t]mÀ-Sv-kv-au-¯n-em-Wv Xm-a-kn-¡p-óXv.

sImñw Ip-f-¯q-]p-gbm-Wv kmw tXm-a-kn-sâ kz-tZiw. t_m_n tPmÀPpw kman-s\m-¸w tXm-tfmSv-tXm-Ä tNÀ-óv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ kv-änð t^m-t«m-{Km-^n-bp-sS Npa-X-e h-ln¡pw. 

t_m-_n tPmÀ-Öv ssSw sse³ t^m-t«m-{K-^n I-gn-ª hÀj-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS H-^o-jyð t^m-t«m-{Km-^-dm-bn-cp-óp. km-en-kv-_-dn-bn-em-Wv t_m-_n tPmÀ-Öv Xm-a-kn-¡p-ó-Xv.

A-ssUzkdn I½-än I¬-ho\À þ ap-cp-tI-jv ]-\-b-d, A-\n-b³ Ip-ó-¯v

{]-K-Û a-e-bm-fn km-ln-Xy-Im-c\pw I-hn-bpam-b ap-cp-tI-jv ]-\-b-d-bm-Wv C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ A-ssUzk-dn I½-än I¬-ho-\À. I-hnbpw km-ln-Xy-Im-c-\pamb A-\n-b³ Ip-ó-¯m-Wv A-ssUzk-dn I-½-än-bpsS ssh-kv I¬-ho-\-À.
A-ssUzkdn I½-än AwK-§Ä þ s_ón A-¼m-«v (A-ssUzk-dn I½-än sa-¼dmb s_ón A-¼m-«v ku-¯mw-]-äv-Wn-em-Wv Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. tdm-bð sa-bn-enð tPm-en t\m-¡p-ó s_-ón C-hn-Sps¯ a-e-bm-fn k-aq-l-¯nð kp-]-cn-Nn-X-\mWv), tPm¬k³ tPm¬, _n-Pp sI tPm-kv ({_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀUv ss\-äv 2015sâ A-ssUzk-dn t_mÀ-Uv Aw-K-am-Wv _n-Pp sI tPmkv, ku-¯mw-]v-ä¬ a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-X\m-b _n-Pp ku-¯mw-]v-ä¬ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ sk-{I«-dn Iq-Sn-bmWv), tPm-Wn Iñ-S (t_-kn-§v-kv-täm-¡v a-e-bm-fn IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ ap³ {]-knUâv).
 
tdmUv- B³Uv- ]mÀ¡nwKv It{ïmÄ Hm-^o-tkÀkvþ kn_n am-Xyp, kn_n Ipcy³
 
kn-_n sI am-Xyphpw kn-_n Ip-cy-\p-amWv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ tdm-Uv Bâv ]mÀ-¡nw-Kv I¬-t{SmÄ Hm-^o-kÀ-am-cp-sS Npa-X-e h-ln-¡p-óXv. kn-_n sI am-Xyp ku-¯mw-]vä¬ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ {]-hÀ-¯-I k-an-Xn-bw-Kw Iq-Sn-bm-Wv. an-I-¨ kw-Lm-S-I\pw tk-h-\ k-ó-²-\pam-b kn-_n ku-¯mw-]-vä¬ a-e-bm-fn-IÄ-t¡-hÀ¡pw kp-]-cn-Nn-X-\m-Wv. kn-_n C-t¸mÄ sa-kn-sd-kv-än-sâ Io-gn-ep-Å _À-KÀ Inw-Kn-sâ jn-^v-äv am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-bv-Xp h-cn-I-bmWv. Ip-d-hn-e-§m-Sv tIm-g kz-tZ-inbpw tIm-g Iq-«m-bv-a-bp-sS kPo-h {]-hÀ-¯-I-\pw B-În-§v I½-än sa-¼-dp-am-Wv.

ku-¯mw-]v-ä-Wn-ð Xm-a-kn-¡p-ó kn-_n Ip-cy-\m-Wv kn-_n am-Xyphn-s\m¸w tdm-Uv Bâv ]mÀ-¡n-§v I-t{ïm-f-dp-sS Npa-X-e G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. C-t¸mÄ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v ku-¯mw-]v-ä-Wn-sâ ^p-Uv Bâv _n-h-td-P-kn-sâ Npa-Xe ssI-Imcyw sN-¿pó-Xv kn-_n-bmWv.

hmÀ¯m am[ya {]Xn\n-[n-IÄ þ {ioIpamÀ Iñn«-¯nð, tSman¨³ sImgph-\mð

{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ hmÀ¯m am[ya {]Xn\n-[n-I-fmWv {ioIpamÀ Iñn«-¯nepw, tSman¨³ sImgph-\m-epw. C-cp-hcpw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-X-cmWv. an-I-¨ am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-cm-b C-hcm-Wv A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ hmÀ-¯-Ifpw Nn-{X-§fpw hm-b-\-¡mÀ-¡v ap-ón-se-¯n-¡m-\p-Å Npa-X-e G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.
 
{Ko³ dqw tImþHmÀUnt\-äÀþ - enÊn D®nIrjv-W³, sPbvk¬ tPm-bv
 
ku¯m-]v-ä¬ a-e-bm-fn-IÄ-¡v kp-]-cn-Nn-Xbm-b en-kn D-®n-Ir-jv-W-\mWv {Ko³ dqw tImþHmÀUn-t\-ä-dp-sS Npa-X-e h-ln-¡p-ó-Xv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ tImÀ I½-än Aw-K-hpw Km-b-I-\pw t{Kkv ss\-änsâ {][m\ kwLmSIcnð H-cm-fpamb D-®n-Ir-jv-W-sâ `m-cy-bm-Wv enkn. ku-¯mw-]v-ä-Wnse A-½ Fó Nmcnän kwL¯nsâ A-ac¡m-cn-Iq-Sn-bmWv enÊn D®nIr-jv-W³. AknÌâv- {Ko³ dqw tImþHmÀUnt\-ä-dm-bn enkn-sbm-sSm-¸w {]-hÀ-¯n-¡póXv tPm-bvk¬ tPm-bv BWv.
 
 
B¦À amt\Pnw-Kv þ tim-`³ _m-_p

t_-kn-§v-kv-täm-¡v a-e-bm-fn IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-Uâmb tim-`³ _m-_p-hm-Wv ku-¯m-]v-ä-Wnð \-S-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ B-¦À am-t\-Pn-§v \-S-¯p-óXv. ap³ hÀ-j-§-fnepw tim-`³ _m-_p A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ A-h-Xm-c-I-\m-bn Xn-f-§n-bn-cpóp.

AXnYnIsfbpw k½m\ AÀlscbpw thZnIfnte¡v B\bn¡póhsc \nb{´n¡pó kan-Xnþ at\mPv- ]nÅ, ssje tkhn-bÀ

A-hmÀ-Uv ss\-äv bp-sI-bn-se hnhn-[ Ø-e-§-fnð \nsó-¯p-ó Im-Wn-I-sfbpw hn-in-ãm-Xn-Yn-I-fm-bn A-hmÀ-Uv ss\-änð ]-s¦-Sp-¡p-ó-h-scbpw \n-b-{´n-¡p-Ibpw A-hÀ-¡v th-ï ku-I-cy-§Ä sN-bv-Xv sIm-Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-ó I-½-än-bp-sS I¬-ho-\À a-t\m-Pv ]n-f-fbmWv. ssje tkhn-bÀ a-t\m-Pn-\v k-lm-bn-bm-Ipw.

tÌPv am\-sPÀþ - tPm¬k³ s]cptôcn, eoe t__n
 
Hmtcm kv-tä-Pp-I-fpw am-t\-Pv sN-t¿-ï Npa-X-e G-sä-Sp-¯n-cn-¡póXv tPm¬k³ s]cptô-cn-bmWv. tPm¬-k-t\m-¸w tÌ-Pp-I-fp-sS \n-b-{XWw eoe t_-_n \nÀ-Æ-ln-¡pw. eo-e Nm-cn-än kw-L-S-\bm-b A-½-bn-se kPo-h Aw-K-amWv.
 
 
tÌPv B³Uv- lmÄ Atdôvsaâv I¬ho\À-amÀ þ Pbv-k³ am-Xyp, sUónkv hdo-Zv
 
sP-bv-k¬ am-Xyp-hpw sUónkv h-do-Zp-amWv F-ón-h-cm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð tÌPv B³Uv- lmÄ Atdôvsaâv I¬ho\À-amÀ. t]mÀ-Sv-kv-au-¯v a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ sN-bÀ-am\m-Wv sU-óo-kv h-do-Xv.
 
P\dð dnk]vj³ I½nän I¬ho\ÀamÀ þ tim` {]kmZv, B\µv hn-emkw, cmtIjv ssXcnbnð, {^m³knkv ]Ån¸m-«v 
 
tim` {]kmZv, B\µv hn-emkw, cmtIjv ssXcnbnð, {^m³knkv ]Ån¸m-«v F-ón-hcm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ P\dð dnk]vj³ I½nän I¬ho\À-amÀ. tim-` {]-kmZv Nm-cn-än kw-L-S-\bm-b A-½-bn-se kPo-h Aw-K-am-Wv.
 
Xmakhpw `£Whpw taðt\m« I½-än þ a\p P\mÀ-Z-\³
 
A-hmÀ-Uv ss\-äv Im-Wm\pw ]-s¦-Sp-¡m\pw Zq-c-tZ-i-§-fnð-\n-só-¯p-ó-hÀ-¡pw hn-in-ãm-Xn-Yn-IÄ¡v Xm-a-khpw `-£-W-hp-aS-¡w {I-ao-I-cn-¡p-óXpw a-\p P-\mÀ-²\-sâ t\-Xr-Xz-¯nð {]-hÀ-¯n-¡pó Xmak `£W taðt\m« I-½-än-bmWv.
Imsädnw-Kv þ Nmïn Cu-c-bnð, tkmbv- Ipcy³
 
Nmïn Cu-c-bnð, tkmbv- Ipcy³ F-ón-h-cm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð Im-ä-dn-§n-sâ Npa-X-e h-ln-¡p-óXv.
 
skIyq-cnän B³Uv- hfïnbÀ tImþHmÀUnt\-äÀ þ k-Pp Ìo^³
 
{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð skIyq-cnän B³Uv- hfïnbÀ tImþHmÀUnt\-äÀ Npa-X-e h-ln-¡póXv k-Pp Ìo-^-\mWv. t_-kn-§v-tÌm-¡v a-e-bm-fn IÄ-¨-dð A-tkm-kn-tb-j³ F-Iv-kn-Iyp-«o-hv Aw-Khpw kPo-h {]-hÀ-¯-I-\p-am-Wv kPp.
 
slð¯v B³Uv- tk-^v-än þ PnjvWp tPymXn

{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ slð¯v B³Uv- tk-^v-än Npa-X-e h-ln-¡pó-Xv Pn-jv-Wp tPym-Xn-bm-Wv. ku-¯m-]v-ä-Wn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯nð kp-]-cn-Nn-X\m-b Pn-jv-Wp I-em-lmw-]v-sj-b-dn-sâ sk-{I«-dn Iq-Sn-bm-Wv.

_yp-«n tIm-ï-kv-äv tImÀ-Un-t\-tä-gvkvþ s^an, c-RvPpj sdPn

s^-an am-Xyphpw c-Rv-Pp-j sdPn-bp-am-Wv _yp-«n tIm-ï-kv-äv tImÀ-Un-t\-tä-gvkv. s^-an I-gn-ª hÀj-s¯ {_n-«o-jv a-e-bm-fn _yp-«n tIm-ï-kv-äv ss^-\-en-Ìv Iq-Sn-bmWv.

tað¸dª BfpIÄ XpSÀ Znhk§fnð IqSpXð t]À tNÀ¯p I½änIÄ hn]peoIcn¡pw.
 
2015 G-{]nð 25 i-\n-bmgv-N cm-hn-se 11 ap-Xð ssh-Ip-tó-cw F-«v h-sc-bm-Wv ku-¯m-]v-ä-Wnse H2 Knð-Uv-lm-fn-ð C-¯-hW-s¯ A-hm-À-Uv ss\-äv A-c-t§-dp-I. A-Xym-Vw-_-c ku-I-cy-§-fp-Å, \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-IÄ-¡v C-cp-óv H-cp Znh-kw B-kz-Zn-¡m³ I-gn-bp-ó lm-fm-Wv C-Xv. c-ïm-bn-c-t¯m-fw t]À-¡v C-cp-ópw A-t\-Iw t]À-¡v \nópw Im-Wm-hp-ó hen-b lm-fm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä. B-fp-IÄ hópw t]mbpw \nð-¡p-ó-Xn-\mepw cm-hn-se ap-Xð cm{Xn h-sc ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§-dp-ó-Xn-\m-epw 5000 t]À-¡v h-sc C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v km-£yw-h-ln-¡m³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-Xn-\v ap-¼v \-S-ó G-ähpw hen-b th-Zn se-Ì-dn-se AYo-\ Xo-tb-äÀ B-bn-cpóp. A-Yo\--tbm-Sv In-S-]n-Sn-¡p-óXpw Iq-Sp-Xð Im-gv-N-kp-J--ap-Å-Xpam-b Xo-tb-ä-dm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä.
2000ð kzn³-U-Wnð B-cw-`n-¨ A-hmÀ-Uv ss\-äm-Wv am-ô-ÌÀ, se-ÌÀ, t{Imbv-tUm-¬ h-gn Aômw hÀ-jw ku-¯mw-]v-S-Wnð F-¯p-óXv. Hm-tcm hÀ-jhpw bp-sI-bnse Hmtcm `mK-¯v h-¨v \-S-¡p-ó-Xn-\mð B `m-K-¯p-Å a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ `m-K-am-Im³ I-gn-bp-sa-óp-Å-Xm-Wv {]-tXyI-X. {_n-«n-jv a-e-bm-fn-bp-sS \m-ev A-hmÀ-UpIÄ Iq-Sm-sX an-kv tI-c-f bq-tdm-¸v þ a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-chpw C-tXm-S-\p-_-Ôn-¨v \-S-¡pw. Hcp A-hm-À-Uv ]-cn-]m-Sn-¡v tI-h-ew 15 an-\n-«v am{Xw sN-e-h-gn-¡m-dpÅp. bp-sI-bn-se hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn-eq-sS I-gn-hv sX-fn-bn-¨ G-ähpw {]-K-Ûcm-b a-e-bmfn I-em-Im-c-ò-m-cp-sS ssh-hn-[y-amÀ-ó I-em-hn-cp-óm-bn-cn-¡pw A-hmÀ-Uv ss\än-s\m-¸w A-c-t§-dp-I.
 
an-kv tI-c-f a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§-fnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]cyw D-Å-hÀ, A-hmÀ-Uv ss\-än-se {i-t²-bam-b ]-cn-]m-Sn A-h-X-cn-¸n-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ, kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v G-sä-Sp-¡m³ Xm-Xv-]cyw D-Å-hÀ Xp-S§n-b BÀ¡pw Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó C-sa-bnð _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-XmWv. A-t]-£n-¡p-ó Fñm-hÀ¡pw A-hk-cw Dd-¸v ]-d-bm³ km-[n-¡n-sñ-¦n-epw an-I-¨ {]-Xn-`-bp-Åh-sc ]-cn-K-Wn-¡p-ó-XmWv. ku-¯mw-]v-S-Wnð \n-ópw 40 ssað Np-ä-f-hn-ep-Å-hÀ-¡v Fñm Im-cy-§-fnepw ap³K-W-\ D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv.
 
_-Ô-s¸-tS-ï hn-em-kw þ [email protected]

Venue: O2 Guildhall
West Marlands Road
Southampton, SO14 7LP

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category