1 GBP = 94.20 INR                       

BREAKING NEWS

bqtdm-]y³ ]u-c³ hn-hm-lw sN-¿p-ó-bmÄ-¡v hn-k Cñm-sX F-¯m³ A-\pa-Xn \ð-IWw; A-t\-Iw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v B-th-i-am-bn bq-tdm-]y³ tImS-Xn

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-b-{´n-¡m³ {_n-«³ Ip-Sn-tb-ä \n-b-a-§Ä i-à-am-¡p-ó-Xn-\nsS, I-\-¯ Xn-cn-¨-Sn-bm-bn bq-tdm-]y³ tIm-S-Xn-bp-sS hn-[n. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ hn-hm-lw I-gn-¡p-ó hn-tZ-in-IÄ-¡v hn-k-bnñm-sX bq-tdm-¸nð I-S-¡m³ A-\pa-Xn \ð-Ip-ó hn-[n-bm-Wv {_n«-sâ Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W-§Ä-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-bn h-ón-cn-¡p-ó-Xv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se Aw-K-cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ-¡v- C-Xp _m-[-am-Wv F-óp-d-¸mWv. F-ómð s]À-a\âv sd-kn-U³-kn-\v C-Xp _m-[-IamtWm F-óv hy-à-añ. 

bq-tdm-]y³ tImÀ«v Hm-^v P-Ìn-knð-\n-óv h-ó hn-[n {_n-«-\n-te-¡v Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS ]p-Xn-sbm-cp H-gp-¡n-\v Xp-S-¡-an-Sp-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv. Ip-Sn-tb-ä \n-b-{´-W \n-b-a-§-fn-eq-sS {_n-«-\nð P-\-{]o-Xn t\-Sn-sb-Sp-¡m³ {i-an-¡p-ó tU-hn-Uv Im-a-tdm¬ kÀ-¡m-cn-\v s]m-Xp-Xn-c-sª-Sp-¸n-\v ap-¼v t\-cn-tS-ïn-h-ó I-\-¯ B-Lm-X-am-bn C-Xv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óp.

kv-s]-bn-\nð Po-hn-¡p-ó {_n-«o-jvþA-bÀ-e³-Uv ]u-c\mb tjm¬ a-¡mÀ-¯n-bp-sS ]-cm-Xn-bn-tò-em-Wv bq-tdm-]y³ tIm-S-Xn-bp-sS \nÀ-Wm-b-Iam-b Cu hn[n. a-¡mÀ-¯n-bp-sS `m-cy sIm-fw-_n-b-¡m-cn-bmWv. C-h-cp-sS c-ïp-a-¡Ä {_n-«o-jv ]u-c-òm-cpw. `m-cy-¡v {_n-«-\nð I-S-¡p-ó-Xn-\v s]À-an-äv F-Sp-¡-W-sa-ó km-l-N-cy-s¯-bm-Wv a-¡m-À-¯n tNmZyw sN-bv-XXv. hn-[n h-ó-tXm-sS, hn-k Cñm-sX X-só a-¡mÀ-¯n-bp-sS `m-cy-¡v {_n-«-\n-se-¯m-sa-ó km-l-N-cy-ap-ïm-bn. 

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òmÀ-¡v A-\p-h-Zn-¨n-«p-Å kôm-c kzm-X-{´y-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv A-h-cp-sS ]-¦m-fn-IÄ-¡pw hn-k Cñm-sX bq-tdm-¸nð I-S-¡m-sa-ó A-\pa-Xn tImS-Xn \ð-In-bXv. Cu hn-[n-sb tNmZyw sN¿mt\m a-dn-I-S¡mt\m Im-a-tdm¬ kÀ-¡m-cn-\v B-Ip-sa-óv I-cp-Xp-ón-sñ-óv \n-co-£-IÀ ]-d-bpóp. {_n-«-\nð Po-hn-¡p-ó-Xn-\m-bn bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fn-se ]u-c-òm-cp-am-bn hn-hm-l-_-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-ó 'aqómw tem-I'¡m-sc X-S-bp-sa-óv A-Sp-¯n-sSbpw Im-a-tdm¬ {]-Jym-]n-¨n-cp-óp.

a-¡mÀ-¯n-bp-sS `m-cy¡v Hmtcm X-h-Wbpw {_n-«-\nð I-S-¡p-ó-Xn-\v ^m-an-en s]À-an-äv F-Sp-¡-W-s\-ó hy-h-Ø-bm-Wv \n-e-hn-ep-ïm-bn-cp-óXv. kv-s]-bn-\nð-\n-óv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ sd-kn-U³-kv ImÀ-Uv A-hÀ kz-´-am-¡n-bn-«p-sï-¦nepw C-Xv {_n-«o-jv t_mÀ-UÀ D-tZym-K-ØÀ Aw-Ko-I-cn-¨n-cp-ónñ. X-sâ Ip-«n-IÄ {_n-«o-jv ]u-c-òm-cm-sW-óXpw Ah-sc k-lm-bn-¨nñ. Xp-SÀ-óm-Wv a-¡mÀ-¯n tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category