1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bn-se a-e-bm-fn I-u-am-c-¡mÀ H-cp-an-¨v Nm-cn-än-¡v th-ïn cw-K-¯v; ^-ïv ]n-cn-hp-am-bn Z-cn-{Z-sc kv-t\-ln-¡p-ó aq-óp Ip-cp-óp-I-fp-sS IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

{In-kva-kv A-¸oð bp-sI-bn-se a-e-bm-fn I-u-am-c-¡mÀ kz-a-\-Êm-se G-sä-Sp-¯n-cn-¡p-I-bmWv. ^-ïv ti-J-c-W-¯n-\v cw-K-¯n-d-§p-ó kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-saópw B k-À-«n-^n¡-äv ]T-\m-h-iy-¯n-\v {]-tbm-P-\-s¸-Sp-saópw hy-à-amIp-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS A-t\-Iw Ip-«n-I-fm-Wv I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«Xv. Fñm-hÀ¡pw {]-tNm-Z-\hpw am-Xr-I-bp-am-bn aq-óp Ip-«n-IÄ A-¸o-en-\v th-ïn ^-ïv ti-J-c-W-hp-am-bn cwK-¯v h-cn-Ibpw sN-bvXp. KnðUv-t^mÀ-Un-se {]ap-J kw-L-S-\-I-\pw A-`n-t\-Xm-hpam-b knF tPm-k-^n-sâ a-I³ tPm-bð tPm-k^v, t_-kn-§v tÌm-¡v a-ebmfn A-tkm-kn-tb-j³ ap³ {]-knUâv tPm-Wn tPm-k-^n-sâ a-IÄ tkm-Wn-b, Nm-cn-än ^-u-tï-j³ tPm-bnâv sk-{I«-dn Iq-Snbmb tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en-sâ a-IÄ G-ô-en³ A-K-kv-än³ F-ón-h-cm-Wv a-l¯m-b am-Xr-I-bp-am-bn cwK-¯v h-ó-Xv.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð \nópw t^mw ssI¸-än C-hÀ ^-ïv ti-J-c-Ww B-cw-`n-¨v I-gn-ªp. k-l-]mTn-IÄ _-Ôp-¡Ä F-ón-h-cnð \n-sóñmw {In-kva-kv k-½m-\-am-bn ]-Ww ti-J-cn-¨v ]m-h-s¸« tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡p-ó-Xn-sâ B-th-i-¯n-emWv Cu aq-óp Ip-«n-I-fpw. F-{X Xp-I e-`n¡pw F-ó-Xñ {]-[m-\w C-Xnð ]-s¦-Sp¡p-I F-ó-Xm-Wv F-ó Bi-bw Du-ón-¸-d-ªmWv Cu Ip-cp-ópIÄ Cu a-l¯m-b D-Zy-a-¯n-\v cw-K-¯n-d-§n-b-Xv. {]n-b hm-b-\-¡msc Cu Ip-«n-I-fpsS amXr-I \n-§Ä¡pw ]n-´p-S-cmw. \n-§-fp-sS a-¡Ä-¡v G-sX-¦nepw Nm-cnän Cuhâv kw-L-Sn-¸n-¡p-Itbm t\-cn-«v ]-Ww ]n-cn¨vv \ð-Ip-Itbm sN-¿mw. C-§-s\ k-l-I-cn-¡p-ó Fñm hn-ZymÀ-°-nIÄ¡pw R-§Ä kÀ-«n-^n-¡-äp-I-Ä \ð-Ip-ó-XmWv. 
a-äv Iq-«n-IÄ-¡v {]-tNm-Z-\-am-bn Nm-cn-än-¡v th-ïn cw-K-¯n-d§n-b aq-óv hn-ZymÀ-°n-I-fnð H-cmÄ Knðt^mÀUnð  Xmakn¡pó kn G tPmsk^nsâbpw Aev-t^m³kbpsSbpw c-ïv a-¡-fnð H-cm-fm-Wv. 21 Im-c\m-b tPm-bð e-ï-\n-se an-Un-e-Iv-kv bq-Wn-th-gv-kn-än-bnð _n-kn-\-kv am-t\-Pv-saâv tIm-gn-kn-se aqómw hÀ-j hn-ZymÀ-°n-bmWv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än-¡v th-ïn cw-K-¯n-d§nb tPm-bð C-Xn-\v ap¼pw ]-e Nm-cn-än {]-Øm-\-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-«n-«p-Å-bm-fmWv. sshw-Fw-kn-F, H-f-¼n-Iv thm-f-ï-dn-Mv, bq-Wn-th-gv-kn-än kv-äp-Uâv bq-Wn-b³ , sd-bv-kv-Uv ^-ïv t^mÀ sI-b-td-gv-kv {S-kv-än F-óo Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§-fnð ap³-]-´n-bn-ep-ïm-bn-cp-ó B-fm-Wv tPm-bð.
t_knwKv tÌm¡v aebmfn Atkmkntbj³ ap³ {]knUâv- Bbncpó tPmWn tPmk^nsâbpw enñn¡p«nbpsSbpw a-Ifm-b tkm-Wn-b-bm-Wv Nm-cn-än-¡v th-ïn cw-K-s¯-¯n-bn-cn-¡p-ó c-ïma-s¯ an-Sp¡n. C-t¸mÄ F se-hð sN-¿pó tkmWnb tPm-Wnbpw tPm-b-en-s\-t¸m-se X-só \n-ch-[n Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§fpw tkm-jyð hÀ-¡p-I-fp-am-bn _-Ô-s¸-«p \n-ev-¡p-ó hn-ZymÀ-°n-\n-bm-Wv. km-Iv-kq¬ hp-Uv kv-Iq-fn-se hn-Im-emw-Kcm-b Ip-«n-IÄ-¡v th-ïn-bp-Å {]-Xy-I ]-cn-ioen-\ ]-cn-]m-Sn-I-fnepw a-Õ-c-§-fnepw aäpw thm-f-ï-dn-Mv F-Iv-kn-]o-cn-b³-kv D-Å tkmWn-b {_n-«o-jv tlÀ-«v ^u-tï-j³ tjm-¸n-epw, \-thm-an Nnð-{U³-kv tlm-kv-]o-kv Nm-cn-än tjm-¸nepw ]-s¦-Sp-¯n-«p-Å B-fmWv. C-t¸mÄ t\mÀ-¯v lmw-]v-sj-bÀ t_-kn-Mv-kv-täm-¡v tlm-kv-]n-ä-ð thm-f-ïn-dn-Mv sN-¿p-ó tkm-Wn-b a-äv I-em-{]-hÀ-¯-\-§-fnepw anI-hv Im-«p-ó-bm-fmWv. C-´y³ Um³-kv {Kq-¸n-sâ `m-Kam-b Cu an-Sp-¡n Um³-kv t]m-se X-só _m-Uv-anâ¬, _m-kvI-äv t_mÄ, thm-¡nMv, sNÊv, ]m-«v F-ón-h-bnepw I-gn-hv sX-fn-bn-¨n-«p-ïv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än hmÀ-¯-IÄ G-sd tI-«n-«pÅ tkmWn-b G-sd {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv C-Xnð ]-¦m-fn-bm-Ip-ó-sXópw ]-d-bp-óp
thm¡n§n\Sp¯v shÌv ss_ ^vfoänð  Xmakn¡pó tSman¨³ sImgph\mensâbpw sd\n tamfpsSbpw a-IÄ  F-bv-ôð A-K-Ìn³ BWv Nm-cn-än-¡v th-ïn ap-ón-«n-d§n-b a-säm-cp an-Sp¡n. sNÀÕn ktejy³ kvIqfnð  CbÀ 10 ð ]Tn¡p-ó F-bv-ô-en\pw \n-ch-[n Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§-fnð ]-¦m-fn-bm-b-Xn-sâ A-dnhpw ssI-ap-X-em-¡n-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v Nm-cn-än¡v th-ïnbpw {]-hÀ-¯n-¡m-s\m-cp-§p-ó-Xv. {][m\ambpw thm¡nw-Kv tlm-kv-]nkn\v  thïn 2013 ð Nmcnän {]hÀ¯\hpambn _Ôs¸«v anUv ss\äv- thm¡v \S¯nbt¸mÄ 300 e[nIw s]uïv kamlcn¨p sImSp¯n-cpóp.  Iq-SmsX Unsa³jy tcmKw  _m[n¨ tcmKnIÄ¡mbpÅ Nmcnän hÀ¡pIfnepw, ]Tn¨ kvIqfpIfnð \Só \nch[n Nmcnän {]hÀ¯\§fnepw GÀs¸«n-«p-ïv

kvIqÄ eoUÀ Bbpw {]hÀ¯n-¨n-«p-Å  F-bv-ô-en³  thm¡nwKv aebmfn Atkmkn-tbj³, bpIva , XpS§nb kwLS\IÄ \S¯nb Um³kv aÕc§fnð \mjWð Xe¯nð Hómw Øm\§Ä t\Snbn-«pïv. Fanen³  ktlmZcnbpw  s_³ ktlmZc\pw BWv. F-bv-ô-en-\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v th-ïn Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§-fnð G-À-s¸-Sp-t¼mÄ h-f-sc-tb-sd {]-Xo-£-bm-Wv D-Å-sX-ópw C-Xn-\v th-ïn ]-cma-[n {i-an-¡m-³ X-¿m-dm-sW-ópw ]-d-bpóp.

Cw-¥o-jv hn-Zym-`ym-k-¯n-sâ `m-K-amb Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-Sp-t¼mÄ  A-Xv ]T-\ an-Ihn-s\m-¸w I-W-¡v Iq-«-p-I-bm-Wv sN¿pI. Ip-«n-IÄ sh-dp-tX ]-Ww ti-J-cn-¨v Nm-cn-än ^-ïn-te-¡v ssI-am-dp-Itbm ^-ïv sd-bv-kn§v Cu-hâp-IÄ \S-¯n ]-Ww kw-L-Sn-¸n-¡p-Itbm F-´v th-W-sa-¦nepw B-Imw. {In-kva-kv A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¡p-ó \-½p-sS Ip-«n-I-Ä-¡v C¯-cw H-cp A-hk-cw {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw Xp-d-ón-Sp-I-bmWv. Cu A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¯v ]-Ww \ð-Ip-ó Fñm Ip-«n-IÄ¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \ð-Ip-ó-XmWv. Cu kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \n-§-Ä¡v Hu-tZym-Kn-I-am-bn D-]-tbm-Kn-¡mw. kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ \n-§-fp-sS ]T-\-¯n-sâ `m-K-am-bn C-Xv Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv.

Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-s\ k-lm-bn-¡m-\m-bn \n-§Ä X-só H-cp hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv B-cw-`n-¡pI. Cu A-¡u-ïn-te-¡v \n-§-fp-sS hn-lnXw F-s´-¦nepw C-Sp-I. \n-§-fp-sS kp-lr-¯p-¡Ä _-Ôp-¡Ä F-ónh-sc _-Ô-s¸«v Cu en-¦v \ð-In ]-Ww C-Sm³ B-h-iy-s¸-Sp-I. C-Xnð ]-Ww C-Sm-\m-bn \n-§Ä-¡v X-só th-W-sa-¦nð Nm-cnän Cu-hâp-IÄ \-S-¯mw. R-§Ä-¡v C-sa-bnð Ab-¨v X-ómð R-§Ä \n-§Ä-¡v Ab-¨v X-cpó t^mw D-]-tbm-Kn-¨v ]-Ww a-äp-Å-h-cnð \n-ópw ti-J-cn-¨v AXpw \n-§-Ä {In-tb-äv sN-¿p-ó A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¡mw. A§-s\ A-¡u-ïv D-ïm-¡m³ Xm-Xv-]cyw Cñm-¯-hÀ-¡v R-§-fp-sS hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v ]-Ww C-Smw. 

C¯cw t^mÀ-am-en-än-bnð Hópw Xmð-]cyw Cñm-¯-hÀ [email protected]malayali.co.uk F-ó hn-em-k-¯nð C-sa-bnð A-b-¡p-I. ^-ïv ti-J-cn-¡m-\p-Å t^m-ap--IÄ R-§Ä Ab-¨v X-cp-ó-XmWv. B t^m-anð tc-J-s¸-Sp¯n-b ]-Ww ti-J-cn-¨ ti-jw {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¡p-Itbm Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xv A-hn-sS ]-Ww \n-t£-]n-¡p-Itbm sN-¿pI. Cu t^mw ^-ïv ti-J-cn-¨-Xn-\v ti-jw Xn-cnsI A-b-¨v X-tc-ï-Xm-bn-«pïv. C§-s\ G-Xp- X-c-¯nepw ^-ïv \ð-Ip-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ¡v kÀ-«n-^n-¡-äv \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category