1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

{In-kva-kv A-¸o-en-\v B-th-iw ]-IÀ-óv Iq-Sp-Xð Ip-«n-IÄ cw-K-¯v; A-ôv kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ Iq-Sn Z-cn-{ZÀ-¡m-bn ]n-cn-hv \-S¯pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kva-kv A-¸o-en-sâ B-th-iw DÄ-s¡mïp-sIm-ïv A-t\-Iw Ip-«n-IÄ cwK-¯v h-cpóp. Có-se R-§Ä aq-óv t]-cp-sS hn-ti-j-§Ä {]-kn-²o-I-cn-¨n-cpóp. C-óv A-ôv Ip-«n-I-Ä Iq-Sn ^-ïv ]n-cn-hn-\v kó-²-X A-dn-bn-¨v cwK-¯v hóp. A-t\-Iw Ip-«n-IÄ hn-ti-j-§Ä tX-Sn R-§Ä-¡v C-t¸mÄ C-sa-bnð A-b-¡p-ópïv. Nm-cn-än C-hâp-IÄ \-S-¯p-I-tbm ^-ïv ti-Jc-Ww \S-¯n \ð-Ip-Itbm B-Wv C¯-cw Ip-«n-IÄ sN-¿p-I. C-Xnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xm-ev-]cyw D-Å-hÀ-¡v C-t¸mgpw A-h-k-c-apïv. ^-ïv ti-J-c-W-¯n-\v cw-K-¯n-d-§p-ó kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-saópw B k-À-«n-^n¡-äv ]T-\m-h-iy-¯n-\v {]-tbm-P-\-s¸-Sp-saópw hy-à-amIp-I Iq-Sn sN-bv-X-tXm-sS A-t\-Iw Ip-«n-I-fm-Wv I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«Xv. Cu B-hiyw A-dn-bn-¨v R-§-sf _-Ô-s¸-«-hÀ-¡v t^mw A-b-¨p-\ð-In-bn-«pïv.

t_mÄ-«-Wnse tjm¬ k-Pohv, am-ô-kv-ä-dn-se s^-anð B³ tkmWn, s^-_n³ tkm-Wn, {In-kv-]n³ BâWn, inð¸ jm-Pn F-óo Iu-am-c-¡m-cmWv Nm-cn-än ^u-tïj-\v ]n-´p-W-b-dn-bn-¨v C-óv cw-K-s¯-¯n-bn-cn-¡p-óXv. 
kPo-hv am-Xyp-hn-sâbpw t^m_va \mjWð sshkv {]knUâv ssj-\p ¢-bÀ am-Xyp-hn-sâbpw a-I-\m-Wv tjm¬ k-Pohv. t_mÄ«¬ au-ïv skâv tPmk-^v kv-Iq-fnð Pn-kn-Fkv-C hn-ZymÀ-Yn-bm-Wv tjm¬. tjm-Wn-sâ k-tlm-Z-c³ jm-tcm¬ k-Po-hv I-h³{Sn bq-Wn-th-gv-kn-än Hm-^v F-ôn-\o-b-dn-§nð ]Tn-¡p-I-bmWv. Nn-{Xc-N-\ hf-sc C-ã-am-Wv tjm-Wn\v. Nm-cn-än ^u-tï-j-\nð-\nópw t^mw e-`n-¨ D-S³Xsó Nm-cn-än-¡v th-ïn A½ ssj-\p- tPm-en sN-¿p-ó \-gv-kn-§v tlm-anð-\nópw ]-Ww ti-J-cn-¨p-Xp-S-§n-bn-«p-ïv tjm¬.

am-ô-kv-ä-dnð \nópw Nm-cn-än-¡v th-ïn ]-Ww kz-cq-]n-¡m³ kó-²-X A-dn-bn-¨v F¯n-b k-tlm-Z-c-§-fm-Wv s^-_n³ tkm-Wn-bpw s^-anð B³ tkm-Wn-bpw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow Aw-Kamb tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS a-¡-fm-Wv C-cp-h-cpw. ap-t¼ X-só Nm-cn-än cwK-¯v k-Po-h-amWv Cu k-tlm-Z-c§Ä. 
14 h-b--kp-Å s^-_n³ _dn skâv K-{_n-tbð-kv BÀkn ssl-kv-Iq-fnð C-bÀ sS-ónð ]Tn-¡p-I-bm-Wv. 2013, 2014 hÀ-j-§-fnð _p] Nm-cn-än d-®nð ]-s¦-Sp-¡p-Ibpw A-Xn-eq-sS 100 ]u-ïv h-sc-t\-Sm\pw s^-_n\v km-[n-¨n-cpóp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kva-kv A-¸o-enð `m-K-am-Ip-ó-Xn-ð G-sd k-t´m-j-¯n-em-Wv C-t¸mÄ s^-_n³. _-dn skâv K-{_n-tbð-kv ssl-kv-Iq-fnð CbÀ 9em-Wv s^-anð ]Tn-¡p-ó-Xv.
k-tlm-Z-c³ s^-_n-s\ t]m-se Xsó 2013, 2014 hÀ-j-§-fnð _p] Nm-cn-än d-®nð ]-s¦-Sp-¯ s^-anð 75 ]u-tïm-f-am-Wv t\-Sn-bXv.  {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än t{]m-P-În-sâ `m-K-amIm³ I-gn-ª-Xnð k-t´m-j-ap-sï-óv ]-d-ª s^-anð \-sñm-cp Xp-I Nm-cn-än ^u-tïj-\v \ð-Ip-sa-ómWv hm-Kv-Zm-\w sN-¿v-Xn-cn-¡p-ó-Xv. 
 
amô-Ì-dnse Adnbs¸Spó s]mXp {]hÀ¯I\mb k®n BâWnbpsSbpw kn\n k®nbpsSbpw aqóp a¡fnð aq¯ BfmWv {Inkv]n³ Bâ-Wn. sNdp¸w apXte Ht«sd Nmcnän {]hÀ¯-\-§Ä sNbvXp hcpó {Inkv¸n³ hfsc Bthi]qÀÆamWv Cu al¯mb DZya¯n\v ssItImÀ¡póXv. Xsâ kplr¯p¡fnð \nópw _Ôp¡fnð \nópw \sñmcp XpI al¯mb Cu {]hÀ¯\¯n\mbn Isï¯psaóv {Inkv¸n³ ]dbpóp. Bð-{Snlmw {Km-aÀ kv-IqÄ t^mÀ t_m-bn-knð C-bÀ sS-ónð ]Tn-¡p-I-bm-Wv {In-kv-]n-³.

sj^nðUv bqWn-th-gvknän-bnse cïmw hÀj \gvknwKv hnZymÀ°n\n Bb inð] \nc-h[n Nmcnän {]hÀ¯\§Ä \S¯n ap³]pw {it²bambn«pïv. Nmcnän ^utïj³ sshkv sNbÀam³ sI-Un jmPn-tam-sâbpw tÌm¡v t]mÀ«v kvsä¸nwKv lnð tlmkv]näense Ìm^v- t\gvkv Bb taJe jmPnbpsSbpw cïp a¡fnð aq¯bmfmWv inð]. \sñmcp \À¯In IqSn Bb inð] amô-Ì-dnse thZnIfnð \nd kmón-[y-am-Wv. amô-Ì-dnse ]e kmaqlnI kwLS\IfpsSbpw Nmcnän {]hÀ¯-\-§-fnð inð] ]¦mfn Bbn«pïv.

Cw-¥o-jv hn-Zym-`ym-k-¯n-sâ `m-K-amb Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-Sp-t¼mÄ A-Xv ]T-\ an-Ihn-s\m-¸w I-W-¡v Iq-«-p-I-bm-Wv sN¿pI. Ip-«n-IÄ sh-dp-tX ]-Ww ti-J-cn-¨v Nm-cn-än ^-ïn-te-¡v ssI-am-dp-Itbm ^-ïv sd-bv-kn§v Cu-hâp-IÄ \S-¯n ]-Ww kw-L-Sn-¸n-¡p-Itbm F-´v th-W-sa-¦nepw B-Imw. {In-kva-kv A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¡p-ó \-½p-sS Ip-«n-I-Ä-¡v C¯-cw H-cp A-hk-cw {_n-«o-jv a-e-bm-fnbpw Xp-d-ón-Sp-I-bmWv. Cu A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¯v ]-Ww \ð-Ip-ó Fñm Ip-«n-IÄ¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \ð-Ip-ó-XmWv. Cu kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \n-§-Ä¡v Hu-tZym-Kn-I-am-bn D-]-tbm-Kn-¡mw. kv-IqÄ A-[n-Ir-XÀ \n-§-fp-sS ]T-\-¯n-sâ `m-K-am-bn C-Xv Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv. 

Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-s\ k-lm-bn-¡m-\m-bn \n-§Ä X-só H-cp hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv B-cw-`n-¡pI. Cu A-¡u-ïn-te-¡v \n-§-fp-sS hn-lnXw F-s´-¦nepw C-Sp-I. \n-§-fp-sS kp-lr-¯p-¡Ä _-Ôp-¡Ä F-ónh-sc _-Ô-s¸«v Cu en-¦v \ð-In ]-Ww C-Sm³ B-h-iy-s¸-Sp-I. C-Xnð ]-Ww C-Sm-\m-bn \n-§Ä-¡v X-só th-W-sa-¦nð Nm-cnän Cu-hâp-IÄ \-S-¯mw. R-§Ä-¡v C-sa-bnð Ab-¨v X-ómð R-§Ä \n-§Ä-¡v Ab-¨v X-cpó t^mw D-]-tbm-Kn-¨v ]-Ww a-äp-Å-h-cnð \n-ópw ti-J-cn-¨v AXpw \n-§-Ä {In-tb-äv sN-¿p-ó A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¡mw. A§-s\ A-¡u-ïv D-ïm-¡m³ Xm-Xv-]cyw Cñm-¯-hÀ-¡v R-§-fp-sS hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v ]-Ww C-Smw. 

C¯cw t^mÀ-am-en-än-bnð Hópw Xmð-]cyw Cñm-¯-hÀ [email protected]malayali.co.uk F-ó hn-em-k-¯nð C-sa-bnð A-b-¡p-I. ^-ïv ti-J-cn-¡m-\p-Å t^m-ap--IÄ R-§Ä Ab-¨v X-cp-ó-XmWv. B t^m-anð tc-J-s¸-Sp¯n-b ]-Ww ti-J-cn-¨ ti-jw {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¡p-Itbm Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xv A-hn-sS ]-Ww \n-t£-]n-¡p-Itbm sN-¿pI. Cu t^mw ^-ïv ti-J-cn-¨-Xn-\v ti-jw Xn-cnsI A-b-¨v X-tc-ï-Xm-bn-«pïv. C§-s\ G-Xp- X-c-¯nepw ^-ïv \ð-Ip-ó hn-ZymÀ-°n-IÄ¡v kÀ-«n-^n-¡-äv \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category