1 GBP = 99.00INR                       

BREAKING NEWS

Bcp h-ómepw C-\n Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v C-cn-¡-s¸m-dp-Xn D-ïm-hnñ; hn-I-k-\-t¯-¡mÄ {_n-«o-jp-Im-sc B-i-¦-s¸-Sp-¯pó-Xv Ip-Sn-tb-ä-sa-óp kÀ-th

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-Ik-\w hn-Ik-\w F-ó- ]-Xn-hp ]ñ-hn-¡p ]I-cw C-t¸mÄ sX-c-sª-Sp-¸p Im-¯n-cn-¡p-ó {_n-«o-jv thm-«À-am-sc B-i-¦-s¸-Sp-¯p-ó-Xv Ip-Sn-tb-äw B-sW-óv kÀth. Ip-Sn-tb-ä-am-Wv thm-«À-am-sc kw-_-Ôn-¨v G-ähpw {]m-[m-\y-ap-Å cm-{ão-b {]-iv-\-sa-óm-Wv bpK-hv \-S¯n-b A-`n-{]m-b kÀ-th ^-ew hy-à-am-¡p-ó-Xv. k-¼-Zvhy-h-Ø-sb-¡mÄ {_n-«-\n-se s]m-XpP-\w Ku-c-h-¯n-se-Sp-¡p-ó hn-j-b-ambn H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS Ip-Sn-tb-äw am-dn-bn-cn-¡p-óp-sh-óv kÀ-th ]-dpóp. ta-bv ap-Xð bpK-hv \-S¯n-b kÀ-th-I-fnð thm-«À-am-cp-sS ap³-KW-\m {I-a-¯n-ep-Å ]-cn-K-W\o-b hn-j-b-§-fp-sS Iq-«-¯nð Ip-Sn-tbä-s¯ k¼-Zv hy-h-Ø-tbm-sSm-¸tam A-sñ-¦nð ap-I-fntem B-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¨p h-ón-cp-ó-Xv. G-ähpw {]m-[m-\y-ap-Å aq-óv hn-j-b-§-fn-em-óm-bn sk-]v-Xw-_-dnð 58 i-X-am-\w t]cpw Ip-Sn-tbä-s¯-bmWv sX-c-sª-Sp-¯-Xv. 

Ip-Sn-tb-äw {]m-[m-\y-ap-Å H-cp s]m-Xp P-\-{]-iv-\-am-bn am-dn-bn-cn-¡p-óp F-ó-Xm-Wv 2014þse G-ähpw NÀ-¨bm-b s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-b-§-fn-sem-óv. 2010þ\p ti-jw km-¼¯n-I hy-h-Ø H-cp hn-e-b {]-iv-\-am-Im-¯ hÀ-j-am-bn-cp-óp 2014 Fópw kÀ-th hy-à-am-¡póp. Cu hÀ-jw D-S-\o-fw I-¯n \n-ó hn-j-b-§-fnð Ip-Sn-tb-äw i-cm-i-cn-¡p H-cp t]m-bnâv ap-I-fn-emWv. bq-tdm-¸pw Hcp B-i-¦-bm-bn h-cn-I-bm-sWópw kÀ-th ^-ew kq-Nn-¸n-¡p-óp-ïv. 2010 Pq-Wnð G-gp i-X-am-\w t]À am-{X-am-Wv Ip-Sn-tbä-s¯ hen-b {]-iv-\-am-bn I-ïn-cp-ó-Xv. 2014 H-tÎm-_-À B-b-t¸m-tg¡pw 28 i-X-am-\w t]cpw Cu B-i-¦ ]-¦p-h-bv-¡p-óp.

Ip-Sn-tb-äw P-\-§Ä hen-b {]-iv-\-am-bn Im-Wp-ó-Xn-s\ km-[q-cn-¡p-ó-Xm-Wv ]pXn-b ]mÀ-«nbmb bp-In-]n-\p e-`n-¡p-ó kzo-Im-cy-X-bpw. Ip-Sn-tb-ä-¯n-s\-Xn-tc i-àam-b \n-e-]m-sS-Sp-¡p-ó bp-In-]n-\v P-\-]n´p-W G-dn-b-Xm-bn kÀ-th hy-à-am-¡póp. tdm-N-Ì-dnepw ¢m-Î-Wnepw \-S-ó lu-kv Hm-^v tIm-a¬-kv D-]-sX-c-sª-Sp-¸n-I-fnð bp-In hnP-bw sIm-bv-Xn-cp-óp. tSm-dn Fw-]n-amcm-b amÀ-Iv c-¡v-sekpw U¥-kv Im-gv-skzñpw ]mÀ-«n-hn-«-v bp-In-]n-te-¡v tN-t¡-dn-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv sX-c-sª-Sp-¸v \-S-ó-Xv. 

kÀ-¡mÀ Cu-bn-sS-bm-bn kzo-I-cn-¨p h-cp-ó \-S-]-Sn-Ifpw Ip-Sn-tb-ä-s¯ P-\-§Ä Ku-c-h-¯n-se-Sp-¡p-óp-sh-ó hmZ-s¯ Øn-co-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv. Ip-Sn-tb-ä hnj-bw D-ó-bn-¨v bp-In-]v \-S-¯p-ó ap-tó-ä§-sf {]-Xn-tcm-[n-¡m³ C-Xp kw-_-Ôn-¨ I-Sp-¯ \-S-]-Sn-I-fm-Wv tU-hn-Uv Im-a-tdm-Wn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å kÀ-¡mÀ ssI-sIm-Åp-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fnð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS s_-\-^n-äp-IÄ sh-«n-¡pd-¨p sIm-ïm-bn-cp-óp CXv. te-_À ]mÀ-«nbpw Cu hn-j-b-¯nð \n-em-Sv I-Sp-¸n-¡m-sX c-£-bn-sñ-óv Xn-cn-¨-dn-ªn-«pïv. 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category