1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

Syqadn\v ]nómse _k]ISw, I®nsâ ImgvN a§ð, IqsS InUv-\n tcmKhpw: _n-µp tNm-Zn-¡p-t¼mÄ \-ap-¡v sN-hn s]m-¯m³ I-gnbp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-ón-\p ]nd-tI H-óm-bn Zp-c-´-§Ä th-«-bm-Sp-ó Po-hn-X-I-Y-bm-Wv _n-µp t_-_n- F-ó ho«½bp-tSXv. s]m-«m³ X-¿m-dm-bn H-c-án-]À-¸Xw, I-®qÀ Pnñ-bn-se a-«-óq-cn-ep-Å ap-ï-bv-¡ð ho-«nð t_-_n-bp-sSbpw `m-cy _n-µp-hpw C-t¸mÄ C¯-cw H-c-h-Ø-bn-emWv. Cw-¥-ïn-ep-Å a-e-bm-fn-IÄ I-cpW sNm-cn-bp-ó-h-cm-Wv F-óv ]-cn-N-b-¡m-À Btcm ]d-ªv tI-«v t\-cn-«v {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-s\ k-ao-]n-¡p-I-bm-bn-cpóp Cu Ip-Spw-_w. {_-bn³ Syp-aÀ _m-[n-¨v a-c-W-¯n\pw Po-hn-X-¯n\pw C-S-bn-eq-sS k-ô-cn-¡p-I-bm-Wv C-t¸mÄ _n-µp. _n-µp-hn-sâ Nn-In-Õ-¡m-bn ho-Sp-hn-äpw ]-Ww I-sï-¯n- Nn-e-hm-¡n-bn«pw C-t¸mgpw {_-bn³ Syp-aÀ _n-µp-hn-s\ hn-Sm-sX ]n-´p-S-cp-I-bm-Wv. I-Sw hm-§nbpw D-Å-sXñmw hn-äp-s]-dp-¡nbpw Nn-In-Õn-¨p-I-gn-ª _n-µp-hn-\v C-\n G-I B-{i-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cmWv.

_n-µp-hpw c-ïp s]¬-a-¡fpw A-S-§p-ó X-sâ Ip-Spw_-s¯ k-lm-bn¡-Ww F-óv A-`yÀ-Yn-¨v Nm-cn-än ^u-tïj-\v A-t]-£ k-aÀ-¸n¨-Xv _n-µp-hn-sâ `À-¯m-hv t_-_n-bm-Wv. Xp-SÀ-óv Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-ÌnIÄ a-«-óq-cnð hym-]-Iam-b _-Ô-ap-Å \-\o-«¬ tI-c-f ¢-_v sk-{I-«-dnbpw A-`n-`m-j-I-\pam-b s_-ón tPmkv, I-®qÀ tI-c-f Iu-ap-Zn Pnñm te-J-I³ _n-Pp-cmPv, a-«-óq-cn-se {]m-tZinI ]-{X-{]-h-À¯-I³ a-[p F-ón-hÀ aptJ-\ \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯n-emWv Cu Ip-Spw-_w k-ln-¡p-ó th-Z-\-bp-sSbpw I-ã-¸m-Sn-sâbpw I-®oÀ \-\-hp-Å I-Z\-I-Y hy-à-am-bXv.

2011ð s{_-bn³ Syq-aÀ Xn-cn-¨-dn-ª _n-µp-hn-\v th-ïn i-kv-{X-{In-b \-S-¯n-sb-¦nepw ^-ew I-ïnñ. Syq-aÀ ]n-só-bpw h-fÀóp. F-ómð C-\nbpw i-kv-{X-{In-b sN-¿m³ D-Å A-h-Ø-bn-eñ _n-µp-hn-sâ B-tcm-Kyw. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv hn-[n _-k-]-I-S-¯n-sâ cq-]-¯nð `À-¯m-hv t_-_n-sb tX-Sn-sb-¯n-bXv. Cu A-]-I-S-¯nð km-cam-b ]-cn-¡p-]än-b A-t±-l-¯n\v Nn-In-Õ-¡m-bn \-sñm-cp Xp-I Nn-e-hm-¡n-I-gn-ªp. Xp-SÀ-óv In-Uv-\n kw-_-Ôam-b A-kp-Jhpw C-t±l-s¯ ]n-Sn-IqSn.

_-k-]-I-S-¯n-\v ti-jw »-Un-se ]-ô-km-c-bp-sS Af-hv Iq-Sn-b-Xn-\v C³-kp-en³ Nn-In-Õ B-cw-`n-s¨-¦nepw I-®n-sâ Imgv-N a-§-en-em-Wv C-t±-lw sN-só-¯n \nð-¡p-óXv. C-t¸mÄ ]-Ið sh-fn-¨-¯nð ]p-d-¯n-d-§n-bmð I-®nð C-cp-«v ]-S-cp-ó Z-b-\o-bmhØ. Cu h-cn-I-fn-eq-sS I-t®m-Sn-¡p-t¼mÄ H-cp ]-t£ \n-§Ä¡v Du-ln-¡m³ I-gn-bp-am-bn-cn¡pw C-hÀ A-\p-`-hn-¡p-ó Z-b-\ob-X. Ir-Xyam-b h-cp-am-\w Cñm-sX h³Xp-I Nn-In-Õ-¡m-bn am{Xw Nn-e-hm-t¡-ïn h-cpó Zpc-hØ. Iq-sS aq-óv s]¬-a¡-sf kw-c-£n-t¡-ï _m-[y-X-bpw. aq-¯ aI-sf hn-hm-lw I-gn-¨v A-b-s¨-¦nepw A-{X t`-Zs¸-« km-¼¯n-I \n-e-bnð A-sñ-óm-Wv R-§-fp-sS A-t\zj-Ww hy-à-am-b-Xv. a-äp c-ïp Ip-«n-Ifpw ]Tn-¡pó-Xv I-\n-hpÅ-hÀ \ðIp-ó sNdn-b k-lmb-§Ä aq-e-am-Wv. 

H-cp am-kw a-cp-ón-\m-bn 12000 c-q-]-bmWv Cu Ip-Spw-_-¯n\v B-h-iy-ap-ÅXv. ]-ecpw Cu Ip-Spw-_-s¯ k-lm-bn¡m³ {i-an-s¨-¦nepw C-h-cp-sS _m-[yX-IÄ A-Xn-s\ñmw A-¸p-d-am-Wv. Nn-InÕ-IÄ H-ón-\v ]pd-sI H-óm-bn F-¯n-b-t¸mÄ In-S-¸m-Sw h-sc \-ã-am-bn. C-t¸mÄ hm-S-I ho-«n-em-Wv A-´n-bp-d-¡w. kz-´-am-bn H-cp ho-sSmópw C-t¸mÄ Cu Ip-Spw-_-¯n-sâ tam-l-]-«n-Ibnð Cñ. A-Xv A-X-n-tam-lw B-sW-tó t_-_n ]-d-bq. th-Z-\-bnñm-sX I-S-¡m-cp-sS apónð X-e-Ip-\n-bv-¡m-sX \nð¡m³ ]äp-ó H-cp Zn-\w A-{X-bp-ta Cu a-\pjy³ kz-]v-\w Im-Wp-óp-Åq. Cu kz-]v-\-¯n-\v C-¯n-cn \n-dw ]-Icm³ \-ap-¡m-hn-tñ. A-t\-Iw-t]-cp-sS I-®oscm¸n-b {]n-b hm-b-\-¡m-tc \n-§Ä-¡v A-Xn-\v I-gnbpw F-óv X-só-bm-Wv R-§-fp-sS {]Xo£-. t_-_n-¡pw Ip-Spw-_-¯n\pw H-cp ssI-¯m-§v \ð-In ]p-Xp-hÀ-j-¯n-te-¡v Iq-Sp-Xð k-t´m-j-t¯m-sS {]-th-in-¡m-\p-Å A-h-k-c-am-bn Cu A¸oð I-cpX-Ww F-óv am-{X-amWv R-§-fp-sS A-t]£.

Nmcnän ^utïj³ A¡uïnte¡v ]Ww sImSp¡m³ NphsS sImSp¯ncn¡pó hnhc§Ä D]tbmKn¡mw

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

{In-kv-Xp-a-kv A-¸oð 17889.75 ]u-ïmbn

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð C-Xph-sc ]n-cn-ªv In-«n-b-Xv 17889.75 ]u-ïm-bn D-bÀóp. Có-se am-{Xw 868.75 ]u-ïv e-`n¨p. Có-se hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn 718.75 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v Có-se 150 ]u-ïv kw-`m-h-\ e-`n-¨p. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bn-Uv DÄ-s]sS BsI 12,949.75 ]u-ïpw Nm-cn-än A-¡u-ïv 4940 ]u-ïp-am-Wv. C-tXh-sc e-`n-¨-Xv. 109 t]À C-tXh-sc Nm-cn-än A-¡u-ïn-te¡pw 234 t]À hnÀ-Pn³ a-Wn-bnepw ]-Ww \n-t£-]n-¨v Có-se h-sc {In-kva-kv A-¸o-ensâ `m-K-am-bn. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð \nópw Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v BsI 1901.67 ]u-ïv F-¯n-t¨À-ón-«pïv. C-ó-se e-`n-¨ Xp-I-bp-sS _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp. hnÀ-Pn³a-Wn en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xv t\m-¡n-bmð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä Im-Wmw.
\n§fpsS ]Ww F{X sNdpXmbmepw AXv Imcyamt¡ï. Cu DZyat¯mSpÅ \n§fpsS klIcWamWv hepXv. ]Ww \nt£]n¡pt¼mÄ Kn^väv FbvUn\pÅ sse³ IqSn Sn¡v sN¿Ww. \½psS kpJ¯nð \nópw Aev]w Ipd¨v Cu {InkvXpakv Bthiam¡m³ thïn {InkvXpakv A¸oenð ]Ww \ðIm³ NphsS sImSp¯ncn¡pó en¦nð ¢n¡v sN-¿pI. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn sIm-Sp-¡p-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bv-Uv \-ev-Im-\pÅ tNm-Zy-¯nð Sn-¡v sN-¿-Ww. Cu en-kv-äv t\m-¡n-bmð Nn-e-cp-sS Kn-^v-äv F-bv-Uv h-ón-«nñ F-óv Im-Wmw-. A§-s\ Sn-¡v sN-¿m-¯-h-bm-Wv CXv. \n-cm-ew-_-cm-b 15 t]-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn-«mWv {In-kva-kv A-¸o-ep-am-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ cwK-¯v h-ó-Xv. Cu ]-Xn-\-ôp-t]-cp-sSbpw I-Y-\-I-YIÄ Hm-tcm Zn-h-k-hpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð {]-kn-²o-I-cn-¨p-h-cn-I-bm-Wv C-t¸mÄ. C-Xph-sc {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-sâ en-¦p-I-fm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category