1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

500 ]u-ïv \ð-In a-säm-cp A-ÚmX³; C-óv ]-d-bpó-Xv Po-h³ Im-¡m³ c-ï-ce-£w I-Sw hm§n-b Iq-en-¸-Wn-¡mc-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS Im-cp-Wy-¯n-sâ I-Y-bv-¡v \n-dw ]-IÀóp-sIm-ïv Có-se A-Úm-Xcm-b c-ïv hm-b-\-¡mÀ 500 ]u-ïpw 250 ]uïpw kw-`m-h-\ \ðIn. I-gn-ª B-gv-N 1000 ]u-ïv kw-`m-h-\ sNbv-X A-Úm-X-\m-b H-cp hm-b-\-¡-mc-sâ A-tX ]m-X ]n-´p-SÀ-óm-Wv Có-se c-ïv hm-b-\-¡mÀ Iq-Sn C-{Xbpw hen-b Xp-I \ð-In-b-Xv. 500 ]u-ïv \ðIn-b hm-b-\-¡mc-sâ h-I Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn 125 ]u-ïpw 250 ]uïpw \ðIn-b hm-b-\-¡mc-sâ h-I-bm-bn 62.50 ]uïpw {In-kva-kv A-¸o-en\v e-`n-¡pw. C-tXm-sS c-ïmgv-N ]n-ón-« {In-kva-kv A-¸o-enð C-Xp-h-sc 19258.50 ]u-ïm-bn amdn. A-Sp-¯ Xn-¦-fmgv-N A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡p-t¼mÄ 25000 ]u-ïv F-¦nepw B-bn am-dp-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-ó-se Bdp-t]À Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 1123.75 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b-t¸mÄ aqópt]À 245 ]uïv Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ðIn. C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 14,073.50 ]uïpw ^u-tï-j³ A-¡u-ïnð 5185 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨-Xv.

t\-cn-«v ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v \ð-Im³ Np-h-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó A-¡u-ïv Uo-sä-bvð-kv D-]-tbm-Kn-¡p-I.
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

Po-h³ c-£n-¡m³ I-S-sa-Sp¯-Xv c-ï-c e-£w; F-Wo-äv \-S-¡m³ k-lm-bw tX-Sn \-½p-sS ap-¼nð

{In-kva-kv A-¸o-enð R-§Ä Po-hn-Xw ]-d-bp-ó 15 tcm-Kn-IÄ 14a-s¯ B-fm-Wv tIm«-bw Pnñ-bn-se A-I-e-¡p-ów ]-ôm-b-¯nð Xm-a-kn-¡p-ó Sn sI tXma-kv F-ó Iq-en-¸-Wn-¡m-c-\m-b 59 Imc³. A-]-kvamc tcm-Kw _m-[n-¨n«pw Ip-Spw-_w \-S-¯m³ Iq-en-¸-Wn-sb-Sp-¯v I-gn-ªn-cpó tXma-kv tcm-Kw _m-[n-¨v ]-Wn -Øe-¯v ho-W-t¸mÄ ]-cn-t¡-äv \-s«ñn-\mWv. ]-Wn-Øe-¯v a-dn-ªv hoW tXm-a-kn-sâ \-s«ñv X-I-cp-Ibpw sXmsfñn-\v h-f-hp-ïm-Ip-Ibpw sN-bvXp. Po-h³ t]mepw A-]-I-S-¯nemb B \n-an-j-¯nð \n-ópw Xm-Xv-¡m-en-I-am-bn c-£-s¸«-Xv c-ï-c e-£w cq-] apS-¡n \-S¯n-b Hm-¸-tdj-s\ Xp-SÀ-ómWv. F-ón«pw tXm-a-kn-\v t\-tc sNm-tÆ F-gp-tó-äv \-S-¡m³ h-¿. A-Xn-\p-Å k-lm-b-am-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-tcm-Sv tNm-Zn-¡p-óXv.

A]kvamc tcmK¯n\v Znhkhpw acpóv Ign¡pó B-fm-Wv tXmakv-. tcm-Km-h-Ø-bn-epw `m-cysbbpw ]-d-¡-ap-äm¯ cïp a-¡-sfbpw kw-c-£n-¡m-\m-bn Iq-en-¸-Wn-¡v t]m-Ip-am-bn-cpó tXm-a-kv C-t¸mÄ \n-Xy-hr-¯n-¡v X-só K-Xn-bnñm-¯ A-h-Ø-bn-emWv. tPm-en Øe-¯p ho-W-Xn-s\ Xp-SÀ-óv Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnemb tXm-akn\v 28 Znhkw sFknbphnð In-S-t¡-ïn-hóp. A-Xn\p tijw cïc e£w cq] Nnehv hó Hcp Hm¸tdj³ \S¯nb tijam-Wv Að-]-sa-¦nepw \ne sa¨s¸«Xv.

Að-]w sa-¨-sam-sb-¦nepw F¦nepw Igp¯v Ft¸mfpw B\¡phmt\m, Fgpt\äp \S¡phmt\m km[n¡nñ. BsIbpÅ 7 skâv- Øehpw hoSpw ]Wbs¸Sp¯nbpw, kzÀ®w ]Wbs¸Sp¯nbpw, ]Ånbnð \nópw, \m«pImcpw klmbn¨m-Wv tXm-a-knsâ NnInÕ \SóXv. Igp¯nð tImfÀ C«p Htc In-S¸nemWv Ct¸mÄ. IpSpw_¯nse GI hcpam\ amÀ¤w \ne¨tXm-sS Ip-Spw_w ]«nWnbpsS h¡nemWv. ISw hm§nb ]Ww XncnsI \ðIm³ amÀ¤anñmsX \«w XncnbpIbmWv Cu IpSpw-_-an-t¸mÄ.

C\nbpw NnInÕ XpScWw. Fómð km¼¯nI ]cm[o\X aqew Ct¸mÄ NnInÕ apS§nbncn¡póp. H¸w a¡fpsS ]T\hpw. hnZKv² NnInÕ \ðInbmð tcmKw adpsaóncns¡ ]Ww Cñm¯Xn\mð Nn-InÕ ap-S§n-b A-h-Ø-bm-Wn-t¸mÄ. Cu IpSpw_¯nsâ IY\ IY Iïv sImgph\mð ]Ån hnImcn ^m: tPmÀPv apf§m«nð Nmcnän ^utïj³ {SÌn tSman¨³ sImgph\mð hgn BWv Nmcnän ^utïj\v At]£ kaÀ¸n-¨Xv. Nmcnän ^uïj³ sshkv sNbÀam³ sI. Un. jmPntam\mWv tIknð At\zjWw ]qÀ¯nbm¡nbXv. AIe¡pów {Kma ]ômb¯v- {]knUâv tacn tXmakv- AS¡w ]ômb¯v- `mchmlnIfpw, \m«pImcpambn At\zjWw \S¯nb tijamWv Cu tIkv ]cnKW\-¡v Nm-cn-än ^u-tïj³ FSp¯Xv.

\n§fpsS ]Ww F{X sNdpXmbmepw AXv Imcyamt¡ï. Cu DZyat¯mSpÅ \n§fpsS klIcWamWv hepXv. ]Ww \nt£]n¡pt¼mÄ Kn^väv FbvUn\pÅ sse³ IqSn Sn¡v sN¿Ww. \½psS kpJ¯nð \nópw Aev]w Ipd¨v Cu {InkvXpakv Bthiam¡m³ thïn {InkvXpakv A¸oenð ]Ww \ðIm³ NphsS sImSp¯ncn¡pó en¦nð ¢n¡v sN-¿pI. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn sIm-Sp-¡p-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bv-Uv \-ev-Im-\pÅ tNm-Zy-¯nð Sn-¡v sN-¿-Ww. Cu en-kv-äv t\m-¡n-bmð Nn-e-cp-sS Kn-^v-äv F-bv-Uv h-ón-«nñ F-óv Im-Wmw-. A§-s\ Sn-¡v sN-¿m-¯-h-bm-Wv CXv. C-ó-se e-`n-¨ Xp-I-bp-sS _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp. hnÀ-Pn³a-Wn en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xv t\m-¡n-bmð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä Im-Wmw. \n-cm-ew-_-cm-b 15 t]-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn-«mWv {In-kva-kv A-¸o-ep-am-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ cwK-¯v h-ó-Xv. Cu ]-Xn-\-ôp-t]-cp-sSbpw I-Y-\-I-YIÄ Hm-tcm Zn-h-k-hpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð {]-kn-²o-I-cn-¨p-h-cn-I-bm-Wv C-t¸mÄ. C-Xph-sc {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-sâ en-¦p-I-fm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv.

 

 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category