1 GBP = 93.75 INR                       

BREAKING NEWS

20,000 ]u-ïv IS-óv {In-kva-kv A-¸oð; Xn-¦-fmgv-N k-am-]\w: H-t«-sd A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ cwK-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-]hm-Z {]-Nmc-I-tcm-Sv \n-i-Ð-cmIm³ k-tµ-iw \ð-In-s¡m-ïv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ {In-kva-kv A-¸oð s\-ôn-teän. A-¸o-en-se 15 \nÀ-²\ tcm-Kn-I-fp-tSbpw Pohn-X I-Y ^o-¨À sN-bv-Xv I-gn-ª-t¸m-tg-¡pw 20,000 ]u-ïnð A-[n-Iw ]-Ww {In-kva-kv A-¸o-enð F-¯n-t¨Àóp. Có-se e-`n-¨ 401.25 ]u-ïv AS-¡w {In-kva-kv A-¸o-en-te-¡v C-Xph-sc hm-b-\-¡mÀ \ð-In-b-Xv 20499.75 ]u-ïmWv. Có-se Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v 75 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv AS-¡w hnÀ-Pn³ ea-Wn A-¡u-ïn-te-¡v 326.25 ]u-ïv e-`n¨p. C-tXm-sS {In-kva-kv A-¸oð Kn-^v-äv F-bv-Uv D-Ä-s¸-sS hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v 15,094.75 ]uïpw Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v 5405 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨Xv.

h-cp-ó Xn-¦-fm-gv-N (P-\p-h-cn 5) AÀ-² cm-{Xn-tbm-sS {In-kva-kv A-¸oð t¢m-kv sN-¿p-I-bm-Wv. A-Xph-sc e-`n-¨ XpI tcm-Kn-I-fp-sS km-¼¯n-I Øn-Xn I-W-¡n-se-Sp-¯v ho-Xn-¨v \ð-Ip-I-bm-Wv sN-¿p-I. {In-kva-kv \yq-C-b-À B-tLm-j-w \-S-¯p-ó ]-e A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw Nm-cn-än t_m-Iv-kv h-¨v I-gn-bp-ó-{Xbpw Xp-I ti-J-cn-¨v \-ð-Im-sa-óv A-dn-bn-¨n-«p-ÅXp-sIm-ïmWv t¢m-kn-§v tU-äv \o-«n-bXv. C-t¸mÄ ^-ïv ]n-cn-hv \-S-¯p-ó kv-IqÄ tIm-tf-Pv hn-ZymÀ-°n-IÄ Rm-b-dm-gv-N-tbm-sS A-hÀ ti-J-cn-¨ ]-Ww hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \n-t£-]n-t¡-ï-XmWv. Xp-SÀ-óv F-{Xbpw th-Kw A-hÀ-¡v kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \ð-Ip-ó-XmWv. a-l¯mb B am-\pjn-I {]-{In-b-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ Xm-Xv-]-cy-ap-Å hn-ZymÀ-°n-I-Ä¡pw A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ¡pw C-t¸mgpw A-hk-cw Dïv. {In-kva-kv \yq-C-bÀ B-tLm-jw \-S-¯p-t¼mÄ BÀ-¡v th-W-sa-¦nepw kz-´w C-ã-{]-Im-cw Nm-cn-än t_m-Iv-kv Øm-]n-¡m-hp-ó-XmWv. A-tkm-kn-tbj³ Hu-tZym-Kn-I-am-bm-Wv C-Xv sN-¿p-ó-sX-¦nð A-hÀ-¡pw kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-ó-XmWv. hy-à-nKXam-bn sN-¿p-ó-hÀ¡pw kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ \-ð-Ipw.
 
]Ww ti-J-cn-¡p-ó Ip-«nIÄ Cu Rm-b-dm-gv¨-¡v ap-¼m-bn hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv hgntbm Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïv hgntbm ]-Ww \n-t£-]n-¡Ww. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww C-Sp-ó-hÀ bp-sI Sm-Iv-kv t]-b-dp-sS t]-cnð ]-Ww \n-t£-]n-¨ ti-jw d-^-d³-kv sk-£-\nð hn-ZymÀ-°n-bp-sS t]cpw kv-IqÄ Nm-cn-än Fópw tc-J-s¸-Sp-¯Ww. _m-¦v A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \-ev-Ip-ó-hcpw d-^-d-³-knð hn-Zym-À-°n-bp-sS t]cpw tc-J-s¸-Sp-¯Ww. H-¸w ]-Ww ti-J-cn-¡p-ó-hÀ A-hÀ ]-Ww If-Îv sNbvX t^mw [email protected] Fó C sa-bvð hn-em-k-¯nð Xn-cn-sI Ab-¨v \-ev-tI-ï-XmWv.
H-t«-sd kw-L-S-\-IÄ {In-kva-kv A-¸o-en-\v ^-ïv ti-Jc-Ww \-S-¯n h-cp-óp. s_ð-^m-Ìn-se {]ap-J kw-L-S-\-bm-b Hm-av-\n I-gn-ª Znh-kw \-S-ó B-tLm-j-§-fp-sS `m-K-am-bn ]n-cn-¨ 160 ]u-ïv ssI-am-dn-b-t¸mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv A-S-¡w 200 ]u-ïm-Wv e-`n-¨-Xv. Atkmkntbj³ sk{I«dn t]mÄ Ipcymt¡mkv Hmw\n {]knUâpw, {_n«njvaebmfn Nmcnän ^utï-j³ {S-Ìn-bpamb jmPn eq-t¡mkn\p Nmcnän t_mIvkv ssI-amdn.sSð-t^mÀ-Un-se {]mÀ°-\m {Kq-¸pw 100 ]u-ïv \ð-Im-sa-óv G-än-«pïv. I-t¯m-en-Iv A-tkm-kn-tb-j-³ Hm-^v am-ô-ÌÀ AS-¡w A-t\-Iw {][m-\ {Kq-¸p-Ifpw A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fpw Cu \-ò-bp-sS sh-fn-¨-am-bn t\c-t¯ h-ón-cpóp. C-\nbpw ti-J-cn-¡m³ Xm-Xv-]-cy-ap-Å-hÀ-¡v Xn-¦-fm-gv-N-bv-¡v ap-¼v sN-¿m-hp-ó-Xm-Wv.

15 \nÀ-²\ tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-³ {In-kva-kv A-¸oð B-cw-`n-¨Xv. C-hÀ¡v Hm-tcm-cp-¯-À¡pw Hmtcm e-£w cq-] F-¦nepw \-ð-Im³ B-{K-ln-¨v Xp-S§n-b A-¸oð C-t¸mÄ A-Xn-sâ C-c«n-tbm-S-Sp-¡p-I-bm-Wv. kv-IqÄ Ip-«n-I-fp-sS ^ïpw _n-kn-\-kp-Im-cp-sS ^ïpw F-¯p-ó-tXm-sS 25000 ]u-ïm-bn D-b-cp-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡p-ó-Xv. A-§-s\-sb-¦nð G-ähpw AÀ-l-cm-b-hÀ-¡v c-ïv e-£w cq-] h-sc \ð-Im³ I-gn-bpw. \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I-sb-¡mÄ R-§Ä B-{K-ln-¡pó-Xv \n-§-fp-sS am-\kn-I ]n-´p-W-bm-Wv. AXp-sIm-ïv Htóm ctïm ]u-ïv F-¦nepw \-evIn Cu A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¡-W-sa-óm-Wv R-§-fp-sS A-`yÀ-°\. \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Ip-t¼mÄ A-Xv H-tó-Imð ]u-ïm-bn \-ev-In H-cp tcm-Kn-bp-sS I-®p-\oÀ H-¸p-t¼mÄ \n-§Ä¡pw A-`n-am-\n-¡m-atñm. 13 Aw-K {S-Ìn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð Xn-I¨pw kp-kv-Xn-c-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn ^u-tï-j³ tÌ-äv-saâp-IÄ F-t¸mgpw {]-kn-²o-I-cn-¡pw.
Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡-ïn-te-¡v t\-cn-«v ]-Ww \-ev-Im³ B-{K-ln-¡p-ó-h-À-¡v Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡mw.
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category