1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cu hÀ-jw 1000 ]u-ïv em-`n-¨p Xp-S-§n-bmtem? ]p-Xp-hÀ-j-¯nð sNe-hv Ip-d-¡m-\p-Å ]-¯p h-gnIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Im-cy-am-b km-¼¯n-I t\-«-samópw D-ïm-¡m³ I-gn-bm-sX-bm-tWm I-gn-ª hÀ-jw IS-óp t]m-b-Xv? \n-cm-i-s¸-tSï. Cu hÀ-jw Xp-S-¡-¯nð X-só {i-aw Xp-S-§mw. Xm-sg ]-d-bp-ó h-gn-IÄ ]-co-£n-¨mð hÀ-j-¯n-ep-S-\o-fw t\-«-§-fp-sS Kp-W^-ew e-`n-¡pw.

1. ]pXn-b A-¡u-ïn-te-¡v amdn 150 ]u-ïv h-sc em-`n-¡mw

I-gn-ª hÀ-jhpw \n-§Ä ]-g-b A-¡u-ïv D-t]-£n-¨v ]p-Xn-b-Xn-te-¡v am-dn-bn-sñ? ]-e _m-¦p-Ifpw C-t¸mÄ A-¡u-ïv am-äm³ ku-P-\y-§Ä \ð-Ip-óp. am-dm³ H-cm-gvN-sb k-a-b-sa-Sp¡q. ]-g-b A-¡u-ïn-ep-Å-sXñmw A-tX ]-Sn ]p-Xn-b-Xn-te-¡p am-än-¡n-«p-Ibpw sN-¿pw. ]-g-b A-¡u-ïn-te-¡v h-cp-ó Imipw aäpw ]p-Xn-b-Xn-te-¡v Xm-s\ h-cn-I-bpw sN-¿pw. ^-Ìv U-bd-Îv ku-P-\y-am-bn \ð-Ip-ó-Xv 125 ]u-ïmWv. an-I-¨ tk-h-\-hpw. 92 i-X-am-\w t]cpw ^-Ìv U-b-dÎn-sâ tkh-\w an-I-¨-Xm-sW-óv km-£y-s¸-Sp-¯póp. C-Xn-\p ]p-d-sa ]-en-i-bnñm¯ 250 ]u-ïv Hm-hÀ {Um-^v-äpw km-[m-c-W tk-hnw-Kv A-¡u-ïnð B-dp i-X-am-\w ]-en-i-tbm-sSbpw C-hÀ \ð-Ipóp. ¢n-U-kv-sU-bvð 150 ]u-ïm-Wv ku-P-\y-am-bn \ð-Ip-ó-Xv. 3,000 ]u-ïv h-sc-bp-Å Xp-I-bv¡v s{I-Un-äv ]-en-i-bm-bn c-ïp i-X-am-\-hpw. sl-bnð-^m-Ivv-kv 100 ]u-ïv k-P-\y-am-bn X-cpw. {]-Xn-am-kw A-ôv ]u-ïv th-td-bpw. 3000 ap-Xð 20,000 h-tc-bp-Å _m-e³-kn-\v kmâ-UÀ 123 aq-óv i-X-am-\w F-C-BÀ \ð-Ip-óp. C-Xn-sâ {]-Xnam-k ^okm-b c-ïv ]u-ïv C§-s\ C-Xn-epÄ-s¸-«p t]m-Ip-Ibpw sN-¿pw.

2. hnð-]-{Xhpw ]-hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn-bpw am-än-h-bv-¡pó-Xv A-h-km-\n-¸n-¡p-I

H-cp hnð-]-{X-anñm-sX \n-§Ä a-c-W-s¸-«mð ]n-só \n-b-a-am-Wv \n-§-fp-sS k-¼mZyw F-hn-tS-¡p t]m-I-W-sa-óv Xo-cp-am-\n¡p. \n-§-fp-sS ]-¦m-fn-¡v C-Xp ]qÀ-Wam-bpw e-`n-¡m-sXbpw h-cmw. 65 h-b-Ên-\p ap-I-fn-ep-Å aq-ónð H-cmÄ a-cn-¡pó-Xv ad-hn tcm-Kw _m-[n-¨mWv. \n-§-fp-sS HmÀ-½ ti-jn \-ã-s¸-«mð ]n-só k-¼mZyw ^-e-¯nð A-\m-Y-am-Ip-óp. A-Xp sIm-ïv D-S³ ]-hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn-sb I-sï-¯p-I. t]-Sn-t¡-ï-Xnñ. C-Xn-\À-°w \n-§Ä-¡v Fñm \n-b-{´-Whpw \-ã-s¸-Sp-óp Fóñ. Xn-cn-¨p e-`n-¡m-¯-hn-[w \n-§Ä-¡v ad-hn tcm-Kw _m-[n-¡p-Itbm a-cn-¡p-Itbm sN-bv-Xmð am-{X-sa A-[n-Im-cw ]-hÀ Hm-^v A-tämÀ-Wn-¡p e-`n¡q.

3. sN-h-gn-¡p-ó-Xn-\-\p-k-cn-¨v {]-Xn-hÀ-jw 100 ]u-ïv Iym-jv _m-¡v B-bn t\-Sq

Iym-jv-_m-¡v s{I-Un-äv ImÀ-Up-IÄ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\-\p-k-cn-¨v sNdn-b tXm-Xnð ]-Ww Xn-cn-sI \ð-Ip-Ibpw sN-¿p-óp. Hmtcm am-k-t¯bpw ap-gp-h³ XpI Xn-cn-¨-S-hn\pw H-cp U-bd-Îv sU-_n-äv D-ïm-¡p-I. C-Xn-\p ]-en-i-bnñ. ^-e-¯nð \n-§Ä-¡v ]-Ww t\-Sn-¯-cp-ó H-cp sU-_n-äv ImÀ-Uv B-bn am-dpóp. C-Xp sN-bv-X-Xn-\p ti-jw km-[m-c-W sN-e-hp-I-sfm-s¡ C-Xp-]-tbm-Kn-¨m-¡p-I. ^-ew e-`n-¨p Xp-S-§pw. A-sa-Iv-kv F-h-cn-tU ImÀ-Up-IÄ A-ôv i-X-am-\w hsc (]-c-am-h-[n 100 ]u-ïv) B-Zy-s¯ aq-óv am-kw Xn-cn-sI \ð-Ipóp. A-Xn-\p tijw 1.25 i-X-am-\w h-tc-bpw. 

4. Fñm U-bd-Îv sU-_n-äp-Ifpw Ìm³-Un-Mv HmÀ-U-dp-Ifpw A-S-hp-Ifpw ]-cn-tim-[n¡pI

B-h-iy-anñm-¯ tk-h-\-§Ä-¡v ]-Ww \-ð-In sIm-ïv Z-i-e-£-¡-W-¡n-\m-fp-I-fm-Wv sh-dp-sX ]-Ww _m-¦p-IÄ-¡v \ð-In sIm-ïn-cn-¡p-ó-Xv. D-Zm-l-c-W-¯n-\v \n-e-hnð t^m-Wn-\v C³-jq-d³-kv Xp-I AS-¨p sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sW-¦nð t^m¬ am-än-bmepw U-bd-Îv sU-_n-äv d-±m-¡n-bn-sñ-¦nð C³-jq-d³-kv I¼-\n A-¡u-ïnð \n-óv Xp-I aq-óv am-k-¯n-sem-cn-¡ð h-en-¨p sIm-ïn-cn-¡pw. C§-s\ {]-Xy-£-ambpw ]-tcm-£-ambpw A-¡u-ïnð \n-óv ]-Ww t]m-Ipó-Xv G-sXñmw h-gn-I-fn-eq-sS-bm-sW-ó-dn-bmð C-h ]-cn-tim-[n-¡p-I.

5. hn-tZi-¯p t]m-Ip-t¼mÄ an-I-¨ F-Iv-kv-tN-ôv td-äp-IÄ e-`n-¡m³ shdpw A-ôp an-\n-sä-¦nepw sN-e-h-gn¡pI

hntZ-i bm-{X-bv-¡v H-cp-§p-t¼mÄ Fñm cm-Py-§-fnepw an-I-¨ td-äp-IÄ X-cp-ó kv-s]-jy-en-Ìv {Sm-hð ImÀ-Up-IÄ hm-§p-I. an-¡ sU-_näv, s{I-Un-äv ImÀ-Up-Ifpw Hmtcm X-h-W D-]-tbm-Kn-¡p-t¼m-gpw aq-óv i-X-am-\w A-[nIw Cu-Sm-¡póp. F-ómð kv-s]-jy-en-Ìv ImÀ-Up-I-fnð CXv Cu-Sm-¡p-I-bnñ. A-Xp h-gn \n-§Ä-¡v i-cnbm-b _m-¦v \n-c-¡nð X-só ]-Ww am-dm³ I-gn-bpw. C-¯-c-¯n-ep-Å an-I-¨ kv-s]-jy-en-Ìv ImÀ-Um-Wv sl-bvð-^m-Iv-kv ¢m-cnän. G-ähpw Np-cp§n-b F-Sn-Fw NmÀ-Pp-Å Cu ImÀ-Uv an-I-¨ td-äv Hm-^À sN-¿p-óp. ]en-i Ip-d-¡m³ Fñm am-khpw ap-gp-h³ Xp-Ibpw Xn-cn-¨-S-¡p-óp-shóvv D-d-¸p h-cp-¯p-Ibpw th-Ww. 

6. tXm-óp-ó-sXñmw hm-§n-¡q-«n ]-Ww sN-e-hm-¡pó-Xv \nÀ¯pI

F-s´-¦nepw hm-§m³ t]m-Ip-ó-Xn-\v ap-¼v F-s´m-s¡-bm-Wv ho-«n-ep-Å-sX-óv BZyw hn-i-Z-am-bn X-só H-óp ]-cn-tim-[n-¡p-I. B-h-iy-amb-Xv F-´m-sW-óv Dd-¸p h-cp-¯m³ C-Xp k-lm-bn-¡pw. I-¿nð th-ï-{X ]-W-an-sñ-¦nð H-cp h-kv-Xp hm-§p-ó-Xn-\v ap-¼v \n§Ä A-Xv X-\n-¡v B-h-iy-ap-tïm F-óv Nn-´n-¡p-w. A-Xn-sâ hn-e Xm-§m-\m-Iptam Fópw C-Xnepw Ip-d-ª hn-e-bv-¡v a-sä-hn-sS-¦n-epw e-`n-¡ptam Fópw t\m-¡pw. I-¿nð ]-W-ap-sï-¦nð hm-§p-ó h-kv-Xp Xm³ D-t]-bm-Kn-¡p-tam, aq-ey-ap-tïm, Ip-d-ª hn-e-bv-¡ a-änS-¯v e-`n-¡ptam Fópw Nn-´n-¡pw. C-h-bv-s¡ñmw D¯-cw t\m F-óm-sW-¦nð A-Xv \n-§Ä hm-§-cp-Xv. ]-W-ap-sï-¦nð hm-§p-ó-Xn-\v F-´m-Wp {]-iv-\-sa-óp \n-v-§Ä Nn-´n-t¨-¡mw. ]-t£ hm-§p-ó h-kv-Xp-hn-\v aq-ey-aptïm F-ó-Xm-Wv {]-kv-I-Xam-b {]-iv-\w. 200 ]u-ïn-\v hm-§p-ó jq-kv c-ïp X-h-W D-]-tbm-Kn-¡p-ó-tXm-sS 100 ]u-ïv hn-e-bn-Snbpw F-ó-Xm-Wv Im-cWw.

7. ap³ ssh-Zyp-Xn hnX-c-W I-¼-\n-bnð \nópw ]-Ww Xn-cn-¨p ]n-Sn¡pI

I-gn-ª A-ôp hÀ-j-¯n-\n-sS \n-§Ä ssh-Zyp-Xn hm-§p-ó I¼-\n am-dn-bn-«p-sï-¦nð ]-g-b I¼-\n \n-§Ä-¡p ]-Ww C-\nbpw Xn-cn-sI \ð-Im-\p-ïm-Ipw. C-Xv 100 ]u-ïv h-tc B-Imw. ]-ecpw C-Xp tNm-Zn-t¡-ï hm-t§-ï F-ó \n-e-]m-SmWv. ]-t£ \n-§Ä-¡v A-h-Im-i-s¸-«-Xm-Wo ]Ww. ]-g-b I-¼-\n-bnð hn-fn-¨v ]-Ww Xn-cn-sI tNm-Zn-¡p-I. \n-c-kn-¨mð Fñm I-W-¡p-I-fpw F-´m-Wp sN-t¿-ï-sXópw A-dn-bm³ h-gn-I-fp-ïv. 

8. `-h-\ hm-bv-]m \n-c-¡p-IÄ D-S³ ]-cn-tim-[n-¡p-I. B-bn-cw ]u-ïv h-sc em-`n-¡mw.

`-h-\ hm-bv-]m \n-c-¡p-IÄ F-¡m-e-t¯bpw Ip-d-ª \n-c-¡n-em-Wn-t¸mÄ. F-ómepw {_n-«-\nð ]-ecpw [-cn-¨n-cn-¡póXv Cu hÀ-jhpw \nc-¡v hÀ-[n-¡p-sa-óm-Wv. A-Xn-\mð hn]-Wn am-dp-ó-Xn-\p ap-¼v kz-´w `-h-\ hm-bv-]-I-fp-sS \n-c-¡p-IÄ ]-cn-tim-[n-¨v i-cnbm-b Uoð X-só-bm-Wv \S-óp h-cp-ó-sX-óv Dd-¸p h-cp-¯p-I. ]-¯nð \m-ep t]cpw F-kv hn BÀ A-S-¡p-ó-h-cm-Wv. C-Xv C-t¸mÄ i-cm-icn 4.9 i-X-am-\-amWv. B-dp i-X-am-\w h-sc B-bn D-b-cp-Ibpw sN-¿mw. \n-e-hn-ð hmbv-] ]p-\À {I-ao-I-c-W-¯n-eq-sS C-Xv aq-óv i-X-am-\-am-¡n Ip-d-¡mw. C-Xp-hgn  H-ó-c e-£w ]u-ïn-sâ `-h-\ hm-bv-]-bp-Å-hÀ-¡v {]-Xn-hÀ-jw 2700 ]u-ïv h-sc em-`n-¡mw.

9. tIm¬-{Sm-Îp-IÄ ]p-Xp-¡p-t¼m-sgñmw hn-e t]-ip-I.

ImÀ C³-jq-d³-kv, t{_m-Uv-_mâv, t^m¬, tdmUv-ssk-Uv dn-¡h-dn XpS-§n F-´p tIm¬-{Sm-Îp-I-fp-am-I-s«, C-h-sbñmw Xm-s\ Hmt«m dn-\yq-hn-\m-bn A-\p-h-Zn-¨p sIm-Sp-¯mð A[n-I Xp-I \n-§Ä-¡p \-ã-am-tb-¡mw. Hmtcm hÀ-jhpw I-¼-\n-IÄ \n-c-¡p-IÄ hÀ-[n-¸n-¡p-ópïv. C-hn-sS \n-v-§Ä-¡v \n-Êm-b-\m-bn t\m-¡n \nð-¡m-s\ I-gnbq. C-Xn ]-cn-lm-cw an-Iv-¨ Hm-^-dp-IÄ \ð-Ip-ó I-¼-\n-I-fn-te-¡v amdp-I F-ó-XmWv. Imc-Ww I-¼-\n-IÄ X-§-fp-sS ]-Whpw ]-c-kyhpw Iq-Sp-Xð sN-h-gn-¡pó-Xv ]pXn-b D-]-t`m-Ivv-Xm-¡Ä-¡v Hm-^-dp-IÄ hm-cn-t¡m-cn \ð-Im-\mWv. C-\n am-dp-ón-sñ-¦nð ]-g-b I-¼-\n-bp-am-bn H-cp hn-e-t]-ið \-S-¯p-I. D-bÀ-ó \-c-¡nð X-só Xp-S-cp-I-bm-sW-¦nð I-¼-\n-sb D-t]-£n-¡p-sa-óv `o-j-Wn-s¸-Sp-¯p-I. D-S³ X-só H-cp D-]-t`m-àmhm-b \n§-sf ]n-Sn-¨p \nÀ-¯m-\m-bn A-hÀ Hm-^-dp-IÄ ap-tóm-«p h-bv-¡pw. I-gn-ª am-kw \-S¯n-b H-cp kÀ-th-bnð hy-à-ambXv 86 i-X-am-\w A-Uv-andð, kvssI D-]-t`màm-¡-fpw 84 i-X-am-\w F F D-]-t`m-àm-¡fpw hn-e-t]-ið {i-a-¯nð hn-P-bn-¨p F-ómWv.

10. tjm-¸n-§v Xp-S-§p-I, {In-kv-a-kn-\m-bn k-¼m-Zn-¡p-I (Im-cy-am-bn-«p Xsó)

dm-¸n-Mv t]-¸-dp-IÄ, {In-kva-kv ImÀ-Up-IÄ, tXm-c-W§Ä, k-½m-\-§Ä Xp-S-§n-b-h-sbñmw hm-§p-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v C-t¸mÄ \n-§-Ä Nn-´n-¡p-tó D-ïm-hnñ. F-ómð ]-Ww em-`n-¡p-ó-hÀ C-h-sbñmw Ct¸mÄ X-só Im-cy-am-bn-s«-Sp-¡póp. Ip-d-ª hn-e-bv-¡ C-h In-«m-hp-ónS-¯p \n-óv hm-§n kq-£n-¨p h-bv-¡póp. {In-kva-kv hÀ-j-¯n-sem-cn-¡ð am-{X-sa h-cq F-ó-Xn-\mð H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v C-Xp-h-gn 840 ]u-ïv h-sc em-`n-¡mw.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {In-kva-kv A-¸oð Xp-S-cp-I-bm-Wv. 15 \nÀ-²\ tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\p-Å Cu A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¡m³ a-d-¡-cp-Xv. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category