1 GBP = 93.75 INR                       

BREAKING NEWS

F\n¡p hnióp...\n§Ä Blmcw Xónñ; F\n¡p Zmln¨p... \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ; Rm³ \Kv\\mbncpóp.. \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ: ssZ-hw C§-s\ tNm-Zn-¨mð \n-§Ä-¡v D¯-cw Dtïm?

Britishmalayali
kz´wteJI³

F\n¡p hnióp; \n§Ä Blmcw Xónñ. F\n¡p Zmln¨p; \n§Ä IpSn¡m³ Xónñ Rm³ ]ctZinbmbncpóp; \n§Ä Fsó kzoIcn¨nñ. Rm³ \Kv\\mbncpóp; \n§Ä Fsó DSp¸n¨nñ. tcmKmhkvYbnepw ImcmKrl¯nepw Bbncpóp; \n§Ä F-só kµÀin¨nñ. At¸mÄ AhÀ tNmZn-¡pw:

IÀ¯mth, R§Ä \nsó hni¡póht\m, Zmln¡póht\m, ]ctZintbm,\Kv\t\m tcmKntbm, ImcmKrl¯nð Ignbpóht\m B-bn IïXpw \n\¡p ip{iqj sN¿mXncpóXpw Ft¸mÄ


hn-ip² ss_-_nÄ a-¯m-bn-bp-sS kp-hn-ti-jw 25þmw A-[ym-bw 42 ap-Xð 44 h-sc-bp-Å Im-cy-§-fm-Wnh. Cu tNmZyw ssZ-hw \n-§-tfm-Sv H-cn-¡ð tNm-Zn-¨mð \n-§Ä-¡v D¯-cw ]-d-bm-³ I-gnbp-tam? Nn-e-t¸mÄ F-¦nepw \n-§Ä-¡v D¯-cw Cñm-sX h-cpw. k-t´m-j-hpw k-ar-²n-bpw kv-t\-lhp-sam-s¡ a\-kv \nd-sb \ð-In-bn«pw \-½p-sS ]-c-Po-hnI-sf k-lm-bnt¨m Fó tNm-Zy-¯n-\v Nn-e-t¸m-sg-¦nepw Cñ F-óv D-¯-cw ]-d-tb-ïn-h-cp-t¼mÄ kw-`-hn-¡p-ó D- Zm-ko\-X. ssZ-hta F-sâ ]-«n-Wn am-än-bn-«v Rm³ F§-s\ k-lm-bn¡pw Fó tNm-Zy-am-bn-cn¡pw Nn-e-t¸mÄ D-b-cp-óXv. a-äv Nn-e-t¸mÄ Rm³ ]-äp-ó-t]m-se sN-¿p-óp-ïv F-ó D-¯-c-hpw.

ssZ-h-ta \o F-t¸m-gm-Wv F-sâ ap-¼nð C§-s\ H-s¡ hó-Xv F-óv tNm-Zn-¡p-ó-h-cp-sï-¦nð A-hÀ-¡v th-ïn ]-d-bmw. I-gn-ª aq-óm-gv-N-bm-bn ssZ-hw \-½p-sS ap-¼nð `n-£-m]m-{X-hp-am-bn \nð-¡p-IbmWv. a-X-¯n-sâ A-XnÀ-h-cp-¼p-Itfm a-tä-Xn-sâ-sb-¦nepw th-en-s¡«-Itfm Cñm-sX-bm-Wv ssZ-hw C-hn-sS `n-£ \-S-¯p-ó-Xv. 15 Z-cn-{Z tcm-Kn-I-fp-sS cq-]-¯nð ssZ-hw bm-N-\ \-S-¯n-bn«pw Im-Wm-¯ B-sc-¦nepw D-tïm? A-hÀ I-®v Xpd-óv Im-Wp-I C-Xph-sc H-gp-In F¯n-b a-lm Im-cp-Wy-¯n-sâ A-S-bmfw. \m-sf {I-kva-kv A-¸oð k-am-]n-¡p-t¼mÄ A-sXm-cp B-th-i-am-¡m-\p-Å D-¯-c-hm-Zn-¯-am-Wv \-½Ä G-sä-Sp-t¡-ïXv. H-cp ]u-ïv F-¦nð H-cp ]uïv. \n-§Ä B Im-cp-Wy-¯n-sâ I-S-en-te-¡v A-Xv h-en-s¨-dn-bp-I. \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp ]u-ïv H-tó-Imð ]u-ïm-bn am-dn \n-§Ä H-cn-¡-epw I-ïn«p-t]m-ep-anñm-¯ H-cp \n-cm-ew_-sâ lr-Z-b-¯n-te-¡v ]-Xn-¡pw. {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¯v Z-cn-{Z tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m³ C-hn-sS ¢n-¡v sN-¿p-I. Nm-cn-än ^u-tï-j-j³ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v kw-`m-h-\ \-ev-Im³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I.

Name: British Malayali Chartiy Foundation

Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

1500 ]u-ïv \ð-In hoïpw e-ï-\n-se _n-kn-\-kp-Im-c³ ho-ïpw
 
HmWw A-¸oð \-S-¡p-t¼mÄ e-ï-\n-se H-cp {]ap-J a-e-bm-fn _n-kn-\-kp-Im-c³ {_n-«n-jv a-e-bm-fn-sb hn-fn-¨v \ð-Inb-Xv aq-óv e-£w cq-]-bm-bn-cpóp. B ]-Ww \m-«nð e-`n-¨Xp-sIm-ïv HmWw A-¸oenð k-lm-bw \ðIn-b \m-ev tcm-Kn-IÄ-¡pw 75,000 cq-] ho-Xw \ð-Ip-I-bp-ïmbn. A-tX _n-kn-\-kp-Im-c³ I-gn-ª Znh-kw {In-kva-kv A-¸o-en-s\ k-lm-bn-¡m³ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \n-tj-]n-¨-Xv 1500 ]u-ïm-bn-cpóp. _n-kn\-kv A-¡u-ïnð \nópw e-`n¨-Xv sIm-ïv A-Xn-\n \n-Ip-Xn Cf-hv e-`n-¡m-¯Xp-sIm-ïv A-Xv s]m-en-¨nñ. F-¦nepw B _n-kn\-kv kw-cw-`-I³ B-h-iy-s¸«-Xv H-scm-ä I-ïo-j³ am-{Xw. H-cp Im-c-W-h-imepw Xsâtbm Øm-]-\-¯nsâtbm t]cv Cu kw-`m-h-\-bp-sS t]-cnð ]-{X-¯nð sIm-Sp-¡-cp-sXóv.

a-äp-Å-hÀ-¡v a-lm-am-Xr-Ibm-b Cu Xn-cp-am-\w F-Sp-¯ Øm-]\-s¯ Ip-dn-¨v A-dn-b-W-sa-óv X-só-bm-Wv R-§-fp-sS B-{Klw. F-ómð A-h-cp-sS kz-Im-cyX-sb Aw-Ko-I-cn-¨v R-§Ä A-Xv sh-fn-s¸-Sp-¯p-ónñ. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn dn-{Iq-«v-saâv G-Pâp-am-cnð C-óv h-sc H-cp t]cp-tZm-jhpw tIÄ-¸n-¨n-«nñm-¯ Cu Øm-]-\-¯n-\v k-ar-²-am-bn ssZ-hm-\p-{K-lw D-ïmI-s« F-óv am-{X-am-Wv {]mÀ°-\.

Poh-\-¡mÀ ]n-cn-sh-Sp-¯v \ð-In A-sse-Upw dn-Mv-Sp-C-´y-bpw; SqÀ Un-ssk-t\-gvkpw skâv tPm¬kpw H-¸w tNÀ-óp
bp-sI a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sSbpw kw-L-S-\-I-fp-sSbpw G-ähpw hen-b kv-t]m¬-kÀ Iq-Sn-bm-b A-sse-Uv ^n-\m-³-jyð kÀ-ho-kn-sebpw \m-«n-te-¡v Ip-d-ª \n-c-¡nð t^m¬ hn-fn-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó dn-Mv Sp C-´y-bn-se-bpw Po-h-\-¡mÀ ]n-cn-sh-Sp-¯v I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð kw-`m-h-\ \ðIn.C-óv A-Xn-cm-hn-se-bm-Wv A-se-bv-Uv Pn-h-\-¡m-cp-sS kw-`m-h-\ e-`n-¨-sX-¦nð dn-Mv Sp C-´y Po-h-\-¡mÀ {In-kv-Xpa-kv X-te-óv X-só ]-Ww \-ev-In-bn-cpóp. c-ïv Øm-]-\-§fpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn k-l-I-cn-¨v {]-hÀ-¯n-¡p-ó-h-cmWv.

skâv tPm¬-kv {Sm-hðkv, SqÀ Un-ssk-t\-gvkv, sk-_m-kv-äy³ Bâv tUm-tÎ-gv-kv, dm-h¬-lnð tlmw-kv,
thm-kv-sS-Iv dn-{Iq-Sv-saâv XpS-§n A-t\-Iw _n-kn\-kv Øm-]-\-§fpw ]-Ww \n-t£-]n-¨-Xm-bn hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv ]-cn-tim-[n-¨-t¸mÄ hy-à-am-Ip-óp. H-t«-sd t]À t]-cv hy-à-am-¡m-sX ]-Ww \n-t£-]n-¨-Xn-\mð B-scm-s¡-bm-Wv \-ev-In-b-sX-óv hy-à-am-bn ]-dbp-I {]-bm-k-amWv.

CXp-t]m-se X-só H-t«-sd Ø-e-§-fnð Ip-d-¨p-t]À tNÀ-óv kz-´w C-ã-{]-Im-cw ]-Ww ti-J-cn-¨v \ð-In-bn-«p-ïv F-óm-Wv A-¡u-ïnð \nópw hy-à-am-bXv. t_mÄ«¬, kv-tämIv-t]mÀ-«v, s_ð-^m-Ìv, sSð-t^mÀ-Uv Xp-S-§n-b Ø-e-§-fnð \n-sóñmw ]-Ww e-`n-¨n-«pïv. hnhn[ A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ A-h-cp-sS {In-kva-kv B-tLm-j-¯-sâ `m-K-am-bn ]n-cn-¨ ]-Ww C-ópw \m-sf-bp-am-bn F-¯p-sa-óm-Wv I-cp-X-s¸-Sp-óXv. kv-IqÄ hn-ZymÀ-°n-IÄ \-S¯n-b ]n-cnhpw C-óv e-`n-¡pw.

tÌmIvt]mÀ«v kulrZ Iq-«mbva Cóse 201.00 ]uïv ti-J-cn¨v Nmcnän ^utïj³ sshkv-sNbÀam³ sI Un jmPntam\v ssI-amdn. Cu kulrZ Iq-«mbva kzcq]n¨ ]Ww AXpð caW³ Fó Ip«n¡v \evIWsaómWv Bhiys¸«ncn¡p-óXv. dmWn tPmÀPv, tPmÀPv hS¡mtôcn F-ónhÀ tNÀómWv Nmcnän ^utïj\v Cóse ]Ww ssIam-dnb-Xv.

sSð-t^mÀSv {]bÀ {Kq¸v- Ignª Znhkw 125 ]uïv Nmcnän ^utïj³ sNbÀam³ {^m³knkv A-âWn¡v ssI-amdn. AhÀ tiJcn¨ 100 ]uïpw 25 ]uïv Kn^väv FbnUv AS¡amWv 125 ]uïv e`n-¨Xv. I-sc¬, {K-bnkv, Pnbm Fón Ip«nIÄ X§fpsS t]m¡äv- aWn Ab 25 ]uïv hnÀPn³ aWn A¡uïv- hgn \evIn hensbmcp amXrI Bbn. CXv Kn^väv FbnUv Bbn e`n¨ 6.25 ]uïv AS¡w 31.25 Nmcnän ^utïj\v e`n-¨p.

IqSmsX 5 ]uïv XpS§n 100 dpw, 200 ]u-ïpIÄ \nt£]n¨v Ht«sd hmb\¡mÀ {Inkvakv A¸oenð ]s¦Sp¯p hcnIbm-Wv-.AXpt]mse 10 hnZymÀYn-IÄ Cu al¯mb DZya¯nð ]s¦Sp¯phcpóp. am-ô-kvädnse Imt¯menIv Atkmkntbj³, s_-ð^m-kvänse Hmw\n Atkmkn-tbj³, Fbnevkv_mcn aebmfn Atkmkntbj³ XpS§nbhbpw klIcn¨p hcnIbm-Wv-. Ht«sd aebmfn Atkmkntbj\p-I-fpw, kulrZ Iq-«mbvaIfpw Cópw \msfbpambn \S¡pó AhcpsS {Inkvakv ]pXphÕc BtKm-j§tfmS-\p_Ôn¨p ]ncnshSp¯p \evIpsaóv Adnbn¨n«pïv.

amXr-I-bm-bn hoïpw thm-¡nMv
{_n-«o-jv a-e-bm-fn H-cn-¡ð an-I-¨ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\m-bn sX-c-sª-Sp¯ thm-¡n-Mv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð ]-¦v tNÀ-óv hoïpw amXr-I kr-ãn¨p. Có-se thm-¡n-Mnð \-S-ó {In-kv-Xpa-kv B-tLm-j-¯n-sâ `m-K-am-bn h-¨ Nm-cn-än t_m-Iv-knð e-`n-¨ ]-Ww Có-se cm{Xn X-só A-tkm-kn-tb-j-³ {]-Xn-\n-[n-IÄ hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¡p-I-bm-bn-cpóp. U-»p-F-bp-sS am-Xr ]n-´p-SÀ-óv sIm-ïv H-s«-sd A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ Nm-cn-än t_m-Iv-kv h-¨v ]n-cn-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv.

{In-kv-Xpa-kv A-¸oð 24305 ]u-ïm-bn
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ {In-kv-Xpa-kv A-¸o-enð C-Xph-sc ]n-cn-ªv In-«n-b-Xv 24305 ]u-ïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bn-Uv DÄ-s]sS BsI  18,615.75]u-ïpw Nm-cn-än A-¡u-ïv 5690 ]u-ïp-am-Wv C-tXh-sc e-`n-¨-Xv. A-¡u-ïv h-gn ]-Ww \-ev-In-b-h-cp-sS F-®w 132 A-b-t¸mÄ hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn \-ev-In-b-h-cp-sS F-®w 286 BWv.
hnÀ-Pn³a-Wn en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xv t\m-¡n-bmð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä Im-Wmw. Cu ]-Xn-\-ôp-t]-cp-sSbpw I-Y-\-I-YIÄ Hm-tcm Zn-h-k-hpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð {]-kn-²o-I-cn-¨p-h-cn-I-bm-Wv C-t¸mÄ. C-Xph-sc {]-kn-²o-I-cn-¨-Xn-sâ en-¦p-I-fpw e-`n-¨ Xp-I-bp-sS _m-¦v kv-tä-äp-am-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póXv.

Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡-ïn-te-¡v t\-cn-«v ]-Ww \-ev-Im³ B-{K-ln-¡p-ó-h-À-¡v Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡mw.
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category