1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

hmb-\-¡mÀ H-gp-¡n-b-Xv 28,564 ]uïv; ^-ïv ti-J-c-W-¯nð td-t¡mÀ-Uv C-«v {In-kva-kv A-¸oð: bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS I-cp-W-bnð I-¿-Sn-¨v {]-hm-kn k-aq-lw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

H-cp-]t£, a-e-bm-fn {]-hm-kn k-aq-l-¯n-sâ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-bn-cn¡pw CXv. tI-c-f-¯n-se Ipd-¨v tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn aq-óm-gv-N-sIm-ïv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ ti-J-cn-¨-Xv 28,564.56 ]u-ïm-Wv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ c-ï-c hÀ-jw \o-ï {]-hÀ-¯-\-¯n-se G-ähpw hen-b ^-ïv ti-Jc-Ww B-bn-cp-óp Có-se AÀ-²-cm-{Xn-bnð k-am-]n-¨-Xv. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 22,285.56 ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn F-¯n-b-t¸mÄ 6279 ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp. 481 t]-cm-Wv {In-kva-kv A-¸o-enð ]-s¦-Sp-¯Xv. A-ôv ]u-ïv ap-Xð 1500 ]u-ïv h-sc kw-`m-h-\ \ð-In-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ X-§-Ä-¡v ssZ-hw \ðIn-b ku-`m-Ky-¯n-\v \-µn ]-d-ªXv. {]-hm-kn a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se X-só G-ähpw hen-b Nm-cn-än ^-ïv ti-Jc-Ww \-S-¯n-b-tXm-sS tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å a-e-bm-f-nIÄ I-¿-Sn-¡p-I-bmWv.

\n-cm-ew-_-cm-b 15 tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡m³ th-ïn-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {In-kva-kv A-¸o-ep-am-bn cw-K-s¯-¯n-b-Xv. Ignª \mfpIfnð hmb\¡mÀ Ab¨p Xó 68 tIkpIÄ ]cntim[n¨mWv 15 l-X-`m-Ky-sc {In-kva-kv A-¸o-enð k-lm-bn-¡m-\mbn R§Ä Isï¯nbXv. kXy¯nð At]£ e`n¨ 68 t]cpw AÀ-l-cm-bn-cpóp. Fómð \½Ä klmbn¨nsñ¦nð acWañmsX asämcp hgnbpanñ Fó AhØbnepÅhsc am{XamWv klmbn¡m³ Xocpam\n-¨Xv. B-sI e-`n-¨ B-t]-£-I-fnð-\nópw G-ähpw A-Xym-h-iy-ap-Å 15 tI-kp-I-fmWv sX-sc-sª-Sp-¯Xv. 27 e-£-¯nð Iq-Sp-Xð Xp-I-bm-Wv bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ tI-c-f-¯n-se ]m-h-s¸-« X-§-fp-sS k-tlm-Z-c-§Ä-¡v ssI-Xm-§m-Ip-hm-\m-bn H-gp-¡n-bXv.
 
{In-kva-kv A-¸o-enð ]-Ww ti-J-cn-¡m-\mbn H-s«-sd A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw hn-ZymÀ-Yn-Ifpw Iq-«m-bv-a-Ifpw hym]m-c Øm-]-\-§fpw cwK-¯v hó-Xv B-th-iw ]-SÀ-¯n-bn-cp-óp. Gbv-ôen³ AK-Ìn³, tkmWnb tPmWn, tPmbð tPmk-^v-, {Inkv]n³ BâWn, tjm¬ kPo-hv-, BÀXÀ ]m-en-b-¯v, Pn_n³ tPm-kv, Blnð tkmfa³ Ìm³-en XpS-§n F-t«m-fw hn-ZymÀ-Yn-IÄ {In-kva-kv A-¸o-enð ]-Ww ti-J-cn-¡m³ ap-ón-«n-d-§n-bn-cpóp. A-bð-¡mcm-b X-t±-io-b-cnð-\n-ópw, A-tkm-kn-tb-j³ Aw-K-§-fnð-\n-ópw, Iq-«p-Im-cnð-\n-ópw, am-Xm-]n-Xm-¡Ä tPm-en sN-¿p-ó Øm-]-\-§-fnð ]n-cn-hv \-S-¯n-bp-sañmw Cu an-Sp-¡-À I-sï-¯n-b-Xv 1800tdm-fw ]u-ïmWv. I-sc¬, {K-bnkv, Pnbm Fón Ip-«n-IÄ hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð \n-t£-]n¨ 31.25 ]u-ïv, F«ph-b-kp-Im-c³ B-ZÀ-iv tPmÀ-Pv Ahsâ {In-kv-Xpa-kv s]-«n Xpd-óv \ðInb 50 ]u-ïv, sSð-t^mÀ-Uv kz-tZ-inbmb tIm-tf-Pv hn-ZymÀ-°n A-¸p F-ó {^m-¦v-en³ Bâdn {In-kv-Xpa-kv k-½m-\w th-sï-óv h-¨ \ð-In-b 50 ]uïv, Hcp Znh-ks¯ thX\w Dt]-£n-¨v ]-Ww \ðIn-b \gvkmb sF-kn jmPn, ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡m³ h-¨ ]-Ww Nm-cn-än-bn-te-¡v \ðInb t_m¬-au-¯n-se C-c-« k-tlm-Z-ccnamÀ F-ón-h-scms¡ a-l¯m-b am-Xr-I-bm-Wv kr-ãn-¨n-cn-¡p-óXv.

]T-\¯n-s\m-¸w km-aq-ly {]-hÀ-¯-\-¯n-\pw ]-s¦-Sp-¯v ]pXn-b X-e-apd-sb km-aq-ly-D-¯-c-hm-Zn-¯w D-Å-h-cm-¡n am-äp-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv Ip-«nI-sf Iq-Sn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¸o-enð `m-Km-`m-Km-¡p-hm-\pÅ ]-²-Xn-¡v cq-]w \ð-In-b-Xv. h-f-sc-¡pd-¨v ka-bw am{Xw D-ïm-bn-«v Iq-Sn Ip-«n-IÄ cwK-¯v h-cn-I-bm-bn-cpóp. C§-s\ cw-K-¯v h-ó ^-ïv ti-J-cn-¨-hÀ ^-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¨p I-gnªp. C-hÀ-s¡ñm-h-À¡pw Nm-cn-än ^u-tï-j³ Hu-tZymKn-I kÀ-«n-^n¡-äv \ð-Ip-ó-XmWv. hcpw A-¸o-ep-IÄ-s¡ñmw ]-c-amh-[n hn-ZymÀ-°nI-sf DÄ-s¸-Sp-¯m³ B-Wv {S-Ìn-I-fp-sS Xo-cp-am\w. c-Pn-kv-t{S-Uv Nm-cn-än-bm-b-Xn-\mð C§-s\ e-`n-¡p-ó kÀ-«n-^n-¡-äp-IÄ C-h-À-¡v ]T-\ B-h-iy-§-Ä¡pw D-]-tbm-Kn-¡mw.

Ip-«n-IÄ-¡v ]pd-ta bp-sI-bnð ]-e {]ap-J A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw {In-kv-a-kv ]p-XphÀ-j B-tLm-j th-f-bnð Nm-cn-än t_m-Iv-kp-IÄ Øm-]n-¨v B Xp-I Nm-cn-än ^u-tïj-\v ssI-am-dn-bn-cp-óp. 200 ]u-ïv \ðIn F-bnðkv_dn aebmfn kamPw, 187.50 ]uïv \ðIn tlmÀjw aebmfn AtÊmkn-tbj³, 126.25 ]u-ïv \n-t£-]n-¨ thm-¡n-§v a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj³, s_ð-^m-Ìn-se hnhn-[ A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ \ð-In-b 200 ]uïv, tÌmIvt]mÀ«v kulrZ Iq-«mbv-a \ðInb 201 ]uïv, sSð-t^mÀUv {]bÀ {Kq-¸nsâ 125 ]uïv, s_ð-^m-Ìnse Hmw-\n \ðInb 200 ]u-ïv, 312.50 ]u-ïv kw-`m-h-\ \ð-In am-ô-kväÀ It¯menIv Atkmkn-tb-j³ Xp-S-§n {]ap-J kw-L-S-\-Ifpw {In-kva-kv A-¸o-en-\v ]n´p-W \-ev-In-bn-cpóp. A-sse-Uv, dn-Mv-Sp-C-´y-, skâv tPm¬-kv {Sm-hðkv, SqÀ Un-ssk-t\-gvkv, sk-_m-kv-äy³ Bâv tUm-tÎ-gv-kv, dm-h¬-lnð tlmw-kv, thm-kv-sS-Iv dn-{Iq-Sv-saâv Xp-S-§n {]ap-J Øm-]-\-§-fpw {In-kva-kv A-¸o-enð kw-`m-h-\ \ð-In-bn-cpóp.

cïcs¡mñambn hensbmcp ktµiw DbÀ¯n ]qÀ®ambpw kpXmcyambn {]hÀ¯n-¡p-ó-Xm-Wv {_n-«o-jv a-e-bmfn Nm-cn-än ^u-tï-j³. k-lm-bw A-`yÀ-Yn-¨p e-`n-¡p-ó A-t]-£-IÄ Ir-Xy-am-bn ]cn-tim-[n-¨v k-lm-bw D-d-¸p-sï-¦nð am-{X-am-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ Ah-sc k-lm-bn-¡p-ó-Xv. ]-Ww e-`n-¨-Xn-sâ Ir-Xyam-b _m-¦v tÌ-äv-saâp-Ifpw AXm-Xv Zn-hk-s¯ hmÀ-¯-bv-¡-Sn-bnð {]-kn-²o-I-cn-¡p-óp-ïv. Hmtcm A¸oð kab¯pw IrXyambn tÌäv-saâv {]kn²oIcn¨pw e`n¡pó Htcm XpIbpw IrXyambn A¡uïnð ssI-am-dn-bp-amWvv {_n«njv aebmfn Nmcnän ^utïj³ {]hÀ¯n¡póXv.

Hcp \bm ss]k t]mepw sNehn\v t]mepw FSp¡msX {]hÀ¯n-¡p-ó-Xm-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ F-óv R-§Ä A-`n-am-\-t¯m-sS ]-d-bpw. BZyw {]-kn-²o-I-cn-¨ A-¸o-ep-IÄ-¡v _m¦v A-¡u-ïv h-gn am-{X-am-Wv k-lm-bw kzo-I-cn-¨-sX-¦nð ]n-só Kn-^v-äv F-bn-Uv Iq-Sn e-`n-¡p-sa-ó-Xn-\m-em-Wv R-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð Iq-Sn A-¡u-ïv B-cw-`n-¨Xv. C§-s\ {In-kva-kv A-¸o-enð Kn-^v-äv F-bn-Um-bn am{Xw e-`n-¨-Xv 3725.91 ]u-ïmWv. hnÀ-Pn³ A-¡u-ïv hgn \n-§Ä \ðIpó Hmtcm ]uïn\pw 25 s]³kv ho-X-amWv SmIv-kv s{IUnämbn e`n¡pI. B XpIbpw R§Ä AÀlcmbhÀ¡v \ðImdpïv. AXn\v kmt¦XnI _p²nap«p-Å-hÀ-¡v th-ïn C-t¸m-gpw R§Ä Nmcnän ^utïjsâ A-¡u-ïv Un-sä-bnðkpw \ð-Im-dpïv. Cóse _m-¦v A-¡u-ïnð e-`n-¨ ]-W-¯n-sâ tÌ-äv-saâm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv. {In-kva-kv A-¸o-enð 15 \n-cm-ew_-sc k-lm-bn-¡m³ ap-ón-«p h-ó Fñm-hÀ¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn-IÄ lrZ-bw \n-d-ª \-µn A-dn-bn-¨n-«pïv.

{In-kva-kv A-¸o-en-te¡v Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw t]-cnð e-`n-¨ XpI
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category