1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

aqóp Ip-cp-óp-IÄ-¡v 3000 ]u-ïv hoXw; B-dv t]À-¡v 2100 ]uïv; A-ôv t]À-¡v 1050 ]uïpw H-cmÄ-¡v 1150 ]u-ïpw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ {In-kva-kv Ime-¯v \-S¯n-b ]p-Wy-{]-hÀ-¯n-bp-sS `m-K-am-bn ti-J-cn¨ 28,789.56 ]u-ïv 15 tcm-Kn-IÄ-¡pw AÀ-l-X-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯nð ho-Xn-¨p \ð-Im³ t^mÀap-e X-¿m-dmbn. Xn-¦-fmgv-N AÀ-²-cm{Xn {In-kva-kv A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¨ ti-jw e-`n-¨ 225 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯-m-Wv Cu Xp-I Xo-cp-am-\n-¨Xv. I-h³-{Sn-bn-se H-cp a-e-bm-fn Ip-ªn-sâ P-ò-Zn\m-tLm-jw H-gn-hm-¡n Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v \ð-In-b 200 ]uïpw t¢m-kv sNbv-X ti-jw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð e-`n-¨ 25 ]uïpw DÄ-s¸-sS-bmWv Cu Xp-I. k-lm-bw \ð-Ip-ó 15 t]-sc A-h-cp-sS Pohn-X km-l-N-cy-§-fp-tSbpw B-h-iy-§-fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-¯nð \m-em-bn Xn-cn-¨m-Wv ^-ïv hn-`P-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bXv. Fñm-hcpw Iq-Sp-Xð Xp-I-bv-¡v A-À-l-cm-sW-¦nepw e-`yam-b Xp-I AÀ-l-cnð AÀ-lÀ-¡v Iq-Sp-X-em-bn \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn-¨v \-½p-sS k-lm-bw G-ähpw A-[n-Iw AÀ-ln-¡p-ó aq-óp Ip-cp-óp-I-fp--sS Nn-In-Õ-¡m-Wv Iq-Sp-Xð ]-Ww \o-¡n-h-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

F {Kq-¸nð DÄ-s¸-S-p¯n-b Sm\nb _nt\m-bv, A-Xpð c-aW³, Po-h³ Zo-]-¡v F-óo aq-óp Ip-«n-IÄ-¡pw 3000 ]u-ïv hoXw. sXm«p ]nómse F´psImïpw klmbw AÀln¡pó 6 t]sc {Kq¸v- _nbnð DÄs¸-Sp¯n. ChÀ¡v _m¡n Nne-hp-I-Ä¡v tijw cïp e£w cq] e`n¡¯¡ coXnbnð 2100 ]uïv hoXw \evIphm\pw {Kq¸v- knbnð Hcmsf DÄs¸Sp¯n 1150 ]uïv \evIphm-\pw _m¡n 5 t]scbpw {Kq¸v Unbnð DÄs¸Sp¯n Hcp e£w cq] e`n¡¯¡ coXnbnð 1050 ]uïv hoXw \evIphm-\p-amWv Cóse tNÀó {SÌn tbmK¯nð Xocpam\-am-bXv.

^-ïv ho-Xw h-bv-¡m-\m-bn sk-{I-«-dn I-sï¯n-b aq-óp t^mÀ-ap-e-I-fnð G-I-I-Wv-tT-s\ {S-kv-än-IÄ Aw-Ko-I-cn¨ t^mÀ-ap-e-bm-Wv C-t¸mÄ \-S-¸n-em-¡n-bn-cn-¡p-óXv. A¸oenð DÄs¸« Hmtcm hyànsbIpdn¨pw hyàambn ]Tn¨v AhÀ¡v aäp taJeIfnð \nópw e`n¡pó klmb§fpw, Hmtcm hyànbpsSbpw _m[yXIfpw NnInÕ NnehpIfpw ]cnKWn¨ tijamWv 4 {Kq¸pIfmbn Xncn¨pÅ ^ïv hoXw shbv¡póXn\v {SÌnamÀ A\paXn \ðIn-bXv.

{In-kva-kv A-¸o-enð B-sI e-`n¨ 28,789.56 ]u-ïnð 28000 ]u-ïm-Wv C§-s\ hn-Xc-Ww sN-¿p-óXv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ^-ïv ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\v th-ïn \ð-tI-ï ^o-km-Wv _m-¡n-bp-Å XpI. ap³]v hnÀ-Pn³ aWn hgn \S¯nb A¸oepIfnð Iaoj³ XpI P\dð ^ïnð \nópamWv \evIn hóncpóXv. C§s\ XpSÀómð P\dð ^ïv Npcp§psaóXn\mð C\n apXð hnÀ-Pn³ aWn Knhn§n\p I½oj\mbn \evtIï XpI am{Xw ]nSn¨p Kn^äv FbnUv AS-¡w k-lm-bw A-`yÀ-Yn-¨-hÀ¡v \evIphm³ Xocpam\n¡pI Bbn-cpóp. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww kzo-I-cn-¡p-t¼mÄ 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Um-bn A-[n-Iw e-`n-¡m-dp-ïv. C-Xnð 3.5 i-X-am-\-am-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn-bp-sS ^okv. t\-cn-«v kzo-I-cn-¡p-ó ^-ïn-sâ Kn-^v-äv F-bvUv ti-J-cn-¡m³ \q-em-am-e-I-Ä aq-ew C-\nbpw km-[n-¡m-¯-Xn-\m-em-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn-bm-¡n-bXv. t\-cn-«v e-`n-¡p-ó ]-W-¯n-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv e-`n-¡-W-sa-¦nð ]-Ww kw-`m-h-\ sN-bv-X-bm-fp-IÄ k-½-X-]{Xw \ð-I-Ww. ]-e-X-h-W B-hÀ-¯n-¨v B-h-iy-s¸-«n«pw hn-c-enð F-®m³ I-gn-bp-ó-hÀ am-{X-am-Wv C-Xv \ð-In-bXv. CXp-sIm-ïv A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v H-cp e-£-¯nð A-[n-Iw h-cp-ó ]u-ïn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv C-\nbpw ti-J-cn-¡m³ km-[n-¨n-«nñ.

{Kq-]v F-bnð t_m¬ amtcm i-kv-{X-{Inb-¡v D-S\-Sn ]-Ww th-ï ]-Xn-\m-dp-Imcn tIm«bw ]pXp¸Ån kztZin\nbmb Sm\nb _nt\m-bv, hr-¡- X-I-dm-dn-\mð Zp-cn-X-a-\p-`-hn-¡pó XriqÀ Pnñbn-se ta-e-SqÀ kz-tZ-in-bm-b ]-Xn-\-ôp-Im-c³ A-Xpð c-aW³, càm-À-_p-Z-¯n-sâ ]n-Sn-bnðs]-«v a-Ö am-äð i-kv-{X-{In-b \-S-¯m³ ]-Ww th-ï hÀ-¡-e kz-tZ-in ]-Xn-aq-óp-Im-c³ Po-h³ Zo]-¡v F-ón-h-cm-Wv D-ÅXv. C-h-cp-sS {]m-bhpw ]-W-¯n-sâ B-h-iyhpw Ip-Spw-_ ]-Ým-¯-ehpw I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv C-hÀ-¡v 3000 ]u-ïv \ð-Ip-óXv. 

{Kq-]v _n-bnð t{Im¬-kv AÄ-kÀ _m-[n-¨ Bep-h kz-tZ-in\n ]-Xn-\m-dp-Im-cn So\m tPm¬-k¬, Kp-cp-X-cam-b I-cÄ tcm-Kw _m-[n-¨ aq-hm-äp]p-g kz-tZin ]n-sI APn-tam³, hm-bn-se Im³-kdn-t\m-Sv añn-Sp-ó Imªnc¸Ån Ipdphmapgn kztZ-in-bm-b cm-a-N-{µ³, sX§v a-dn-ªv ho-Wv A-c-bv-¡v Xm-sg X-fÀ-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZ-in a-dn-bm-½, {_-bn³ Syp-aÀ _m-[n-¨ a-«-óqÀ kz-tZ-in\n _n-µp t_-_n, izmk tImi Im³-kÀ _m-[n¨ tIm«bw Pnñ-bnse hmgqÀ kztZin Ab cho-{µ³ F-ón-h-cpw {Kq-]v kn-bnð Fñp-s]m-Sn-bpó tcm-K-¯mð h-ebp-ó ]m-em kz-tZ-in\n Hm-a\ tPmkpw {Kq-]v Un-bnð sk-dn-{_ð ]mÄ-kn Fó tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-bm-b B-dp-h-b-kp-Im-c³ sImñw kz-tZin C-t\m-Nv a-\p, \-s«ñn-\v ]-cn-t¡-äv In-S-¸mb tIm«-bw Pnñ-bn-se A-I-e-¡p-ów kz-tZin Sn-sI tXm-a-kv, ho-gv-N-bnð A-c-bv-¡v Xm-sg X-fÀ-óv In-S-¡p-ó h-b-\m-«nse sP-kn _m_p, cïp s]¬a-¡-fpambn GXp \nanjhpw P]vXn `ojWnbnð I-gn-bp-ó N-§-\m-ti-cn kz-tZ-in\n P-e-P chn, Im³-kÀ tcm-Kw _m-[n-¨ C-cp-]¯n-sbm-óp-Imc³ ss\-_n tXma-kv F-ón-h-cp-am-Wv DÄ-s]-«n-cn-¡p-ó-Xv.

Cu am-kw tI-c-f-¯n-se G-sX-¦-nepw Øe-¯v h-¨v \-S-¡p-ó N-S-§nð h-¨mWv Cu Xp-I Ch-sc Gð-¸n-¡p-I. sN-¡v h-gn ]-Ww am-dp-ó-Xn-\m-ð D-S³ X-só sN-¡v ssI-amdn-b ti-jw ]n-óo-Sv ^-ïv ssI-amäw Hu-tZym-Kn-I-am-bn \-S-¯m\pw B-tem-N-\-bpïv. I-f£-\v th-ïn \-ã-am-Ip-ó ka-bw em-`n-¡m-\m-Wv C§-s\ B-tem-Nn-¡p-óXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b ^-ïv ti-J-c-W-am-Wv C-t¸mÄ ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó-Xv. 483 t]À Cu A-¸o-enð ]-Ww \ð-Ip-I-bp-ïmbn. ]-Ww \ðIn-b Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw lrZ-bw \n-d-ª `m-j-bnð \-µn A-dn-bn-¡p-óp. Cu A-¸oð AS-¡w C-Xph-sc e-`n-¨ ]-Ww DÄ-s¸-« Fñm hn-h-c-§-fpw C-hnsS ¢n-¡v sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-XmWv. ]-Ww ssI-amdn-b ti-jw A-Xn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä A-S-§p-ó hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-XmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category