1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

]IÀ-¨m hym-[nIÄ, hr-¯n-bnñm-¯ sX-cp-hp-IÄ; kÀ-¡m-cn-sâ sa-sñ t]m¡v: ssZ-h-¯n-sâ kz-´w \m-Sn-s\ k-ôm-cn-IÄ ssI-hn-Spóp; tI-c-f-¯n-sâ Xn-cn¨-Sn ap-X-em-¡pó-Xv {io-e¦

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-t\m-l-c-am-b Xo-c§Ä, Np-h-ó a-®v, tXbn-e tXm-«§Ä, cq-Nn-tbdpw I-Sð hn-`-h-§Ä XpS-§n G-sd k-am-\-X-I-fp-Å c-ïn-S-§-fm-Wv tI-c-fhpw {io-e-¦-bpw. F-ómð {io-e-¦-bn-se B-`y-´-c {]-iv-\-§fpw a-äpw Imc-Ww temI hn-t\m-Z kôm-c `q-]-S-¯nð tI-c-f-am-Wv H-cp ]-Sn ap-ónð \n-ón-«p-ÅXv. F-ómð C-t¸mÄ Øn-Xn-am-dp-I-bm-Wv. B-`y-´-c I-e-l-§-sfñmw A-h-km-\n-¨-tXm-sS {io-e-¦ tI-c-f-¯n-sâ Sq-dn-kw hn-]-Wn-sb I-hÀ-só-Sp-¡m³ Xp-S-§n-bn-cn-¡póp. tKm-h-bv-¡p t]mepw A-hÀ `oj-Wn D-bÀ-¯n-¡-gnªp. {io-e-¦-bn-se a-t\m-l-c Xo-c-§-fnepw dn-tkmÀ-«p-I-fn-epw hn-t\m-Z bm-{X-¡m-cp-sS C-ã tI-{µ-§-fnepw C-t¸mÄ bq-tdm-¸nð \n-óp-Å-hcpw C-´y-¡m-cpw A-S-¡-apff hntZ-i k-ôm-cnI-sf sIm-ïv \n-d-ªn-cn-¡p-I-bm-Wv. 2014þð 19 i-X-am-\-am-Wv hntZ-i k-ôm-cn-I-fp-sS hÀ[-\. {io-e-¦-bn-se-¯p-ó hntZ-i Sq-dn-Ìp-I-fnð C´y-¡mÀ X-só-bm-Wv G-ähpw ap-ónð.

Cu h-fÀ-¨ `o-j-Wn-bm-bn-cn-¡pó-Xv B-`y-´-c hntZ-i Sq-dn-Ìp-I-fp-sS B-IÀ-j-W tI-{µ-am-b tIcf-¯n-\mWv. B-Vw-_-c ku-I-cy-§-fp-sS Ip-d-hv, hym-]-I-am-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó hr-¯n-bnñm-bv-a, Nn-¡p³-Kp-\n-b, sU¦yq t]m-ep-Å ]-IÀ-¨m-hym-[nIÄ, kÀ-¡m-cn-sâ B-th-i-I-c-añm-¯ ]-²-Xn-IÄ Xp-S-§n-b-h-sbñmw kw-Øm\-¯p \nópw Sq-dn-ÌpI-sf A-I-äp-t¼mÄ A-hÀ I-Sð IS-óv {io-e-¦-bn-te-¡v t]m-Ipóp. Sq-dn-kw h-Ip-¸n-sâ I-W-¡p-IÄ {]-Im-cw hntZ-i k-ôm-cn-I-fp-sS h-c-hnð t\cn-b D-bÀ-¨ am-{X-am-Wp-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. \n-e-hm-c-anñm-¯ _m-dp-I-ep-sS t]-cnð A-h A-S-¸n-¨ Hm-K-Ìp-ap-Xð hn-tZ-i hn-t\m-Z k-ôm-cn-I-fp-sS F-®-¯nð t\cn-b Ip-d-hp-ïm-IpI-bw sN-bv-Xn-«pïv. sk-]v-Xw-_À, H-tÎm-_À, \-hw-_À am-k-§-fnð ap³ hÀj-s¯ C-tX Im-e-b-f-hnð F-¯n-b-Xn-t\-¡mÄ 910 Sq-dn-Ìp-I-fp-sS Ip-d-hp-ïm-b-Xm-bn Sq-dn-kw U-b-d-Î-td-än-sâ I-W-¡p-IÄ ]-d-bp-óp. 

C-sX-ka-bw tI-c-f-¯n-\p kz-´-sa-óv A-h-Im-i-s¸-Sp-ó Sq-dn-kw cwK-s¯ Fñm k-hn-ti-j-X-Ifpw {io-e-¦ sa-¨-s¸-Sp-¯n h-cn-I-bm-Wv. lu-kv-t_m-«p-IÄ A-hn-sS ]pXn-b B-IÀ-j-W-am-bn A-h-X-cn-¸n-¡-s¸«p. h³-tXm-Xnð lu-kv-t_m-«p-IÄ A-hn-sS e-`y-am-bn Xp-S-§n-bn-«p-ïv C-t¸mÄ {io-e-¦-bnð. Cu-bn-sS am-{X-am-Wv \-Zn-I-fn-tebpw Im-b-ep-I-fn-tebpw Sq-dn-kw km-[y-X-IÄ A-hÀ D-t]-tbm-K-s¸-Sp-¯n Xp-S-§n-bXv. B-`y-´-c bp-²w Imc-Ww ]-eXpw D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-\m-hm-sX In-S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. e-¦-bn-se ap³\n-c tlm-«-ep-I-sfñmw lu-kv t_m-«p-IÄ H-cp-¡n-bn-«pïv. C-Xv tI-c-f-¯nð \n-ópv hn-tZ-iI-sf h³-tXm-Xnð {io-e-¦-bn-te-¡v A-Sp-¸n-¡pw. h³ km-[y-X-bp-Å A-Iz kv-t]mÀ-Sv-kv tI-c-f-¯nð C-\nbpw A-h-X-cn-¸n-¡-s¸-«n-«nñ. ]-t£ {ioe-¦ Cu cwK-¯v hf-sc ap-tó-dn-¡-gnªp. km-l-kn-I-X C-ã-s¸-Sp-ó Sq-dn-Ìp-IÄ-¡m-bn C-Xn-\v \ñ {]m-Nc-Ww \ð-In h-cn-I-bm-Wv e¦. 

{io-e-¦-bp-sS a-äp B-IÀj-Ww hr-¯n-bp-Å sX-cp-hp-I-fpw P-\-§-fp-sS ku-lr-Z-hp-amWv. A-´m-cm-{ã {Sm-hð s^-b-dp-I-fnepw e-¦ an-I-¨ {]-Nm-c-W-§fpw km-ón-[yhpw iàn-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category