1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

H-tc \m-«nð H-cp-an¨v I-gn-bp-ó-hÀ C§s\ I-Sn-¨p Io-dpó-Xv F-´p-sImïv? {_n-«o-jva-e-bm-fn hn-tcm-[w Po-h -hm-bphm-tWm? \-½p-sS a-¡-sf sh-dp-¸n-¡p-ó Cu I-em-]-cn-]m-Sn-IÄ F-óv A-h-km-\n-¸n¡pw?

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-bð

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð C-Xv sX-c-sª-Sp-¸v Im-e-amWv. an-¡ a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fnepw {In-kv-a-kvþ]p-Xph-Õ-c B-tLm-j-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v sX-c-sª-Sp-¸v \S-óp I-gn-ªp. ap-³ hÀ-j-§-tf-¡mÄ P-\-]-¦m-fn-¯w Ip-d-hm-bn-cp-óp A-tkm-kn-tb-j³ ao-än-§p-I-fnð F-óm-Wv s]m-Xp-th-bp-Å dn-t¸mÀ«v. a-¡Ä h-f-cpó-Xv A-\p-k-cn-¨vv a-e-bm-fn B-tLm-j-§-fnð \nópw hn-«p \nð-¡p-óp. ]-s¦-Sp¡-pw F-óp XoÀ-¯v ]-d-bm³ ]-e am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sSbpw ss[cyw tNmÀ-óv t]m-Ipóp. Imc-Ww A-h-cp-sS Nn-e a-dp tNm-Zy-§Ä-¡v ap-¼nð D-¯-cw ]-d-bm³ km-[n-¡p-ónñ Fó-Xv X-só.

tI-c-f-¯n-se hnhn-[ {]-tZ-i-§-fnð \nópw h-ó \-½Ä {_n-«-Wn-se H-tc Øe-¯v I-gn-bp-t¼mgpw ]-c-kv]-cw i-{Xp-X-bpw hn-tZz-j-hp-am-bn I-gn-bp-óp F-ó km-l-N-cy-amWv Cu Zp-c-´-¯n-sâ b-YmÀ-° ap-Jw hy-à-am-¡p-ó-Xv. H-tc Øe-¯v X-só H-ón-e-[n-Iw A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ cq-]o-I-cn-¡p-Ibpw ]-c-kv]-cw a-Õ-cn-¨v i-{Xp-X \n-e-\nÀ-¯p-I-bp-am-Wv bp-sI a-e-bm-fnIÄ. B-Zy Im-e-s¯m-s¡ C-Xn-\v {]k-àn D-ïm-bn-cpóp. F-ómð a-¡Ä h-fÀ-óp h-cn-I-bpw A-hÀ¡v C¯-cw h-g¡nð Xm-Xv-]-cyw Cñm-Xn-cn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-tXm-sS kw-L-S-\-IÄ X-só sN-dp-Xm-Ip-I-bmWv. {]-tXy-In-¨v ÌpUâv hn-k-¡mÀ t]mepw C-hn-tS-¡v ]p-Xp-Xm-bn F-¯m-¯ km-l-N-cy-¯nð. Cu km-l-N-cy-¯nð i-{Xp-X a-dóv F-s´-¦nepw H-s¡ sN-¿m-\p-Å ka-bw A-Sp-¯n-cn-¡p-I-bmWv. A-sñ-¦nð a-e-bm-fn-I-tfbpw tI-c-f-t¯-bpw X-só \-½p-sS a-¡Ä Gsd ssh-Im-sX sh-dp-¯v t]m-Ip-sa-óv XoÀ¨.

aq-tóm \mtem Znh-kw Iq-Sn I-gn-ªmð bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se G-ähpw hm-in-tbdn-b a-säm-cp sX-c-sª-Sp-¸v Iq-Sn \-S-¡p-I-bmWv. bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b kw-L-S-\bm-b bp-Iv-a-bp-sS tZio-b sX-c-sª-Sp-¸mWv. bpIv-a XpS-§n A-ôv hÀ-j-am-bn«pw c-tï c-ïp-t]À am-{X-am-Wv {]-knUâv Bb-Xv F-ó t]-cp-tZm-jw H-gn-hm-¡m³ C-t¸mg-s¯ {]-knUâv C-\n a-Õ-c cw-K¯v Cñ F-óp {]-Jym-]n-¨v I-gnªp. ]I-cw e-ï-\n-se A-`n-`m-j-I\m-b {^m³-kn-kv I-h-f-¡m-«n-en-s\-bm-Wv C-t¸mg-s¯ {]-knUâv t\m-an-t\-äv sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. sk-{I«-dn Øm\-¯v \nópw _n³-kphpw H-gn-hm-Ip-I-bmWv. ]I-cw t_-kn-§vtÌm-¡n-se k-Po-jv tSm-an-s\ \n-b-an-¡m³ BWv Hu-tZymKn-I t\-Xr-Xz-¯n-sâ Xo-cp-am\w. {]-kn-Utâm sk-{I«-dntbm B-Im³ {i-an-¨n-cpó tUmÀ-sk-än-se jm-Pn tXm-a-kn-\v {S-j-dÀ Øm-\w \ð-Imw F-ó- H-¯p-XoÀ-¸v hy-h-Ø-bm-Wv C-t¸m-Ä Xo-cp-am-\-am-bn-cn-¡p-óXv. {]-kn-Utâm sk-{I-«dntbm B-Im³ I-¨-sI-«n C-d§n-b kv-täm-¡n-se am-a³ ^n-en-¸v H-Sp-hnð ssh-kv {]-knUâv Øm-\w sIm-ïv Xr-]v-Xn-s¸-Sp-sa-óm-Wv A-dn-hv.

k-a-hm-b-¯n-eq-sS A-[n-Im-cw ho-Xw h-bv-¡p-ó-Xn-s\ sX-sä-óv ]-d-bm³ I-gn-bnñ. A-sñ-¦nð X-só \-½p-sS kw-L-S-\-I-fn-se P-\m-[n-]-Xyw C¯-cw H-¯p-XoÀ-¸p-IÄ X-só-bmWv. am-{X-añ {^m³-kn-kv I-h-f-¡m-«nens\-t¸m-se an-I-s¨m-cp {]-knUâv Øm-\mÀ-°n-sb X-Xv-¡m-ew bp-Iv-a-bv-¡v I-sï-¯m\pw I-gn-bn-sñ-ó-Xm-Wv k-Xyw. F-ómð R-§Ä NÀ-¨ sN-¿m³ D-t±-in-¡póXv Cu kw`-hw Añ. t\-tc a-dn-¨v bp-Iv-a `m-c-hm-ln-bm³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[w H-cp A-\n-hm-cy L-S-I-am-bn Nn-eÀ am-än-bn-cn-¡p-óp F-ó hn-Nn-{X kw`-hw BWv. do-Pn-b-Wð sX-c-sª-Sp-¸v \-S-ó-t¸mÄ ]-e-bn-S-§-fnð C-Xv kw-`-hn¨p. ku¯v Cu-Ìv sX-c-sª-Sp-¸v k-ab-¯v tUmÀ-sk-än-se a-t\m-Pv ]n-Å {]-knUâv B-bn a-Õ-cn-¨-t¸mÄ D-bÀ-óp-tI-« {][m-\ B-t£-]w {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-ävv I-½-än-bnð Aw-Kw B-Wv F-ó-Xm-bn-cpóp. F-XnÀ Øm-\mÀ-°n A-sXm-cp Ip-ä-am-bn D-ó-bn-¡p-Ibpw sN-bv-Xp.

]-e do-Pn-b-Wð sX-c-sª-Sp-¸nepw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[w H-cp {][m-\ L-S-I-am-bn amdn. C¯-cw A-«n-a-dn-Ifpw ]-cm-Xn-Ifpw H-s¡ ]-ecpw R-§-fp-sS ap-¼nð Nq-ïn-¡m-«n-bn-«pïv. AtX ka-bw Nn-e-bn-S-§-fnð F-¦nepw A-\m-h-iyam-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[-¯n-s\-Xn-sc km-[m-c-W {]-hÀ-¯-IÀ cw-K-¯v h-ó-Xmbpw dn-t¸mÀ-«pïv. H-sF-kn-kn t\-Xm-¡fm-b am-a³ ^n-en¸pw F-_n sk-_m-Ìy-\pw X-§-fp-sS kzmÀ-° Xm-Xv-]-cy-§Ä-¡v th-ïn {_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb bpIv-a hn-cp-²-cp-sS sXm-gp-¯n-ð sI-«p-I-bm-sWópw A-Xn-\n hn-e-t¸m-In-sñópw ]-c-ky-am-bn hn-aÀ-in-¡p-ó-h-cp-apïv. A-Xp-sIm-ïv Xsó Hu-tZymKn-I t\-Xr-Xzw H-¯p-XoÀ-¸v k-Ôn-bm-bn ssh-kv {]-knUâv ]Z-hn sI-«nh-¨v \ð-In-bmepw k-½-Xn-¡nñ F-óp ]-d-bp-ó-h-À G-sd-bmWv. ama-sâ k-m-ón-[yw H-gn-hm-bmð X-só bp-Iv-a-bv-¡v A-Xn-sâ e-£y-¯n-te-¡p-Å bm-{X-bp-sS ]m-Xn ]qÀ-¯n-bm-bn F-óm-Wv H-cp \m-j-Wð I½-än `m-c-hm-ln {_n-«o-j-v a-e-bmfn-tbm-Sv ]-d-ªXv. Fñmw Xn-I-ª H-cp sX-c-sª-Sp-¸v \-½p-sS km-l-N-cy-¯nð A-{X F-fp-¸-añm-¯-Xn-\mð A-sXmópw dn-t¸mÀ-«v sN-¿pI t]mepw th-ï F-ó \n-e-]m-Snð B-bn-cp-óp R-§Ä. 

C-t¸m-gpw B \n-e-]m-Snð X-só-bmWv. F-ómð F´p-sIm-ïm-Wv C-§-s\ Nn-eÀ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[w {]-N-cn-¸n-¡pó-Xv Fó tNm-Zyw hm-kv-X-h-¯nð NÀ-¨ sN-¿-s¸-tSï-Xv X-só-btñ?. bpIv-a {]-kn-Uâv hn-Pn sI-]n se-Ì-dnð \-S-ó I-em-ta-f-bn-ð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-s¡-Xn-sc \-S¯n-b A-Sn-Øm-\-c-ln-Xam-b B-tcm-]-W-¯n-\v P-\w a-dp]-Sn \ð-In-b-Xv N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b A-¸o-em-bn 28000¯nð A-[n-Iw ]u-ïv \ð-In {In-kva-kv A-¸o-en-s\ hn-P-bn-¸n-¨mWv. C-Xn-s\ hn-aÀ-in-¨ {_n-«o-jv- a-e-bm-fn hmÀ-¯ F-gp-Xn-b-t¸mÄ Rm³ D-t±-in¨Xv Cu Nm-cn-än-sb Añ F-ó H-gp-¡³ a-«nð a-dp]-Sn ]-d-ªm-Wv hn-Pn X-Sn X-¸n-bXv. H-t«-sd bpIv-a `m-c-hm-ln-IÄ C§-s\ t_m-[-]qÀ-Æw \p-W {]-N-cn-¸n-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[w \n-e-\nÀ-¯p-óp.

\q-dp \p-W-¡-YIÄ {]-N-cn-¸n-¡p-t¼mÄ H-cn-¡ð am-{Xw {]Xn-tcm-[w XoÀ-¡p-ó-Xn-\m--Wv hy-ànl-Xy Fópw aä-pw ]d-ªv C-¡q-«À t\-cn-Sp-óXv. F-ómð b-YmÀ-°-¯nð hy-ànl-Xy sN-¿póXv Cu sNdn-b \yq-\]-£w B-sWópw kwL-S-\ F-ó \n-e-bnð bp-Iva-sb F-¡m-e¯pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn t{]m-Õm-ln-¸n¨-tX D-Åq Fópw C-hÀ a-\-]qÀ-Æw ad-¨v h-bv-¡p-I-bm-Wv. tN-c-bp-sS hm-bnð I-¼n-«v I-p-¯n I-Sn-¸n-¡p-ó Cu I-em-]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn hñ-t¸mgpw F-s´-¦nepw Ip-dn-¡pó-Xv B-bp-[-am-¡p-ó-hÀ a-\-]qÀ-Æw ad-¨v h-bv-¡m³ {i-an-¡póXv Cu kw-LS-\-tbm-Sv R-§-Ä-¡v Xm-Xv-]cyw D-ÅXp-sIm-ïm-Wv A-t\-Iw B-tcm-]-W-§Ä I-ïn-sñ-óv \-S-¡pó-Xv F-óm-Wv.

bpIv-a-bnð Aw-K-Xz-ap-Å A-tkm-kn-tb-j-\p-Ifpw A-h-bn-se Aw-K-§fpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[n-IÄ B-sW-Wv C-¡q-«À t_m-[-]qÀ-Æw {]-N-cn-¸n-¡p-I-bm-Wv. bp-sI-bn-se H-cp-am-Xn-cn-s¸« A-tkm-kn-tb-j-\p-I-sfñmw bpIv-a Aw-KXzw F-Sp-¯n-cn¡p-ó Øn-Xn-¡v A-§-s\-sb¦nð F-§-s\-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v C-{Xbpw hm-b-\-¡mÀ D-ïm-Ip-ó-sX-ó tNmZyw am{Xw C-hÀ D-ó-bn-¡p-ón-ñ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än t]m-se-bp-Å kw-L-S\-IÄ h-f-cp-óXpw C-tX hm-b-\-¡m-cp-sS k-lm-bw sIm-ïp am-{X-am-Wv. b-YmÀ-°¯nð bp-sI-bn-se km-[m-c-W a-e-bm-fn-Itfm A-tkm-kn-tb-j-\p-Itfm {_n-«ojv a-e-bm-fn hn-tcm-[n-IÄ Añ F-óv am-{X-añ A-Xn-sâ \n-e-]m-Sv Aw-Ko-I-cn-¡pó-hÀ Iq-Sn-bm-Wv. F-ón«pw F-´p-sIm-ïm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn am-{Xw hn-cp-²w B-Ip-ó-sX-ó tNmZyw {]-k-à-amWv.

bp-Iv-a-sb ssI-¸n-Sn-bnð H-Xp-¡n ]n-ónð \nópw I-fn-¡p-ó H-cp Iq-«w H-sF-kn-kn t\-Xm-¡-fp-sS X-{´-]qÀ-Æam-b KqVm-tem-N-\-bp-sS hnP-bw am-{X-am-Wv C-Xv. 99 i-X-am-\w a-e-bm-fn-Ifpw G-sX-¦nepw A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ Aw-K-am-Ipó-Xv hñ-t¸mgpw H-cp-an-¨v IqSn Hm-Whpw ]p-Xp-h-Õ-chpw H-s¡ B-tLm-jn-¡m³ am-{X-amWv. A-hÀ-¡v kw-L-S-\ {]-hÀ-¯-\-§-fnð Xm-Xv-]cyw D-ïm-hnñ. AXp-sIm-ïv X-só bpIv-a {]-Xn-\n-[nI-sf sX-c-sª-Sp-¡p-t¼mÄ C-h-cnð Bcpw Xm-Xv-]cyw Im-Wn-¡p-I-bnñ. Cu km-l-Ncyw ap-X-em-¡n Fñm Ø-e-§-fn-tebpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-cp²-sc I-sï-¯n bp-Iv-a-bp-sS {]-Xn-\n-[n-IÄ B-¡n am-än-bmWv Cu hn-tcm-[w C-hÀ \n-e-\nÀ-¯p-óXv. A-§-s\-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[w bpIv-a t\-Xr-Xz-¯nð F-¯m-\p-Å A-SnØm\ tbm-Ky-X-bm-bn am-dp-óXv. C-Xn-\À-°w bpIv-a Aw-K-§-Ä Fñm-hcpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-cp-²À B-Wv F-óñ.

bp-Iv-a-bp-sS {]-kn-Uâv B-Im-³ h-sc ]-cn-K-Wn-¡-s¸-«n-cp-ó-bmfpw {]-K-Û-\pam-b jm-Pn tXma-kv ]n-´-Å-s¸-«p t]mb-Xv {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Un-ä-dp-sS kp-lr-¯m-Wv F-ó H-ä-¡m-c-W-¯m-ð BWv. Xp-SÀ-óv ]-eX-h-W {_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb hn-aÀ-in-¨v ]-{X-¡p-dn-¸v C-d-¡n-bXp-sIm-ïv am-{X-am-Wv jm-Pn tXm-a-kn-s\ {S-j-dÀ Øm-\-t¯-s¡-¦nepw ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xv. AXpw C-t¸mgpw D-d-¸n-sñ-óv jm-Pn-bp-sS kp-lr-¯p-¡Ä ]-d-bpóp. jm-Pn-sb P-bn-¸n-¡-W-sa-¦nð jm-Pn-sb hn-aÀ-in-¨v H-cp teJ-\w {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð F-gp-XWsa-óm-Wv H-cp kp-lr-¯v Cu teJ-I-t\m-Sv ]-d-ª-Xv. 

C-{X-bpw hn-i-Zo-I-cn-¨v C-¡mcyw C-hn-sS Ip-dn¨-Xv ]pXn-b I½-än A-[n-Im-c-¯nð h-cp-t¼mÄ F-¦n-epw C¯-cw ap³-hn-[n-Ifpw hy-àn-hn-tZz-j-§fpw \p-W-{]-N-c-W-§fp-w \nÀ-¯n h-¨v H-cp-an-¨v ap-tó-d-W-sa-ó B-{K-lw sIm-ïmWv. A-t\-Iw cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ tI-c-f-¯nð C-tñ? A-t\-Iw ]-{X-§Ä tI-c-f-¯nð Ctñ? A-h-bv-s¡ñmw tI-c-f-¯nð {]-hÀ-¯n-¡m³ tI-c-f-¯nð kv-t]kpw Dïv. AXp-t]m-se bp-Iv-abpw t^m-_v-abpw th-W-sa-¦nð ]p-Xn-b-Xm-bn ]nd-¡p-ó kw-L-S-\-Ifpw C-hn-sS {]-hÀ-¯n-¡s«. Hm-tcm-cp-¯À¡pw AÀ-ln-¡p-ó Øm-\w A-hÀ-¡v \ð-Im³ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v Np-a-X-e-bpïv. F-ómð \p-W {]-N-c-Whpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-tcm-[hpw C-Xn-sâ X-e¸-¯v h-cp-ó-hÀ D-t]-£n-¡Ww. ]pXn-b I-½-än-¡v C¯-cw H-cp Xo-cp-am-\w F-Sp-¡m³ km-[n-¡p-saópw {_n-«o-jv- a-e-bm-fnbpw bp-Iv-abpw k-l-I-cn-¡pó-Xv h-gn bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw Iq-Sp-Xð t\-«-§Ä ssI-h-cn-¡m-\m-Ip-sa-óm-Wv R-§-fp-sS B-{Klw. A-Xn-\p-Å hn-th-Iw ]pXn-b I-½-än¡v Cu-iz-c³ \ð-I-s« F-óp-am-{X-am-Wv {]-mÀ-°n-¡p-ó-Xv. 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category