1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

ssZ-h-¯n-sâ I-s¿m-¸v e-`n-¨ lr-Zbw; i-co-cw ap-dn-¨v \ðIn Cu k-µÀ-eâp-Im-c³ hmÀ-¯m Xm-c-§-fp-sS en-Ìnð C-Sw-]n-Sn-¨-Xn§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-bpsS Cu hÀj-s¯ hmÀ-¯m-Xm-c-am-Im³ hm-b-\-¡mÀ \n-Ý-bn-t¡-ï A-ôv t]-cnð H-cp-h-\m-bn kn-_n tXma-kv C-Sw-]n-Sn-¨-Xv A-hkm-\ \n-an-jw B-bn-cpóp. Cu en-Ìn-te-¡v C-Sw ]n-Sn-¡m³ th-ï A-SnØm-\ tbm-Ky-Xm t\-«w kn-_n-sb tX-Sn-sb-¯n-b-Xv ]p-Xp-hÀ-jw ]n-d-ó ti-jw B-bn-cp-óp. F-ómð Zn-h-k-§-fp-sS km-t¦-Xn-I-X ]-d-ªv A-Xy-]qÀ-Æam-b am-Xr-I-Im«n-b Cu a-e-bm-fn-sb en-Ìnð \n-ópw H-gn-hm-t¡-sï-óv I-½-än-bnð `q-cn]-£w t]-cpw Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. A-§-s\-bm-Wv k-µÀ-emân-se tkm-jyð hÀ-¡À B-b kn-_n tXma-kv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Un-se {]-Ìo-Pnb-kv ]p-c-kv-Im-cam-b \yq-kv t]-gvk¬ Hm-^v Zn C-bÀ A-hmÀ-Un-sâ A-hkm-\ A-ôv t]-cnð C-Sw-]n-Sn-¨Xv. ]I-cw h-bv-¡m-\nñm-¯ hn-[w ssZ-h-¯n-sâ I-s¿m-¸v ]-Xn-ª A-]qÀ-Æ kv-t\-l-¯n-sâ A-S-bm-f-ap-Å H-cp lr-Z-b-am-Wv kn-_n-sb A-`n-am-\-I-cam-b Cu t\-«-¯n-te-¡v \-bn-¨Xv.
kn-_n-bp-sS I-Y k-Xy-¯nð C-\n B-hÀ-¯n-t¡-ï-Xnñ. bp-sI-bn-se H-mtcm a-e-bm-fn-IÄ¡pw Cu A-]qÀ-Æ am-Xr-I-bp-sS I-Y-b-dn-bmw. kz-´w hr-¡ A-]-cn-Nn-X-bm-b H-cp a-e-bmfn hn-ZymÀ-°n-\n-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m-\m-bn ]-Ip-¯v \ð-In-b-Xn-sâ hn-{i-a-Im-ew t]mepw C-Xph-sc I-gn-ªn-«nñ. tUmÀ-sk-än-se dnktamÄ-¡v ]p-Xn-b Po-hn-X-¯n-\v {]-Xo-£ \ðIn-b Hm-¸-td-j³ I-gn-ª B-gv-N-bm-bn-cp-óp \-S-óXv. a-l-¯mb B am-Xr-I-sb-¡p-dn-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn dn-t¸mÀ-«v sN-bv-X-t¸mÄ \q-dp-I-W-¡n-\v t]-cm-Wv A-`n-\-µ-\-hp-am-bn F-¯n-bXv. k-am-\-X-I-fnñm-¯ Cu \-ò-bp-sS t]-cnð kn-_n tXm-a-kv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv en-kv-änð IS-óv Iq-Sp-I-bpw sN-bv-Xp.

en-Ìv {]-Jym-]-\-¯n-\v ap-tóm-Sn-bm-bn A-\pa-Xn hm-§m³ I-gn-ª Znh-kw kn-_n-sb hn-fn-¡p-t¼mÄ A-Ûp-Xhpw A-Xn-ibpw Iq-dn-bm-bn-cp-óp kn-_n-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww. "Rm³ F-´m ]-d-tb-ïXv? H-s¡ ssZ-h-¯n-sâ \n-Ý-bw. B-sc¦nepw hmÀ-¯ F-gpXmt\m A-Xn-sâ t]-cnð A-`n-\µ-\w G-äp-hm§m-t\m- Añ Rm³ C§-s\ H-cp Xo-cp-am-\w F-Sp-¯Xv. F-sâ ta-ep-Å ssZ-h-¯n-sâ ]-²-Xn-bm-bn Rm-\n-Xn-s\ Im-Wpóp. A-Xn-\-¸p-dw H-óp-anñ. C-sXm-cp hen-b Im-cy-am-Wv Fópw Rm³ I-cp-Xp-ónñ. Cu `q-an-bnð sNdn-b Im-ew Po-hn-¡p-t¼mÄ \-ap-¡v I-¯n-¡m³ ]-ä-p-ó sNdn-b hn-f-¡p-IÄ I-¯n-¡p-I. A-{X-tb Rm³ B-tem-Nn-¨p-Åq " kn-_n {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-d-ªp.

bp-Iv-a-bp-sS B-Zy {S-j-dÀ F-ó \n-e-bn-em-Wv kn-_n BZyw {i-²n-¡-s¸-Sp-óXv. H-t«-sd \ho-\ B-i-b-§Ä bp-Iv-a-bn-eq-sS \-S-¯m³ {i-an-s¨-¦n-ep t\-Xr-Xz cwK-s¯ k-¦pNn-X co-Xn-I-fnð a-\w-a-Sp-¯v kn-_n bpIv-a {]-hÀ-¯-\-§-fnð \nópw ]n-òm-dp-I-bm-bn-cpóp. tkm-jyð hÀ-¡À F-ó \n-e-bnð H-t«-sd km-aqln-I Im-cy-§-fnð C-S-s]-Sp-ó-Xn-\n-S-bn-em-bn-cp-óp kn-_n dnktam-fp-sS Z-b\o-b A-h-Ø Xn-cn-¨-dn-ªXv. bp-sI-bn-se G-jy³ hw-i-PÀ-¡v ]I-cw In-Uv-\n e-`n¡p-I A-km-[y-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv H-cp a-e-bm-fn hn-ZymÀ-°n-\n-bp-sS Po-h³ c-£n-¡m³ kn-_n cwK-¯v F-¯n-b-Xv.
Xsâ i-co-c-¯n-sâ H-cp `m-Kw ]-Ip¯p dn-k-tamÄ-¡v \ð-In-b kn-_nbpw kn-_n-bp-sS hr-¡ kzo-I-cn-¨ dn-k-tamfpw C-t¸mÄ hn-{i-a-¯n-emWv. k-µÀ-i-IÀ-¡v IÀ-i-\-hn-e-¡m-Wv B-ip-]-{Xn-bnepw ho-«nepw GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. dnktamfpsS PohnX¯n\v ]p¯³ {]Xo£ \ðIn InUv\n Zm\w sN¿m³ ImkÀtKmUv shÅcn¡pïv kztZinbpamb kn_n tXmakv- IS-óp-h-ó-tXmsS bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se a-lm am-Xr-I-bm-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp Cu sN-dp-¸-¡mc³. km[mcW Ip«nIÄ kvIqfnð t]mbn aS§n F¯nbmð ]pkvXI§Äs¡m¸w IqSpt¼mÄ dnktamÄ¡v sNdp Ubmenknkv D]I-c-W-am-bn Iq-«p-]n-Sn-¡p-ó I-Y {_n-«o-jv a-e-bm-fn {]-kn-²o-I-cn-¨n-cp-óp. H¸w aäp Ip«nIsf t]mse BSm\pw ]mSm\pw Hs¡ DÅ tam-l-t¯m-sS I-gn-bpó dnk-tamÄ-¡v kn-_n tXma-kv F-ó bp-hm-hv ]-IÀ-óv \-ev-Inb \-ò-bp-sSbpw {]-Xo-£-bp-sSbpw ]p-Xp shfn-¨hpwG-sd {]m-[m-\y-t¯m-sS-bm-Wv bp-sI a-e-bm-fn k-aq-lw I-ïXv.

kn-_n-¡v a-t\m_-ew \-ev-Im-\mbn InUv\n Zm\w sNbvXXneqsS temIsa§pw aebmfnIÄ¡nSbnð BZchv ]nSn¨p ]änb ^m: tUhnkv Nn-d-t½ð F-¯n-b-Xpw {i-²-b-am-bn-cpóp. imkv{Xn{Inb \S¡pó kabhpw Ct±lw {]mÀ°\ItfmsS Bip]{Xn-bnð I-gn-bp-Ibm-bn-cp-óp. ^m: Nndtaens\m¸w ssI ]nSn¨mWv kn_n Bip]{Xnbnte¡v {]th-in-¨-Xpw.

km[mcW BfpIÄ¡v hg§m¯ Imcy¯nte¡v kn_n CXmZyambñ sNsó¯póXv. ap³s]mcn¡ð bpsIbnse Hcp aebmfn IpSpw_¯nð AÑ\pw A½bpw \nba ]cambn kz´w Ip«nbnð \nóv AIäs¸Spó kmlNcyw DcpXncnªt¸mÄ B Ip«nsb Zs¯Sp¡mw Fó B{Klt¯msS aptóm«p hcphm\pw kn_n X¿mdmbncpóp. AXpw IpSpw_¯nsâ ]qÀ® ]n´pWtbmSp Xsó. Fómð A[nIamcpw Adnbs¸SmsX t]mb B kw`hw A\mhiy \nba Ipcp¡v aqew Ip«nbpsS taðt\m« AhImiw Øm]ns¨Sp¡pó \S]SnIÄ thï hn[w aptóm«p t]m-bnñ.
{]mÀ°\ kwL¯nð kPohw Bb kab¯v kµÀeâv skâv- tPmk^v {Kq¸v hgn \nch[n AKXnIfpsS I®oscm¸m³ kn_nbpw ImcW¡mc³ Bbn«pïv-. Ignª hÀjw {_n«ojv- aebmfn Nmcnän ^utïj³ Blzm\w \ðInb InUv\n A¸oenð kµÀemânse hoSpIÄ Ibdn Cd§n kn_nbpw {]mÀ°\ {Kq¸nse AwK§fpw kzcq]n¨Xv Bbnc¯ntesd ]uïmbncpóp. At\Iw t]cpsS PohnX hgnbnð shfn¨amIm³ B ]Ww D]tbmKn¡s¸«t¸mÄ kn_nbpsS a\Ênse a\pjy kvt\l¯nsâ häm¯ DdhbmWv {_n«ojv- aebmfn hmb\¡mÀ Xncn¨dnª-Xv. bpsI a-e-bm-fn-IÄ-¡v Fñmw am-Xr-I-bm-¡m-hp-ó hy-ànXzw Iq-Sn-bm-Wv X-sâ-sX-óv kn-_n Xsâ Hmtcm {]-hÀ-¯n-bn-eq-sSbpw A-Sn-h-c-bn-Sp-I-bmWv.

kn-_n-bp-sS amXr-I a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð am-Xr-I-bm-bn-cn-¡p-I-bmWv. kn-_n-bp-sS hmÀ-¯m X-cw-Kw kr-ãn-¡-s¸-« ti-jw D-]-lmÀ F-sóm-cp kw-L-S-\ X-só ]n-dóp. c-ïv a-e-bm-fn-IÄ Iq-Sn A-h-b-h-Zm-\-¯n-\v X-¿m-dm-bn cw-K-¯n-d§n. kn-_n sIm-fp-¯n-h-¨ amXr-I X-e-ap-d-I-fn-te-¡v ssI-am-dm-\m-bn \-ap-¡v thm-«v sN-¿mw. kn-_n-¡v thm-«v sN-¿m³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-¿pI.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category