1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

apJy-a-{´n-bpsS A-Sp-¯v ]m-ch-¨v hn-P-bn-¨ bpsI a-e-bm-fnI-sf K-tW-jv-Ip-amÀ Có-se tXmð-¸n-¨-Xv C-§s\; I®o-tcm-sS \-µn hm-¡p-am-bn A-h-sc-¯n: {_n-«o-jv a-e-bm-fn-I-fp-sS \-ò-]d-ªv ap³ a{´n

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS N-cn-{X-¯n-se G-ähpw hen-b \-ò-I-fnð H-óm-bn-cp-óp {In-kva-kv A-¸oð. 28,789.56 ]u-ïm-bn-cp-óp bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨v tNÀ-óv ti-J-cn-¨Xv. ^-ïv ti-Jc-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn H-cp-am-kw B-bn-«pw A-Xv AÀ-l-X-s¸-«-h-À-¡v ssI-am-dm³ km-[n-¡m-sX t]m-b-Xn-sâ ]n-ónð H-cp ]m-c-¡-Y-bp-ïm-bn-cpóp. B ]mc-sb a-dn IS-óv C-ó-se B ]-Ww B-fp-IÄ ssI-¸-äp-Ibpw B-Ëm-Zw ]-¦n-Sp-Ibpw sNbv-X A-\p`-hw B-Wv Có-se D-ïm-bXv. tI-c-f-¯n-sâ \m-\m-`m-K-§-fnð \nópw Có-se F-¯n-t¨À-ó 15 Z-cn-{Z tcm-Kn-I-fp-sS k-t´m-j-¡-®oÀ B ]m-c h-bv-¸p-Im-cp-sS taepw A-h-cp-sS X-e-ap-d-I-fpsS taepw ho-gm-Xn-cn¡-s« F-óp am-{X-am-Wv {]mÀ-°\.
 
{In-kva-kv A-¸oð Xp-S-§n-b-t¸m-sg hen-sbm-cp Xp-I B-b-Xn-\mð ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-knð h-¨v hn-Xc-Ww sN-¿m³ GÀ-¸m-Sm-¡p-I-bm-bn-cpóp. ap-Jy-a-{´n-bpsS Hm-^o-kv A-Xn-\v A-\pa-Xn \ð-In Xo-b-Xnbpw Xo-cp-am-\n-¨-XmWv. F-ómð Cu hnh-cw A-dn-ª bp-sI-bn-se Nn-e kw-LS-\m t\-Xm-¡-fpw am-ô-kv-ä-dn-se X-«n-¸p-tI-kn-se {]-Xnbpw Nm-cn-än-s¡-Xn-sc hym-P B-tcm-]-W-§Ä D-ó-bn-¨v A-Xv X-S-bp-I-bm-bn-cpóp. ^-ïv hn-Xc-Ww \-S-t¯-ï A-hkm-\ Xo-b-Xn-bn-em-bn-cp-óp C-Xv kw-`-hn-¨Xv. Xp-SÀ-óm-Wv ap³-a-{´nbpw \-S\pw ]-¯-\m-]p-cw Fw-Fð-F-bpam-b sI-_n K-tW-jvv-Ip-am-dn-s\ _-Ô-s¸-«-t¸mÄ A-t±-lw X-só ^-ïv hn-X-c-W-¯n-\p-Å GÀ-¸m-Sv sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp. K-tW-jv-Ip-am-dn-sâ a-Þ-e¯nð Øn-Xn-sN¿p-ó tem-I-s¯ G-ähpw \ñ km-aq-ly {]-Øm-\-§fnð Hóm-b Km-Ôn-`-h\nð h-¨v Cu ^-ïv hn-Xc-Ww \-S¯m³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.

B ]m-c ]-Wn sIm-ïv hm-kv-X-h¯nð ]-Ww ssI-¸-än-b-hÀ-¡v X-só-bm-Wv t\-«w D-ïm-b-Xv. BZyw ^-ïv \ðIm³ Xo-cp-am-\n-¨ncp-ó Znh-kw ]u-ïv hn-e 92 B-bn-cp-só¦nð C-ó-se 94 B-Ip-Ibpw A-Xv h-f-cp-I-bpw sN-bv-Xp-sIm-ïn-cn¡p-óp F-ó-Xv X-só Im-c-Ww. Zq-sc \m«nð \n-óp-t]mepw ]-Ww ssI-¸-äm³ C-ó-se 15 tcm-Kn-I-tfm A-h-cp-sS A-Sp-¯ _-Ôp-¡tfm F-¯n-t¨À-óp. Km-Ôn-`-h-\nse \n-d-ª Hm-Un-täm-dn-b¯nð B-bn-c-t¯m-fw-t]-sc km-£n \nÀ-¯n Có-se K-tW-jv-IpamÀ Nm-cn-än ^u-tï-j-s\-¡pdn-¨pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb-¡p-dn¨pw ]-d-ª hm¡p-IÄ am-{Xw a-Xn Cu e-£y-¯n-\p-Å Aw-Ko-Im-cw. I-®o-tcm-sS-bm-Wv 15 t]cpw ]-Ww ssI-¸-äm³ F-¯n-b-Xv. F-¯n-t¨À-ó Fñm-hÀ¡pw D-¨-bv-¡v DuWpw \ð-In-bm-Wv Km-Ôn`-h³ A-[n-IrXÀ-bm-{X-bm-¡n-b-Xv. ]-cn-]m-Sn-bp-sS sN-e-hp-IÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bm-Wv h-ln-¨-Xv. Nm-cn-änbnð \nópw H-cp ]-Ww -t]mepw C-Xn-\p-th-ïn D-]-tbm-Kn-¨nñ. e-`n-¨ Xp-I A-{Xbpw AÀ-l-X-s¸-«-hÀ-¡v \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp.

e-ï³ H-fn-¼n-Iv-kn-\v th-ïn bp-sI-bnð F-¯n-b-t¸mÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-bn-¨v Xp-S-§n-bXpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-se ]-e-tcbpw ]-cn-N-b-s¸-«Xpw {_n-«o-jv-a-e-bm-fn bp-sI a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-\v \ðIn-b tk-h-\-hpw- Nm-cn-än \-S-¯p-Ibpw A-gn-a-Xn-s¡-Xn-sc t]m-cm-Sp-Ibpw sN-¿p-óh-sc A-[n-t£-]n-¡m³ {i-aw D-ïm-Ip-saópw Xm³ A-Xv G-sd X-h-W A-`n-ap-Jo-I-cn-¨n-«p-sï-ópw K-tW-jv-Ip-amÀ ]-dªp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS ^-ïv hn-X-c-W-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-Xn-cn-¡m³ X-sâ tað k-½À-±w D-ïm-sbópw F-ómð {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sSbpw a-dp-\m-S³ a-e-bm-fn-bpw F-´m-sW-óv X-\n-¡v \ñ t_m-[y-ap-sïópw a-säm-cp am-[y-a-¯n\pw I-gn-bm-sX Im-cy-§Ä sN-¿p-ó Cu {]-Øm-\§-sf A-h-km-\w h-sc ]n-´p-W-bv-¡p-saópw ]-¯-\m-]p-cw FwFð-F ]-d-ªp.

k-lm-bw e-`n¨ 15 t]-sc A-h-cp-sS Pohn-X km-l-N-cy-§-fp-tSbpw B-h-iy-§-fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-¯nð \m-em-bn Xn-cn-¨m-Wv ^-ïv hn-`P-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-bn-cp-óXv. Fñm-hcpw Iq-Sp-Xð Xp-I-bv-¡v A-À-l-cm-sW-¦nepw e-`yam-b Xp-I AÀ-l-cnð AÀ-lÀ-¡v Iq-Sp-X-em-bn \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-X-\p-k-cn-¨v k-lm-bw G-ähpw A-[n-Iw AÀ-ln-¡p-ó aq-óp Ip-cp-óp-I-fp--sS Nn-In-Õ-¡m-Wv Iq-Sp-Xð ]-Ww \o-¡n-h-¨n-cn-ó-Xv. \m-ev {Kq-¸p-I-fm-bn Xn-cn-¨m-Wv Ch-sc X-cw-Xn-cn-¨n-cp-óXv.

F {Kq-¸nð DÄ-s¸-S-p¯n-b Sm\nb _nt\m-bv, A-Xpð c-aW³, Po-h³ Zo-]-¡v F-óo aq-óp Ip-«n-IÄ-¡pw 3000 ]u-ïv ho-X-hpw, 6 t]sc {Kq¸v- _nbnð DÄs¸-Sp¯n ChÀ¡v _m¡n Nne-hp-I-Ä¡v tijw cïp e£w cq] e`n¡¯¡ coXnbnð 2100 ]uïv ho-Xhpw {Kq¸v- knbnð Hcmsf DÄs¸Sp¯n 1150 ]uïv \evIphm-\pw _m¡n 5 t]scbpw {Kq¸v Unbnð DÄs¸Sp¯n Hcp e£w cq] e`n¡¯¡ coXnbnð 1050 ]uïv ho-X-hp-am-Wv hn-Xc-Ww sN-bv-X-Xv.

t_m¬ amtcm i-kv-{X-{Inb-¡v D-S\-Sn ]-Ww th-ï ]-Xn-\m-dp-Imcn tIm«bw ]pXp¸Ån kztZin\nbmb Sm\nb _nt\m-bv-¡v th-ïn _n-t\m-bv B-Wv XpI ssI-¸-än-bXv. hr-¡- X-I-dm-dn-\mð Zp-cn-X-a-\p-`-hn-¡pó XriqÀ Pnñbn-se ta-e-SqÀ kz-tZ-in-bm-b ]-Xn-\-ôp-Im-c³ A-Xpð c-aW-\v th-ïn A-ѳ c-a-W-\pw, càm-À-_p-Z-¯n-sâ ]n-Sn-bnðs]-«v a-Ö am-äð i-kv-{X-{In-b \-S-¯m³ ]-Ww th-ï hÀ-¡-e kz-tZ-in ]-Xn-aq-óp-Im-c³ Po-h³ Zo-]-¡n-\v th-ïn A-ѳ Zn-]-¡p-sa-¯n XpI ssI-¸än.

{Kq-]v _n-bnð DÄ-s¸« t{Im¬-kv AÄ-kÀ _m-[n-¨ Bep-h kz-tZ-in\n ]-Xn-\m-dp-Im-cn So\m tPm¬-k-\v th-ïn A-½ Pm³-kn XpI ssI-¸-äm³ F-¯n-b-t¸mÄ Kp-cp-X-cam-b I-cÄ tcm-Kw _m-[n-¨ aq-hm-äp]p-g kz-tZin ]n-sI APn-tam\v th-ïn ]-ômb-¯v ssh-kv {]-knUâv en-kn km-_p F-¯n-bm-Wv Xp-I G-äp-hm-§n-bXv.

hm-bn-se Im³-kdn-t\m-Sv añn-Sp-ó Imªnc¸Ån Ipdphmapgn kztZ-in-bm-b cm-a-N-{µ-sâ a-I³ ssh-im-Jpw, sX§v a-dn-ªv ho-Wv A-c-bv-¡v Xm-sg X-fÀ-ó A-bÀ-¡p-ów kz-tZ-in a-dn-bm-½-bv-¡v th-ïn a-I³ A-Jnepw F-¯n Xp-I G-äp-hm§n. {_-bn³ Syp-aÀ _m-[n-¨ a-«-óqÀ kz-tZ-in\n _n-µp t_-_n X-só Xp-I G-äp-hm-§m-s\¯n. izmk tImi Im³-kÀ _m-[n¨ tIm«bw Pnñ-bnse hmgqÀ kztZin Ab cho-{µ-sâ `m-cy D-jm-Ip-am-cn B-Wv N-S-§nð ]-s¦-Sp-¯v Xp-I hm-§n-b-Xv. {Kq-]v kn- DÄ-s¸-Sp¯nb Fñp-s]m-Sn-bpó tcm-K-¯mð h-ebp-ó ]m-em kz-tZ-in\n Hm-a\ tPm-kn-\v th-ïn `À-¯m-hv tPm-kv F-¯n Xp-I ssI-¸-än.

{Kq-]v Un-bnð DÄ-s¸-Sp¯nb sk-dn-{_ð ]mÄ-kn Fó tcm-K-¯n-\v A-Sn-a-bm-b B-dp-h-b-kp-Im-c³ sImñw kz-tZin C-t\m-Nv a-\p-hn-\v th-ïn A-ѳ a-\p-sh-¯n XpI ssI-¸än. \-s«ñn-\v ]-cn-t¡-äv In-S-¸mb tIm«-bw Pnñ-bn-se A-I-e-¡p-ów kz-tZin Sn-sI tXm-a-kn-\v th-ïn Pm³-knbpw ho-gv-N-bnð A-c-bv-¡v Xm-sg X-fÀ-óv In-S-¡p-ó h-b-\m-«nse sP-kn _m-_p-hn-\v th-ïn _m-_p-hpw, cïp s]¬a-¡-fpambn GXp \nanjhpw P]vXn `ojWnbnð I-gn-bp-ó N-§-\m-ti-cn kz-tZ-in\n P-e-P c-hn-bpw,  Im³-kÀ tcm-Kw _m-[n-¨ C-cp-]¯n-sbm-óp-Imc³ ss\-_n tXm-a-kn-\v th-ïn A-½ G-en-¡p-«nbpw F-¯n Xp-I G-äp-hm§n.

sImñw Pnñm ]-ômb-¯v {]-knUâv P-b-tam-l³ A-²y-£-X h-ln¨ tbm-K-¯nð {]ap-J am-[y-a-{]-hÀ-¯-Icpw {]m-tZin-I t\-Xm-¡-fpw ]-s¦-Sp¯p. Km-Ôn-`-h³ sN-bÀ-am³ ]p-\-eqÀ tkm-a-cm-P³ kzm-K-Xhpw {_n-«o-j-v a-e-bm-fn F-Un-äÀ jm-P³ kv-Idn-b \-µnbpw tc-J-s¸-Sp-¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category