1 GBP = 93.15 INR                       

BREAKING NEWS

C\n s{S-bn³ Sn¡-äv F-Sp-¡p-t¼mÄ Cu sh_v-ssk-änð \nópw F-Sp-¡p-I; kv-¹n-äv sN-bv-Xv Sn-¡-sä-Sp-¯mð em-`n-¡m-hp-ó-Xv 25 i-X-am-\w h-sc

Britishmalayali
kz´wteJI³

s{S-bn³ bm-{X-IÄ-¡v \nÝn-X \nc-¡v \ð-In Sn-s¡-Sp¡p-I X-só thWw. C-Xnð bm-sXm-cp C-fhpw I-¼-\n-IÄ \ð-Ip-ónñ. F-ómð _p-²n D-]-tbm-Kn-¨mð C-hn-sS-bpw \-ap-¡v C-f-hp-IÄ I-sï-¯m-\m-Ipw. ZoÀ-L bm-{X-I-sf sh-«n-ap-dn-¨v Sn-¡-säp-¯mWv Cu C-fp-h-IÄ e-`n-¡p-I. C-\n C-Xm-tem-Nn-¨v X-e-]p-®m-¡n IW-¡p Iq-t«-ï-Xnñ. `w-Kn-bm-bn C-Xp sN-bv-Xp X-cp-ó H-cp sh_v-ssk-äv X-só Dïv. trainsplit.com  h-gn C§-s\ kv-¹n-ävv sNbvX Ip-d-ª \n-c-¡n-ep-Å Sn-¡-äp-I-sf-Sp-¡m³ I-gn-bpw. Cu ssk-än-\p ]n-ón-se cl-ky tIm-Up-IÄ s{S-bn³ bm-{X-¡mÀ-¡v H-cp h-À-jw Z-i-e-£-¡-W-¡n-\v ]u-ïm-Wv em-`n-¨p sIm-Sp-¡p-ó-Xv. 
H-cp bm-{X-bv¡v H-cp Sn-¡-sä-Sp-¡p-ó-Xn-\p ]I-cw bm-{X-¡mÀ-¡v X-§-fp-sS dq-«p-IÄ ap-dn-¨v ap-dn-¨v Sn-¡-sä-Sp-¯mð C-tX Zq-cw Ip-d-ª Sn¡-äv \n-c-¡nð C-tX s{S-bn-\nð Xsó bm-{X sN-¿m-sa-ó-Xm-Wv kv-¹n-äv Sn-¡-än-sâ KpWw. C-¯-c-sam-cp I-ïp ]n-Sn-¯w kzm-`m-hn-I-am-bn-cp-ón-ñ. sd-bnð I-¼-\n-IÄ hnð-¡pó 42 i-X-am-\-t¯m-fw Sn-¡-äp-I-fnepw Aan-X \n-c-¡m-Wv bm-{X-¡m-cnð \nóv Cu-Sm-¡-p-ó-sXóv Cu sh_v-ssk-äv \nÀ-½m-Xm-¡Ä ]-d-bp-óp. Cu ssk-äv aptJ-\ kv-¹n-ävv Sn-¡-sä-Sp-¯mð bm-{X-¡mÀ-¡v i-cm-icn 22 i-X-am-\w h-sc ]-Ww em-`n-¡m-\m-Ipw. D-Zm-l-c-W-¯n-\v, ¹n-tam-¯nð \n-ópw sUÀ-_n h-sc bm-{X sN-¿p-ó-Xn-\v s{S-bn³ -sse³ ssk-änð \n-óv Sn-s¡-säSp¯mð 129.50 ]u-ïv \ð-IWw. Cu Sn-¡-än-s\ A-ôm-¡n ap-dn-¨v hy-Xykv-X Sn-¡-äp-I-sf-Sp-¯mð C-tX dq-«nð sh-dpw 79.80 ]u-ïn-\v bm-{X sN-¿mw. em-`w 49.70 ]uïv!

C-tX-t]m-se am-ô-ÌÀþe-ï³ dq-«nð dn-t«¬ A-S-¡-ap-Å Sn-¡-säm-ón-\v 270 ]u-ïv B-Wv NmÀPv. trainsplit.comhgn Cu Sn-¡-än-s\ A-ôm-¡n ap-dn-¨mð \n-c-¡v 179.50 B-bn Ip-d-bpw. em-`w 90.50 ]u-ïv. s{S-bn-\p-IÄ Fñm tÌm-¸nepw \nÀ-¯p-sa-¦n-ep kvv-¹n-äv Sn-s¡-Sp-¯-hÀ s{S-bn-\nð \n-ópw C-d-t§-ï-Xn-sñ-ó-Xm-Wv C-Xn-s\ G-sd B-IÀ-j-I-am-¡p-ó-Xv. 45þIm-c³ \n-¡v {_u¬ F-ó I-¼yq-«À t{]m-{Km-a-dm-Wv aq-óv hÀj-s¯ K-th-j-W-¯n-s\m-Sp-hnð Cu skÀ-¨v-F-ôn-\v cq-]w \ð-In-bXv. amÀ-¡v dn-¨mÀ-Uvk¬, tPmÀ-Pv kn-¡n-Mv F-ón-h-cp-sS ]-¡-ep-Å s{S-bn³ ssS tS-_nÄ, Sn¡-äv \n-c¡v, dn-kÀ-th-j³ \n-e Xp-S§n-b an-I-¨ Um-äm t_-kp Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-b-tXm-sS-bmWv trainsplit.com]qÀ-® k-Ö-am-bXv. I-gn-ª hÀ-jw G-{]n-enð tem-ôv sNbv-X Cu sh-_v-ssk-änð C-t¸m-Ä Zn-h-tk-\ 30 h-sc B-fp-I-fm-Wv Sn-¡-sä-Sp-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category