1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

bpIv-a \n-e-]mSv; t\-Xr-am-äw: t^m-_v-a-bn-se I-Sp-¯ `n-ó-X ]-cn-l-cn-¡m³ A-Sn-b-´n-c t\Xr-tbm-Kw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS ap³-I-¿nð B-cw-`n-¨ t^m-_v-a-bnð G-Xm\pw B-gv-N-I-fm-bn cq-]-s¸-« I-Sp-¯ `n-ó-X ]-cn-l-cn-¡m³ A-Sn-b-´n-c t\Xr-tbm-Kw tN-cpóp. A-\-h-k-c-¯nð t^-kv-_p-¡n-eq-sSbpw aäpw bp-Iva-sb hn-aÀ-in-¡p-ó Nn-e t\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-sc {]-knUâv A-Pn-¯v ]m-enb-¯v I-Sp-¯ \n-e-]m-Sv F-Sp-¯Xpw ]pXn-b `-c-W k-an-Xn sX-c-sª-Sp-¸v Iq-Sp-Xð kp-Xm-cy-am-¡-Ww F-ó \n-e-]m-Snð Dd-¨v \n-óXpw Nn-e t\-Xm-¡Ä-¡pïm-b A-kz-ØX s]m-«n-s¯-dn-bn-te-¡v \-bn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv A-Sn-b´n-c `-c-W-k-an-Xn tbm-Kw hn-fn-¨Xv. amÀ-¨v H-ón-\v ssh-Ip-tó-cw \m-ev a-Wn-¡v sj-^oð-Un-se skâv en-tbm-\mÀ-Uv-kv NÀ-¨v I-½yp-Wn-än lm-fnð-h-¨m-bn-cn¡pw \m-j-Wð F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I½-än Aw-K-§-fp-tSbpw hnhn-[ I-½-än-I-fn-se I¬-ho-\À-am-cp-tSbpw kw-bp-à-tbm-Kw \-S-¡p-I. C-Xv kw-_-Ôn¨ t\m-«o-kv C-ó-se A-Pn-¯v F-Iv-kn-Iyq-«o-hv Aw-K-§Ä¡pw I¬-ho-\À-am-À¡pw C-sa-bnð aptJ\ ssI-am-dn. 

]pXn-b tZio-b `-c-W-k-an-Xn Aw-K§-sf sX-c-sª-Sp-¡m³ amÀ-¨v 15\v P-\-dð t_m-Un tbm-Kw hn-fn-s¨-¦nepw thm-t«-gv-kv en-kv-äv {]-kn-²o-I-cn-¨n-«nñm-¯XmWv A-Sn-b´nc tbm-Kw hn-f-n-¡m³ {][m-\ Im-cWw. \m-j-Wð F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I½-än Iq-Sn thm-t«-gv-kv en-kv-än-\v A-´n-a-cq-]w \ðIn-b ti-jw Fñm Aw-K A-tkm-kn-tb-j-\p-IÄ¡pw Ab-¨v sIm-Sp-¯v ]-cm-Xn-IÄ Iq-Sn ]-cn-K-Wn-¨ ti-jw am-{X-ta sX-c-sª-Sp-¸v \-S-¯m-hq F-óm-Wv {]-kn-Uân-s\ A-\p-Iq-en-¡p-ó hn-`m-Kw ]-d-bp-óXv. F-ómð sk-{I«-dn APn-tam³ F-S-¡-c-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å hn-`m-Kw thm-t«-gv-kv en-kv-än-sâ Im-cy-¯nð au-\w ]m-en-¡bpw P-\-dð t_m-Un ao-än-§v \-S¡-s« F-óp ]-d-bp-I-bp-am-sW-óm-Wv A-Pn-¯v ]-d-bpóp. t^m_v-a ]qÀ-® h-fÀ-¨-bnð F-¯n-bn-«nñm-¯-Xn-\mð B-Zy hÀj-s¯ t]m-seX-só H-cp ]m-\ð I-sï-¯n A-tX-¡p-dn-¨v NÀ-¨ sNbv-X ti-jw P-\-dð t_m-Un-bnð A-h-X-cn-¸n-¨v `q-cn-]-£ ]n´p-W In-«n-bmð Aw-Ko-I-cn¡-Ww F-ó A-Pn-¯v ]m-en-b-¯n-sâ \nÀ-t±-iw sk-{I«-dn APn-tam³ F-S-¡-c X-Ån-b-X-n-s\-¯p-SÀ-óm-Wv XÀ-¡-§Ä B-cw-`n-¡p-óXv. ssh-kv {]-knUâv D½³ sFk-Iv bpIv-a t\-Xr-Xz-¯n-s\-Xn-sc t^-kv-_p-¡n-eq-sS \-S¯n-b Ak-`y-hÀ-j-§-tfbpw A-Pn-¯v F-XnÀ¯p. Xp-SÀ-óv D-½\pw A-Pn-tam\pw A-Pn-¯n-s\-Xn-sc \n-e-]m-Sv F-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp.

C-Xv kw-_-Ôn-¨v t^m_v-a {Kq-¸nð \-S¯n-b NÀ-¨-IÄ sh-fn-bn-em-Ip-Ibpw Nn-e t»m-Kp-IÄ hmÀ-¯ {]-kn-²o-I-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-tXm-sS {]-iv-\-]-cn-lm-cw F-ó \n-e-bnð Iq-Sn-bm-Wv tZio-b F-Iv-kn-Iyq-«o-hv I½-än hn-fn-¨n-cn-¡p-óXv. XÀ-¡-§-fp-sS `m-K-am-bn Nn-e `m-c-hm-ln-IÄ cm-Pn k-aÀ-¸n-¨n-cpóp. cm-Pn-¡-¯p-IÄ NÀ-¨ sN-bv-Xv Xo-cp-am-\w F-Sp-¡p-I, thm-t«-gv-kv en-kv-än-\v A´n-a cq-]w \ðIp-I F-óo c-ïv Im-cy-§Ä B-Wv {]-[m-\-ambpw NÀ-¨ sN-¿p-I. t^m-_v-a-bn-se Fñm Aw-K A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-tSbpw {]-Xn-\n-[nI-sf DÄ-s¸-Sp-¯n Hcp Hu-tZymKn-I ]m-\ð D-ïm-¡n A-Xv P-\-dð t_m-Un ao-än-§nð A-h-X-cn-¸n-¨v A-\pa-Xn hm§-Ww F-ó A-`n-{]m-bw H-t«-sd t^m_v-a {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡pïv. A¯-cw H-cp ]m-\-en-sâ km-[y-X Iq-Sn NÀ-¨ sN-¿p-I-bmWv Cu tbm-K-¯n-sâ e-£yw.

{_n«ojv- aebmfnbpambn t\cn«v _ÔapÅhÀ t^m_va Xe¸¯v XpScpóXv A`nImayw Añ Fó Nn´ {_n«ojv- aebmfnbnð \nóv Xsó APn¯ns\ Adnbn¨n-«pïv. CtXmsS C§s\ t^m_vabpsS X-e¸¯v F¯nb APnsam³ CS¡c, D½³ sFkIv F-ónhÀ¡v GsX¦nepw kwLS\bpsS `mKambn am{Xw t^m_vabnð C\n {]hÀ¯n¡m³ Ignbq. \nehnð hcpó ]pXnb `mchmlnIfnð Bcpw Xsó t\cn«v {_n«ojv- aebmfnbpambn _Ôw D-Åhcmbncn-¡nñ. G-sX-¦nepw H-cp kw-L-S-\-bp-sS Aw-Kw B-Im-¯-hÀ-¡v t^m-_v-a-tbm-Sv k-l-I-cn-¡m-sa-¦nepw Hu-tZymKn-I ]-Z-hn-IÄ G-sä-Sp-¡-cp-sX-óv t^m-_v-a-bp-sS I-c-Sv `-c-W-L-S-\-bnð ]-d-bp-ópïv. F-ómð Cu \nÀ-t±-i-t¯m-Sv C-cp-h-cp-w hn-tbm-Pn-¨-Xm-Wv {]-iv-\-§Ä h-j-fm-Im³ Im-cWw. {]-knUâv A-Pn-¯v ]m-enb-¯v H-cp kw-L-S-\-bp-sS {]-Xn-\n-[n B-sW-¦nepw `m-c-hm-ln-Xz-¯nð-\nópw amdn \nð-¡m³ kó-²-X A-dn-bn-¨n-«pïv. F-ómð sk-{I«-dn APn-tam³ C-S-¡-cbpw ssh-kv {]-knUâv D-½³ sF-k¡pw Øm\-sam-gn-bm³ hn-k-½-Xn-¡p-ó-Xm-Wv t^m_v-a t\-cn-Sp-ó {][m-\ shñp-hnfn.

Venue: St Leonard's Church Community Hall, 93 Everingham Rd, Sheffield, S5 7LE.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam