1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Cw-¥-ïnð tPm-en sN-¿p-ó BÀ-kn-F-kvkn bp-h-Xn-¡v hc-s\ thWw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Delhi settled  RCSC parents invite proposals for their daughter 28/160/MSW, working as senior social worker in England, employed with council. Looking for educated RC/LC/MC boys preferably B/B outside Kerala.
 
U K Contact Number:07940827496
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category