1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

C³{Sm I¼\n hnk-¡mÀ¡v ]Ww AS-bvt¡-sï-¦nepw t^mw ]qcn-¸n-¡Ww; hnk \ntj-[n-¨mð do-^ïv: F³-F-¨v-Fkv kÀNmÀPns\ Ipdn¨v A-dntbïsXñmw

Britishmalayali
jmP³ kvIdnb

G{]nð Bdv apXð F³-F-¨v-Fkv IpSn-tb-ä-¡mÀ¡mbn GÀs¸-Sp¯pó kÀ NmÀPn-s\-¡p-dn-¨pÅ Bi-¦-IÄ¡v hncmaw BIp-ón-ñ. ]nBÀ DÅ-hÀ¡pw knän-k¬jn¸v DÅ-hÀ¡pw CXv _m[Iw Asñ-¦nepw amXm-]n-Xm-¡Ä¡pw aäpw hnk kwLSn-¸n-¡p-t¼mÄ Cu \n_-Ô\ Ipg¸w krjvSn-¡p-saó Bi¦ ià-am-Wv. Bdv amk-¯nð Xmsg-bpÅ hnkn-änwKv hnk-¡mÀ¡v HgnsI asä-ñm-hÀ¡pw CXv _m[Iw BWv Fó-XmWv {][m\ khn-ti-j-X. kÀ NmÀPv _m[Iañm-¯-hcpw ]s£ t^map-IÄ ]qcn-¸n-¡p-Ibpw bqWnIv sd^-d³kv \¼À kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw thWw. AXv hnk At]-£-bnð kqNn-¸n-¨n-sñ-¦nð hnk \nc-kn¡s¸-Spw.
Hmkvt{S-enb, \yqknemâv Fóo cmPy-§-fnð \nópÅ ]uc³amÀ¡pw C³{Sm I¼\n {Sm³kv^À hnk-¡mÀ¡p-amWv {][m-\-ambpw Cu Cf-hp-Å-Xv. hntZi cmPy-§-fnse I¼-\n-IÄ Ah-cpsS bpsI-bnse Hm^o-kn-te¡v Poh-\-¡msc hÀ¡v Atd-Pvsaâmbn amäp-ó-Xn\v \ðIpó hnk BWv C³{Sm I¼\n {Sm³kv^À hnk. Smä I¬kÄ«³knbpw C³t^m-knkpw bpFkv sSIvt\m-f-Pnbpw AS¡w C´y-bnse Ht«sd I¼-\n-IÄ C§s\ C³{Sm {Sm³kv^À hnk-bnð Poh-\-¡msc bpsI-bn-te¡v hnSp-óp-ïv. ChÀ¡v Cu ^okv AS-bvt¡-ï-Xn-ñ. Fómð hnk At]-£n¡pw ap³]v ChÀ kÀ NmÀPv At]£ ]qcn-¸n¨v \ðIntb aXn-bm-hq.

ÌpUâv hnk¡mÀ¡pw CXv _m-[IamsW-¦nepw \n-e-hnepÅ ÌpUâv hnk-¡mÀ¡v _m[-Ia-ñ. Fómð AhÀ hn-k \o«m³ {ian-¡p-t¼mÄ CXv AS-bvt¡ïn hcpw. C¡mcyw ÌpUâv hnk-bnð DÅ-hÀ {i²n-¡p-I. cïm-gvNbv¡v tijw \ne-hnð hcpó ]cn-jvIm-c-§-fpsS ASn-Øm-\-¯nð \n§Ä t\cn-tSïn hcpó tNmZy-§fpw D¯c-§-fpamWv NphsS sImSp¯ncn-¡p-ó-Xv.

slð-¯v kÀ-¨mÀ-Pv F-óp-ap-X-em-Wv {]m-_-ey-¯nð h-cnI?
2015 G-{]nð B-dn-\v C-Xp {]m-_-ey-¯nð h-cpw.

F-{X sNe-hv hcpw?
Xmð-¡m-en-I Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v H-cp hÀ-j-t¯-¡v 200 ]uïpw Ìp-Uâv-kn-\v 150 ]u-ïp-am-Wv slð-¯v kÀ-NmÀPv. B-{in-XÀ-¡v A-h-cp-sS sa-bv³ A-t]-£-I-cp-sS A-tX kw-Jy X-só A-S-t¡-ïn h-cpw. A-\p-h-Zn-¡-s¸-« Im-e-b-f-hn-te-¡p-Å sam-¯w kÀ-NmÀ-Pv ap³-Iq-«n A-S-¡m-hp-ó-Xp-am-Wv. 

B-scm-s¡ A-S¡Ww?
B-dp am-k-¯nð Iq-Sp-Xð bp-sI-bnð X-§m-\mbn tPm-ent¡m ]T-\-¯nt\m Ip-Spw-_-¯-tXm-sSm-¸w tN-cmt\m F¯pó C-C-F ]u-c-³am-cñm-¯-h-scñmw slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv A-S-¡Ww. \n-e-hnð bp-sI I-gn-bp-ó C-C-F ]u-c-³m-cñm-¯-hÀ-¡v hn-km Im-emh-[n \o-«n-¡n-«-W-sa-¦nð kÀ-NmÀ-Pv A-S-¡Ww.

kÀ-NmÀ-Pv F-´v B-tcm-Ky kw-c-£-W-amWvv hm-Kv-Zm-\w sN-¿póXv?
slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv A-S-¨-hÀ-¡v ]n-BÀ D-Å-hÀ-¡v e-`y-am-b Fñm F³ F-¨v F-kv tk-h-\-§fpw e-`n-¡pw. C-Xp ku-P-\y-am-bn-cn-¡p-sa-¦nepw Cw-¥-ïn-se sUâð {So-äv-saâv, {]n-kv-{In-]v-j³ NmÀ-Pv Xp-S§nb ]n-BÀ D-Å-hÀ sNh-ep h-ln-t¡-ï km-l-N-cy-§-fnð C-hcpw ]-Ww ap-S-t¡-ïn h-cpw.

C-Xn-\p ]I-cw kz-Im-cy slð-¯v-sI-bÀ C³-jq-d³-kv F-Sp-¯mð t]msc?
slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v \nÀ-_-Ô-amWv. C-Xn-\p ]pd-sa kz-Im-cy C³-jq-d³-kv Iq-Sn F-Sp-¡p-ó Imcyw hy-àn-]-c-am-bn Xo-cp-am-\n-¡mw. F³-F-¨vF-kv tk-h-\-§-fp-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ bp-sI-bn-se kz-Im-cy sa-Un-¡ð C³-jq-d³-kv hf-sc Iq-Sp-X-emWv. t_-kn-Iv sa-Un-¡ð C³-jq-d³-kv F³-¨vF-kv Hm-^À sN-¿p-ó FñmX-cw Nn-In-Õ-IÄ I-h-À sN-¿p-óp-anñ. C-Xn-\p ]pd-sa A-Snb-´-c L-«-§-fn-señmw F³-F-¨vF-kv B-Wv Nn-In-Õ \ð-Ip-ó-Xv. 

Cu kÀ-NmÀ-Pv ap-gp-h³ Xp-Ibpw ap³-Iq-dm-bn A-S-t¡-ï-Xptïm?
A-sX. C-an-t{K-j³ A-t]-£ \ð-Ip-t¼mÄ Cu slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv ap-gp-h³ Xp-Ibpw A-S-¡m-hp-ó-Xm-Wv. A-S-t¡-ï Xp-I I-W-¡m-¡pó-Xv A-t]-£-I-\v bp-sI-bnð X-§m³ A-\p-h-Zn-¡-s¸-« Im-e-b-f-hn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bm-Wv. 

kÀ-NmÀ-Pv I-W-¡m-¡pó-Xv F§s\?
bp-sI-bnð X-§m³ A-\p-h-Zn-¡p-ó ]-c-amh-[n Im-e-b-f-hn-s\ A-Sn-Øm-\-am-¡n-bm-Wv kÀ-NmÀ-Pv A-S-t¡-ïXv. hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS Im-cy-¯nð kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v kÀ-«n-^n-¡-äntem B-Iv-k-]v-ä³-kv kÀ-«n-^n-¡-äntem ]-d-bp-ó Im-e-t¯-¡p-Å kÀ-NmÀPpw A-S-¡-Ww. Cu Im-e-b-fn-hnð hÀ-j-¯n-sâ H-cp `m-Kw am{Xw h-cn-I-bm-sW-¦nð B-\p-]m-Xn-I-am-bn kÀ-NmÀ-Pv I-W-¡m-¡pw. C-Xv B-dp am-ktam A-Xnð Ip-dthm B-sW-¦nð hmÀjn-I kÀ-NmÀ-Pn-sâ ]-Ip-Xn Xp-I A-S-t¡-ïn h-cpw. B-dp am-k-¯nð Iq-Sp-X-em-sW-¦nð ap-gp-h-³ Xp-Ibpw A-S-¡Ww.

Xp-I F§-s\ A-S¡pw?
A-t]-£n-¡p-ó k-ab-¯v kÀ-NÀ-Pv Hm¬-sse-\m-bn A-S-¡mw. a-äp ]-W-a-S-¡ð kw-hn-[m-\-§Ä D-sï-¦nð A-X-Xn-S-§-fnð hnh-cw A-dn-bn-¡pw. 

kÀ-NmÀ-Pv F-t¸mÄ A-S¡Ww?
C-an-t{K-j³ A-t]-£ \ð-Ip-ó k-ab-¯p X-só-bm-Wv Cu Xp-I-bpw A-S-t¡-ïXv. \n-§-fp-sS C-an-t{K-j³ A-t]-£ k-aÀ-¸n-¡p-ó-Xnt\m A-b-¡p-ó-Xnt\m ap-¼v kÀ-NmÀ-Pv A-S-¨n-«p-sï-óv D-d-¸p-h-cp-t¯ï-Xv {]-[m-\-ambpw {i-²n-t¡-ï-Xp-ïvv. 

Sn-bÀ Sp CâÀ I¼-\n {Sm³-kv-^-dp-IÄ-¡v kÀ-NmÀ-Pv _m-[-I-amtWm?
Añ. ]-t£ Cu A-t]-£-Icpw kÀ-NmÀ-Pv sh_v-ssk-än-se \-S-]-Sn-{I-a-§-fn-eq-sS X-ó IS-óp t]m-IWw. Xp-I A-S-t¡-ï-Xn-sñ-óv hnh-cw e-`n-¡p-I-bpw H-cp bp-Wo-Iv kÀ-NmÀ-Pv d-^-d³-kv \-¼À e-`n-¡p-Ibpw sN-¿pw. \n-§Ä-¡v kÀ-NmÀ-Pv _m-[-I-a-sñ-óv Øn-co-I-cn-¡p-ó-Xn-\v C-an-t{K-j³ A-t]-£-bv-s¡m¸w Cu d-^-d³-kv \-¼À A-\n-hm-cy-am-Wv. 

A-S-¨ kÀ-NmÀ-Pv Xn-cn-¨p In-«m³ F-s´ñmw h-gn-I-fpïv?
A-t]-£ X-Ån-bmð A-S-¨ kÀ-NmÀ-Pv Xn-cn-sI e-`n-¡pw. C-Xn-\v a-äp \-S-]-Sn-{I-a-§-sfmópw B-h-iy-anñ. kÀ-NmÀ-Pv A-S-¡p-Ibpw hn-k e-`n-¡p-Ibpw sN-bv-X ti-jw ]n-óo-Sv bp-sI-bn-te-¡v h-cm-Xn-cp-ómð Xp-I Xn-cn-sI e-`n-¡nñ. A-\p-h-Zn-¡-s¸-« Im-eh-[n ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\p ap-¼v bp-sI hn-«mð kÀ-NmÀ-Pv `m-Kn-I-am-bn do^-ïv sN-¿p-I-bp-anñ. Im-emh-[n tlmw Hm-^o-kv sh-«n-¨p-cp-¡n-b-Xm-sW-¦nepw e-`n-¡nñ.

sa-bn³ A-t]-£-I-cp-sS B-{in-X-cpw Xp-ey kÀ-NmÀ-Pv A-S-t¡-ï-Xptïm?
A-S-¡Ww. kÀ-NmÀ-Pv H-cp hy-àn-¡m-bm-Wv A-S-t¡-ï-Xv. A-Xp sIm-ïp Hmtcm B-{in-X-cpw (Ip-«n-I-Ä DÄ-s¸sS) sa-bv³ A-t]-£³ A-S-¡p-ó A-tX Xp-I A-S-t¡-ï-Xp-ïv.

k-v-tIm-Sv-emâv, sh-bvð-Ê, t\mÀ-t¯¬v A-bÀ-emâv F-ón-hn-S-§-fn-te-¡v h-cp-ó-hÀ-¡v slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv _m-[-I-amtWm?
AsX. slð-¯v kÀ-NmÀ-Pv _m-[-Iam-b Im-ä-K-dn-bnð DÄ-s¸-Sp-ó Fñm hn-k A-t]-£-IÄ¡pw kÀ-NmÀ-Pv A-S-¡Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category