1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

\kodpw k-Xy\pw ap-Xð a-½q-«n¡pw kp-tc-jv tKm-]n¡pw H-¸w h-sc A-`n-\-bw; 300 kn-\n-a-I-fpw 3000 kn-\n-a-I-fp-sS i-Ð-hpw: H-Sp-hnð BÀ-¡pw- th-ïmXm-b ]m-em X-¦w bp-sI a-e-bm-fn-I-tfm-Sv tNm-Zn-¡p-ó-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-Xv ]m-em X¦w. a-ebm-f kn-\na-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m-\m-hm-¯ t]-cp-I-fnð H-óv. 300 kn-\n-a-I-fnð A-`n-\n-bn-¡p-Ibpw A-\y-`m-jm kn-\n-a-IÄ A-S-¡w 3000¯ne-[n-Iw kn-\n-a-IÄ-¡v i-Ðw \ð-Ip-Ibpw sN-bv-X A-]qÀ-Æ {]-Xn-`. F-ón-«pw Pohn-X km-bm-Ó-¯nð Bcpw Xn-cnªp-t\m-¡m-\nñm-sX h-ó-t¸mÄ A-`-b-amb-Xv ]-¯-\m-]pc-s¯ Km-Ôn-`h³. a-¡Ä ]p-d-¯m-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v kz-bw ]p-d-¯m-b X¦-s¯ Km-Ôn-`-h-\nð F-¯n-¨-Xv sI-]nF-kv kn e-fn-X. N-e-¨n-{X Xm-c-§-fp-sS kw-L-\bm-b A-½-bp-sS s]³-j³ ssI-¸-äp-ó-sXm-gn-¨mð Xn-cn-ªp t\m-¡m³ BÀ¡pw t\-c-anñ.
H-cn-¡ð R-§fpw C§-s\ H-s¡ Bhpw F-óv H-cp \n-an-jw hn-Nm-cn-¨mð kn-\n-a-¡mÀ-¡v C§-s\ A-h-K-Wn-¡m³ km-[n-¡p-am-bn-cp-ónñ: C-ó-skâv I-gn-ª Znh-kw hn-fn-¨p ]-d-ªp tN-¨n Rm³ Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v h-cp-t¼mÄ A-Xn-se F¯mw F-óv. im-c-Zbpw hn-fn-¨n-cpóp. ]-t£ A-h-cmcpw F-¯n-bnñ. F-ómð F-\n¡m-tcmSpw ]-cm-Xn Cñ. Imc-Ww kn--\n-am¡mcpw cm-{ão-b-¡mcpw A-§-s\-bmWv, A-hÀ-¡v kXyw ]-d-bm³ ]-änñ. ]n-só Rm³ H-cp A-\m-Ym-e-b-¯nð B-W-tñm F-óv I-cp-Xn-bm-Wv C-h-scm-s¡ C§-s\ hn-j-an-¡p-óXv. F-ómð F-\n-¡v C-hn-sS H-cp hn-j-a-hp-anñ. Rm³ C-h-cp-sS H-s¡ A-½-bmWv. Km-Ôn-`-h³ H-cp {io-tIm-hn-em-Wv". s]m-«n-¡-c-ªp-sIm-ïm-Wv X-¦w C-{Xbpw ]-d-ª-Xv.
Km-Ôn-`-h-\n-se A-½-bp-sS tdm-fm-Wv X-¦w tN-¨n-¡v. th-Z-\n-¡p-ó-h-scbpw H-ä-s¸-«-h-scbpw H-s¡ B-iz-kn-¸-n-¡p-I. A-hÀ-¡v ss[cyw ]-IÀ-óv sIm-Sp-¡p-ó Im-cy-§Ä ]-d-bp-I. Ip-ªp-§Ä-¡v I-Y-IÄ ]-d-ªp sIm-Sp-¡p-I. A§-s\ A§-s\ aq-óp hÀ-j-am-bn X¦w Cu a-l¯m-b Øm-]-\-¯n-sâ `m-K-am-bn am-dn-bn-cn-¡póp. Km-Ôn-`-h-\n-se Fñm N-S-§p-IÄ¡pw sk-en-{_-än K-Ìm-bn X-só X-¦hpw Im-Wpw. Xm-c-{]u-Vnbnð Po-hn-¨mepw H-Sp-hnð \½Ä BÀ¡pw th-ïm-¯-Xn-\v D-¯-a D-Zm-l-c-W-ambn.

kw-km-c-¯n-\nsS Cu A-½ C-S-bv-¡n-sS s]m-«n I-c-bpw. ]-g-b Po-hnXs¯ HmÀ-¯p-hn-Xp-¼pw. k-Xy\pw a-[phn\pw t{]w \-ko-dn\p-sam¸w A-`n-\-bn-¨ Ime-s¯ Ip-dn-¨v A-b-hn-d-¡pw. sN-dp-¸-¯nð `À-¯m-hv a-cn-¨-Xn-\v ti-jw I-ã-s¸-«v a¡sf h-fÀ¯n-b I-Ybpw B a-¡Ä Xp-W-bm-Im-sX t]m-b A-\p-`-hhpw C-h-tcmÀ-¡pw. F-ómð ]-d-bpó-Xv a-¡-sf-¡p-dn-¨m-Wtñm F-ó ho-ïp-hn-Nm-cw D-ïm-Ip-t¼mÄ F-sâ a¡-sf Ip-dn-¨v Hópw tam-i-am-bn F-gp-X-cp-Xv F-óv Xm-¡o-Xv sN-¿pw.

A-XmWv Cu \Sn. ap-¸-Xma-s¯ h-b-knð C³-kv-s]-Î-dm-bn-cp-ó `À-¯m-hv A-]-I-S-¯nð a-cn-¨n«pw X-f-cm-sX Po-ho-Xw sI-«n-¸-Sp-¯ X-¦w C-t¸mÄ ChnsSbmWv PohnXw XÅn\o¡póXv. 12-mw hbÊnð Be¸n hn³kânsâ 'sISmhnf¡v' Fó kn\nabneqsSbm-Wv X¦w Ne¨n{XcwK¯v F¯nbXv. Nn-{X-¯nð c-ïp Km-\-§Ä ]m-Sp-Ibpw kn\nabnð \mbI\mb kXysâ s]§fmbn Hcp sNdnbthjw sN-¿p-Ibpw sNbv-X X-¦-¯n-\v ]n-óo-Sv Xn-cnªp-t\m-t¡-ïn h-ón-«nñ. \q-dp-I-W-¡n-\v Nn-{X-§-fn-em-Wv ]n-óo-Sv X-¦w th-j-an-«-Xv. dt_-¡, a-dp-\m-«nð H-cp a-e-bmfn, I-Ån-s¨ñ-½, B-`n-Pm-Xyw, Sm-Iv-kn ImÀ, AÑ-sâ `m-cy, Kw-Km-kw-Kaw, \r-¯-im-e, B-d-Sn-a-®n-sâ P³an, XoÀ-Y-bm-{X XpS-§n H-s«-sd Nn-{X-§-fnð ]m-em X-¦w th-j-an-«n-«pïv. kn\n-a am-{Xañ, hniztIcf IemkanXnbpsSbpw, tPymXn Xntbtägv-knsâbpw, sI.]n.F.kn.bpsSbpw DÄs¸sS aqhmbnct¯mfw thZnIfnð \nch[n \mSI§fneqsSbpw X-¦w {it²-b-bmbn. I-eym-Ww I-gn-sª-¦nepw `À-¯m-hv X-só t{]mð-km-l-\-¯nð I-em-cwK-¯v X-¦w k-Po-h-am-bn-cpóp. `À-¯m-hv a-cn-¨-Xn-s\-Xp-SÀ-óv aq-óp-a-¡-fp-sS Po-hn-Xw I-cp-]n-Sn-¸n-¡m-\m-bn X-¦-¯n-sâ {i-aw. ]nóoSpÅ PohnXw AhÀ¡pthïnbpÅXmbncpóp. hn{iaanñmsX \mSI§fpw kn\naIfpw. A`n\b¯ns\m¸w UºnMv BÀ«nÌmbpw {]hÀ¯n¨p. kn\nabnse Xnc¡pIÄ ImcWw a{Zmknembncpóp PohnXw. F-ómð a¡Ä¡v IpSpw_ambtXmsS X¦w Häbv¡m-bn.
H-Sp-hnð BÀ¡pw th-ïm-sX h-ó-t¸mÄ A`-bw tX-Sn A-½ C-hn-sS-sb¯n. tem-I-¯n-\v th-ïm-¯m-scbpw c-ïv ssIbpw \o-«n kzo-I-cn-¡p-ó Km-Ôn-`-h\pw tkm-a-cm-P\pw X-¦-s¯bpw kzo-I-cn¨p. s]m-«n H-en-¡p-ó {h-W-§Ä D-Å-hcpw F-Wo-äp-\-S-¡m³ h-¿m-sX In-S-¡-bnð I-gn-bp-ó-hcpw A-\m-Ycpw hn-[-h-Ifpw H-s¡ k-t´m-j-t¯m-sS Po-hn-¡p-ó Km-Ôn-`-h-\nð X-¦w k-¼qÀ-W Xr-]v-X-bm-Wv.
"F-\n-s¡m-cp th-Z\-tb DÅp. tkm-a-cm-P³ km-dn-s\ k-lm-bn-¡m³ I-gn-ªnñtñm F-ó th-Z-\. 1500 t]À-¡v Zn-h-khpw arãm\ t`mP-\w C-hn-sS H-cp-¡pó-Xv `-K-hm-sâ Ir] sImïv. F-\n-s¡-s´-¦nepw D-ïm-bn-cp-só-¦nð Rm³ A-sXñmw km-dn-\v sIm-Sp-t¯s\. a-¡Ä F-só Ip-dn-¨v F-gp-Xp-óp-sï-¦nð F-\n-¡v th-ïn Km-Ôn `-h-\n-te-bv-¡v F-s´-¦nepw kw-`m-h-\ \ð-Im³ ]-d-bWw. F-sâ t]-cnð A§-s\ F-¦nepw H-cp D-]-Im-cw D-ïm-hs«." X-¦w ]d-ªp \nÀ-¯p-I-bmWv.

B-tcm-cp-anñm-¯-hÀ-¡v A`-bw \ð-Ip-ó ]-¯-\m-]pc-s¯ Km-Ôn-`-h-\p-th-ïn-bmWv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ C-¡p-dn A-¸oð \-S-¯p-ó-Xv. ]m-em X¦-s¯ t]m-se k-aq-l-¯n-sâ hnhn-[ ta-J-e-I-fnð Xnf-§n \n-ó ]-e {]-i-kv-Xcpw C-óv Km-Ôn-`-h-\n-se A-t´-hm-kn-I-fm-Wv. C-hÀ-¡v ]p-d-ta _p-²n-amµyw kw-`-hn-¨-h-cpw, B-tcm-cp-anñm-¯-h-cpw, ssh-I-ey-ap-Å-h-cpw, a-¡fpw `À-¯m-hpw D-t]-£n-¨ hr-²-cpw, am-Xm-]n-Xm-¡-fm-sc-ó-dn-bm-¯ ]n-ôp-Ip-ªp-§-fp-sañmw Km-Ôn-`-h-\n-epïv. Pm-Xn a-X t`-Z-sa-\y \n-ch-[n \n-cm-ew-_-cm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-ÅXv. C-hÀ-¡v \n-§-fmð I-gn-bp-ó k-lm-bw \ð-In A-h-cp-sS I-®oÀ \n-§Ä Xp-S-bv-¡ntñ? {]n-b hm-b-\-¡m-tc \n-§Ä C-\n-bpw F-´n-\v a-Sn-¨p \nð-¡póp. \n-§-fp-sS k-¼m-Zy-¯nð \nópw Atôm ]-t¯m ]u-ïv F-Sp¯v Cu a-lm \-ò-bp-sS ap-¼n-te-bv-¡v F-dn-ªp sIm-Sp¡q. ssZ-hw \n-§Ä-¡v A-Xn-\v {]-Xn^-ew X-cm-Xn-cn-¡nñ.
 
B-Zy-Zn-\w B-th-i-am-bn; 1000 ]u-ïv IS-óv A-¸oð

]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`-h-\n-se \n-cm-ew-_cm-b A-t´-hm-knI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï³ B-cw-`n-¨ A-¸o-en-\v B-Zy-Zn-\w X-só B-th-i-I-cam-b {]-Xn-I-c-Ww. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-ð Kn-^v-äv F-bn-Uv DÄ-s]sS H-ä-Znhkw sImïv 998.75 ]u-ïv H-gp-In-sb-¯n-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïnð \q-dp ]u-sï¯n. A-sXm-sS Km-Ôn-`-h³ A-¸oð H-ä Znh-kw sImïv 1098.75 ]u-ïm-bn. 25 t]-À Có-se am-{Xw hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-eq-sS kw-`m-h-\ \ð-In-b-t¸mÄ c-ïp-t]-cm-Wv _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww \ð-In-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-XmWv. _m-¦v A-¡u-ïv tÌ-äv-saâv hmÀ-¯-bv-¡v Nph-sS \ð-In-bn-«p-ïv.

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category