1 GBP = 93.40 INR                       

BREAKING NEWS

dotamÀ-«v-tK-Pv sN-¿m³ G-ähpw ]än-b k-abw; Cu h-gn-IÄ {i-an-¨mð tamÀ-«v-tK-Pv C-S-]m-Snð Ip-d-ª-Xv 1000 ]u-ïv em-`n¡mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

do-tam-«v-tK-Pn-\v F-´p sImïpw A-\p-tbm-Pyam-b k-a-b-am-Wn-t¸mÄ. G-Xm\pw hÀ-jw Iq-Sn I-gn-ªmð C-¡mcyw t_m-[y-am-Ip-Ibpw sN-¿pw. B-tKm-f k¼-Zv hy-hØ-sb ap³-\nÀ-¯n-bp-Å B-i-¦ Imc-Ww tamÀ-«v-tK-Pv \n-c-¡p-I-sfñmw Ip¯-s\ C-Sn-ªv F-¡m-e-t¯bpw Xm-gv-ó \n-c-¡n-se-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wn-t¸mÄ. {_n-«-\nð \nc-¡p hÀ-[-\-bv-¡p ap-¼p-Å A-hkm-\ hÀ-j-am-bn-cn-¡pw 2015 Fópw {]-h-N-\-apïv. \n-c-¡p-IÄ hÀ-[n-¡³ km[y-X \n-e-\nð-¡p-ó-Xn-\mð Ip-d-ª \n-c-¡nð H-cp ZoÀ-LIm-e tamÀ-«v-tK-sP-Sp-¡m³ ]än-b ka-bw C-Xp Xsó. F-ómð Cu C-S-]m-Sn-eq-sS Fñm-hÀ¡pw ]-Ww em-`n-¡m-\m-hnñ. i-cnbm-b Uoð X-só-bmtWm AtXm do-tamÀ-«v-tK-Pv sN-t¿-ï-Xptïm F-óv Hmtcm D-]-t`m-àmhpw hn-e-bn-cp-t¯-ï-Xpïv. C-Xn-\mbn Cu Im-cy-§Ä {i-²n-¨mð aXn.

C-t¸mg-s¯ Uoð F§-s\ hn-e-bn-cp¯mw

tamÀ-«v-tK-Pv ]-e-cp-tSbpw G-ähpw hen-b \n-Xy sN-e-hp-I-fn-sem-ómWv. F-ómð ]-eÀ¡pw X-§-fp-sS tem-Wn-sâ hn-i-Zmw-i-§Ä thï-{X A-dn-bn-sñ-ó-Xm-Wv h-kv-Xp-X. A-Xp sIm-ïv B-Zy-am-bn Nn-e Im-cy-§Ä A-dn-ªn-cn-t¡-ï-Xp-ïv. \n-e-hn-se \n-c¡v, am-kw tXm-dp-ap-Å A-Shv, AS-¨p XoÀ-¡m³ _m-¡n-bp-Å Xp-I Xp-S-§n-b-h BZyw A-dn-ªn-cn-¡-Ww. tem-Wp-am-bn _-Ô-s¸-« Fñm ]n-g-I-fpw {i-²-bnð th-Ww. G-Xp K-W-¯nð s]-Sp-ó-Xm-Wv tamÀ-«v-tK-Pv, Uo-en-sâ Im-e-]-cn-[n, dn-t]-bv-saâv Im-e-b-fhv, tem-Wn-sâbpw ho-Sn-tâbpw aqeyw Xp-S-§n Fñm hn-i-Zmw-i-§fpw A-dn-ªn-cn-¡Ww.

Ìm³-tUÀ-Uv th-cn-b-_vÄ td-äp-I-Ä (F-kv hn BÀ) Adnbp-I

td-äp-I-sfñmw hf-sc Ip-d-hm-bn-cn-¡p-t¼mgpw ^n-Iv-k-tUm Un-kv-Iu-tïm B-bmð t]mepw \n-§Ä-¡v C-\nbpw ]-Ww em-`n-¡m-\p-Å A-h-k-c-ap-ïv. 40 iX-am-\w tamÀ-«v-tK-Pv D-]-t`m-àm-¡Ä-¡pw I-¼-\n-I-fp-sS F-kv hn B-dnð ]-Ww em-`n-¡m-\p-Å A-h-k-c-apïv. am-\yam-b s{I-Un-äv kv-tImtdm \n-§-fp-sS ho-Sn-sâ 10 i-X-am-\-¯n-te-sd hn-ln-Xw kz-´-amtbm D-sï-¦nð hen-b em-`w X-só t\-Smw. i-cmi-cn F-kv hn BÀ \m-ep i-X-am-\-¯n-ted-sc hcpw. C-Xv ]p-Xp-Xm-bn A-h-X-cn-¸n-¡-s¸-« Ip-d-ª \n-c-¡n-ep-Å Uo-ep-I-tf-¡mÄ C-c-«n-bm-Wv.

e-`yam-b G-ähpw Ip-d-ª Uoð th-K-¯nð I-sï¯pI

\n-§-fp-sS td-äp-IÄ C-t¸mÄ \n-§Ä-¡-dn-bmw. C-\n hn-]-Wn-bn-ep-Å a-äp \n-c-¡p-IÄ Iq-Sn A-dn-bp-I. Iw-]m-cn-k¬ ssk-äp-IÄ ]-c-Xn-bmð C-Xv F-fp-¸-am-Ipw. \n-§-fp-sS ho-Sn-sâ aq-eyw A-S-¡-ap-Å B-h-iyam-b hn-h-c-§Ä \ð-Ip-I. Nne ssk-äp-IÄ t{_m-¡À-amÀ-¡v e-`yam-b Uo-ep-IÄ am-{X-sa Im-Wn-¡q-sh-óXpw {i-²n-¡Ww. C-hn-sS I-¼-\n-I-fp-am-bn t\-cn-«p-Å Uo-ep-IÄ Im-Wn-¡nñ.

Ip-d-ª tamÀ-«v-tK-Pn-\v ^o-kv D-bÀ-ó-Xm-bn-cn-¡pw

Ip-d-ª \n-c-¡p-IÄ G-h-tcbpw B-IÀ-jn-¡p-ó-XmWv. F-ómð \n-c-¡v Ip-d-¡p-ó-Xn-\-\p-k-cn-¨v I-¼-\n-IÄ ^o-kv hÀ-[n-¸n-¡p-óp-ïv. B-bn-cw ]uïv Cu-bn-\-¯nð km-[-c-W-bmWv. Ip-d-ª \n-c-¡n-ep-Å tamÀ-«p-tK-Pp-IÄ-s¡ñmw hen-b ^o-kv \ð-tI-ïn h-cpw. 975 ]u-ïv ^o-kv \ð-In F-Sp-¡p-ó c-ïp hÀ-j-t¯-¡v 1.29 i-X-am-\w ^n-Ivk-Uv \n-c-¡n-epÅ 80,000 ]u-ïn-sâ tamÀ-«v-tK-Pn-t\-¡mÄ em-`-I-c-am-Wv 300 ]u-ïv ^o-tkm-sS-bp-Å 1.59 i-X-am-\-¯n-sâ C-tX Im-e-]-cn-[n-bp-Å tamÀ-«v-tKPv. C¯-cw Uo-ep-IÄ I-sï-¯m³ Iw-]m-cn-k¬ ssk-äp-IÄ ]c-Xn t\m-¡mw.

I-¼-\n-IÄ-¡v \n-§-Ä kzo-I-m-cy-\mtWm?

B-cp h-ómepw hm-cn-t¡m-cn tamÀ-«v-tK-Pp-IÄ \ð-Ip-ó GÀ-¸m-Sv I-¼-\n-IÄ hf-sc ap-¼v X-só A-h-km-\n-¸n-¨n-«pïv. I-¼-\n-IÄ-¡v kzo-Im-cy-\mIp-I Fó-Xv H-cp shñp-hn-fn-bm-Wn-t¸mÄ. tam-iw s{I-Un-äv ln-Ì-dn-bp-Å-h-cp-sS Imcyw t]m-¡m-Wv. hnhn-[ s{I-Un-äv ImÀ-UpIÄ, tIm¬-{Sm-Îv sam-ss_ð t^m-WpIÄ, am-kw-tXm-dp-ap-Å ImÀ C³-jq-d³-kv Xp-S-§n-b-h Ir-Xy-am-bn ]-cn-]m-en-¡m³ tamÀ-«v-tK-Pn-\v A-t]-£n-¡p-ó-Xn-\p ap-¼v hf-sc {i-²n-¡Ww. i-cnbm-b ap³-I-cp-X-ep-IÄ B-h-iy-am-Wv. s{I-Un-äv d-^-d³-kv G-P³-knI-sf h-¨m-Wv I-¼-\n-IÄ \n-§-fp-sS s{I-Un-äv ln-Ì-dn ]-cn-tim-[n-¡p-I. Cu tkh-\w \ð-Ip-ó ssk-äp-I-fp-sS k-lm-b-¯mð ]n-g-hp-IÄ \n-§Ä-¡p X-só I-sï-¯m-\m-Ipw. C-h ]qÀ-W-ambpw ]-cn-tim-[n-¨v ]n-g-hn-sñ-óv Dd-¸p h-cp-¯pI.

\n-§Ä-¡v F-{X em-`n-¡m³ I-gnbpw?

]p-Xn-sbm-cp Uo-ep-am-bn \n-§-fp-sS \n-e-hn-ep-Å Unð Xm-c-Xayw sN-¿p-I. C-Xn-\m-bn Iw-]m-cn-k¬ ssk-äp-I-fp-sS k-lm-bw tX-Smw.

kzo-Imcy-X Iq-«m³ t{_m-¡À-amÀ k-lm-b-I-amIpw

I-¼-\n-I-fp-sS am-\-Z-Þ-§Ä {]-Im-cw \n-§Ä tamÀ-«v-tK-Pn-\v tbm-Ky-\mtWm Fó-Xp kw-_-Ôn-¨v D-]-t`m-àm-¡Ä-¡-dn-bm-¯ ]-e-hn-h-c-§fpw t{_m-¡À-am-cp-sS ]-¡-ep-ïm-Ipw. A-Xp sIm-ïv \-sñm-cp t{_m-¡À-¡v \n§-sf i-cnbm-b Uoð I-sï-¯m³ k-lm-bn-¡m-\m-Ipw. F-s´-¦nepw X-S-Ê-§Ä t\-cn-Sp-I-bm-sW-¦nð A-Xp {]-Xn-tcm-[n-¡m\pw t{_m-¡À-am-cp-sS C-S-s]-Sð k-lm-bn-¡pw. \n-§-sf Aw-Ko-I-cn-¡p-ó-Xn-\v A-hÀ I-¼-\n-sb t{]-cn-¸n-¡p-Ibpw sN-¿pw. tbm-Kycm-b t{_m-¡-À-am-sc I-sï-¯m\pw hnhn[ ssk-äp-IÄ \n-e-hn-epïv. A-tX-ka-bw tbmÀ-¡v-sj-bÀ _nð-Unw-Kv skm-sskän, sS-k-vtIm _m¦v, H-cp ]-cn-[n h-sc F-¨v F-kv _n kn F-óo I-¼-\n-IÄ t{_m-¡À-am-cnñm-sX t\-cn-«v tamÀ-«v-tK-Pv hnð-¡p-ó-h-cm-Wv.

G-Xp X-c-¯n-ep-Å-Xm-bn-cn¡-Ww tamÀ-«v-tKPv?

Xn-cn-¨S-hv ^n-Ivk-Uv \n-c-¡n-epÅ-Xv th-tWm AtXm Un-kv-Iu-ïv \n-c-¡n-epÅ-Xv a-Xntbm Fó-Xv _p-²n-]qÀ-Æw sX-c-sª-Sp-¡Ww. ^n-Ivk-Uv \n-c-¡n-ep-Å-Xm-sW-¦nð `m-hn-bn-ep-Å \nc-¡p hÀ-[-\-IÄ a-dn-I-S-¡m³ k-lm-bn-¡pw. B-\p-]mXn-I am-äw h-cp-ó \n-c-¡m-sW-¦nð A-Xv bp-sI Câ-d-Ìv \n-c-¡nð h-cp-ó am-ä-§Ä-¡-\p-k-cn-¨v am-dp-Ibpw sN-¿pw. ^n-Ivk-Uv \n-c-¡p-IÄ X-só-bm-Ipw \ñXv. Imc-Ww `m-hn-bn-se \nc-¡p hÀ-[-\-IÄ kw-_-Ôn-¨v km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[À- \-S-¯pó-Xv `n-ó {]-h-N-\-§-fmWv. hn]-Wn \n-§-Ä-¡p {]-h-Nn-¡m-\m-hn-sñ-¦nepw kz-´w km-l-N-cy-§Ä \-ap-¡v {]-h-Nn-¡m-a-tñm.

k-¼m-Zy-ap-tïm? an-I-¨ tamÀ-«v-tK-Pv e-`n-¡m³ A-Xp k-lm-bn¡pw

ho-Sn-sâ aq-ey-¯n-sâ (Fð Sn hn) iXa-X-am-\w ap-Xð 60 i-X-am-\w h-sc \n-§-fp-sS tamÀ-«v-tK-Pnð G-{X Ip-d-¡p-ópthm A-{X-t¯m-fw Uoð an-I-¨-Xm-bn am-dpw. k-¼m-Zy-¯n-sâ sN-dn-sbm-cp `m-Kw \n-§-fp-sS tamÀ-«v-tK-Pv \n-c-¡n-sâ h-en-sbm-cp i-X-am-\w X-só Ip-d-bv¡m³ k-lm-bn-¡pw. ho-Sn-sâ aq-ey-¯nð kz-´w hn-ln-Xw Iq-«n tamÀ-«v-tK-Pv hn-ln-Xw Ip-d-¨mð \n-c-¡p-I-fnð hen-b C-f-hp-IÄ kz-´-am-¡mw. C-Xp h-gn {]-Xn-hÀ-jw B-bn-cw ]u-ïv h-sc em-`n-¡m-\m-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category