1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

kÀ kn-]n-bp-sS sIm-¨paIÄ; A-dn-b-s¸-Sp-ó A-[ym-]n-I; H-ä-s¸-«-t¸mÄ B-{i-bw Km-Ôn-`-h³ am-{Xw: I-cp-W-bp-sS I-Y Xp-S-cpóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

Km-Ôn-`-h-\n-se C-S-\m-gn-I-bv-¡p-Ån-eq-sS sh-dp-sX \-S-ómð \-½Ä H-cp-]m-Sv a-\p-jy-sc C§-s\ I-ïp-ap-«pw. Nn-cn¨p-sIm-ïv ssI-Iq-¸p-ó A-½-am-cm-Wv C-¡q-«-¯nð G-ähpw Iq-SpXð. A-h-cp-sS Nn-cn-bnð \-½Ä Po-hn-Xw X-só a-dóp-t]m-Ipw. H-cp ap-dn-bnð \mepw Aôpw A-½-amÀ sh-Sn ]-dªpw Nn-cn¨pw kp-J-am-bn I-gn-bpóp. C-h-cnð an-¡-hÀ¡pw hen-sbm-cp `q-X-Im-ew Dïv. F-ómð B `q-X-Im-e-s¯-tbmÀ-¯v A-hÀ-¡v \n-cm-itbm thZ-\tbm Cñ. Imc-Ww A-hn-Sp-s¯ H-ä-s¸-S-en-t\-¡mÄ \ñ-Xm-Wv C-hn-Sp-s¯ B-Ëm-Zw F-óv C-hÀ A-dn-bp-óp.
A-§-s\ I-ïv ap-«n-b H-cp A-½-¨nbm-bn-cp-óp B-\-µ-h-ñn-b-½mÄ. I-gn-ª Bgv-N B-bn-cpóp Cu A-½-bp-sS 84þmw P-ò-Zn\w. Cu A-½ A-{X \n-km-c-¡mcn-bnñ. tIc-fw ]n-d-¡p-ap-¼v Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn-s\ A-S-¡n-hm-Wn-cp-ó Zn-hm³ kÀ kn-]n cm-a-kzm-an A-¿-cp-sS k-tlm-Z-c-sâ a-I-fp-sS a-I-fm-Wv ChÀ. A-¿-sc I-ï HmÀ-½ C-t¸m-gpw A-½mÄ-¡pïv. a-{Z-m-knð P-\n-¨p h-fÀ-ó A-½mÄ sN-dp-¸-¯n-se ]n-Xmhn-s\m-¸w sImñt¯-bv-¡v Xma-kw am-dn-b-XmWv. sImñ-s¯ _n-kn-\-kp-Im-c³ B-bn-cp-óp ]n-Xmhv. A-Ñ-\pw A-½-bpw sN-dp-¸-¯n-se a-cn¨p. k-tlm-Z-c-òmcpw a-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv A-½mÄ A-\m-Y-bm-bXv. PohnX¯nsâ DbÀ¨XmgvNIÄ¡nSbnð Hcp PohnX]¦mfnse Isï¯m³ B\µhñnb½mfn\p km[n¨nñ.  k-tlm-Z-cn-amÀ-¡v _p-²n-ap-«m-Im-Xn-cn-¡m-\m-bn Km-Ôn `-h-\n-te-bv-¡v Xma-kw am-äp-I-bm-bn-cpóp.

Km-Ôn-`-h-\n-ð X-\n-¡m-cp-an-sñ-tómÀ-óv hn-j-an-¨n-cn-¡p-Ibñ B-\-µ-h-ñn-b-½mÄ. Km-Ôn-`-h-\n-se FñmhcpsSbpw ASp¯v F¯Ww. FñmhtcmSpw kt´mjt¯msS Ipiew tNmZn¡Ww, thZ\IÄ ad¡m³ AhÀ¡v thïn kzbw kwkmcn¡Ww ]nsó, kµÀiItcmSv Cu kzÀ-K-s¯-¡p-dn-¨v hÀ-®n-¡-Ww.. A§-s\ \n-c´cw Hm-tcmtcm Im-cy-§-fnð hym-]r-X-bmWv B-\-µ-h-ñn-b-½mÄ

X\n¡v aqóv hbÊv XnIbpw ap¼v A½ acn¨Xmbncn¡mw B\µhñn A½mfnsâ PohnXw C¯c¯nsems¡ B¡n¯oÀ¯Xv. Fôn\nbÀ Bbncpó Aѳ cïmw hnhmlw Ign¨Xpw ]nsó AÑsâ Øew-amä¯ns\m¯pÅ PohnXhpw Fñmw B\µhñn A½mfpsS PohnXs¯ hfscb[nIw Xmakn¸n¨p! ho«nse cïmas¯ Ip«n¡v IpwSpw_`mcw Gðt¡ïnbpw hóp.

Fómð, tPmen`mcsams¡ HXp¡n B\µhñnb½mÄ ]Tn¨p. 1967 ð Xsâ ap¸Xmw hbÊnð FkvFkvFðkn ]co£ FgpXn ]mkmbn. 1969 ð ]{´ïmw ¢mÊpw 1972 ð Sn Sn knbpw ]mkmbn. ]nsó, 1972 apXð Ggv hÀj¡mew sNssóbnð tI{µ kÀ¡mÀ hIp¸nð ]n F Bbn tPmen t\m¡n. ]nóoSv sImñ¯v IS¸m¡SbpÅ hmSI ho«nte¡v Xncns¨¯n.

AhnsSh¨v A[ym]\hr¯n GsäSp¯p, Hcp A¬-FbnUUv kvIqfnð. 1981 apXð 1998 hsc A[ym]\w XpSÀóp. CXn\nsS Bdv hÀjw {]Yam[ym]nIbpsS tdmfnepw tPmen t\m¡n. A[ym]\ tPmenbnð \nóv hncan¨ tijw Syqj³ FSp¯p. 2009 P\phcnð KmÔn`h\nsâ XWente¡v Xncn¡pw hsc AXv XpSÀóp. Ct¸mÄ Bin¨nS¯v F¯nb `mhamWv Cu ap¯Èn¡v. Hónepw ]cn`hanñ ]t£, kt´mjw Dïv Xm\pw!

aämÀ¡pw PohnX kmbmÓw `mcamhcpXv Fóv IcpXn KmÔn`h³ t]msebpÅ CS§fnð F¯nt¨cpó At\Iw t]À ImWpw. NneÀ _Ôp¡fmð A\mYmeb¯nð Dt]£n¡s¸«p Fóv AdnbpóXv t]mepw hfsc Xmakn¨mbncn¡pw. F-ómð Km-Ôn-`-h-\nð C-hÀ-s¡m-s¡ _-Ôp-¡-fp-ïv. BÀ¡pw A-\m-Y-scó tXmó-te C-hn-Snñ. i-cn¡pw kzÀ-K-am-Wv C-hnSw. Km-Ôn-`-h-\n-se \n-cm-ew_-sc k-lm-bn-¡m-\m-bn-«m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ C-¡p-dn A-¸oð \-S-¯p-ó-Xv. B-\-µ-hñn-b-½m-fn-s\bpw Có-se R-§Ä {]-kn-²o-I-cn¨ ]m-em X¦-s¯-bpw t]m-se k-aq-l-¯n-sâ hnhn-[ ta-J-e-I-fnð Xnf-§n \n-ó ]-e {]-i-kv-Xcpw C-óv Km-Ôn-`-h-\n-se A-t´-hm-kn-I-fm-Wv. C-hÀ-¡v ]p-d-ta _p-²n-amµyw kw-`-hn-¨-h-cpw, B-tcm-cp-anñm-¯-h-cpw, ssh-I-ey-ap-Å-h-cpw, a-¡fpw `À-¯m-hpw D-t]-£n-¨ hr-²-cpw, am-Xm-]n-Xm-¡-fm-sc-ó-dn-bm-¯ ]n-ôp-Ip-ªp-§-fp-sañmw Km-Ôn-`-h-\n-epïv. Pm-Xn a-X t`-Z-sa-\y \n-ch-[n \n-cm-ew-_-cm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-ÅXv.
 
Ch-sc k-lm-bn-¡m-\p-Å A-`yÀ-Y-\-bm-Wv hm-b-\-¡mÀ-¡v ap-¼nð R-§Ä h-bv-¡p-óXv. F-{X sNdn-b Xp-I-bm-sW-¦nepw C-hn-Sp-s¯ B-{i-b-a-ä-hÀ-¡v A-Xv h-ep-Xv X-só-bm-Wv. h-kv-{X-§fpw a-äp km-[-\-§-fp-sañmw hm-§m-\m-bn B-bn-c-§Ä Nn-e-hn-Sp-ó-hÀ A-Xnð-\nópw H-cp sNdn-b Xp-I Km-Ôn-`h-\v \ð-In-bmð C-hÀ-¡v aq-óp t\-cw `£-Ww I-gn-¡m-\m-Ipw. A-Xv am-{X-am-Wv C-hn-sS B-{i-b-anñm-sX I-gn-bp-ó-hÀ-¡v B-sI B-h-iy-ap-ÅXv.

Km-Ôn-`-h³ A-¸oð 1500 ]u-ïv ISóp

]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`-h-\n-se \n-cm-ew-_cm-b A-t´-hm-knI-sf k-lm-bn-¡m-\m-bn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï³ B-cw-`n-¨ A-¸o-ð cïmw Zn-\w 1510 ]u-ïn-te-s¡¯n. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-ð Kn-^v-äv F-bn-Uv DÄ-s]-sS c-ïp-Zn-hkw-sImïv 1,330 ]u-ïv H-gp-In-sb-¯n-t¸mÄ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïnð 180 ]u-sï¯n. A-sXm-sS Km-Ôn-`-h³ A-¸oð 1510 ]u-ïm-bn. 35 t]-À c-ïp-Zn-h-k-ambn hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-eq-sS kw-`m-h-\ \ð-In-b-t¸mÄ Aôp t]-cm-Wv _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww \ð-In-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-XmWv. _m-¦v A-¡u-ïv tÌ-äv-saâv hmÀ-¯-bv-¡v Nph-sS \ð-In-bn-«p-ïv.

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category