1 GBP = 91.85 INR                       

BREAKING NEWS

PÀa-\n-bnð tUm-Î-dm-bn tPm-en t\m-¡p-ó bp-h-Xn-¡v hc-s\ th-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

German settled girl (40, 150cm, Pediatrician) inviting alliance from professionally qualified boys. 
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category