1 GBP =93.80 INR                       

BREAKING NEWS

AsseUpw sk-\n¯pw sa-Km kv-t]m¬-kÀ-amÀ; dn-Mv Sp C-´y A-tkm-kn-tb-äv kv-t]m¬kÀ; Fð-kn-Un hm-fnse ]c-ky-¯n\pw k-väm-fn-\pw A-hkcw: G-{]nð 25 B-tLm-j-am-¡m³ H-cp-§n bp-sI a-e-bm-fn-IÄ

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð

bp-sI-bn-se G-ähpw hen-b a-e-bm-fn B-tLm-jam-b {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Un-\v H-cp am-kw I-ãn A-h-ti-jn¡-sh ]n-´p-W-bp-am-bn _n-kn\kv Øm]\-§Ä cw-K¯v. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð G-ä-hpw hen-b C³-jp-d³-kv Øm]\-am-b A-sse-Uv ^n\m³-jyð kÀ-hokv, {]ap-J tkm-fn-kn-äÀ Øm-]\am-b sk\n-¯v tkm-fn-kn-tä-gv-kv F-ón-h-cm-Wv C-¡p-dn ap-Jy k-t]m¬-kÀ-am-cm-bn F-¯p-óXv. C-cp-hÀ¡pw H-¸w A-tkm-kn-tb-äv kv-t]m¬-k-dm-bn \m-«n-te-bv-¡v t^m¬ hn-fn-¡m³ G-ähpw Ip-d-ª \n-c-¡nð ku-Icyw H-cp-¡p-ó dn-Mv Sp C-´ybpw \nð¡pw. Cu aq-óp I-¼-\n-IÄ¡pw H-¸w k-l kv-t]m¬-kÀ-am-cm-bn H-t«sd Øm]\-§Ä Xm-ev]cyw Im-Wn-¨n-«pïv. C§-s\ Xm-ev-]-cyw D-Å-hÀ [email protected]malayali.co.uk  F-ó hn-em-k-¯nð _-Ô-s¸-tS-ï-XmWv.

Nn-e-th-dn-b Fð-kn-Un hmÄ hm-S-I-bv-¡v F-Sp-¯m-Wv C-¡p-dn tÌ-Pn-sâ _m-¡v t{Um-]v H-cp-¡p-óXv. F-óp sh-¨mð A-hmÀ-Uv tP-Xm¡-sf Ip-dn¨pw {][m-\ ]cn]m-SnI-sf Ip-dn¨pw ]c-ky-¡m-sc-¡p-dn¨pw H-s¡-bp-Å hn-h-c-W§Ä a-t\m-l-cam-b co-Xn-bnð hen-b kv-{Io\nð sX-fn-ªp ImWmw F-óÀ°w. {][m-\ kv-t]m¬-kÀ-am-cp-sS t]cp-IÄ ]-eX-h-W C-hn-sS B-hÀ-¯n-¡p-ó-XmWv. Fð-kn-Un hm-fnð ]-c-kyw {]-ZÀ-in-¸n-¡m\pw ]-cn]m-Sn \S-¡p-ó lm-fn\p k-ao-]w Ìm-fp-IÄ C-Sm\pw a-äp I-¼-\n-I-Ä-¡v A-hk-cw Dïv. G-I-tZ-iw 3000tXm-fw t]À ]s¦-Sp-¡p-ó ]-cn]m-Sn-bpsS Cu kv-t]m¬-kÀ-jn-]nð Xm-ev-]cyw D-Å-hÀ-¡v C-t¸mÄ _Ô-s¸-Smw. Cu c-ïv X-cw ]-c-ky-§fpw ]n-Sn-¨v \ð-Ip-ó-h-À-¡v I-½o-j³ \ð-Ip-ó-XmWv. Xm-ev]-cyw D-Å-hÀ ap-I-fnð sIm-Sp-¯n-cn-¡pó C sabnenð _-Ô-s¸-SWw.

A-hmÀ-Uv ss\äv B-cw`n-¨v A-ômw hmÀ-j-nI¯n-te-bv-¡v I-S-¡p-t¼mÄ ku-¯mw-]v-S-Wnð A-c-t§-dpó-Xv N-cn-{X-¯n-se G-ähpw sN-e-thdn-b A-hmÀ-Uv ss\äv B-bn-cn-¡pw. 22,000 ]u-ïm-Wv C-¯-hW-s¯ A-hmÀ-Uv ss\-än\v _Uv-Päv. an-kv tI-cfþa-¦ a-Õ-cw A-S-¡-ap-Å ]-cn]m-Sn-IÄ-¡v C-¡p-dn H-ón-te-sd X-h-W dn-tl-gv-kð \-S-¯póp-ap-ïv. 2000 t]À-¡v C-cn-¡m-hp-ó lmÄ, `£-W im-e, F-ón-h-sbñmw DÄ-s¸« h³ ]cn]m-Sn-bm-Wv G-{]nð 25\v ku-¯mw-]v-S-Wnð A-c-t§-dp-I. cm-hn-se 11 a-Wn-ap-Xð cm{Xn F-«v h-sc \n-c-´-c-am-bn ]cn]mSn-I-fm-Wv B-kq-{X-Ww sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv. {]Xn`I-sf B-Z-cn-¡epw {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Up-I-fp-sS hn-X-c-W-§fpw A-Xn-sâ Iq-sS \-S-¡pw. N-e-Nn-{X {]-hÀ-¯IÀ, {]ap-J cm-{ão-b t\-Xm-¡Ä F-ón-h-scñmw ]-s¦-Sp-¡p-ópïv.

sk-\n¯v: Ip-cp-¡nð s]-Sp-ó \-gv-kp-amÀ-¡v B-izm-k-am-Ip-ó a-e-bm-fn Øm]-\w

c-ïp U-k-t\m-fw a-e-bm-fn Im-Wp-ó ImWpw tkm-fn-kn-äÀ-am-cm-bn ]-cn-io-en-¡p-ó-hÀ. C-h-cnð an-¡-hcpw Xm-´m-§-fp-sS ta-J-e-bnð I-gn-hv sX-fn-bn-¨-hÀ X-só-bm-Wv. `q-cn]-£w tkm-fn-kn-äÀ-amcpw C-an-t{K-j³ ta-J-e-bnð B-Wv tI-{µo-I-cn-¡p-óXv. F-ómð \-gv-kp-am-cp-sS A-¨-S-¡ \-S-]-Sn-IÄ `wKn-bm-bn ssI-Imcyw sN-bv-Xp sXm-gnð \-ã-¯nð-\nópw c-£n-¡m³ D-d-¸p-Å G-I Øm]-\w sj-^oð-Unepw e-ï-\n-epw Hm-^o-kv D-Å sk-\n-¯v tkm-fn-kn-täÀ-kv Xsó. \m-«nse A-Xn {]-`ð-`cmb tkm-fn-kn-äÀ-amcm-b A-Pn-¯v k-¡-dn-bmbpw ss{I-kv-ä¬ {^m³-kn-kp-w A-S-¡-ap-Å tkm-fn-kn-äÀ-amÀ {]m-Îo-kv sN-¿p-ó sk-\n-¯v ssI-Imcyw sN-bv-X 99 i-X-am-\w \-gv-kn-§ A-¨-S-¡ \-S-]-Sn-Ifpw F³-Fw-kn d-±p sN-bv-Xn-«pïv. A-Im-c-W-am-bn in-£n-¡-s¸-« A-t\-Iw \-gv-kp-amÀ-¡v B-izm-kam-b sk-\n-¯v tkm-fn-kn-tä-gv-km-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ sa-Km kv-t]m¬-kÀ-am-cnð H-cmÄ.

\gvkpamcpsS sXmgnð]camb {]iv\§fnð Bg¯nð AdnbpIbpw AXn\v ]cnlmcw ImWpIbpw sN¿pó Imcy¯nð AXnhnZKv[cmb GI Øm]\amWv sk\n¯v. Cant{Kj³ Fwt¹mbvsaâv AS¡apÅ \nba§fnð ]mÞnXyw DÅ SoapIÄ sk\n¯v tkmfnkntägvkv I¼\nbnð Dsï¦nepw ChÀ Gsd {i² t\Snbncn¡póXv \gvkpamcpsS A¨S¡ \S]Snbpw aäpw ssIImcyw sN¿póXnemWv. At\Iw aebmfn \gvkpamÀ AImcWambn kkvs]³Uv sN¿s¸SpIbpw in£n¡s¸SpIbpw sNbvX kmlNcy¯nð AhÀ AwKambncn¡pó bqWnb\v Imcyamsbmópw sN¿m³ km[n¡pónñ Fóp hótXmsSbmWv sk\n¯nsâ eoKð Sow Cu hnjb¯nð CSs]Sm³ Bcw`n¨Xv. ChcpsS CSs]Sð aqew At\Iw aebmfn \gvkpamÀ A¨S¡ \S]Snbnð \nópw c£s¸«n«pïv. ]niIv \gvkpamcpsS `mK¯msW¦nð t]mepw \nba¯nsâ ]gpXv Isï¯n ]cnlmcw Isï¯m³ sk\n¯v eoKð Sow \S¯pó CSs]Sð aebmfn kaql¯nð ]cs¡ AwKoIcn¡s¸«XmWv.

Asse-Uv Fñm a-e-bm-fn-IÄ¡pw kz-´-¡mcm-b G-I {]Øm\w

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS-bn-Sbnð G-ähpw {]i-kv-Xam-b {_mâv s\-bnw G-sXó-v tNm-Zn¨mð A-sse-Uv ^n\m³-jyð kÀ-Æo-kv F-óñm-sX BÀ¡pw th-sdm-cp t]cp-]dbm³ D-ïm-hnñ. H-cp ]-Xn-äm-ïn-e[nI-am-bn Cu Øm]\w a-e-bm-fn-bp-sS ssZ\w-Zn-\w km-¼¯n-I B-h-iy-§Ä-¡v ]cn-lm-c-am-bn D-ïv. tamÀ«vtK-Pv F-Sp-¯v bp-sI a-e-bm-fnI-sf ho-Sp ta-Sn-¸n-¡m³ Xp-S-§n-b {]-Øm-\w bp-sI-bn-se X-só G-ähpw hen-b C³-jp-d³-kv Øm-]-\-§-fnð H-óm-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp. {In-«n-¡ð Cð-s\-kv I-h-dnð G-ähpw an-I-¨-Xpw a-e-bm-fn-IÄ-¡v tbm-Pn-¡p-ó-Xpamb t]m-fn-kn-IÄ \ð-Im³ A-sse-Un-sâ I¬-kÄ-«âp-am-sc t]m-se th-sd Bdpw D-ïm-Inñ. ]n-]n-sF s¢-bnw, {I-Un-äv ImÀ-Uv, a-Wn _m-¡v Xp-S§n-b an-¡ km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-IÄ-¡v ]n-ónepw A-sse-Un-sâ ssh-Z-Kv[yw {i-²-t\-Sn-bn-«pïv.

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j-\p-I-sfbpw a-äp kw-L-S-\-I-sfbpw hf-sc k-lm-bn-¡p-óXpw A-sseUv Xsó. CXn-s\mS-Iw c-ïp e-£-t¯m-fw ]u-ïv hn-hn-[ kw-L-S-\-IÄ-¡v kv-t]m¬-kÀ-jn-¸v C-\-¯nð A-sse-Uv \ð-In-I-gnªp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS XpS-¡w ap-Xð H-¸w \nð-¡p-ó A-sse-Uv Xp-SÀ-¨-bm-bn Aômw hÀ-jhpw {][m-\ kv-t]m¬-k-dp-sS tdmÄ G-sä-Sp-¡p-I-bmWv. C-¡p-dn sk-\n-¯v tkm-fn-kn-äÀ-s¡m-¸w A-sse-Upw Iq-Sn sa-Km kv-t]m¬-kÀ B-Ip-ó-tXm-sS {][m-\ Nn-e-hp-IÄ Fñmw I-sï-¯m³ I-gn-bpw F-ó B-izm-k-¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow.

At\Iw aebmfn Poh\¡mÀ tPmen sN¿pó AsseUv ^n\\m³jyð kÀhokknð {][m\ambpw sse^v C³jpd³kpw {In«n¡ð C³jpd³kpw BWv kvs]jyssekv sN¿pó-Xv. Hcp Bi¦bpw IqSmsX ss[cyambn C³jpd³kv FSp¡mhpó Øm]\amWv AsseUv. AsseUnsâ C³jpd³kv XpI hgn At\Iw aebmfnIfmWv Bizmkw Isï¯nbn«pf-fXv.
_-Ôp¡-sf hn-fn-¡m³ dn-Mv Sp C-´y Añm-sX a-sä-´p hgn?

\m-«n-te-bv-¡v t^m¬ hn-fn-¡m³ t\cw bp-sI-bn-se an-¡ a-e-bm-fn-Ifpw B-Zyw HmÀ-¡p-ó-Xv dn-Mv Sp C-´y I-¼\n-sb B-Wv.ln-U³ NmÀ-Pp-Ifpw A-{]Xo-£n-X ^o-kp-Ifpw H-ópw Cñm-sX Ip-d-ª sN-e-hnð \m«n-te-bv-¡v hn-fn-¡m³ dn-Mv Sp C-´y-sb t]m-se ku-Icyw H-cp-¡pó H-cp I¼-\n th-sd-bnñ.
sam-ss_enð \nópw em³-Uvsse\nð \nópw G-Xv cm-Py-s¯ \¼-cp-I-fnð th-W-sa-¦nepw hn-fn-¨v C-S-ap-dn-bm-sX kw-km-cn-¡m³ dn-Mv Sp C-´y X-só-bm-Wv G-ähpw hn-iz-k-n\o-bam-b Øm]\w. dn-Mv Sp C-´ybm-Wv ku-¯mw-]v-S-Wn-se A-tkm-kn-tb-äv kv-t]m¬-k-dm-bn h-cp-ó-Xv. ap¼pw {_n-«o-jv a-e-bmfn A-hmÀ-Uv ss\-änð dn-§v Sp C-´y kv-t]m¬-k-dm-bn F-¯n-bn-«pïv.

\m«ntebv¡p hfsc DbÀó kuïv Izmfnänbnepw Ipdª \nc¡nepw t^m¬ hnfn¡phm\pÅ kuIcyw \evIn sImïmWv dnwKv äp C´y {]hmkn aebmfnIfpsS CSbntebv¡p ISóp hóp Ipdª Imew sImïp NphSpd¸n¨Xv.
2700 ]u-ïv IS-óv Km-Ôn-`-h³ A-¸oð; \n-cm-ew_-sc k-lm-bn-¡m-\m-bpÅ ^-ïv ti-Jc-Ww Xp-S-cp-óp

A-i-c-WÀ-¡v B-{i-b-am-bn am-dpó ]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m³ thïn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ B-cw-`n¨ A-¸oð Aômw Znh-kw 2769.75 ]u-ïv B-bn D-bÀóp. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð Aôp Znh-kw sIm-ïv Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 2,249.75 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 520 ]u-ïmWv Km-Ôn `-h³ A-¸o-enð C-Xph-sc F-¯n-t¨À-ó-Xv. Có-se _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww Hópw e-`n-¨n-«nñ. 56 t]-À hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-eq-sS kw-`m-h-\ \ð-In-b-t¸mÄ 14 t]-cm-Wv C-Xphsc _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww \ð-In-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-Xm-Wv.

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal

IBAN Number: GB70MIDL40470872314320-

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category