1 GBP = 98.20INR                       

BREAKING NEWS

Ahnln-X_-Ô-¯nð ]n-d-ó Ip-ªn-s\ I-gp-¯v sR-cn-¨v sIm-óv A-½ P-bn-en-te-bv-¡v t]m-b-t¸mÄ B-Xn-c-tamÄ H-ä-bv-¡mbn; Cu Ip-ªn-sâ I-®p\oÀ Xp-S-bv-¡m³ \n§-sf ssZ-hw hn-fn-¡pó-Xv tIÄ-¡p-óntñ?

Britishmalayali
km-_p Npï-¡m-«nð

A-½-bp-sS I-Y Fñm am-[y-a-§fpw B-h-iy-¯n-e-[n-Iw B-tLm-jn-¨XmWv. `À-¯m-hp-am-bn ]nW-§n I-gn-bp-ó-Xn-\n-S-bnð A-hnln-X _Ô-¯nð ]n-d-ó Ip-ªn-s\ I-gp-¯v sR-cn-¨v sIm-ó-Xn-sâ I-Y. sImñw s\Sp-h¯qÀ B\t¡m«qÀ kz-tZ-in\n aRv-Pp F-ó bph-Xn kz-bw Zpc-´w G-äp-hm-§p-I-bm-bn-cpóp. ]-¯p Znh-kw ap-¼m-bn-cp-óp B A-½-bp-sS hn[n tImS-Xn \n-Ý-bn-¨Xv. c-ïv h-À-j-am-bn Pmayw t]m-ep-anñm-sX P-bnð In-S-ó a-RvPp F-ó 42 Im-cn-¡v I-gn-ª Znh-kw sImñw A-Uo-j-Wð P-Uv-Pn Po-h-]cy-´w hn[n-¡p-I-bm-bn-cp-óp.
a-Rv-Pp-hn-\v Pmayw F-Sp-¡m³ t]m-epw B-cp-anñm-Xn-cp-ó-Xn-\mð AXp-sIm-ïv X-só C-\n B-sc-¦nepw A-¸o-ep-am-bn t]m-Im\pw C-S-bnñ. a-Rv-Pp-hn-sâ _Ôp¡-sf kwÔn-¨n-S-t¯m-fw A-S-ª A[ym-b-am-Wv B bp-h-Xn-bp-sS Po-hnXw. A-h-fp-sS {Km-a-¯nð F-¯n-bmð Fñm-hÀ¡pw ]d-bm\pÅ-Xv \m-W-t¡-Sn-sâ H-cp Zpc´I-Y am-{X-am-Wv.

`À¯mhpambn ]nW§n Ign-b-th-bm-Wv a-RvPp AhnlnX KÀ-`w [-cn-¨Xv. P-\n-¨ DS-s\ X-só ]p-dw tem-Iw A-dn-bm-Xn-cn-¡m-³ a-Rv-Pp Ip-ªn-s\ I-gp-¯p sR-cn-¨v sIm-e-s¸-Sp-¯p-I-bm-bn-cpóp. 2012 Unkw_À 28\p cm{Xn 9.30\m-Wv aRvPphnsâ ho«nð kw`-hw \-S-ó-Xv. aRvPp Aôp hÀjambn `À¯mhpambn ]nW§n IgnbpIbmbncpóp. CXn\nsSbmWv kao]¯pÅ Bfnð \nópw AhnlnX KÀ`w [cn¨Xv.

KÀ`nWnbmb hnhcw \m«pImÀ AdnbmXncn¡m³ ChÀ Gsd¡mew ]pd¯nd§msX \Sóp. ]nóoSv {]kh kabw ASp¯t¸mÄ ho«nð Xsó X§pIbmbncpóp. {]khn¨v GXm\pw an\näpIÄ-¡-I-am-Wv a-RvPp Ipªns\ sImes¸-Sp-¯nbXv. XpSÀóv sXfnhv \in¸n-¡m³ Ipªnsâ arXtZlw hoSn\v kao]¯ph¨v NhdpIÄ Iq«nbn«v I¯n¡m\pw {ian¨p. Fómð ]nóoSv, cà{kmhs¯ XpSÀóv Bip]{Xnbnð NnInÕ tX-Sn-b-tXm-sS-bm-Wv a-Rv-Pp {]-k-hn-s¨-óv hnh-cw \m-«p-ImÀ A-dn-bp-ó-Xv. Xp-SÀóv s]¬Ipªnsâ ar-X-tZlw Nmcw aqSnb Ipgnbnð-\n-óv s]meokv IsïSp-¡pIbmbncpóp.

a-Rv-Pp-hn-sâ A-hnln-X _-Ô- I-Y-bv-¡v ]nd-tI t]m-b am-²y-a-§Ä Im-Wm-sX t]m-b a-säm-cp Po-hn-Xw Iq-Sn-bpïv. H-cp ZpÀ-_-e \n-an-j-¯nð A-½-bv-¡v kw-`-hn-¨-Xn-sâ Zp-c-´-¯n-sâ `o-I-c-X th-«-bm-Sn-b-t¸mÄ Im«n-b {Iq-c-X-bv-¡v _-en-bmSm-b H-cp Ip-cp-óp s]¬-Ip-«n. BXn-c F-ó 13 Im-cn s]¬-Ip«n. a-Rv-Pp-hn-sâ B-Zy a-I-fm-Wv BXnc. A-¸³ ]nW-§n t]m-bn a-sämcm-tfm-sSm-¸w I-gn-ª-t¸mÄ A-½-sbm-sSm-¸w I-gn-ªp h-cn-I-bm-bn-cp-óp B-Xn-c. A-ó-hÄ-¡v ]-¯p hb-kv I-gn-ª-tX-bp-Å. A-½-bv-s¡-´v ]-än-sb-óv a-\-kn-em-Im-¯ {]m-bw.

aRv-Pp-hn-s\ s]m-eo-kv sIm-ïp t]m-bn-«p Xsâ a-IÄ-¡v F-´v ]äv F-óv A-t\z-jn-¨ ]n-Xm-hv F-¯n-bnñ. A§-s\ A-½bpw A-Ñ\pw Po-hn-¨n-cn-t¡ A\m-Y-bm-bn XoÀ-ó BXn-csb Pnñm-]ômb-¯v Aw-Kw eo-em-½-bm-Wv Km-Ôn`h\nð F-¯n-¡p-ó-Xv. 13 Im-cnbm-b BXn-c C-t¸mÄ ]¯\m-]p-cw Km-Ôn-`h\nð G-ähpw Np-dp-Np-dp-¡p-Å s]¬-Ip-«n-bm-Wv. ]¯\m-]p-cw Su-Wn-se kv-Iq-fn-se Xsó Cu s]¬-Ip-«n C-t¸mÄ Ggmw ¢m-knð ]Tn-¡p-I-bmW.v Km-Ôn-`h\n-se A-dp-]¯-tôm-fw Ip«n-I-fnð H-cm-fm-bn I-gn-bp-ó B-Xn-c-bv-¡v H-cp-]m-Sv A-Ñ-òmcpw A-½-am-cpw C-hn-sS-bpïv.

BXn-c-sb-t¸m-ep-Å Cu Ip-cp-IÄ-¡v th-ïn-bm-Wv Cu h-en-b B-gv-Nbnð \n-§-fp-sS ap¼nð R-§Ä ssI \o«p-ó-Xv. Km-Ôn `h\n-se B-bn-c-¯n-e-[n-Iw Ip-«n-IÄ-¡v `£-W-hpw Xm-a-khpw Zn-h-k-hpw sIm-Sp-t¡-ïn h-cp-ó-Xp-sIm-ïm-Wv Km-Ôn`h-s\ F-{X k-lm-bn-¨mepw a-Xn-bm-hnñ F-óv ]-d-tb-ïn h-cp-óXv. Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m-\p-f-f Cu A-¸oð C-§-s\ Xp-S-cp-t¼mÄ \n-§-fp-sS H-cp s]³-kv F-¦nepw e-`n-¨mð Cu a-lm-{]-Øm-\hpw ap-tóm-«v t]m-Ipw. \-ap-¡v sN-¿m³ km-[n-¡m-¯ a-lm IÀ-a-§-Ä sN-¿p-ó Km-Ôn-`-h-\n-te-¡v \n-§-fp-sS ho-Xw F-s´-¦nepw \ð-Im³ a-d-¡-cpXv.

Km-Ôn-`-h³ A-¸oð 3000 ]u-ïv I-S-óp

A-i-c-WÀ-¡v B-{i-b-am-bn am-dpó ]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m³ thïn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ B-cw-`n¨ A-¸oð 3163.5 ]u-ïv B-bn D-bÀóp. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð C-ó-sehsc Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 2,643.50 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 520 ]u-ïmWv Km-Ôn `-h³ A-¸o-enð C-Xph-sc F-¯n-t¨À-ó-Xv. 65 t]-À hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-eq-sS kw-`m-h-\ \ð-In-b-t¸mÄ 14 t]-cm-Wv C-Xphsc _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww \ð-In-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-Xm-Wv.

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal

IBAN Number: GB70MIDL40470872314320-

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category