1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

kmÀ ]dªt¸mÄ hnizm-k-am-Im-¯-Xn-\mð Rm\pw A-hnsShsc Hópt]mbn; Cu Ip-cp-óp-I-sfbpw Zp-cn-X-Pò-§-sfbpw Iïv Ct¸mgpw I®ocS¡m³ Ignbpónñ; CuÌÀ Zn\¯nð {]nb hmb\¡mtcmSv

Britishmalayali
\o-Xp `m-kv-Ic³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ C-Xph-sc \-S¯n-b Fñm A-¸oð hmÀ-¯-Ifpw F-Un-äv sNbv-X hy-àn F-ó \n-e-bnð F´p-sIm-ïm-Wv Km-Ôn-`h-s\ Ip-dn-¨v am{Xw H-cp {]-tXy-I Iu-Xp-Iw D-ïm-b-sX-óv F-\n-¡-dn-bnñ. Zpx-J-sh-Ån-bmgv-N Ah-[n B-b-Xn-\mð ]-¯-\m-]p-cw h-sc H-óv t]m-Im³ Xo-cp-am-\n¨-Xv AXp-sIm-ïv am-{X-amWv. Km-Ôn-`-h-\n-se hn-ti-j-§Ä C-S-bv-¡n-sS {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Un-äÀ jm-P³ kmÀ ]-¦p-sh-bv-¡m-dp-sï-¦nepw A-{X hn-izm-kw t]m-cm-bn-cp-óp F-\n¡v. F-ómð bm-Zr-Ñn-I-am-bn Rm³ A-hn-sS sN-ó-t¸mÄ I-ï Im-g-vN-IÄ F-sâ lr-Z-bs¯ hñm-sX BÀ-{Z-am-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Rm³ Km-Ôn-`-h-\nð sNñp-t¼mÄ A-hn-sS H-cp hn-hm-l-\n-Ý-b-¯n-\m-bp-Å H-cp-¡-§Ä \-S-¡p-I-bm-bn-cp-óp. A-\m-Y-cm-bn Km-Ôn-`-h-\nð F¯n-b aq-óp k-tlm-Z-cn-am-cnð H-cmfm-b e-£v-an-bp-sS hn-hm-l \n-Ý-b-am-bn-cp-óp A-Xv. A-Ñ\pw A-½bpw a-cn-¨ ti-jw A-\m-Y-cm-bn am-dn-b B aq-óp k-tlm-Z-cn-am-cp-sS I-Y Có-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð {]-kn-²o-I-cn-¨n-cp-óp. {_n-«ojv a-e-bm-fn-bnð \nópw F-¯n-b-Xm-sW-óv A-dn-ª-t¸mÄ Km-Ôn-`-h-\nð thm-fân-bÀ-am-cmbn {]-hÀ-¯n-¡p-ó-h-cp-sS apJ-¯v k-t´m-jw sX-fn-ªp Iïp. ssI Iq¸n G-sd k-t´m-j-t¯m-sS-bm-Wv A-hÀ F-ó h-c-th-äXv. e-£v-an-bp-sS \n-Ý-b-¯n-\m-bn F¯n-b h-c-t\mSpw _-Ôp-¡-tfm-Spw A-h-cnð H-cmÄ ]-dªpþ "Km-Ôn-`h-\p th-ïn k-lm-b-sa-¯n-¡m-\m-bn Nm-cn-än Iymw-ss]³ \-S-¯p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð \nópw F-¯n-b-XmWv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-eq-sS \ap-¡v k-lm-bw \ð-Ip-ó-Xv." C-Xp-tI«v hc-sâ _-Ôp-¡fpw F-só t\m-¡n ]p-ôn-cn-¨v ssI-Iq-¸n. A-{X-tað {]-Xo-£-bm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-Å-hÀ {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð AÀ-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. A-h-cp-sS Iq¸p-ssIbpw ]p-ôn-cnbpw F-\n-¡m-bn-cp-ónñ. a-dn-¨v Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-eq-sS k-lm-bw F-¯n-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS {]n-b- hm-b-\-¡mÀ-¡m-bn-cpóp.

Np-¡p-Im-¸n Xóv F-só kzo-I-cn-¨ tijw A-hn-sS thm-fân-bÀ B-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó H-cp tN-¨n F-ó Km-Ôn-`-h³ ap-gp-h³ Np-än Im-Wm-\m-bn £-Wn¨p. B-Zy-am-bn A-hn-Sp-s¯ tU -sI-b-dn-te-¡m-Wv B tN-¨n F-só sImïp-t]m-b-Xv. aq-óp h-b-kp-h-sc-bp-Å Ip-ªp-§-fm-Wv tU sI-b-dnð D-ÅXv. tU sI-bÀ F-óp t]-cp am-{X-ta DÅp. H-cp hen-b lm-fn-sâ H-cp ssk-Um-Wv A-hn-Sp-s¯ tU sIbÀ. A-hn-sS sXm-«n-enð In-S-¡p-ó Nn-e ]n-tôm-a-\-I-Ä ap-Xð Að-]w Iq-Sn ap-XnÀ-ó Ip-«n-IÄ h-sc-bp-ïv. Ifn-t¡m-¸p-IÄ Hópw B-h-iy-¯n-\n-sñ-¦nepw H-cp hn-Ir-Xnbpw Im-«m-sX Ip-ªp-§Ä \-s½ t\m-¡n ]mð-]p-ôn-cn Xq-Ipw.

Fñm-ap-ïm-bn«pw hm-in ]n-Sn-¨p I-c-bp-ó F-sâ tN-¨n-bp-sS a-I-s\-bm-Wv Rm³ A-t¸mÄ HmÀ-¯Xv. B-lm-cw I-gn-¡m-sXbpw I-fn-¸m-«-§Ä F-dn-ªp-S¨pw hn-Ir-Xn Im-«p-ó aq-óp h-b-kp-Im-c-\m-Wh³. Ah-sâ {]m-b-¯nð Xm-sgsb C-hn-Sp-s¯ Ip-ªp-§Ä-¡p-apÅq, F-¦nepw A-h-cmcpw I-c-ªp hm-in ]n-Sn-¡p-ónñ. H-cp]t£ A-hÀ-¡v A-dn-bm-am-bn-cn¡pw X-§Ä hm-in ]n-Sn-¨p I-c-ªmð A-¨m-¨\pw A-½-amÀ-¡pw X-§Ä-¡n-ã-s¸-«-sXmópw hm-§n X-cm³ km-[n-¡n-sñóv. A-Xn-\mð A-hÀ D-Å I-fn-¸m-«-¯nð Xr-]v-X-cmWv. sXm-«n-enð In-S-¡p-ó ]nôpIp-ªp§-sf A-hn-sS-bp-Å A-½-am-cm-Wv ]-cn-N-cn-¡p-óXv.

A-hn-sS-\nópw s]¬-Ip-«n-I-fpw am-\knI ssh-I-ey-ap-Å bp-h-Xn-Ifpw Xm-a-kn-¡p-ó sI-«n-S-¯n-te-¡m-Wv R-§Ä t]m-bXv. am-\knI ssh-I-ey-¯mð A-Ñ-\-½-amÀ D-t]-£n-¨-h-cpw, P³a-\m hn-I-emw-K-cm-b-hcpw, `À-¯m-hv D-t]-£n-¨-h-cp-sañmw A-hn-sS-bpïv. t]mfn-tbm- tcm-Kw _m-[n-¨v \-S-¡m-\m-Im-¯ A-t\-Iw P³-a-§-sf Rm³ A-hn-sS I-ïp. H-cp]-t£ A-Ñ-\-½amÀ Ip-d-s¨móp {i-² h-¨n-cp-só-¦nð tcm-K-§-fnð-\nópw c-£-s]-Sp-am-bn-cp-ó bp-h-XnIÄ. C-t¸mÄ \n-c-§nbpw \o-§nbpw P³-aw I-gn-¡póp. Po-hn-X-¯nð H-cp k-t´m-j-hpw Cñm-¯ A-h-cnð ]-ecpw F-só t\m-¡n \-a-kv-Im-cw ]d-ªp, F-hn-sS \n-óm-sW-óv tNm-Zn-¨p. Po-hn-Xw XoÀ-óp F-ó A-h-Ø-bn-em-Wv ]-ecpw C-hn-sS-sb-¯n-bXv. Ah-sc t]m-se A-tX Pohn-X K-Xn-bnð \o-§p-ó a-äp ]-ecpw A-hÀ-¡v C-hn-sS Iq-«m-bp-ïv. `À-¯m-hp-t]-£n-¨v t]m-Im-\n-S-anñm-sX C-hn-sS-sb-¯n-hcpw D-ïv. sN-dp-{]m-b-¯n-se ho-«p-ImÀ sI-«n-¨v _m-[y-X H-gn-hm¡pw. a-¡-fnñm-¯ Imc-Ww ]d-ªv `À-¯m-hpw. `À-¯m-hp-t]-£n-¨-Xn-\mð ho-«p-ImÀ ho-«nð I-b-änbnñ. Cu I-Y ]-d-ª H-ón-e-[n-Iw bp-h-Xn-I-sfbpw Rm³ I-ïp.

hr-²-cm-bn a-¡-fp-t]-£n-¨ A-ѳ-am-cp-sS-bpw A-½-am-cp-sSbpw A-Sp-t¯-¡m-Wv A-Sp-¯-Xm-bn t]m-bXv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð R-§Ä BZyw {]-ko-²o-I-cn-¨ ]m-em X-¦w F-ó A-½ H-cp ap-dn-bnð I-tk-c-bnð C-cp-óp D-d-§p-óXv Iïp. sa-Un-kn³ I-gn-¡p-ó-Xn-\mð X-fÀ-¨-bnð D-d-§p-I-bm-sW-óv Iq-sS h-ó tN-¨n ]-dªp. A-Xn-\mð hn-fn-¨v i-ey-s¸-Sp-t¯-sï-óv Rm\pw. Xp-SÀ-óv \n-ch-[n A-Ñ-\-½-am-sc Rm³ Iïp. Fñm-hcpw \-a-kv-Im-cw ]d-ªv ]p-ôn-cn-¨m-Wv \½-sf h-c-thð-¡p-óXv. C-{X-bpw th-Z-\-bv-¡n-S-bnepw C-hÀ-¡v F-§-s\ ]p-ôn-cn-¡m-\m-Ip-óp F-óp Rm³ A-Ûp-X-s¸«p. C-h-cnð ]-ecpw {]-j-dn\pw jp-K-dn\pw a-äv A-kp-J-§Ä-¡p-sañmw a-cp-óp I-gn-¡p-ó-h-cmWv. C-h-cp-sS a-cp-ón-\v X-só th-Ww \-sñm-cp Xp-I.

a-¡-fnñm-¯ Imc-Ww ]d-ªv `À-¯m-hv D-t]-£n-¨-hÀ \n-c-h-[n-bp-ïn-hn-sS. a-¡-fp-t]-£n¨pw ho-«p-Im-cp-t]-£n-¨p-sañmw C-hn-sS F-¯n-b-h-cm-Wv C-hÀ. 70 hbkn\Sp¸n¨v {]mbapÅ Hc½ Hcp ]mh¡p«nsb s]m«psXm«pw Is®gpXnbpw tNÀ¯v ]nSn¨ncn¡póXv Iïp. Cu A½bpsS CfbtamfmWv AsXóv IqsS hó {iohnZytN¨n ]dªp. CXv tI«v B A½ Nncn¨p. A½bv¡v am\knI tcmKambncn¡psaóv Rm³ kwibn¨p. Fómð Fsâ kwibw AØm\¯m¡n IqsS hó tN¨n ]dªpþ Cu A½bv¡v {]iv\samópw Cñ tIt«m, \mep a¡sf {]khn¨n«pw \mept]cpw acn¨ Zp:Jw DÅnsemXp¡nbmWv Cu A½ ]mh¡p«nsb sImïp\S¡póXv. t\m¡m\mcpanñm¯ B A½bv¡v Ahkm\ B{ibw KmÔn`h\mbncpóp.

A-ôp a-¡-fp-ïm-bn-«pw kz-s¯ñmw ssI-¡-em-¡n a-¡Ä B«n-tbm-Sn-¨ H-c-Ñ-s\bpw A-½-sbbpw Rm³ Iïp. i-cn¡pw F-sâ I-®p-IÄ \n-d-ªp. a-¡-fp-ïm-bn-cp-só-¦nð C-hn-sS F-¯nñm-bncpsó-óv F-tóm-Sv ]dª, `À-¯m-hv D-t]-£n-¨- H-cp A-½sb Cu A-Ñ-s\bpw A-½-sbbpw Im-Wp-ó-Xn-\v ap¼v Rm³ Iïncpóp. B A½tbmSv \n-iÐw F-sâ a\-kp ]-d-ªpþ Aôpa-¡-Ä \ñ \n-e-bnð Po-hn-¡p-t¼mgpw A-h-km-\w Km-Ôn-`-h-\nð A`-bw tX-Sn-sb¯n-b Cu A-Ñ\pw A-½-bpw a-¡-fp-ïm-b-Xn-\mIpw Nn-e-t¸mÄ ssZ-h-t¯m-Sv ]-cn`-hw ]-d-bp-ó-sXóv.

hn-jv-Wp F-sóm-cp an-Sp-¡-\m-b 21 h-b-kp-Imc-s\ Rm³ A-hn-sS Iïp. hoð-s¨-b-dnð X-f-¨n-«-Xm-Wv Ah-sâ Po-hnXw. F-¦nepw \-óm-bn kw-km-cn-¡pw, ssI-Ifpw Imepw Hópw h-g-§nñ. G-gp hÀ-j-am-bn A-h³ C-hn-sS-sb-¯n-bn«v. ^nkn-tbm-sX-dm-¸n sN-bv-Xv Ct¸mÄ A-h\v ssIImepIÄ H-cp hn-[w A-\-¡mw. F-¦nepw hoð-s¨-b-dnð X-só-bm-Wv Po-hnXw. {iohnZytN-¨n-tbm-Sv A-h³ P-e-tZm-j-¯n-\v a-cp-óp tNm-Zn-¨p. a-g \-\-tªm-Sm F-óp tN-¨n Xn-cn-¨pw. H-cp sN-dp ]p-ôncn-tbm-sS \-\-sª-ó AÀ-Y-¯nð A-h³ X-e-bm«n. F-\n-¡v A-Ûp-X-am-bn-cp-óp hoð-s¨-b-dnð Po-hn-¡p-t¼m-gpw a-g \-\-bm-\p-Å Ah-sâ B-{K-l-¯nð. C-{Xbpw an-Sp-¡\mb A-h-s\ D-t]-£n-¨ Ah-sâ A-Ñ-\-½cm-tcm-Sv F-\n-¡v tZ-jyw tXmón.

]n-sóbpw ]-e-scbpw I-ïpþ tKm-a-Xnsb, D-j-b-½sb, I-hn-Xsb, io-XÄ tam-sf.. A§-s\ ]-e-sc-bpw.. A-Ñ-sâ aq-óp a¡-sf {]-k-hn-t¡-ï K-Xn-tI-Spïmb tKm-a-Xnsbbpw Iïp. tKmaXn C-t¸mÄ an-Sp-¡n-bm-Wv. I-gn-ª Ime-s¯ Zp-cn-Xsam-ópw tKm-a-Xn-bp-sS ap-J-¯n-t¸m-gnñ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bnð {]-kn-²o-I-cn¨ tKm-a-Xn-bp-sS t^m-t«mbpw hmÀ-¯bpw Im-Wn-¨-t¸mÄ tKm-a-Xn-¡v G-sd k-t´m-jw. ]Tn-¡m³ an-Sp-¡n-bm-b, C-t¸mÄ FwF-kvkn I-¼yp-«À k-b³-kn-\v ]Tn-¡p-ó I-hn-X-sb-ó sIm-¨p-an-Sp-¡n-sbbpw Rm³ I-ïp. Ah-[n Zn-\w {]-am-Wn-¨v X-sâ 'ho-«n-te¡v' Hm-Sn h-ó-Xm-Wv AhÄ. H-¸w e-£v-an tN-¨n-bp-sS \n-Ý-bhpw Im-WWw. im-c-Z-bp-sSbpw e-£v-an-bp-sSbpw I-eym-W-am-Wv C-t¸mÄ Km-Ôn-`-h-\nð \n-d-ªp-\nð-¡p-ó-Xv.

C-hn-sS-bpÅ tcm-Kn-I-fnð ]-eÀ¡pw F-gptóð¡m³ km-[n-¡m-dnñ. ]-ecpw In-S-ó In-S-¸nð X-só-bmWv. Km-Ôn-`-h-\nð Chsc ]-cn-N-cn-¡m³ \-gv-kp-am-cpïv, B-b-am-cp-ïv, k-ó-² {]-hÀ-¯-I-cp-ïv.. C-h-cnð Fñmw Rm³ Cu-iz-c-s\-bm-Wv I-ïXv. Cu temI-¯v H-cm-Ä-¡v t]mepw km-´z-\-ta-Im³ \-ap-¡v km-[n-¡m-dnñ. A-t¸mÄ \q-dp-I-W-¡n-\v t]À-¡v km-´z-\-am-Ip-ó C-hÀ i-cn¡pw Cu-iz-c-t\m A-sñ-¦nð Cu-iz-c³ A-b-¨ am-em-Jam-tcm X-só-b-tñ?

H-tc-¡-dn-e-[n-Iw h-cp-ó Ø-e-¯m-Wv Km-Ôn-`-h³ Øn-Xn sN-¿p-óXv. C-Xv ap-gp-h³ sI-«n-S-§-fmWv. C-t¸mÄ C-hn-sS-sb-¯p-ó A-K-Xn-IÄ-¡v In-S-¡m-\p-Å ku-I-cyw t]m-ep-anñm-¯ A-h-Ø-bn-te-¡m-Wv Im-cy-§Ä t]m-Ip-óXv. Znhkw icmicn aqópt]sc¦nepw KmÔn`h\nð At´hmknIfmbn F¯pópïv. kÀ-¡m-cn-sâ H-cp k-lm-bhpw C-hn-sS e-`n-¡p-ón-sñ-¦n-epw C-hn-Sp-s¯ A-t´-hm-kn-I-Ä¡v Fñm-hÀ¡pw `£-Ww ap-S-¡-anñm-sX e-`n-¡p-ópïv. \m-«p-Imcpw kp-a-\-kp-Ifpw \ð-Ip-ó-Xv am-{X-am-Wv C-hn-Sp-s¯ G-I h-cp-am-\w. Ht«sd t]cpw ChnSw kµÀin¡m³ Zn\w {]Xn F¯pópïv.

{In-kv-Xym-\n-sbtóm ap-Éo-satóm ln-µp-shtóm hy-Xym-k-anñm-sX Fñm-hcpw D-ïv Km-Ôn-`-h-\nð. A-Xn-\mð X-só kÀÆ-a-X {]mÀ-Y-\-bm-Wv C-hn-sS \-S-¡p-ó-Xv. htbm[nIcpw am-c-I A-kp-J-§Ä _m-[n-¨-hcpw G-sd D-Å-Xn-\mð H-cp tamÀ-¨-dnbpw D-ïv. C-hn-sS D-t]-£n-¡-s¸-« B-sc-¦n-epw a-cn-¨mð Nn-e-t¸mÄ _-Ôp-¡-tfm a-¡tfm h-óv ar-X-tZ-lw sIm-ïp-t]m-Im-dp-sï-óv {iohnZytN-¨n ]-dªp. Po-hn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ A-Ñ-s\bpw A-½-sbbpw A-\m-Y-cm-¡n-bn-«v a-cn-¡p-t¼mÄ F-´n-\m-W-hÀ ar-X-tZ-lw G-sä-Sp-¡p-ó-sX-ó Fsâ tNm-Zy-¯n-\v tN-¨n¡pw D¯-cw X-cm-\m-bnñ.

Km-Ôn-`h-sâ P-\-dð sk-{I«-dn tkm-a-cm-P³ km-dn-s\bpw a-äv k-ó-² {]-hÀ-¯-I-scbpw Rm³ I-ïp kw-km-cn¨p. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-eq-sS bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ C-hn-Sp-s¯ \n-cm-ew-_À-¡v XoÀ-¨-bmbpw k-lm-bw F-¯n-¡p-sa-óv Rm³ D-d-¸n-¨v kmdn-t\m-Sv ]-dªp. A-h-scñmw {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-tcm-Sv A-h-cp-sS \-µnbpw A-dn-bn-¨p. C-hn-sS k-µÀ-i-I-cm-sb-¯p-ó Fñm-hÀ¡pw D-ïv `-£-Ww. th-sï-óv ]-d-sª-¦nepw `-£-Ww \nÀ-_-Ôn-¨v I-gn-¸n-¨m-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-Å-hÀ F-só bm-{X-bm-¡n-b-Xv. I-®p-\oÀ Bcpw Im-Wm-sX Xp-S-¨v Km-Ôn-`h-sâ ]-Sn-bn-d-§m³ Rm³ \-tó ]-Wn-s¸-«p. F-sâ A-Ñ-\-½-am-sc t]m-ep-Å-hscbpw A-¸q-¸³-amscbpw A-½q-½amscbpw ]n-ôp-a-¡sfbpw k-tlm-Zc-sc-bp-sañm-am-Wv Rm³ Km-Ôn-`-h-\nð I-ïXv. H-cn-¡-se-¦nepw C-hn-Sw k-µÀ-in-¨mð a-\-kn-emIpw \-½Ä sh-dp-sX ]m-gm-¡n I-f-bp-ó ]-W-¯n-\v F-{X hn-e-bp-sïóv.

Aev]w -Imiv I¿nð- -D-sï-¦nð, F-´p-amImw Fó Al¦mcw -Nn-eÀ-¡pïv. A-[nImcw I-¿nð D-sï-¦nð X-só tXmð-¸n-¡m³ Hón\pw BInñ Fó Nn´bpw- ]-eÀ-¡p-apïv. C-¯-c-¡mÀ -H-cn¡se¦nepw KmÔn `h³ Fó Cu B-eb-¯nte¡v hc-Ww. \-½p-sS a-\-kn-\p-Å-nð A-Sn-ªp IqSnbncn¡pó Agp-¡pIsfbpw Zpjv Nn-´Isfbpsams¡ ]qÀWambpw- Cñm-Xm¡m³ B k-µÀ-i-\-¯n-\v I-gn-bpw.

B-bn-c-¯n-\-Sp-¯v BÄ-¡m-cm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-f-fXv. \-ap-¡v Nn-´n-¡m³ I-gn-bp-ó-Xn-\-¸p-d-am-Wv A-h-cp-sS thZ\. A-hn-Sps¯ Hm-tcm-cp-¯-À¡pw ]-d-bm-\pïv Hmtcm I-Y. \ñ \n-e-bnð Po-hn-¨n«pw A-h-km-\w A-\m-Y-cm-bn am-dn-bhÀ, In-S-ó In-S-¸nð \nóv H-óp Xn-cn-ªp In-S-¡m-³ t]mepw ]-c-k-lm-bw th-ïhÀ, A-c-bv-¡v Xm-sg kzm-[o-\-anñm-¯hÀ, kz-´w t]-cv t]mepw A-dn-bm-sX C-hn-sS F-¯-s¸-«-hÀ, A-Ñ\pw A-½bpw C-hn-sS F-¯n ssI-amdn-b Ip-ªp-§Ä A§-s\ F-®nbm-sem-Sp-§m-¯ Zpcn-X P³-a§Ä.

C-hn-sS Hmtcm hmÀ-Un\pw Hmtcm t]-cpïv. Pok-kv F-óp t]-cp-Å hmÀ-Un-epÅ-Xv In-S-ó In-S-¸nð F-Wo-¡m-\m-Im-¯ A-t§b-äw ]-cn-Nc-Ww B-h-iy-ap-Å-hcm-Wv. C-hn-sS H-cp tN-¨n-sb Rm³ I-ïp B tN-¨n-¡v In-S-¡m³ I-gn-bnñ. hn-d-¨p-hnd¨v 24 a-Wn-¡qdpw I-«n-enð Ip-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv tN¨n. Fñp-IÄ-¡p-Å {]-iv-\-am-W{tX Im-c-Ww. C-hn-sS-sb-¯n C-h-sc-sbñmw Im-Wp-t¼mÄ Xo-cpw \-½p-sS a-\-kn-ep-Å kÀ-Æ A-l-¦m-c-hpw. C-hÀ-s¡ñmw H-cp t\c-s¯ B-lm-c-sa-¦nepw \ð-Im³ I-gn-ªmð A-Xnð ]-cw k-t´m-jw C-hÀ-¡v th-sd-bnñ. H-cp ]u-sï-¦nepw \ð-In \n-§Ä¡v Cu \n-cm-ew_-sc k-lm-bn-¡m³ I-gn-ªmð Cu Cu-kv-äÀ Zn-\-¯nð ssZ-hw \n-§Ä-¡v A-Xn-sâ ]pWyw X-cp-sa-óv XoÀ-¨. Cu Zn\w XsóbmWv ChnSps¯ At´hmknIsf klmbn¡m³ Gähpw \ñ Znhkhpw.

\n§Ä F{X sImSp-¡póp FóXñ {][m\w. AXp-sIm-Sp-¡m³ a\kv Im«p-óXm-Wv. \mtem Atôm ]utï sImSp-¡m³ DÅq F¦nð AXv sN¿p-I. \n§Ä \ðIpó apgp-h³ XpIbpw AXnsâ 25 iX-am-\hpw IqSn-bmWv Ch-cpsS ssI¿nð F¯pI. hnÀPn³ aWn hgn \ðIn-bm-emWv C§s\ F¯p-I. hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Km-Ôn-`-h³ A-¸oð 7000 ]u-ïv I-S-óp
A-i-c-WÀ-¡v B-{i-b-am-bn am-dpó ]-¯-\m-]p-cw Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m³ thïn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ B-cw-`n¨ A-¸oð 7558.25 ]u-ïv B-bn D-bÀóp. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð C-ó-sehsc Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 6,282.25 ]u-ïv e-`n-¨-t¸mÄ Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 1276 ]u-ïmWv Km-Ôn `-h³ A-¸o-enð C-Xph-sc F-¯n-t¨À-ó-Xv. 133 t]-À hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-eq-sS kw-`m-h-\ \ð-In-b-t¸mÄ 38 t]-cm-Wv C-Xphsc _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww \ð-In-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä ap-I-fnð sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wm-hp-ó-Xm-Wv. A-¡u-ïnð ]-Ww e-`n-¨-Xn-sâ tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¡póp.
 
({_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS- F-Un-äÀ C³ NmÀ-Öm-Wv a-dp-\m-S³ a-e-bm-fn-bp-sS Xn-cp-h-\-´-]pcw Hm-^o-knð tPm-en sN-¿p-ó teJnI)

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category