1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

C\n c-ïp-Zn-h-kw-Iq-Sn am-{Xw; \msf 10,000 ]u-ïv XnI-¨v \-ò sX-fn-bn-¡m³ \-ap-¡m-hp-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-¯n-\p th-ïm-¯h-sc B-tcbpw c-ïp ssI-¿pw \o«n kzo-I-cn¡m³ Im-¯n-cn¡p-ó `q-an-bn-se kzÀ-¤-s¯ k-lm-bn-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ c-ïm-gv-N sIm-ïv 10000 ]u-ïv ti-J-cn-¡p-tam? \m-sf AÀ-²-cm-{Xn-tbm-sS Km-Ôn`h³ A¸oð k-am]n-¡p-t¼mÄ 10,000 ]u-ïv ti-J-cn¡m³ I-gn-bp-tam F-ó A-t\z-jW¯n-em-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {]hÀ-¯-IÀ. hnÀPn³ a-Wnbnð Kn^v-äv F-bv-Uv h-gn e-`n-¨ Xp-I DÄ-s¸-sS 7,134.75 ]uïv e-`n-¡p-Ibpw t\cn«v 1301 ]uïv e-`n-¡p-I-bpw sN-bv-X-XmWv Cu {]Xo-£. Cópw \m-sf-bp-am-bn 1500 ]u-ïv Iq-Sn e`n¨mð Km-Ôn-`h\n-te-¡v ssI-amdm³ I-gn-bpó-Xv Cu hen-b Xp-I-bm-bn-cn-¡pw.
G-sd {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-se A-t´-hm-kn-IÄ bp-sI-bn-se a-e-bm-fnI-sf Däp-t\m-¡p-óXv. A-hÀ-¡p-Å `-£-Whpw a-cp-óp-sañm-amWv Cu Xp-I-bn-eq-sS \n-§Ä A-hÀ-¡v \ð-Ip-óXv. Bcpw B-{i-b-anñm-sX Km-Ôn-`-h-\nð F-¯n-b-Xm-W-hÀ. \n-§-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-sfbpw k-tlm-Z-c-scbpw a-¡-sf-bpw t]m-ep-Å-h-cm-Wv B kzÀ-K-¯n-ep-Å-Xv. k-aq-lw B«n-tbm-Sn¨v, Bcpw B-{i-b-¯n-\nñm-¯-h-cm-sWóv am-{Xw. B-bn-c-¯n-\-Sp-¯v t]-cm-Wv C-hn-sS-bp-ÅXv. A-Xn-\mð X-só \n-§Ä F-{X \ð-In-bm-epw a-Xn-bm-Inñ. F-¦nepw C-hÀ-¡v \n-§-fmð I-gn-bp-ó Xp-I \ð-In-IqsS? C¯c-¯n-ep-Å H-cm-sf t]mepw \-½p-¡v G-sä-Sp-¡m³ ]-äm-dnñ. A-t¸mÄ C-¯-c-¯nð H-cp al-Xv {]-hÀ-¯n sN-¿p-ó Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m-s\-¦nepw I-gn-ªmð AX-tñ Po-hn-X-¯n-se G-ähpw hen-b Im-cyw.
G-sX-¦n-epw H-cp a-X-kwL-S-\ \S-¯m-¯ tI-c-f-¯n-se hn-c-enð F-®m³ I-gn-bp-ó B-Xp-cme-bw B-Wv Km-Ôn--`h³. A\m-Ym-e-b-§fpw hr-²-a-µn-c-§fpw A-K-Xn-a-µn-c-§fpw H-s¡ Iïp ]Tn-¨ \ap-¡v Km-Ôn-`hs\ A¯-cw H-cp N«¡q«nepw ]n-Sn-¨v sI-«m³ I-gn-bnñ. Imc-Ww Km-Ôn-`h³ Fñmw Iq-Sn-bmWv. k-aq-l-¯n\v th-ïm-¯ Fñm-hÀ¡pw C-hn-sS A-`b-apïv. ho«p-ImÀ D-t]£n-¨ hn[h-IÄ¡pw A-K-Xn-IÄ¡pw ho«p-ImÀ Cñm-¯ A-\m-YÀ-¡pw F-Wo-äv \nð-¡m³ \n-hr-¯n-bnñm¯ tcm-Kn-IÄ¡pw s]m«n-sbm-en-¡p-ó {h-W-§Ä D-W-§m-¯ am-cI tcm-Kn-IÄ¡pw A-Ñ-\mð KÀ-`n-Wn-bm-¡-s¸-«v \m-«nð \nópw B«n-tbm-Sn-¡-s¸-« s]¬-Ip-«n-IÄ¡pw H-s¡ C-hn-sS A-`b-apïv. _p-²n-amµyw kw`hn-¨-hcpw am\kn-I \ne-¡v X-I-cm-dv kw-`hn-¨-hÀ¡pw H-s¡ Km-Ôn `-h\nð B-{i-bw e-`n-¡pw.
temI-¯v H-cn-S¯pw C§-s\ H-cp k-t¦-Xw I-sï-¯m³ I-gn-bnñ. B-bn-c-¯nð A-[n-Iw A-t´-hm-kn-I-fm-Wv C-hn-sS I-gn-bp-óXv. A-hÀ G-Xv a-X-¯nð P-\n¨-htcm A-hÀ-¡v B a-X-¯nð X-só C-hn-sS {]mÀ-°-\IÄ \-S-¯mw. C-hn-sS \-S-¯p-ó {]mÀ-°\IÄ Fñmw kÀÆ-a-X {]mÀ-°\I-fmWv. G-Xv a-X-kw-L-S\IÄ-¡pw C-hn-sS h-óv A-h-cp-sS {]mÀ-°\IÄ sNmñmw. Fñm-hscbpw Fñm a-X-t¯bpw Fñm hn-izm-k-§-tfbpw B-Z-cn-¡p-ó H-cp {]-Øm-\-am-Wn-Xv.

\n-§-fp-sS a-¡-fp-sS {]m-b-¯n-ep-Å 65 Ip-«n-I-fm-Wv Km-Ôn-`-h-\nð D-ÅXv. aq-óp am-kw ap-Xð {]m-b-ap-Å Ip-ªp-§Ä. hyXy-kvXhpw hn`n-óhpw Ic-f-en-bn-¡p-ó-Xp-amb IY-I-fmWv Chn-Sps¯ Hmtcm Ip«n-IÄ¡p-ap-Å-Xv. ^Ìv Ìmtâ-Unð ]T\w ]qÀ¯n-bm¡n Ct¸mÄ Ah-[n-¡mew BtLm-jn-¡pó ioXÄ tamÄ KmÔn-`-hnse am{X-añ ChnSw kµÀin-¡pó Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw s]mtóm-a-\-bm-Wv. Inep-¡-amÀó kw`m-j-W-§fpw CS-bv¡nsS ]nW-¡-§fpw Ipdp-¼p-ambn Nn{X-i-e`w t]mse HmSn \S-¡pó ChÄ anSp-an-Sp-¡n-bm-Wv. KÀ`n-Wn-bmbn hó Hc½ KmÔn-`-h-\nð {]th-in-¸n-¨-Xm-Wn-h-sf.

cï-c-am-k-amb Ipªp-ambn Hcn-¡ð KmÔn-`-h-\nð F¯nb Hcp bphXn Ipªns\ Gð¸n-¨n«v {UÊv FSp¯p hcm-saóv ]d-ªp-t]m-bn«v Cóp-hsc aS§n hón-«n-ñ. Dutcm t]tcm Adn-bn-ñ. B Ipªv B³, Ct¸mÄ \memw ¢mÊn-se-¯n. Xan-gv\mSv kztZ-in-I-fmb X]-kzn, ap¯p-e£van Fóo ktlm-Z-c-§Ä. Ch-cpsS ]nXmhv Dt]-£n-¨p-t]mbn. A½ ac-W-s¸-«p. Cu Ipªp-§sf ap¯-È\pw ap¯-Ènbpw tNÀómWv hfÀ¯n-b-Xv. AÔ-hn-izm-kn-I-fmb hr² Z¼-Xn-IÄ Ah-cpsS Pohn-X-¯nse tZmj-§Ä amdm³ Ipªp-§sf IpcpXn sImSp-¡m³ Hcp§sh \m«p-ImÀ t]meokv klm-b-t¯msS KmÔn-`-h-\n-se-¯n-¨p. Ccp-hcpw \memw ¢mÊnð ]Tn-¡p-óp.

Imep-IÄ XfÀóv \S-¡m³ Ign-bm¯ an\nbv¡v KÀ`w Zm\w sNbXv Dt]-£n-¨p-t]mb Hcphsâ aIÄ BXn-cbpw, `n£m-S\w \S¯n Hcp IpSpw_w ]peÀ¯n-bn-cpó tch-Xnbpw Ct¸mÄ Fkv.-F-kv.-Fð.kn ]co£ FgpXn \nð¡p-óp. F¨v.-sF.hn _m[n-X-cmb Z¼-Xn-I-fpsS aIÄ H³]Xmw ¢mÊp-Imcn Bjvan, aZy-]m-\n-bmb ]nXm-hns\ `bóv A`bw tXSnb ¹kvh¬, H³]Xmw ¢mÊp-I-fnð ]Tn-¡pó Znhy, hnZy ktlm-Z-c-§Ä. kz´w ]nXm-hnð P\n¨ BZn-hmkn hn`m-K-¯nse tKma-Xn-bpsS a¡Ä kptcjv X¼p-cm³, kptajv X¼p-cm³, `mh-\-X-¼p-cm«n Fón-hÀ, ]Xn-\memw hb-Ênð KÀ`-Wn-bmb _p²n-ssh-I-ey-apÅ kPn-\n-bpsS aI³ kvt\l-Zm-kv, KÀ`n-Wn-bm-bn-cnt¡ Dt]-£n-¡-s¸« KmÔn-`-h\nð A`bw tXSnb KoX-bpsS a¡Ä A\-´p, BZn-Xy³, kvt\l. Bip-]-{Xn-bnð {]th-in-¸n-¨n«v BZy-`m-cy-bvs¡m¸w aS-§n-t¸m-b-bm-fnsâ a¡Ä A¨p, A½mfp Fón-hcpw A½ ku-ay- Xp-S-§n-b-hcpw C-hn-sS-bpïv.

Bcy-¦mhv BZn-hmkn tImf-\n-bnse Ahn-lnX KÀ`-¯nse Ipªp-ambn Ign-bpó im´n, CtX-tIm-f-\n-bnse Xsó hnP-b-½bpw cïp-a-¡-fpw. ssIIm-ep-IÄ XfÀó inh-_m-_p, Duabpw _[n-c-bp-ambn IoÀ¯\ Z¼-Xn-Ifpw Ah-cpsS a¡-fpw. XpS-§n F-®nbm-sem-Sp-§m-¯ I-Y-I-fm-Wv C-hn-sS F-¯n-t¨À-ó Hmtcm Ip-ªn-\p-ap-ÅXv. \n-§-fp-sS a-¡-fp-sS {]m-bw am-{X-ap-Å-hÀ. Cu Ip-ªp-§Ä-¡v \-sñm-cp Po-hn-Xw kz-]v-\w Im-Wm-s\-¦nepw \n-§Ä-¡v Ch-sc k-lm-bn-¨p-IqsS?

_p-²n-amµyw kw-`-hn-¨-h-cpw, B-tcm-cp-anñm-¯-h-cpw, ssh-I-ey-ap-Å-h-cpw, a-¡fpw `À-¯m-hpw D-t]-£n-¨ hr-²-cpw, am-Xm-]n-Xm-¡-fm-sc-ó-dn-bm-¯ ]n-ôp-Ip-ªp-§-fp-sañmw Km-Ôn-`-h-\n-epïv. Pm-Xn a-X t`-Z-sa-\y \n-ch-[n \n-cm-ew-_-cm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-ÅXv. C§s\ Hcp al-¯mb {]Ømm-\s¯ sNdp-Xm-sb-¦nepw klm-bn-¡m-\mWv R§Ä \n§-tfmSv A`yÀ°n-¡p-ó-Xv. Hcp t\cs¯ `£Ww thïóv h¨pw GsX-¦nepw Hcp BVw-_cw Hgn-hm-¡nbpw \ap¡v Ch-sc klm-bn-¡mw. C-hÀ-¡v \n-§-fmð I-gn-bp-ó k-lm-bw \ð-In A-h-cp-sS I-®oÀ \n-§Ä Xp-S-bv-¡ntñ?

hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv. Cóse H-cmÄ am-{X-am-Wv Nm-cn-än-bp-sS A-¡u-ïnð ]-Ww t\-cn-«v \ð-In-b-Xv. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv. hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä A-dn-bmw.

Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
-

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category