1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv 1000 ]u-ïv- Iq-Sn hómð kzÀ-¤-¯n-te-bv-¡v \½Ä \n-t£]n-¡p-ó-Xv 10,000 ]uïv; Km-Ôn`h³ A-¸o-en\v C-óv k-am]-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ F-Sp-¯ G-ähpw {i-t²-bam-b A-¸o-en-\v C-óv Xn-cÈn-e ho-gpw. C-óv AÀ-²-cm-{Xn 12 a-Wn h-sc e-`n¡p-ó Xp-I-bmhpw Km-Ôn-`h\vv ssI-am-dp-I. A¸oð B-cw-`n-¨ Znh-kw ap-Xð C-óv cm-hn-se h-sc 8879.5 ]u-ïm-Wv A-¡u-ïnð F-¯n-bXv. Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄs¸-sS hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn 7,528.50 ]uïpw Nm-cnän A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\cn«v 1351 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨Xv. C-óp cm-{Xn-bnð A-¸oð t¢m-kv sN-¿p-t¼mÄ 10,000 ]u-ïv B-hp-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-ÌnIÄ.
]-¯-\m-]pc-¯v A-i-c-WÀ-¡v A-`-b-am-bn am-dp-ó Km-Ôn-`-h³ F-ó AK-Xn a-µnc-s¯ k-lm-bn-¡m-\m-bn-«m-Wv C-¡p-dn {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v ap-¼nð ssI-\o-«n-bXv. B-tcm-cp-anñm-¯-h-cpw, tcm-Kn-I-fpw, hr-² am-Xm-]n-Xm-¡-fpw, A-Ñ-\-½-amÀ D-t]-£n-¨ Ip-cp-óp-I-fp-sañm-ap-ïn-hnsS. C-¯-c-¯nð B-bn-c-¯n-e-[n-Iw A-t´-hm-kn-I-fm-Wv Km-Ôn-`-h-\n-ep-ÅXv. C-h-scñmw \m-ep t\-cw `£-Ww I-gn-¡pó-Xv X-só \m-«p-ImÀ \ð-Ip-ó sNdnb k-lm-b-¯m-em-Wv. A-hÀ-¡m-bp-Å H-cpssI k-lm-b-am-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-`yÀ-Yn-¡p-ó-Xv.
kÀ-¡m-cn-sâ e`yam-b ^ïp-IÄ H-s¡ C-hn-sS e`n-¡p-ópïv. F-ómð AXp-sIm-sïmópw Km-Ôn-`h-\v ap-tóm-«v t]m-Im³ ]änñ. F-ómð tem-Iw ap-gp-h\pw \n-óp-Å a-e-bm-fn-IÄ k-lm-bw \ð-Ipóp. H-cn-¡ð Km-Ôn-`h\nð F-¯pó-h-scm-s¡ C-hn-tS-¡v ]n-óo-Sv ]Ww A-b-¡m-dp-ïv. A-t\-Iw k-¼-óÀ a-¡-fp-sS P-ò-Zn\w C-hn-sS B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ Aó-s¯ k-Zy ap-gp-h³ H-cp-¡pó-Xv A-h-cmWv. Cu AÛp-X k-t¦-X-¯nð F-¯n a-¡-tfm-sSm-¸-w Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fn-IÄ Dïv. a-{´-am-cpw Fw-Fð-F-amcpw t]m-eo-kp-Imcpw H-s¡ Km-Ôn-`h\nð F-¯p-t¼mÄ ]W-hpw h-kv-{X-§fpw ssI-am-dpw. A-h-cp-sS H-s¡ ap-¼nð h-óp s]-Sp-ó D-t]-£n-¡-s¸«h-sc A-h-sc-¯n-¡p-óXpw C-t§m-«mWv. B-`y-´-c a{´n sN-ón-¯-e AS-¡w A-t\-Iw {]-ap-JÀ C-hn-tS-¡v F-¯n-¨ ]-e-cp-ap-ïv A-t´-hm-kn-IÄ-¡n-S-bnð.
 
F-®nbm-sem-Sp-§m-¯ Po-hn-X-I-Y-I-fm-Wv C-hn-sS-bp-Å-Xv. `À-¯mhpw a-¡-fpw D-t]-£n¨ ]-eÀ¡pw kam-\ I-Y-I-fm-Wv ]-d-bm-\p-Å-sX-¦nepw th-dn-« I-Y-I-fpÅ A-t\-Iw t]-cp-sS I-Y-IÄ R-§Ä I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð {]-kn-²o-I-cn-¨n-cp-óp. C-§-s\-bp-Å H-cp I-Y-bm-Wv C-t¸mÄ G-äp-am-\q-cnð-\nópw F¯n Km-Ôn-`-h-\nð I-gn-bp-ó ¹-kv h-Wnð ]Tn-¡pó D-®n-¡p-«\pw ]-d-bm-\p-Å-Xv. ]-Xn-aq-óp h-b-kn-em-Wv D-®n-¡p«-sâ A-½ I-hn-X Ah-\v P³-aw \ð-In-b-Xv. am-\-knIm-tcm-Ky-anñm-¯-h-cm-Wv I-hn-Xbpw A-½ D-j-bp-sañmw.

-Dj-bp-sS `À-¯m-hv D-t]£n-¨-Xn\p-ti-j-am-Wn-hÀ ]¯\w-Xn-«bnð \n-óv G-äp-am-\q-cn-te-¡v Xma-kw am-dn-bXv. C-hn-sS h-¨v k-tlm-Z-c-Xp-ey\m-b H-cm-Ä ]-Xn-aq-óp h-b-kpÅ I-hnX-sb ]o-Un-¸n¨p. KÀ-`w [-cn-¨ Ihn-X A§-s\ ]-Xn-\m-ep h-b-knð A-½-bm-bn amdn. am-\kn-I tcm-Kn-Ifm-b D-j-bvt¡m a-IÄ I-hn-X-bv-t¡m tPm-en sN-bv-Xv Ip-Spw-_w ]p-eÀ-¯m-\m-Ip-am-bn-cpónñ. \ñ a-\Êp-Å A-bð-¡m-cp-tSbpw \m«p-Im-cp-tSbpw k-lm-bw sIm-ïm-Wv hÀ-j-§-Ä C-hÀ \n-Xy-hr-¯n I-gn-¨p. A-[ym-]I-cp-sS k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv D-®n-¡p«³ ]T\s¨-e-hp-IÄ I-sï-¯n-bn-cp-óXv. C-h-cp-sS I-Y-\ IY am[y-a-§fnð h-óXv I-ïv Km-Ôn`h³ C-h-cp-sS kw-c-£-Ww G-sä-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp. D-®n-¡p-«-³ Ggmw ¢m-knð ]Tn-¡p-t¼m-gm-Wv A-½bpw A-½q-½bpw ap-¯-inbp-sam-¯v Km-Ôn-`-h-\n-se-¯p-ó-Xv. 2011ð C-hn-sS-sb¯n-b D-®n-¡p-«-sâ ap¯-in \m-cm-b-Wn-b-½ C-hn-sS h-¨m-Wv a-cn-¨-Xv. D-®n-¡p-«³ C-t¸mÄ ¹-kv h-Wn-\v ]Tn-¡p-I-bmWv. A-½ I-hn-Xbpw A-½q-½ D-jbpw C-t¸mÄ C-h-s\m-sSm-¸w Cu kzÀ-K-¯n-epïv.

A\mYcpw hn[hIfpw tcmKnIfpamb Bbnct¯mfw t]À¡nSbnð Hcp ]pôncn Im¯ncn¡póXv 65 IpcpópIÄ IqSnbmWv. A½bpw A¸\psams¡ Dïmbncpón«pw A\mYcmbn XoÀóhcmWv Chcnð `qcn]£hpw. AhÀ¡v Hcp t\cs¯ Blmcw hm§n sImSp-¡m³ DÅ ]-W-sa-¦nepw \-ap-¡v \ð-Im³ km-[n-¡ntñ? A¼-e-§Ä¡pw ]Ån-IÄ¡pw A¸pdw ssZhw IpSn-sIm-Åp-óXv Cu \nem-c-w_-cnð BsWóv ChnSw Hcn¡ð kµÀin-¡p-ó-hÀ¡v a\Ên-emhpw. Pohn-X-¯nsâ kakvX taJ-e-I-fnð \nópw Xnc-kvI-cn-¡-s¸«h-cmWv Chn-Sps¯ At´-hm-kn-IÄ. Hcn-¡ð kaq-l-¯nsâ Dó-Xn-bnð Ign-ªn«pw A\m-Y-cm-b-hÀ ChnsS Gsdbp-ïv. AhÀ¡n-S-bnð \½psS I-®p-\oÀ hän-¡p-óXv hr²-cmb amXm]n-Xm-¡fpw B{ibw GXp-an-ñm¯ Ipªp a¡-fp-am-Wv.
C-hÀ-¡v thïn H-cp t\c-s¯ `£-W-¯n\p-f-f ]Ww sIm-S-p-¡m³ km[n-¨mð t]mepw A-sXm-cp ]p-Wy-{]hÀ-¯n-bm-Ipw. \n-§-fmð I-gn-bp-ó kw`m-h-\ Km-Ôn-`h-\v th-ïn \ð-Ip-I. \n-§-fp-sS Atôm ]t¯m ]u-ïv a-l¯m-b H-cp {]Øm\¯n\pw A-Xph-gn H-cp]-äw P\¯n\pw B-izm-k-am-I-pw. Hcm-fpsS F¦nepw I®p\-oÀ Hcp \nanjw F¦nepw XpS-bv¡m³ Ign-ªmð \n§-fpsS Pohn-X-¯n\v Fs´-¦nepw Hcp AÀ°w ssIh-cntñ? Hcp t\cs¯ Blmcw HcmÄ¡v hm§n sImSp-¯mð hni¸v amdnb Ahsâ I®nse Xnf¡w \n§-sf kt´m-jn-¸n-¡p-sa-¦nð AXm-bn-cn-¡p-antñ Pohn-X-¯nse Gähpw henb BËm-Z-§-fnð Hóv. B BËm-Z-¯n\v thïn Hcp hmXnð Xpd-ón-cn-¡p-I-bmWv R§Ä. \n§Ä F{X sImSp-¡póp Fóñ {][m\w. AXp-sIm-Sp-¡m³ a\kv Im«p-óXm-Wv. \mtem Atôm ]utï sImSp-¡m³ DÅq F¦nð AXv sN¿p-I. \n§Ä \ðIpó apgp-h³ XpIbpw AXnsâ 25 iX-am-\hpw IqSn-bmWv Ch-cpsS ssI¿nð F¯pI.
hnÀPn³ aWn hgn \ðIn-bm-emWv C§s\ F¯p-I. hnÀPn³ a-Wn h-gn ]Ww \ð-Inbmð \n-§Ä \ðIp-ó ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn Iq-Sn AÀ-l-X-s¸«hÀ-¡p e`n-¡pw. F-óp-h¨mð \n-§Ä H-cp ]u-ïv \ð-Inbmð Km-Ôn-`h-\p e-`n¡p-I H-tóImð ]u-ïm-bn-cn-¡pw F-óÀ-°w. A-Xp-sIm-ïm-Wv I-gn-bp-ón-S-t¯m-fw hnÀPn³ a-Wn X-só \ð-IpI. Añm-¯-hÀ-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A¡u-ïn-te-¡v t\cn«v \ð-Imw. c-ïp hn-h-c-§fpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv. hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦nð ¢n-Iv sN-bv-Xmð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä A-dn-bmw. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-«pïv.

Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal

IBAN Number: GB70MIDL40470872314320-

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category