1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp ]q tNmZn-¨-t¸mÄ ho-ïpw hm-b-\-¡mÀ ]q-¡m-ew Xóp; Có-se H-gp-In-sb-¯n-b-Xv 2,000 ]uïv; A-\m-Ycpw ZpÀ-_-ecpw I®o-tcm-sS ssI-¸-äp-ó-Xv 11 e£w

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw C-§-s\-bmWv. H-cp ZpÀ-_-e-sâ I-®o-À I-ïmð .... H-cp \n-Ê-lmb-sâ Im-en-S-dpó-Xv I-ïmð Fñm _p-²n-ap-«p-Ifpw {]-bm-k-§fpw am-än-h¨pw A-hÀ \-ò-bp-sS kpK-Ôw ]-c-¯pw. tI-c-f-¯n-se G-ähpw h-en-b a-\p-jy-kv-t\-l-¯n-sâ A-S-bm-f-am-bn D-b-À-¯n-¡m-«m-hp-ó Km-Ôn-`h-s\ k-lm-bn-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-¯nð ti-J-cn-¨-Xv 11000 t¯m-fw ]u-ïmWv. C-ó-se 1000 ]u-ïv Iq-Sn e-`n-¨mð 10,000 ]u-ïv \ðImw F-óp hm-b-\¡m-tcm-Sv ]-d-ª-t¸mÄ A-hÀ H-cp-an-¨v H-gp-¡n-b-Xv 2000 ]u-ïnð A-[n-I-am-Wv. c-ïm-gv-N \o-ï Km-Ôn-`-h³ A-¸oð k-am-]n-¡p-t¼mÄ 10,887 ]u-ïm-Wv e-`n-¨Xv. a-dp-\m-S³ a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ 1,15,445 cq-] A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn«pw \ð-In-b-tXm-sS B-sI Km-Ôn-`h-\v ssI-am-dp-ó-Xv 11 e-£w cq-]-bm-bn-cn-¡pw.

7381.80 ]u-ïm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨Xv. Kn-^v-äv F-bv-Uv F-Sp-¡m³ Sn-¡-v sN-bv-X-h-cp-sS h-I-bm-bn e-`n-¨ Xp-I Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-b-t¸mÄ hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ Xp-I 9111 B-bn D-bÀóp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v hm-b-\-¡mÀ B-sI \ð-In-b-Xv 1776 ]u-ïmWv. C-Xv cïpw tNÀ-¯m-Wv B-sI Xp-I 10,887 ]u-ïm-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn 178 hm-b-\-¡mÀ k-lm-bw F-¯n-¨-t¸mÄ Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-Ip-ó-Xv 50 t]-cmWv. Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-h-c-§Ä A-S§n-b tÌ-äv-saâv Fñm Zn-h-khpw hmÀ-¯-bv-s¡m-¸w {]-kn-²o-I-cn-¡p-ópïv. hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn e-`n-¨-h-cp-sS hn-h-c-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xmð e-`n-¡pw, C-Xv Iq-Sm-sX a-dp-\m-S³ a-e-bm-fn-bnð Nn-e hmÀ-¯-IÄ {]-kn-²o-I-cn-¨-t¸mgmWv ap-I-fnð ]-d-ª Xp-I hm-b-\-¡mÀ t\-cn-«v Km-Ôn `-h³ A-¡u-ïn-te-¡v \n-t£-]n-¨Xv.

hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn ]-Ww kzo-I-cn-¡p-ó-Xn\v A-hÀ-¡v \ð-tIï I-½o-j³ H-gn-¨p-Å Xp-I-bm-bn-cn¡pw ssI-am-dp-I. ap-¼v ]-e A-¸o-ep-I-fnepw A§-s\ sN-¿m-Xn-cpó-Xv sIm-ïv dn-tkÀ-hv ^-ïnð \nópw C§-s\ Xp-I \ð-tI-ïn h-ón-cpóp. A-sXm-gn-hm-¡m³ B-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn-¡v \ð-tI-ï I-½n-j³ Ip-d-¨p-Å Xp-I am{Xw sIm-S-p-¡m³ {S-Ìn-IÄ Xo-cp-am-\n-¨Xv. F-{X ]u-ïm-Wv I-½n-j³ F-ópw _m-¡n F-{X ]u-ïm-Wv ssI-am-dp-ó-sXópw ssh-Im-sX X-só {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bn-eq-sS {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv.

Km-Ôn-`-h-\nð \-S-¡p-ó H-cp s]m-Xp-N-S-§nð h¨v Cu am-kw X-só ^-ïv ssI-am-äw \-S-¡pw. A-¸oð t¢m-kv sN-bv-sX-¦nepw B-sc-¦nepw Km-Ôn `h-s\ k-lm-bn-¡m³ Cu B-gv-N-bnð ]-Ww \n-t£-]n-¨mepw A-Xv \ð-Ip-ó-Xm-Wv. ^-ïv ssI-am-ä Xob-Xn \n-Ý-bn-¨mð ]n-óo-Sp-Å ^-ïv kzo-I-cn-¡p-óXñ. F-ómð t¢m-kv sNbv-X A-¸oð B-b-Xn-\mð C-Xv kw-_-Ôn-¨v C-\n ^-ïv ssI-am-ä Xob-Xn \n-Ý-bn¡pw h-sc hmÀ-¯-IÄ {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡nñ. Km-Ôn `-h³ A-¸oð H-cp h³ hn-P-b-am-¡n amän-b Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn \-µn A-dn-bn-¨p.

{_n-«o-jv- a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ ^-ïv ti-J-c-W ]-cn-]m-Sn-bn-se G-ähpw {i-t²-b-am-b H-óm-Wv Km-Ôn-`-h-³ A-¸oð. tem-I-¯n-\v th-ïm-¯ Fñm-hÀ¡pw B-{i-bw \ð-Ip-ó Km-Ôn `h-\v Pm-Xnbpw a-X-hp-anñ. Fñm a-X-¡mÀ-¡mbpw {]mÀ-°-\-IÄ C-hn-sS \n-c´-cw \-S-¡p-óp. ]p-\-eqÀ tkm-a-cm-P³ F-ó H-cp a-lm-hy-àn-Xz-am-Wv Km-Ôn-`h-sâ \-S-¯n¸v. sN-dp-¸w ap-Xð hy-Xy-Ø-am-bn km-aqln-I {]-hÀ¯-\w \S-¯n hó tkm-a-cm-P³ Km-Ôn-b³ B-i-b-§-fnð A-Sn-Øm-\-am-bn kr-ãn-¨-Xm-Wv Km-Ôn `h³. ]-¯-\m-]p-cw Su-Wn-\v k-ao-]w {]-hÀ-¯n-¡p-ó Km-Ôn `-h-\nð H-cn-¡-se-¦nepw k-µÀ-in-¡p-ó-h-scñmw A-Xn-sâ {]-Nm-c-I-cm-bn am-dp-óp.

]-Ww \ð-In-b-hcpw \ð-Im-¯-h-cp-am-b hm-b-\¡m-tcm-Sv H-cp A-`yÀ-°-\ am-{X-am-Wp-ÅXv. \n-§-Ä A-Sp-¯ X-h-W A-h-[n-¡v t]m-Ip-t¼mÄ a-d-¡m-sX C-hn-sSbpw k-µÀ-in-¡p-I. \n-§-fp-sS a¡-sf a-\p-jy-Po-hn-Xw C-§s\-sbm-s¡-bm-sW-óv a-\-Ên-em-¡n-s¡m-Sp-¡m-\p-Å G-ähpw hen-b D-]m-[n-bm-bn-cn-¡pw CXv. AXp-sIm-ïv Z-b-hm-bn \n§Ä Cu shñp-hn-fn G-sä-Sp-¡p-I. Km-Ôn-`-h-s\-¡p-dn¨pw tkm-a-cm-P-s\-¡p-dn¨pw Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä A-dn-bm³ Nph-sS sIm-S-p-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-¿pI.http://www.gandhibhavan.org/

Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Gandhi Bhavan appeal

IBAN Number: GB70MIDL40470872314320-

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category