1 GBP =93.80 INR                       

BREAKING NEWS

FðknUn hm-fnð an-ón Xn-f-§p-ó a-e-bm-fn {]-Xn-`IÄ; H-cp t\m-¡v Im-Wm³ sIm-Xn-¡p-ó B-Uw-_-c lmÄ; Im-¯n-cp-óp a-Sp-¯v ku-¯mw-]v-S¬

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«n-jv a-e-bm-fn-bpsS Cu hÀj-s¯ A-hmÀ-Uv ss\-äv N-cn-{X-¯n-se G-ä-hpw an-I-¨-Xm-¡m-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸m-Wv F-§pw. a-mk-§Ä-¡p ap-t¼ C-Xn-\p-Å H-cp-¡-§Ä B-cw-`n-¨p Fó-Xv am-{X-añ C-tóh-sc \-S-ó G-ähpw h-epXpw B-Uw-_-c-¯n-sâ A-S-bm-fhpam-b lm-fnð B-bn-cn¡pw ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§-dp-I. ku-¯mw-]v-S-Wn-se H2 KnðUv lm-Ä h-¼³ IÄ-¨-dð tjm-IÄ am{Xw A-c-t§-dp-ó kv-tä-Pm-Wv. C³-jp-d³kpw a-äv sN-e-hp-Ifpw A-S-¡w lmÄ hm-S-I am{Xw H-cp Zn-h-k-t¯-bv-¡v \ð-Ip-ó-Xv B-dmbn-c-t¯m-fw ]u-ïmWv. Fñm hn-[ B-Uw-_-c ku-I-cy-§-fp-ap-Å Cu lm-fnð 2000 t]-Às¡-¦nepw C-cn-¡m-sa-ó-Xn-\mð C-¡p-dn ku-¯mw-]v-S-Wnð H-cp Znh-kw sN-e-h-gn-¡m³ F-¯p-ó BÀ¡pw ko-äv In-«m-sX h-cnñ.

3000 ]u-ïv hm-S-I \-ev-In F-Sp-¡p-ó Fð-kn-Un hm-fnð B-bn-cn-¡p-w ]-cn-]m-Sn-bp-sS _m-¡v-{Ku-ïv H-cp-¡p-I. A-hmÀ-Uv tP-Xm-¡-fp-sS hn-h-c-§Ä A-S§n-b Im-cy-§Ä Fð kn Un hm-fnð \n-d-ªp-\nð-¡pw. an-kv tI-c-f a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-§-fp-sS A-g-Iv Iq-«m\pw {]-Im-i-¯n-sâ th-K-X I-®-ôn-¸n-¡m\pw Fð-kn-Un hmÄ D-]-I-cn-¡pw. h³In-S bp-sI dn-bm-en-än tjm-IÄ k-Po-h-am-¡p-ó Fð kn Un hmÄ B-Zy-am-bm-Wv bp-sI-bn-se H-cp a-e-bm-fn ]-cn-]m-Sn-¡v th-ïn X-¿m-dm¡p-óXv.
A-hmÀ-Uv tP-Xm¡-sf Ip-dn¨pw {][m-\ ]cn]m-SnI-sf Ip-dn¨pw ]c-ky-¡m-sc-¡p-dn¨pw H-s¡-bp-Å hn-h-c-W§Ä a-t\m-l-cam-b co-Xn-bnð hen-b kv-{Io\nð sX-fn-ªp ImWpw. th-Zn-bnð \-S-¡p-ó ]-cn-]m-Sn-I-sfñmw angn-thm-sS X-só Fð-kn-Un hm-fn-eq-sS Im-Wmw. hn-in-ãm-Xn-Yn-I-fm-bn F-¯p-ó cm-{ão-b kn-\n-am cwK-s¯ {]-apJ-sc th-Zn-bp-sS ]n-d-Inð C-cn-¡p-ó-hÀ-¡v hy-à-am-bn Im-Wm-\m-In-sñ-ó ]-cm-Xn Iq-Sn-bm-Wv Fð-kn-Un hm-fn-eq-sS ]-cn-l-cn-¡p-óXv. {][m-\ kv-t]m¬-kÀ-am-cp-sS t]cp-IÄ ]-eX-h-W FðknUn hmfnð B-hÀ-¯n-¡p-w. Fð-kn-Un hm-fnð ]-c-kyw {]-ZÀ-in-¸n-¡m\pw ]-cn]m-Sn \S-¡p-ó lm-fn\p k-ao-]w Ìm-fp-IÄ C-Sm\pw a-äp I-¼-\n-I-Ä-¡v A-hk-cw D-ïv.

2015 G-{]nð 25 i-\n-bmgv-N cm-hn-se 11 ap-Xð ssh-Ip-tó-cw F-«v h-sc-bm-Wv C-¯-hW-s¯ A-hm-À-Uv ss\-äv A-c-t§-dp-I. A-Xym-Uw-_-c ku-I-cy-§-fp-Å \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-IÄ-¡v C-cp-ópw \nópw H-cp Znh-kw B-kz-Zn-¡m³ I-gn-bp-ó-XmWv ku-¯mw-]v-S-Wn-se H2 Knð-Uv-lm-Ä. B-fp-IÄ hópw t]mbpw \nð-¡p-ó-Xn-\mepw cm-hn-se ap-Xð cm{Xn h-sc ]-cn-]m-Sn-IÄ A-c-t§-dp-ó-Xn-\m-epw 5000 t]À-¡v h-sc C¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v km-£yw-h-ln-¡m³ km-[n-¡p-sa-óm-Wv I-W-¡m-¡-s¸-Sp-óXv. C-Xn-\v ap-¼v \-S-ó G-ähpw hen-b th-Zn se-Ì-dn-se AXo-\ Xo-tb-äÀ B-bn-cpóp. A-Yo\-X-tbm-Sv In-S-]n-Sn-¡p-óXpw Iq-Sp-Xð Im-gv-N-kp-J--ap-Å-Xpam-b Xo-tb-ä-dm-Wv H2 Knð-Uv-lm-Ä.

{]ap-J ayp-kn-¡v _mâp-Ifpw a-äp-am-Wv KnðUvlmfnð tjm A-h-X-cn-¸n-¡m-s\-¯nbn«pÅXv. ap³ hÀj§fnð {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änð koäpIÄ {IaoIcn¨ t]msebmWv C¡pdnbpw koän§v Atdôvsaâvkv. ap³-\n-c-bn-se \q-tdm-fw ko-äp-IÄ H-gn-sI _m-¡n Fñm ko-äp-Ifpw ku-P-\y-am-bn B-bn-cn¡pw C-¡p-dnbpw \ð-Ip-I. ap³-\n-c-bnð ]-Ww \ðIn-sIm-Sp-¡-p-ó ko-äp-I-fn-ð hn-sF-]n ]-cn-K-W-\-tbm-sS B-f-p-IÄ-¡v I-em-hn-cp-óv B-kz-Zn-¡m³ km-[n-¡pw. hnsF-]n ko-äp-IÄ¡v H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v 100 ]u-ïm-Wv Sn¡-äv tdäv. ssh-I-ey-apÅ-hÀ-¡pw hoð-s¨-b-dnð F-¯p-ó-hÀ-¡p-ambn {]-tXy-I Ø-ehpw lmfn-epïv.

ku¯mw-]v-ä-Wn-se lr-Z-b-`mK-¯v Øn-Xn sN-¿p-ó H2 Knð-Uv-lm-fnð F-¯n-t¨-cm³ hf-sc F-fp-¸-am-Wv. th-Zn-bp-sS k-ao-]-¯pX-só Fñm hn-[ K-Xm-K-X ku-I-cy-§-fpw Dïv. tdm-Uv, {S-bn³ amÀ-¤-w th-Zn-bnð F-¯n-t¨-cmw. ku-¯mw-]v-ä¬ sk³-{Sð sd-bnð-th tÌ-j-\nð-\nópw ]-¯p-an-\n-äv Zq-c-ta-bp-Åp C-hn-tS-¡v. C-S-X-S-hnñm-sX _-kv kÀ-Æo-kp-ap-ïv. F-bÀ-t¸mÀ-«nð-\nópw Sm-Iv-kn-bnð A-ôp-an-\n-äv sImïpw lm-fn-se-¯n-tN-cmw.
Knð-Uv lm-fn-sâ k-ao]-¯v X-só H-s«-sd Im-dp-IÄ-¡pw _-kn-\p-apÅ ]mÀ-¡n-§v ku-I-cyhpw D-ïv. an-I¨ tlm-«-ep-I-fpw, sdtÌmdâpIfpw. tjm-¸n-§v skâ-dp-Ifpw Knð-Uv-lm-fn-\v k-ao-]-¯m-bn-«pïv.  aÄ«n tÌmÀ Iu¬-knð ]mÀ-¡n-§v G-cn-b-bnð-\nópw aq-óp an-\n-äv Zqc-ta lm-fn-te-¡p-Åp. 50 Im-dp-IÄ-¡v ]mÀ-¡n-§v dn-kÀ-tÆ-j³ e-`y-amWv. B-dp-an-\n-äv \-S-¡m-hp-ó Zq-c-ta-bp-Åp ]mÀ-¡n-§nð-\nópw lm-fn-te¡v. H-cp-Znh-kw ap-gp-h³ ]mÀ-¡v sN-¿p-ó-Xn-\v A-ôp-]u-ïv am-{X-am-Wv ^o. F-t¸mÄ h-óm-epw ]mÀ-¡n-§v ku-I-cy-ap-ïm-bn-cn-¡pw. aÄ-«n F-Iv-knävþ F³-{Sn-bm-Wv H-cp-¡n-bn-cn-¡p-óXv. ]mÀ-¡n-§v kw-_-Ô-am-bn Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä {]-tXy-I hmÀ-¯-bm-bn \ð-Ip-ó-XmWv. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§-Ä-¡v kw-Lm-S-I-cp-am-bn _-Ô-s¸-Smw.
FðUnUn hmfn\v ]pdta an-I-¨ ku-ïvþ sseän§v kn-Ìw Iq-Sn H-cp-¡p-ó-tXm-sS A-hn-kv-a-c-Wo-bam-b H-cp I-em-hn-cp-ón-\mIpw H2 Knð-Uv-lmÄ km£yw h-ln-¡pI. th-Zn-¡-cn-Inð X-só an-Xam-b \n-c-¡nð tI-cfob `£-Ww DÄ-s]sS e-`n-¡p-ó Ìmfpw H-cp-¡p-óp-ïv. CtXmsS XnI¨pw kuP\yambn IpSpw_t¯msSm¸w CSXShnñm¯ A]qÀÆamb Iemhncpóv BkzZn¡m\pÅ AhkcamWv {_n«ojv aebmfn bpsIbnse aebmfn kaql¯n\v Hcp¡póXv.

hnhn-[-bn-\w \m-tSm-Sn \r-¯§Ä, ¢m-kn-¡ð Um³-kpIÄ, kn-\n-am-än-Iv Um³-kv, kvInäpIÄ, XncphmXnc, amÀKw Ifn Xp-S§n-b H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å A-]qÀ-Æ kp-µ-c-am-b H-cp kp-Zn-\-am-bn-cn-¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\äv. cm-hn-se ]Xn-s\m-ón-\v an-kv tI-c-f bq-tdm-¸v a-Õ-c-¯n-sâ B-Zy du-tïm-sS-bm-bn-cn¡pw ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS Xp-S¡w. a-e-bm-fn a-¦ a-Õ-c-¯n-sâ B-Zy duïpw D-¨-bv-¡v ap-¼v \-S-¡pw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Xow-tkm-t§m-sS D-¨-bv-¡v B-cw-`n-¡p-ó I-em-hn-cp-ónsâ Nn-e-¦ A-gn-¡pó-Xv F-«p-aWn-tbm-sS-bm-bn-cn-¡pw. bp-Iv-a, t^m-_v-a, I-em-ta-f-IÄ-t¡-ähpw Iq-Sp-Xð {i-² t\-Sn-b-h-cp-sS {]-IS-\w C-hn-sS Dïm-Ipw.

Venue: O2 Guildhall, West Marlands Road, Southampton, SO14 7LP

A-sseUpw sk-\n-¯pw ap-Jy kv-t]m¬kÀ; dn-Mv Sp C-´y A-tkm-kn-tb-äv kv-t]m¬kÀ

{_n-«o-jva-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ km-¼¯n-I _m-[y-X-IÄ G-sä-Sp-¯n-cn-¡pó-Xv {]-[m-\-ambpw aq-óv {]ap-J a-e-bm-fn Øm-]-\-§Ä BWv. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð G-ä-hpw hen-b C³-jp-d³-kv Øm]\-am-b A-sse-Uv ^n\m³-jyð kÀ-hokv, {]ap-J tkm-fn-kn-äÀ Øm-]\am-b sk\n-¯v tkm-fn-kn-tä-gv-kv F-ón-h-cm-Wv A-hmÀ-Uv ss\-änsâ ap-Jy k-t]m¬-kÀ-am-cm-bn F-¯p-óXv. C-cp-hÀ¡pw H-¸w A-tkm-kn-tb-äv kv-t]m¬-k-dm-bn \m-«n-te-bv-¡v t^m¬ hn-fn-¡m³ G-ähpw Ip-d-ª \n-c-¡nð ku-Icyw H-cp-¡p-ó dn-Mv Sp C-´ybpw \nð¡pw.

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð G-ä-hpw hen-b C³-jp-d³-kv Øm]\-am-Wv A-sse-Uv ^n\m³-jyð kÀ-ho-kv.{][m\ambpw sse^v C³jpd³kpw {In«n¡ð C³jpd³kpw B-Wv A-sseUv kvs]jyssekv sN¿pó-Xv. ]n-]n-sF s¢-bnw, {I-Un-äv ImÀ-Uv, a-Wn _m-¡v Xp-S§n-b an-¡ km-¼¯n-I C-S-]m-Sp-IÄ-¡pw C³jpd³kv, tamÀt«Pv XpS§nb km¼¯nI Bhiy§Ä¡pw aebm-fn-IÄ-¡v {]-tbm-P-\-s]-Sp-¯m-hpó Gähpw henb I¬kÄ«nwKv Øm-]\-w Iq-Sn-bmWv A-sse-Uv. {In-«n-¡ð Cð-s\-kv I-h-dnð G-ähpw an-I-¨-Xpw a-e-bm-fn-IÄ-¡v tbm-Pn-¡p-ó-Xpamb t]m-fn-kn-IÄ \ð-Im³ A-sse-Un-sâ I¬-kÄ-«âp-am-sc t]m-se th-sd Bdpw D-ïm-Inñ. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ AsseUv ^n\\m³jyð kÀhokkv:- 0203 006 2977
\gvkpamcpsS A¨-S¡ \S]Snbnð kvs]jyssekv sNbvX {]apJ tkmfnknäÀ Øm]\amWv sk\n¯v tkmfntÌ-gv-kv\gvkpamcpsS sXmgnð]camb {]iv\§fnð Bg¯nð AdnbpIbpw AXn\v ]cnlmcw ImWpIbpw sN¿pó Imcy¯nð AXnhnZKv[cmb GI Øm]\amWv sk\n¯v. Cant{Kj³ Fwt¹mbvsaâv AS¡apÅ \nba§fnð ]mÞnXyw DÅ SoapIÄ sk\n¯v tkmfnkntägvkv I¼\nbnð Dsï¦nepw ChÀ Gsd {i² t\Snbncn¡póXv \gvkpamcpsS A¨S¡ \S]Snbpw aäpw ssIImcyw sN¿póXnemWv. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ sk\n¯v tkmfnkntägvkv: 07723 099 514, 07506 785 551
C´ybnte¡v Ipdª \nc¡nð t^m¬ hnfn¡póXn\pÅ Gähpw hnizkvX Øm]\amWv dn§v Sp C-´y.ln-U³ NmÀ-Pp-Ifpw A-{]Xo-£n-X ^o-kp-Ifpw H-ópw Cñm-sX Ip-d-ª sN-e-hnð \m«n-te-bv-¡v hn-fn-¡m³ dn-Mv Sp C-´y-sb t]m-se ku-Icyw H-cp-¡pó H-cp I¼-\n th-sd-bnñ. sam-ss_enð \nópw em³-Uvsse\nð \nópw G-Xv cm-Py-s¯ \¼-cp-I-fnð th-W-sa-¦nepw hn-fn-¨v C-S-ap-dn-bm-sX kw-km-cn-¡m³ dn-Mv Sp C-´y X-só-bm-Wv G-ähpw hn-iz-k-\o-bam-b Øm-]\w. \m«ntebv¡p hfsc DbÀó kuïv Izmfnänbnepw Ipdª \nc¡nepw t^m¬ hnfn¡phm\pÅ kuIcyw dn-§v Sp C´y \-ev-Ipóp. hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþdnw-Kv Sp C-´yþ 0207 183 5955

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category