1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

GsX-¦nepw sFC-FðänF-kv skâ-dnð \nópw ]m-km-bmepw ]n³ \¼À In«n-sb-óv h-cnñ; \gv-kp-am-cpsS sF-C-FðänF-kn\v ]pXn-b IS-¼; G-{]nð A-ôn-\v ap-¼v F-gp-Xn-b-hÀ¡pw X-e-th-Z-\-bm-Ip-sa-óv kq-N\

Britishmalayali
kz´wteJI³

\gv-kp-am-cpsS sF-C-Fð-änF-kv ]-co-£-bnð t\cn-b ]-cn-jv-Im-cw h-cp-¯n-s¡m-ïv ]pXn-b D-¯c-hv ]p-d-¯n-d§n. G-sX-¦nepw sF-C-Fð-änF-kv sS-Ìv skâ-dnð \nópw sF-C-Fð-SnF-kv ]m-km-bmepw C\n H-cp ]t£ F³-Fw-kn A\p-h-Zn-s¨-óp h-cnñ. A-{]q-hv-Uv sk-IypÀ skâ-dnð \n-só-gp-Xn ]m-km-Ip-ó-hÀ-¡v am-{Xw B-bn-cn¡pw tbmKy-X D-ïmhp-I F-óv bp-sI t_mÀ-UÀ G-P³-kn A-dn-bn¨p. km-[mc-W sF-C-FðänF-kv ]co-£ kÀ-«n-^n-¡-än-s\¡mÄ hy-Xy-kv-X-am-bn-cn-¡pw Cu ^ew. G-{]nð A-ôn\v ap-¼v km-[mc-W sF-C-Fð-SnF-kv ]co-£ ]mkm-b-hÀ¡v Cu \n_-Ô\ Ipg-¸w D-ïm¡pw F-ó B-i-¦ i-à-amWv. ]co-£-bnð am-äw H-óp-an-sñ-¦nepw sF-C-Fð-SnF-kv kÀ«n-^n-¡-änð am-äw D-Å-Xm-Wv X-e-th-Z-\-bm-Ip-óXv.

G-{]nð B-dp-ap-X-em-Wv sF-C-Fð-änF-kv sS-Ìv ]m-km-Ip-ó-Xn-\mbn ]pXn-b am-\-Z-Þ-§Ä \n-e-hnð h-óXv. bp-sI hn-k, C-an-t{K-j³ N-«-§-fnð am-ä-§Ä h-ó-tXm-sS Aw-KoIr-X sF-C-Fð-änF-kv skâ-dnð-\n-óp X-só \-gv-kp-amÀ sF-C-Fð-änF-kv ]m-km-hp-óp F-óp Dd-¸p h-cp-t¯ï-Xv hf-sc A-Xym-h-iy-amWv. \n-e-hm-c-hpw Aw-Ko-Im-c-hp-anñm-¯ Cñm-¯ sF-C-Fð-änF-kv skâ-dnð \nópw ]-co-£ ]m-km-bn F-¯p-ó-hÀ¡v bp-sI-bn-te-¡p-Å hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-ó th-f-bnð {]-iv-\-§Ä D-ïm-tb-¡pw.

bp-sI hn-k, C-an-t{K-j³ N-«-§-fnð {]-Xn-]m-Zn-¨n-«p-Å Im-cy-§Ä ]qÀ-W-am-bpw \-S-¸n-em-¡m-\m-Wv hn-k s{]m-k-kn-§v k-ab¯v sk-IypÀ sF-C-Fð-änF-kv sS-Ìv X-só ]m-km-thï-Xv A-Xym-h-iy-am-bn h-cp-óXv.

sF-C-Fð-ä-n-F-kn-sâ sS-Ìv dn-t¸mÀ-«v t^m-ap-I-fn-em-Wv hy-Xym-kw h-cp-ó-Xv. AXp-sIm-ïv X-só hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-t¼mÄ Aw-KoIr-X sk-IypÀ sS-kv-äv skâ-d-nð ]-co-£ ]m-km-b-Xn-sâ dn-t¸mÀ-«v t^mw X-só \ð-tI-ïn-h-cpw. Añm-¯-h Xn-c-kv-I-cn-¡pw. F-ómð Aw-Ko-Im-c-anñm-¯-hbpw sk-IypÀ sS-kv-äv skâ-dp-sañmw sS-kv-äv \-S-¯pó-Xv H-sc D-Å-S-¡-¯n-epw, t^mÀ-am-än-epw, kv-tIm-dn-§n-ep-am-bn-cn-¡pw. 

{_n-«o-jv Iu¬-knð/ sF-Un-]n \-S-¯p-ótXm, sF-C-Fð-änFkv Hm-kv-t{S-en-b, tIw-{_n-Uv-Pv Cw-¥o-jv emw-tKz-Pv A-sk-kv-saâv Xp-S-§n-b-h-bp-sSXpam-Wv Aw-Ko-Im-c-ap-Å sk-IypÀ sF-C-Fð-ä-nF-kv skâ-dpIÄ. A-Xn-\mð X-só C-¯-c-¯nepw Aw-Ko-Ir-X-am-bn-«p-Å sS-kv-äv skâ-dnð \nópw am-{X-ta sF-C-Fð-änF-kv A-¡m-U-an-¡v sS-kv \-gv-kp-amÀ ]m-km-Imhq.

C§-s\ Aw-Ko-Im-c-ap-Å sk-IypÀ sS-Ìv skâ-dnð-\nópw ]m-km-bmð am{Xw t]m-c. Fñm G-cn-b-bn-epw kv-tImÀ Ggpw Hm-hÀ-HmÄ kv-tImÀ Ggpw D-sï-¦nð am-{X-ta F³-Fw-kn \n-§-fpsS sF-C-Fð-änF-kv Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bpÅp. C§-s\ sk-IypÀ sS-kv-äv skâ-dnð \nópw ]mkm-b sF-C-Fð-ä-nF-kv dn-kÄ-«v am-{X-ta bp-sI-bn-te-¡v h-cm³ t\c-¯v hn-k F³-{Sn ¢n-bÀ sN-¿m-\m-bn \-gv-kp-amÀ-¡v D-]-I-cn¡q. c-ïp hÀ-j-am-Wv C§-s\ ]m-km-hp-ó sF-C-Fð-ä-nF-kn-sâ Im-em-h[n.

2015 G-{]nð A-ôn-\v ap-¼v A-¡m-U-an¡v sF-C-Fð-änF-kv ]-co-£ ]mkm-b \-gv-kn\v Cu sF-C-Fð-än-F-kv ^-ew hn-k s{]m-k-kn-§n-\mbn 2015 \-hw-_À A-ôph-sc D-]-tbm-Kn-¡m-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ-«v. F-ómð hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-ó-Xn-\v ap-¼m-bn bp-sI hn-k C-an-t{K-j³ A-[n-IrX-sc _-Ô-s¸-«v D-d-¸p-h-cp-¯-Ww. 2015 G-{]nð B-dn-\v ti-jw sF-C-Fð-änF-kv F-gp-Xp-ó-hÀ Fñm-hcpw sk-IypÀ sF-C-Fð-än-F-kv skâÀ X-só sX-sc-sª-Sp-¡p-ó-Xm-Wv A-`n-Im-ayw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category