1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

s{I-Un-äv ImÀ-Uv h-gn am-{Xw t]-bv-saâp-IÄ \-S-¯p-I; ]-c-amh-[n \-ã-]-cn-lm-c-§Ä hm-§p-I; th-ïm-¯-h hnð-¡p-I; ]u-ïv em-`n-¡m³ Nn-e F-fp-¸-h-gn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-{X I-ã-s¸-«mepw Hópw an-¨w h-cp-ónñ F-óp ]-d-bp-ó-hÀ sN-t¿ï-Xv, DÅ-Xv F§-s\ s]m-en-¸n¡mw F-óp t\m-¡p-I-bpw ssI-bnð C-cn-¡p-ó-h A-\m-h-iy-am-bn hn-\n-tbm-Kn-¡p-óXv H-gn-hm-¡p-I-bp-amWv. Po-hn-X-co-Xn-bnð Ipd-hv h-cp-¯m-sX X-só Nn-e ]-cn-jv¡mc-§Ä h-gn Ip-d-s¨m-s¡ em-`w D-ïm-¡m³ I-gn-bpw. \-½p-sS A-dn-hnñm-bv-a sIm-ïv ]-e-t¸m-gpw sh-dp-sX ]-Ww \-ã-am-Ip-ópïv. A-Xn-\v Nn-e ]-cn-lm-cw \nÀ-tZ-in-¡p-I-bmWv Cu hmÀ-¯-bn-eq-sS...

1.Kn-^v-äv hu-¨-dp-IÄ: Kn-^v-äv hu-¨-dp-IÄ e-`n-¡p-t¼mÄ A-Xp ]m-gm-¡m-sX D-]-tbm-Kn¡p-I F-ó-Xm-Wv B-Zy-s¯ \-S-]-Sn. \n-§Ä-¡n-ã-anñm-¯ h-kv-Xp hm-§m-\m-Wv C-¯-c-¯nð Kn-^v-äv hu-¨À e-`n-¡p-ó-sX-¦n-epw a-Sn-¡m-sX A-Xp hm-§p-I. an-¡-hmdpw F-Iv-kv-s]b-dn tU-äv A-Sp-¯ hu-¨-dm-Wv e-`n-¡pó-Xp sIm-ïv tU-än-\p ap-¼p X-só t]m-bn km[-\w hm-§Ww. km[-\w hm-§n ho-«n-se-¯n-bmð A-Xv s]m-«n¡m-s\mópw \nð-t¡-ï. A-Sp-¯ Znh-kw _nð k-ln-Xw I-S-bnð sImïp-t]m-bn \n-§Ä-¡n-ã-an-sñ-óp ]-d-ªmð a-säm-cp s{I-Un-äv t\m-«v \n-§Ä-¡v e-`n-¡pw. A-Xn-\v Xm-c-X-tay-\ F-Iv-kv-s]b-dn Xn-b-Xn G-sd-bp-Å-Xm-bn-cn-¡pw. A-t¸mÄ \n-§Ä-¡n-ã-apÅ-Xv sX-c-sª-Sp-¡m-\p-Å k-a-bhpw \n-§Ä-¡v e-`n-¡pw.

2. tjm-¸nw-Kn-eq-sS ]Ww: tjm-¸nw-Kn-eq-sS ]-Ww t\-Sm-\p-Å amÀ-K-am-Wv a-sämóv. Nn-e sh-_v-ssk-äp-I-fnð c-Pn-ÌÀ sN-¿pó-Xp h-gn tjm-¸nw-Knð Im-jv _m-¡p-IÄ e-`n-¡pw. D-Zm-l-c-W-¯n-\v  TopCashback, Quidco F-óo sh-_v ssk-äp-I-fnð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xmð sSkv-tIm, lukv Hm-^v t{^-kÀ F-ón-hn-S-§-fnð tjm-¸nw-Kv \-S-¯p-t¼mÄ 20 i-X-am-\w h-sc In-gn-hp-IÄ e-`n-¡pw.

3. sN-e-hp-IÄ {i-²n-¡pI: C-S-bv-¡n-sS sN-e-hp-IÄ hn-e-bn-cp-¯p-I. A-Xn-\m-bn \n-§-fp-sS _m-¦v kv-tä-äv-saâp-I-fn-eq-sS H-óv I-t®m-Sn-¡pó-Xv \ñ-Xm-bn-cn-¡pw. t\c-s¯ U-bd-Îv sU-_n-äv A-sñ-¦nð kv-äm³-UnwKv HmÀ-UÀ \ð-In-bn-«p-Å-hÀ A-Xv Im³-kð sN-¿m-sX C-«n-cn-¡p-ó-Xm-bn {i-²-bnð-s¸-Spó-Xv A-t¸m-gm-bn-cn-¡pw. am-K-kn³ k-_v-kv-{In-]vj³, C³-jz-d³-kv {]o-an-b-§Ä, hm-dânIÄ, s{I-Un-äv sN-¡nw-Kv kÀ-ho-kp-IÄ Xp-S-§n-b-h C-Xnð km-[m-c-W-bm-Wv. C-S-bv-¡v A-¡u-ïv ]cn-tim-[n-¨v B-h-iy-anñm-¯-h Im³-kð sN-¿pI.t]-bv-saâp-IÄ \-S-¯p-t¼mÄ I-gn-hXpw s{I-Un-äv ImÀ-Uv D-]-tbm-Kn-¡p-I. C§-s\ t]-bv-saâp-IÄ \-S-¯p-t¼mÄ U-bd-Îv sU-_n-äv sk-äv sN-bv-Xp th-Ww ]-Ww A-S-bv-¡m³.

4. s]³-j³ kv-Io-apIÄ: I¼-\n s]³-j³ kv-Io-ap-I-tfm-Sv ]-ecpw hn-ap-J-X Im-«p-I-bm-Wv ]-Xnhv. F-ómð \n-§-fp-sS i-¼-f-¯n-sâ H-cp i-X-am\w Hmtcm am-k-hpw s]³-j³ ^-ïn-te-¡v A-S-bv-¡p-t¼mÄ kÀ-¡mcpw C-Xn-te-¡v ]-Ww \ð-Ip-óp-ïv Fó-Xp a-d-¡m-Xn-cn-¡p-I.
 
5. s{S-bn-\p-IÄ ssh-In-bmepw s¢bnw sN-¿mw: s{S-bn-\p-IÄ sshIn-tbm-Sp-óXpw H-cÀ-Y-¯nð Nn-e-t¸m-sgm-s¡ \n-§Ä¡pw \ñ-Xm-Wv. s{S-bn-\pIÄ 30 an-\n-«v sshIn-tbm-Sn-bmepw hn-am-\-§Ä aq-óp a-Wn-¡qÀ ssh-In-bmepw \n-§Ä-¡v \-ã-]-cn-lm-c-¯n-\v A-h-Im-i-apïv. Hm¬-sse-\n-eq-sSbpw Sn¡äv Hm-^o-kp-I-fn-eq-sSbpw aäpw s¢bnw t^m-dw e-`n-¡pw. bm{Xm Sn¡-äv \-ã-s¸-Sp-¯m-sX C-¯-c-¯nð \-ã-]-cn-lm-cw hm-§n-sb-Sp-¡pI.

6. ku-P-\y-am-bn ]m-«p-tIÄ-¡mw: t^m-Wp-I-fnepw Sm-»-änepw I-¼yq-«-dnepw ]m-«p tIÄ-¡-W-sa-¦nð C-Xn-\m-bv Im-ip-ap-S-t¡-ï. C-Xn-\m-bp-Å B-¸p-IÄ Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xv kw-Ko-Xw B-kz-Zn-¡p-I. ku-P-\y-am-bn X-só-bm-Wv C¯-cw B-¸p-IÄ e-`n-¡p-óXv.

7. hn-am-\-bm-{X B-gv-N-a-[y-¯nð: hn-am-\-bm-{X-¡m-bn B-gv-N-I-fp-sS a-[y-ap-Å Zn-h-k-§Ä sX-c-sª-Sp-¡p-ó-Xpw hn-am-\-Sn-¡-änð Ipd-¨v ]u-ïp-IÄ em-`n-¡m³ km-[n-¡pw.

8. ko-k-Wp-IÄ Xp-S§pw ap-t¼ ]À-t¨kv: Iq-Sm-sX ko-k-Wp-IÄ A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ tjm-¸nw-Kv \-S-¯p-óXpw ]-Ww em-`n-¡m-\p-Å a-säm-cp amÀ-K-amWv. {In-kva-kv ko-k¬ A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ A-Sp-¯ hÀ-j-t¯-¡p-Å ]-S-¡§Ä, ImÀ-UpIÄ, {In-kva-kv {SoIÄ, sU-¡-td-j-\p-IÄ Fón-h P-\p-h-cn-bnð X-só hm-§n-h-bv-¡p-I. AXp-t]m-se X-só \-hw-_À a-[y-¯nð lm-tem-ho³ {U-kp-IÄ hm-§n-bmð ko-k¬ A-Sp-¡p-t¼mÄ h³ hn-e-IÄ \ð-In hm-t§-ï A-h-Ø h-cnñ.

9. Iq-¸-Wp-IÄ ti-J-cn-¡pI: In-«pó-{X Iq-¸-Wp-Ifpw hu-¨-dp-Ifpw sh-«n kq-£n-¨mð tjm-¸nw-Kn\pw aäpw C-Xp-]-tbm-Kn-¡mw. ^p-Uv Uo-epIÄ, sK-bn-apIÄ, sd-tÌm-dâv _nñp-IÄ F-ón-h C-¯-c-¯nð hu-¨-dp-I-fp-sS cq-]-¯nð e-`n-¡pw.

10. ]-g-In-b h-kv-Xp-¡Ä hn-ev-¡mw: ]-gIn-b km-[-\-§Ä km-[m-c-W _n³ t_m-Iv-kp-I-fnð X-Åp-Ib-tñ ]-Xnhv. C-\n A-Xp th-ï. ]-g-b ^À-Wo-¨dpw a-äv ho-«p-]-I-c-W-§fpw Cþt_bntem atäm hn-ev-]-\-bv-¡v h-¨p t\m¡q. XoÀ-¨-bmbpw \n-§Ä-¡v \ñ hn-e-bv-¡v C-h hnð-¡m³ km-[n-¡pw.

11. Nq-Sp-Å-t¸mÄ {U-bÀ H-gn-hm¡pI: G-sd X-Wp-¸ñm-¯ Im-em-h-Ø-bnð Xp-Wn-IÄ {U-b-dnð C-«v D-W-¡-W-sa-ónñ. t¢m-¯v sse-\pIÄ (A-g) sI-«n Xp-Wn-IÄ D-W-¡m-\n-«mð A-Xph-gn G-sd Idâv em-`n-¡mw.

12. kv-s]-bÀ ]mÀ-«v-kp-IÄ X-\n-sb hm§pI: ]-v-ew-_nw-Kv, C-e-{În-kn-än hÀ-¡p-IÄ F-ón-h-bv-¡v B-sf hn-fn-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v A-Xn-\p-Å km-[-\-§Ä \n-§Ä X-só hm-§m³ {i-an-¡p-I. C§-s\ sN-bv-Xmð te-_À NmÀ-Pv am{Xw \ð-In-bmð a-Xn-bm-Ipw.
 
12. Im-tdm-Sn-¡p-t¼mÄ {i²: Im-tdm-Sn-¡p-t¼mgpw C-¯-c-¯nð A-ev-]w {i-² Im-«n-bmð A-Xn-eq-sSbpw A[n-I sN-e-hp-IÄ H-gn-hm-¡mw. S-b-dp-IÄ \ñ I-ïo-j-\n-em-sW-óv D-d-¸p-h-cp-¯pI, an-Xam-b th-K-¯nð Im-tdm-Sn-¡p-I, th-ï k-ab-¯v Kn-bÀ amäp-I Fón-h Im-dn-sâ CÔ-\w em-`n-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó-h-bmWv.

13. hn-e-¡p-d-hnð s]-t{SmÄ: s]-t{SmÄ A-Sn-¡p-t¼m-gpw hn-e-¡p-d-hp-Å Ø-e-§Ä t\m-¡n h-bv-¡pI. pterolprices.com, whatgas.com Fón-h ]cn-tim-[n-¨mð \n-§-fp-sS k-ao]¯v hn-e-¡p-d-hnð s]-t{SmÄ e-`n-¡p-ó tÌ-j-\p-I-sf-Ip-dn-¨v hnh-cw e-`n-¡pw.
 
14. ku-P-\y-am-bn hm-bn-¡mw: ]p-kv-X-I hm-b-\ C-ã-s¸-Sp-ó-hÀ ]p-kvX-Iw hm-§n Im-ip I-f-tb-ï B-h-iy-hp-anñ. Cþdo-Unw-Kn-\v kw-hn-[m-\-sam-cp-¡n-s¡m-ïv G-sd ssk-äp-IÄ C-t¸m-gpïv. B-a-tkm-Wnð X-só ku-P-\y-am-bn ]p-kv-X-I hm-b-\ \-S-¯mw. C-Xn-\m-bp-Å B-¸p-IÄ ku-P-\y-am-bn Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xv ]p-kv-X-I ]m-cmb-Ww B-kz-Zn-¡p-I-bp-am-hmw.

15. do-ssk-¡nÄ sam-ss_ð: ]-gb sam-ss_ð t^m¬ hnäpw ]-Ww k-¼m-Zn-¡mw. ]g-btXm D-]-tbm-Kn-¡m-¯-tXm Bb sam-ss_ð t^m-Wp-IÄ-¡v 150 ]u-ïv h-sc hn-e e-`n-¡p-sa-ó Imcyw A-dnbm-tam? mazumamobile.com, phonerecyclebank.co.uk. F-óo ssk-äp-I-Ä k-µÀ-in-¨v ]-gb sam-ss_ð t^m-Wn\pw ]-Ww e-`n¡p-tam-sb-óv {i-an-¡pI.

16. tamÀ-«v-tKPv Hm-hÀ t]: am-k-§Ä apt¼m hÀ-j-§Ä apt¼m tamÀ-«v-tK-Pv do-t]-bv-saâp-IÄ \-S-¯p-óXpw ]en-i \n-c-¡nð em-`w D-ïm-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó Im-cy-am-Wv.

17. hm-«À ao-äÀ L-Sn-¸n-¡p-I: G-sd-t¸À H-cp-an-¨p Xm-a-kn-¡p-ó ho-Sm-sW-¦nð \n-§Ä-¡p kz-´-am-bn hm-«À ao-äÀ L-Sn-¸n-¨mð A-Xph-gn Aan-X _nð A-S-bv-¡pó-Xv H-gn-hm-¡mw.

18. s{S-bn-\nð Un-kv-¡u-ïpIÄ: s{S-bn³ bm-{X-bv-¡v Un-kv-¡u-ïv D-Å hnh-cw A-dn-bm-tam? 25 h-b-knð Xm-sg-bp-Å-hÀ¡pw A-dp]-Xp h-b-kn-\p ap-I-fn-ep-Å Z-¼-Xn-IÄ¡pw sNdn-b Ip-«n-I-fp-Å Ip-Spw-_-¯n\pw Aw-K-ssh-I-ey-ap-Å-hÀ-¡p-sañmw kuP-\y \nc-¡v {]m-_-ey-¯n-ep-ïv. Un-kv-¡u-ïv ImÀ-Up-IÄ 30 ]u-ïv, 20 ]u-ïv F-óo \n-c-¡nð e-`y-amWv. tÌ-j-\p-I-fn-ð \nópw F-ó  railcard.co.uk. sh-_v ssk-änð \n-ópw C-Xp e-`y-am-Wv.

19. ao-ä-À do-Unw-Kv {i-²n-¡p-I: ]-hÀ I-¼-\n-I-fp-sS _nð A-S-bv-¡p-t¼mÄ ao-äÀ do-Unw-Kn-\v A-\p-k-cn¨m-tWm _nñn-«n-cn-¡p-ó-sX-óv {i-²n-¡p-I. Kym-kv C-e-{În-kn-än _nñp-IÄ do-Unw-Kv A-\p-k-cn-¨mñm-sXbpw Nn-e-t¸mÄ h-só-ón-cn-¡pw.

20. tlmw tem¬ FSp¡pt¼mÄ {i²n¡p: tamÀ«v-tKPv \nc¡pIÄ DSs\sbmópw Xmgpó e£Wanñ. ASn¡Sn hÀ[n¨p hcpó tamÀ«v-tKPv \nc¡pIÄ aqew Hmtcm amkhpw \sñmcp XpI do t]bv-saâpIÄ¡mbn t]mIpóntñ. Ìm³tUÀUv thcnb_nÄ tdänepÅhÀ¡mWv do t]bv-saâpIÄ _m[yXbmbn amdpóXv. \nehnð \mep iXam\amWv Ìm³tUÀUv thcnb_nÄ tdänepÅ tamÀ«v-tKPpIÄ¡v ]eni. Fómð CXn\p ]Icw Aôp hÀjs¯ ^nIv-kUv tamÀ«v-tKPv FSp¡pIbmsW¦nð Bbnc¡W¡n\v ]uïmWv Hmtcm hÀjhpw CXneqsS em`n¡m³ km[n¡póXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category