1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

]m-em-bnð \m-ep s_-Uvdqw hnñ hnð-]-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

]m-em-bnð 12.5 skânð ]-Wn-XoÀó \m-ep s_-Uvdqw hnñ hnð-]-\-bv-¡v. Fñm ap-dn-Ifpw _m-¯v A-äm-Nv-Uv, {U-kn-§v dq-w F-ón-h-bp-ÅXpw F-bÀ I-ïo-j-\n-§v sN-bv-X-Xp-amWv. In-Wdpw a-äv A-\p-_-Ô-ku-I-cy-§fpw Dïv.  ]m-em Su-Wnð \nópw c-ïp In-tem-ao-äÀ am-{X-am-Wv C-hn-tS-¡p-Å Zq-cw. kv-IqÄ, tIm-tfPv, ]-Ån Fón-h H-cp In-tem-ao-ä-dn-\p-Ånð Øn-Xn sN-¿póp.

\m-ep- s_-Uv-dqw, aq-óp s_-Uvdqw Fón-h DÄ-s]-Sp-ó Iq-SpXð hnñ-I-fp-sS \nÀ-am-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn h-cpóp. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ _nt\m am-Xyp 00919747593730.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category