1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ImÀ C³-jq-d³-kv F-Sp-¡p-t¼mÄ sXm-gnð tc-J-s¸-Sp-¯m³ a-d-¡-cpXv; \-gvtkm tkm-jyð hÀ-¡tdm B-sW-¦nð {]o-an-b-¯nð K-Wyam-b Ipd-hv

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-Ip-Xn-I-fnepw C³-jq-d³-kv {]o-an-b-§-fnepw enw-K-]-cam-b hn-th-N-\-¯n-\v \n-b-a hn-e-¡p-sï-¦n-epw bp-h-Xn-IÄ-¡v Ip-d-ª ImÀ C³-jq-d³-kv {]o-an-b-¯n-\v A-h-k-c-ap-ïv. kv-{Xo-I-Ä-¡v {]o-an-bw Cf-hv \ð-Ip-ó-Xn-\v C³-jq-d³-kv I-¼-\nIÄ Cu \n-b-a-§-sf hn-Z-Kv-[-am-bn Ih-¨p h-bv-¡p-óp-sï-óm-Wv \yq-Im-knð bq-Wn-th-gv-kn-än kv-IqÄ Hm-^v _n-kn-\-kn-se km-¼¯n-I hn-Z-Kv-[³ Ìo-^³ a-Iv-sUm-\mÄ-Uv \-S¯n-b hn-i-I-e-\-¯nð hy-à-am-b-Xv. sXm-gn-en-\-\p-k-cn-¨p-Å ]-Ww AS-hv co-Xn-bm-Wv Ìo-^³ ]T-\ hn-t[-b-am-¡n-b-Xv. bp-h-Xn-Ifm-b sUâð \-gv-kp-amÀ¡pw tkm-jyð hÀ-¡À-amÀ¡pw ImÀ C³-jq-d³-kv {]o-an-bw Xp-I-bnð K-Wyam-b C-f-hp-Å-Xm-bn A-t±-lw I-sï-¯n.

A-tX k-a-bw I¬-kv-{S-£³, kn-hn³ F-ôn-\o-b-dnw-Kv XpS-§n ]p-cp-j³-amÀ sN-¿p-ó tPm-en-bp-Å-h-cp-sS Im-dp-S-a-I-Ä-¡v C³-jq-d³ I-¼-\n-IÄ I-\-¯ _nñn-Sp-Ibpw sN-¿p-óp-ïv. 21 h-b-Êp-Å sUâð \-gv-kv F-óv tc-J-s¸-Sp-¯n-bmð C³-jq-d³-kv {]o-an-b-¯nð 2011se \n-c-¡p-am-bn Xm-c-Xayw sN-¿-p-t¼mÄ 10 i-X-am-\w h-sc Cf-hv e-`n-¡p-w. F-ómð 21 h-b-Êp-Å H-cp kn-hnð F-ôn-\o-b-À-¡v 13 i-X-am-\w A-[n-Iw \ð-tI-ïn h-cp-óp. hb-Êv Iq-Sn-b-h-À-¡n-S-bnð sXm-gn-en-\-\p-k-cn-¨pÅ {]n-ao-b-§-fnse Cu hy-Xym-k§fnñ F-óXpw {i-t²-b-amWv. bp-h ss{U-hÀ-am-sc am{Xw e-£y-an-«p-Å-Xm-Wn-Xv.

C³-jq-d³-kv I-¼-\n-IÄ C-tX co-Xn s]³-j³ A-S-hp-I-fp-sS Im-cy-¯n-epw A-h-ew-_n-t¨-¡m-sa-óv tdm-bð C-¡-sWm-an-Iv skm-ssk-än tIm¬-^-d³-knð X-sâ K-th-j-W {]_-Ôw A-h-X-cn-¸n-¡p-ó-Xn-\n-sS tUm-ÎÀ a-Iv-sUm-\mÄ-Uv ap-ó-dn-bn-¨p \-ð-Ip-Ibpw sN-bvXp. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ \n-b-a-{]-Im-cw ]p-cp-j-³amÀ-¡v Iq-Sp-Xð C-f-hp-Ifpw B-\p-Iq-ey-§fpw \ð-Ip-ó-Xn-\v C³-jq-d³-kv I-¼-\n-IÄ-¡v hn-e-¡p-ïv. 2012þemWv Cu \nb-aw {]m-_-ey-¯nð h-óXv. C-tXm-sS ]-e ImÀ C³-jq-d³-kv I-¼-\n-I-fpw X-§-fp-sS {]o-an-bw \n-c-¡p-IÄ ]p-Xp-¡n \n-Ý-bn-¨n-cpóp. h-\n-XI-sf am{Xw e-£y-an-«p-Å \n-c-¡p-I-fnepw am-ä-ap-ïm-bn.

h-\n-Xm ss{U-hÀ-am-tc-¡mÄ ]pcp-j ss{U-hÀ-am-cmWv A-]-I-S-ap-ïm-¡m³ km-[y-X Iq-Sp-X-ep-Å-Xv F-ó-Xn-\m-em-Wv C³-jq-d³-kv I-¼-\-IÄ bp-hm-¡-fp-sS {]o-an-b-¯nð hen-b hÀ-[-\ h-cp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. enw-K-m-Sn-Øm-\-¯nð \n-c-¡p-I-fnð hn-thN-\w ]m-Sn-sñ-ó \n-b-a-ap-Å-Xn-\mð sXm-gnð A-Sn-Øm-\-am-¡n-bm-Wv I-¼-\n-IÄ hn-Z-Kv-[-am-bn enw-K hn-thN-\w Im-Wn-¡p-ó-sXópw tUm-ÎÀ a-Iv-sUm-\mÄ-Uv Nq-ïn-¡m-«n. 21, 25, 40, 55 {]m-b-K-W-§-fn-ep-Å-h-cnð \nópw hnhn-[ I-¼-\n-IÄ 2011þ\pw 2013þ\p-an-S-bnð Cu-Sm-¡n-bn-cp-ó C³-jq-d³-kv {]o-an-b-am-Wv ]T-\ hn-t[-b-am-¡n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category