1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

{^m³-kn-kv sN-bÀ-am\pw km-_p sk-{I-«-dn-bp-am-bn Xp-S-cpw; jm-Pn eq-t¡m-kv {S-jdÀ; tkm-Wn Nmt¡m ssh-kv sN-bÀ-am³; a-t\m-Pv amXyp tPm-bnâv sk-{I-«dn: Nm-cn-än ^u-tïj\v ]pXn-b aq-óv {S-Ìn-IÄ Iq-Sn

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-hm-kn a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se G-ähpw hen-b c-Pn-tÌ-Uv Nm-cn-än-bm-bn h-fÀ-ó {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ ]pXn-b hÀj-s¯ `m-c-hm-lnI-sf sX-c-sª-Sp¯p. I-gn-ª Znh-kw t]mÀ-Sv-kv-au-¯n-se skâv tPm¬-kv ]m-cn-jv lm-fnð sh-¨v \-S-ó hmÀjnI s]mXp-tbm-K-¯n-em-Wv ]pXn-b `m-c-hm-lnI-sf {]-Jym-]n-¨Xv. \n-e-hn-ep-Å sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn-bpw (sSð-t^mÀUv) sk-{I«-dn km-_p Nq-ï-¡m-«n-epw (am-ô-kväÀ) A-Xm-Xv Øm-\-§-fnð X-só Xp-S-cpw. I-gn-ª hÀj-s¯ s]mXp-tbm-K-¯n-emWv C-hÀ Øm-\w G-äXv. _m-¡n aq-óv `m-c-hm-ln-Ifpw am-dn ]p-Xn-bh-sc \n-b-an¨p. ]p-Xn-b-Xm-bn aq-óv {S-Ìn-I-sf sX-c-sª-Sp-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-«pïv. Iq-Sm-sX H-cp £-Wn-¡-s¸« {S-Ìn-sbbpw \n-b-an¨p.

\n-e-hn-epÅ ssh-kv sN-bÀ-am³ sI Un jmPn-tam\p (am-ô-kv-äÀ) ]I-cw am-ô-Ì-dnð \n-óp X-só-bpÅ tkm-Wn Nmt¡m ssh-kv sN-bÀ-am-\m-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸«p. \n-e-hn-ep-Å {Sj-d-dv sP-bnw-kv tPm-k-^n\v (se-ÌÀ) ]I-cw s_ð-^m-Ìnð tPm-en sN-¿p-ó jm-Pn eq-t¡m-kv {Sj-d-dm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸«p. tPm-bnâv sk-{I«-dn tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-en\v (thm-¡nMv) ]I-cw an-Ínð-kv-_-tdm-bnð \n-óp-Å a-t\mPv amXyp B-Wv tPm-bnâv sk-{I-«dn. C-cp-hcpw I-gnª s]mXp-tbm-K-¯nð Nm-cn-än Aw-K-§-fp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fm-bn sX-c-sª-Sp-¡-s¸-«-h-cmWv. sP-bnw-kv tPm-k^v, A-Pn-tam³ C-S¡-c, tPm-fn Bð-hn³, k-t´m-jv Ip-amÀ F-ón-hÀ Im-emh-[n ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-Xn-\v ]-I-c-am-bn ssk-an tPmÀPv (t{Imbv-tUm¬), ssj-\p s¢-bÀ am-Xyp-kv (t_mÄ-«¬), kn-_n tXm-akv (k-µÀ-em³Uv) F-ónh-sc sX-c-sª-Sp¯p. aq-óp t]cpw Nm-cn-än Aw-K-§-fp-sS {]-Xn-\n-[n-I-fm-bm-W-v sX-c-sª-Sp-¡-s¸-«Xv. kz-´w hr-¡ Zm-\w sN-bv-Xv a-e-bm-fn-IÄ-¡v a-lm amXr-I Im«n-b a-\p-jy kv-t\-ln-bm-Wv kn-_n tXm-a-kv. 13 Aw-K `-c-W-k-an-Xn-bm-Wv ]p-Xp-Xm-bn Npa-X-e G-än-cn-¡p-óXv.

sNbÀam³ {^m³knkv BâWnbpsS B[y£Xbnð tNÀó tbmK¯nð sk{I«dn km_p Npï¡m«nð GhÀ¡pw kzmKXw Biw-kn-¨-tXm-sS ]-cn-]m-Sn-IÄ-¡v Xp-S-¡-ambn. XpSÀóv hmÀjnI dnt¸mÀ«v-, A¡uïv Fónh AhXcn¸n¡pI-bpw Ignª Hcp hÀj¡mebfhnð \Só A¸oepIfp-sS hn-e-bn-cp-¯epw ]pXnb A¸oð kw-_-Ôn-¨ Im-cy§sf Ipdn¨pÅ NÀ¨Ifpw \Sóp. CtX XpSÀ-óv H-ónð Iq-Sp-Xð tI-kp-IÄ DÄ-s]-Sp-¯n A-¸oð \-S-¯p-t¼mÄ e-`n-¡p-ó Xp-I AÀ-lam-b co-Xn-bnð, AÀ-l-cm-b-hÀ-¡v I-gn-hXpw th-Kw e-`n-¡p-ó-Xn-\m-bn Hcp ^ïv Unhnj³ B³Uv- Unkv{Sn_ypj³ t]mfnkn¡v cq]w \evIn. C-tX Xp-SÀ-ómWv ]pXnb `mchmlnIfpsS Xncsª-Sp-¸v \-S-óXv. Ccp]Xv t]À B-Wv ^u-tï-j-sâ hmÀjnI s]mXp-tbm-K-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-s\-¯n-b-Xv.

CtX kabw ]pXpXmbn NpaXe Gä FIvÊnIyp«nhv I½än AwK§Ä¡v NpaXeIÄ hoXw sh¨pw \evInbn-«pïv. ]pXpXmbn F¯pó tI-kp-IÄ i-cn B-bn co-Xn-bnð A-t\z-jn-¡p-ó-Xn\v {SÌnamsc tImÀUnt\äv sNt¿ï NpaXe tSman¨³ sImgph\men\pw, ^ïv- ssIamä ]cn]mSnIÄ¡v t\XrXzw \ðtIï NpaXe jmP³ kvI-dnb, sI Un jmPntam³, FónhÀ¡pw ^ïv e`n¡m³ km[yX DÅ AtXmdnänIfnð \nópw ^ïv Isï¯n AXv D]tbmKn¨v s]mXp P\¯n-\pw, Ip«nIÄ¡pw D]Imc{]Zamb Ch³dpIÄ kwLn¸nt¡ï NpaXe jmPn eptImkn\pw \-evIn.

F-Nv-Fw-BÀkn, shÀPn³ aWn Fónh hgn bpÅ Kn^väv FbnUv If£sâ NpaXe jmPn eptIm-kpw, sk{I«dnbpw hln-¡pw. Ign-ª G-Xm\pw hÀ-jw-sIm-ïv {]-hm-kn a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bn-se G-ähpw hen-b c-Pn-kv-t{S-Uv Nm-cn-än-bm-bn hfÀ-ó {_n«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \m-fn-Xp-hsc 1,79,964.58 ]u-ïv ti-J-cn-¡p-I-bpw 1,75,294.22 ]u-ïv 54 hyàn, {]Øm\§Ä-¡m-bn k-lm-b-sa-¯n-¡p-Ibpw sN-bvXn«p-ïv. 4,670.36 ]uïv P\dð ^-ïm-bn \n-e\nÀ-¯n-bn-cn-¡póp. \m-fn-Xp-h-sc-bp-Å {]hÀ-¯\§Ä-¡p k-lm-bhpw ]n-´p-Wbpw \ðIn-b {_n«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\¡mÀ, A-tkm-kn-tb-j\p-IÄ, a-äp k-ó-² kw-L-S\-IÄ F-ón-hÀ-¡v sN-bÀam³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn \-µn tc-J-s¸-Sp¯n.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category