1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

Hä hmÀ-¯-sIm-ïv C-Xph-sc e-`n-¨-Xv 3000 ]uïv; Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ `n-£-bm-Nn-¡p-ó t\-¸m-fn-\v th-ïn \ap¡v H-cp-an-¨v \nð-¡mw

Britishmalayali
km_p Np-ï-¡m-«nð

temI-¯v F-hn-sS I-®oÀ I-ïmepw A-Xv Xp-S-bv-¡m³ bp-sI a-e-bm-fn-IÄ A-am-´w hn-Nm-cn-¡-nñ. t\-¸m-fn-se a-\p-jy-cp-sS I-®oÀ I-ïv a-\-Ê-en-ªv k-lm-b-l-kv-X-hp-am-bn F¯n-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS ]pWyw am{Xw a-Xn C-Xv hy-à-am-¡m³. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-tj³ t\-¸m-fn-se P-\§-sf k-lm-bn-¡m³ Xp-S-§n-b A-¸o-en-s\-¡p-dn-¨v H-tcH-cp hmÀ-¯-sIm-Sp-¯-t¸m-tg¡pw sd-t¡mÀ-Uv ]-W-{]-hm-l-am-Wv D-ïm-b-Xv. B-Zy Zn-\w X-só 2000 ]u-ïv ]n-ón-« t\-¸mÄ A-¸oð C-ó-et¯Xpw Iq-Sn-b-tXm-sS 3000 I-S-óp. Có-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-]v-tU-äv sN-¿m-Xn-cp-ón-«v Iq-Sn B-bn-c-¯nð A-[n-Iw ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ \ð-In.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn hn-À-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v Có-se AÀ-²-cm{Xn h-sc Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 2782 ]u-ïvv e-`n-¨-t¸mÄ _m-¦v h-gn e-`n-¨-Xv 255 ]-ïm-Wv. 9 t]À _m-¦v A-¡u-ïv h-gn-bpw, hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn 74 t]cpw ]Ww \ð-In-b-t¸mÄ t\¸mÄ Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡v th-ïn bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-gp-¡n-bXv 3037.50 ]u-ïmWv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ N-cn-{X-¯nð B-Zy-am-bm-Wv C-{Xbpw h-en-b {]-Xn-Ic-Ww Xp-S-¡-¯n-te e-`n-¡p-óXv. Km-Ôn `-h³ A-¸o-en-\v sXm-«p-]n-óm-se-bp-Å Cu {i-aw hm-b-\-¡mÀ I-¿Sn-tbm-sS- kzo-I-cn-¨n-cn-¡p-I-bmWv.

aqtóm \mtem Znh-kw sImïv Cu A-¸oð A-hm-km\n-¸n-¡m-\m-Wv ]²Xn. F-ópw B-hÀ-¯n-¡p-ó-Xv t]mse C-¡p-dnbpw ]-d-bs«, Xp-I-bp-sS h-en-¸-añ \n-§-fp-sS a\kn-sâ h-en-¸-am-Wv {][m-\w. Htóm ctïm ]u-ïv ssI-am-dm³ \n-§Ä-¡v H-cp]m-Sv kz-¯p-ïm-I-W-sa-ónñ. \n-§-fmð I-g-n-bp-ó H-cp XpI ssI-am-dp-I. B Xp-I ap-gp-h-\m-bn AÀ-l-X-s¸-«hÀ-¡v e`n¡pw F-ó D-d-¸m-Wv R-§Ä \ð-Ip-óXv.

cïv Xc¯nð \n§Ä¡v ^ïv \evImw. t\¸mÄ A¸oen\v thïn Nmcnän ^utïj³ Bcw`n¨ncn¡pó hnÀPn³ aWn A¡uïnte¡v \evInbmð \n§Ä \evIpó ]W¯nsâ 25 iXam\w Kn^väv FbvUv IqSn AÀlX¸«hÀ¡v \evIm³ km[n¡pw. hnÀPn³ aWn A¡uïv XpS§m³ aSnbpÅhÀ Nmcnän ^utïjsâ A¡uïnte¡v t\cn«v \evIpI. \n§Ä \evIpó ]Whpw Kn^väv FbvUpw DÄs¸sSbpÅ XpI t\¸mfnð I-®oÀ A-\p-`-hn-¡p-ó-hÀ-¡v B-izm-k-am-bn am-dpw. {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn-eq-sS-tbm A-sñ-¦nð {]-[m-\-a-{´n X-só {]-Jym-]n-¨ t\-¸mÄ klm-b \n-[nbntem atäm DÄ-s]-Sp-¯n-bm-bn-cn¡pw \ð-Ip-I. hcpw Zn-h-k-§-fnð C-Xv kw-_-Ôn-¨v hn-i-Zmw-i-§Ä I-sï-¯n {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw. Cu a-l¯m-b am-\-h tk-h-\-¯nð ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]-cy-ap-Å hm-b-\-¡mÀ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó en-¦nð ¢n-Iv sNbvtXm A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v \ðIntbm k-l-I-cn-¡pI. kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bn-Uv t_m-Iv-kv Iq-Sn Sn-Iv sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. F-¦nð am-{X-ta 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bn-Uv ss¢w sN-¿m³ km-[n-¡q.
t\-¸mÄ A-¸o-enð ]-Ww \ð-Im³ C-hn-sS ¢n-Iv sN¿pI
 
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Nepal appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

\ap¡v Du-ln-¡m³ I-gn-bp-ó-Xnepw hen-b Zp-c-´-am-Wv t\-¸mÄ F-ó C-¯ncn-tbm-fw D-Å cm-Py-s¯ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-Xph-sc \-sñm-cp K-Xm-K-X kw-hn[m-\wt]mepw h-fÀ-¯n-sb-Sp-¡m³ km-[n-¡m¯ t\¸m-fn\v C-Xv Xm-§m³ ]änñ. \-½p-sS cm-Py-¯p-Å -hn[w H-cp X-cw -h-fÀ-¨bpw C-hn-sS-bnñ. ln-am-e-b ]À-Æ-X-¯n-sâ Io-tg I-\¯ X-Wp-¸nð s]m-Xn-ªp-I-gn-ªn-cp-ó Cu cm-Py-¯n\v A-sI-bp-ÅXv ]m-c-¼-cyhpw C-Ñm-i-ànbpw C-´y-bp-sS k-lm-bhpw am-{X-am-Wv. cm-P hmgv-N ]qÀ-W-am-bpw H-gn-hm-bn-«nñ. am-thm-bn-kv-äp-IÄ-¡v \nÀ-Wm-b-I Øm-\am-Wp-Å-Xv. AXp-sIm-sïm-s¡¯-só F-{X-t]À a-cn-¨p Fóp am[y-a-§Ä X-só I-sï-t¯-ï A-h-Ø-bn-emWv. C-hn-sS C-t¸mg-s¯ {]iv\w a-cpópw `£-W-hp-amWv.

]m-Ým-Xy cm-Py-§Ä-¡v ]pd-sa A-bð cm-Py-§fmb ssN\bpw C-´y-bpw ]m-¡n-kv-Xm\pw Htc-t]m-se k-lm-bn-¡p-óp-sï-¦nepw B k-lm-bw Hs¡ Cu P-\X-sb cm-£n-¡m³ km-[n¡ptam F-óp-d-¸nñ. Cu ]Ým-¯-e-¯nð I-S-en-te-bv-¡v sh-Åw H-gp-¡p-ó-Xn\v ]I-cw Ir-Xy-X-tbm-sS C´ym K-h-À-saâv \ð-Ip-ó k-lm-b-¯n-\v ]n´p-W \ð-Im-\m-Wv R-§Ä B-{K-ln-¡p-óXv. A-Xp-sIm-ïpX-só \n-§Ä \ð-Ip-ó ]Ww {][m-\a-{´n-bpsS Hm^o-kn-te-bv-¡m-bncn¡pw F-¯p-I. C-´y³ {][m\-a-{´n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k I-½n-j³ B-bn-cn¡pw A-Xv G-Xv e-£y-¯n-te-bv-¡v \ð-I-W-sa-óv \n-Ý-bn-¡p-ó-Xv.

dnÎÀ kv-sIbnð 7. 9 tcJs¸Sp¯nb `qI¼w i\nbmgvNbmWv t\¸m-fnð DïmbXv. ]nóoSpïmb XpSÀ Ne\§fnð sI«nS§Ä \news]m¯n, ]Xn\mbnct¯mfw t]À acns¨ómWv {]mYanI IW¡pIÄ. Bbnc§Ä KpcpXcamb ]cnt¡äv Bip]{XnIfnepw sSâpIfnepw Ignbpóp. `£Ww, IpSnshÅw, acpópIÄ Fónh e`n¡msX hebpIbmWv Cu P\X. XIÀóv hoW sI«nS§Ä¡nSbnð Bbnc§Ä Ct¸mgpw IpSp§n InS¡póp. GXmïv ]¯v e£w Ip«nIÄ t\¸mfnð ZpcnXw A\p`hn¡póp FómWv IW¡pIÄ ]pd¯v hcp-óXv.

G-Xm\pw Zn-h-k-§Ä sImïv Cu A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡m-\m-Wv ]-²Xn. B-b-Xn-\mð \n-§-fmð I-gn-bp-ó Xp-I F-{Xbpw th-Kw ap-I-fnð kq-Nn-¸n-¨n-cn-¡p-ó A-¡u-ïp-I-fnð H-ón-te-¡v ssI-am-dn B a-lm-\³-a-bp-sS Im-hm-em-fm-Ip-I. \ap-¡v ssZ-hw \ðIn-b `m-Ky-¯n-\v ssZ-h-¯n-\p-Å H-cp \µn-bm-bn I-cp-Xn \-ap-¡v Cu a-lm-\³-a-bnð ]-s¦-Sp-¡mw. e`n-¡p-ó XpI ap-gp-h-\p-a-S§n-b kv-tä-äv-saâp-IÄ {]kn-²o-I-cn-¡p-ó-XmWv. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ sh_v-ssk-äv k-µÀ-in-¨mepw I-W-¡p-IÄ e-`n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category