1 GBP = 91.85 INR                       

BREAKING NEWS

AÚm-X\m-b hm-b-\-¡m-c³ \ð-In-b-Xv 625 ]uïv! 5000 I-S-ó t\-¸mÄ A-¸oð \m-sf A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ ssZ-h-¯n-\v \-µn ]-dbmw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

A-²zm-\n-¨p-ïm¡n-b ]-W-¯nð \n-ópw 500 ]u-ïv A-Úm-Xcm-b Zpcn-X _m-[n-XÀ-¡v th-ïn A-Úm-Xcm-b B-fp-I-fp-sS A-¡u-ïn-te-¡v am-ä-m³ H-cmÄ-¡v tXm-ón-bmð A-bmÄ F-{X a-lm\m-b a-\p-jy³ B-hWw. tIh-ew A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-sS X-e¸-¯v F-¯m³ th-ïn bp-²w sN-¿p-ó \-ap-¡n-S-bn-em-Wv C¯-cw a-\p-jyÀ Po-hn-¨n-cn-¡p-óXv. t\-¸m-fn-se P-\-X-bp-sS I-®oÀ I-ïv a-\-Ê-en-ªv A-hÀ-¡v D-Sp-XpWntbm `£-Wtam hm-§n-s¡m-Sp-¡m³ th-ïn B-cm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ \-S-¯n-¸p-ImÀ F-óp t]mepw A-dn-bm-sX-bm-Wv H-cp hm-b-\-¡m-c³ C-ó-se 500 ]u-ïv kw-`m-h-\ \ð-In-bXv. B Xp-I-bp-sS Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯v 625 ]u-ïm-Wv H-cp P-\-X-bp-sS Zp-cn-X-¯n-\v B-izmk-am-bn am-dp-ó-Xv.
B-cmWv Cu kw-`m-h-\ \ð-Inb-Xv F-óp R-§-Ä-¡v A-dn-bnñ. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð kw-`m-h-\ \ð-In-b-h-cp-sS en-Ìv ]cn-tim-[n-¨mð \n-§Ä¡v Cu Xp-I Im-Wmw. temI-s¯ \-óm-¡m-\m-bn \m-ev]-Xv h-«w {]-`mj-Ww \-S-¯p-ó A-t\-Iw t\-Xm-¡-Ä-¡v C-S-bn-em-Wv Bcpw A-dn-bm-¯ H-cp a-\p-jy-kv-t\-ln Cu ]p-Wyw sN-bv-XXv. B a-\p-jy-sâ a-lm-I-cp-W-bv-¡v ap-¼nð {]-Wm-aw AÀ-¸n¨p-sIm-ïv X-só ]-d-bs«. \n-§Ä ]-Ww \ð-Inb-Xv Xn-I¨pw AÀ-l-X-bp-Å-h-cp-sS I-¿nð X-só-bmWv. \n-§Ä \ð-In-b 500 ]uïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUpw DÄ-s¸-Sp-ó Xp-I t\-¸m-fn-se Zpcn-X _m-[n-X-cp-sS I-¿nð X-só F-¯n-t¨-cpw. \n-§Ä A-dn-bm-sX F{Xtbm Ip-ªp-§Ä ]p-ôn-cn-¡pw. B \-ò-bp-sS sh-fn-¨w \n-§Ä-¡v Fópw Im-h-em-Ipw. Cu hmÀ-¯ hm-bn-¡p-ó Fñm-hcpw a-l¯m-b Cu Xym-K-¯n-sâ t]-cnð \n-§Ä-¡v {]mÀ-°-\-IÄ AÀ-¸n-¡pw.
\m-sf AÀ-²-cm-{Xn-tbm-sS t\-¸mÄ A-¸oð A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ \n-d-ª Ir-XmÀ-°-X-bm-Wv R-§Ä¡v. C-óv cm-hn-se h-sc hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnepw t\-cn-«p-am-bn F-¯n-t¨À-ó-Xv 5515 ]u-ïm-Wv. hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn 118 hm-b-\-¡mÀ 3,830 ]u-ïv X-ó-t¸mÄ A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯v 4,705 ]u-ïmbn B-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 22 hm-b-\-¡mÀ 810 ]u-ïv X-óp. kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bn-Uv t_m-Iv-kv Iq-Sn Sn-Iv sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. F-¦nð am-{X-ta 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bn-Uv ss¢w sN-¿m³ km-[n-¡q.C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wmw. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp
\-½Ä H-cn-¡epw I-ïn«pw tI-«n«pw Cñm-¯ H-cp P-\-X-bv-¡v th-ïn-bp-Å A-¸o-em-Wv t\-¸mÄ Zp-cn-Xm-izm-k ^ïv. Cu Xp-I Xn-I¨pw hn-iz-k-\o-bam-b H-cp kw-hn-[m-\w h-gn \ð-Im³ B-Wv {i-an-¡p-óXv. sIm-Sp-¡mhp-ó-{X-bpw ]-Ww AÀ-l-X-s¸-«-hÀ-¡v \ð-Im-\m-Wv R-§-fp-sS B-{K-l-hpw. `q-an-bp-sS tIm-]-w \n-§-fp-sS tað ]-Xn-¡m-sX ssZ-hw Im-¯v c-£n-¨-Xn-\v {]-Xn-^-e-am-bn-s«-¦nepw Cu a-lm-\-ò-bnð ]-¦v tN-cp-I. {]n-b hm-b-\-¡m-sc \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I-bnð Añ {]m-[m-\yw. A-Xp-sIm-Sp-¡m-\p-Å a-\-Ên-\mWv. ]u-ïv F-{Xbpw B-Is«. \-ap-¡v \-ðIn-b sF-iz-cy-§Ä-¡p-Å kv-a-c-W-bv-¡m-bn \n-§-fmð I-gn-bp-ó H-cp sNdn-b Xp-I \ð-Ip-I.
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Nepal appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

`qI-¼w D-ïm-bn H-cm-gv-N-bn-te-sd ]n-ón-«n«pw t\¸m-fnð a-cn-¨-h-cp-sS-tbm ]-cn-t¡-ä-h-cpsStbm b-YmÀ-Yy I-W-¡p-IÄ C-\nbpw hy-à-am-bn-«nñ. a-cn-¨-h-cp-sS F-®w G-gm-gn-cw ]n-ón-s«-óv kÀ-¡mÀ ]-d-bp-t¼mÄ 10000 t]-sc-¦nepw a-cn-s¨-óm-Wv A-\u-tZymKn-I I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óp. D-ä-h-scbpw D-S-b-h-scbpw \-ã-am-Im-¯-h-cm-bn B-sc-¦nepw t\-]m-fn-ep-ïm-Ip-satóm Fópw kw-i-b-amWv. \-ap-sS Ip-ªp- tI-c-f-¯n\pw Að-]w Iq-Sn h-ep-¸w am-{X-ta t\-¸m-fn-\pÅp. A-Xn-\mð X-só H-cp `qI-¼w F-¯nb-Xv t\-¸m-fn-s\ X-¨p-S-¨n-cn-¡p-I-bmWv. hn-Ikz-c cm-Pyam-b t\-¸m-fn-\v C-\n tem-I-¯n-sâ k-lm-bw D-sï-¦nð am-{X-ta D-bnÀ-s¯-gp-tóð-Im-\mIq.

]pXn-b sI-«n-S-§-fpw, kv-Iq-fp-I-fpw, B-ip-]-{Xn-I-fp-sañmw ]-Wn-Xv am-{X-ta C-\n t\-¸m-fn-\v ]-g-b Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S-§n-sb-¯m-\mIq. C-Xn-s\ñmw t\-¸m-fn-se P-\-X-bv-¡v tem-I-¯n-sâ k-lm-bw th-Ww. C-Xnð H-cp hn-ln-Xw \ð-Im-\m-Wv R-§Ä hm-b-\¡m-tcm-Sv A-`yÀ-Yn-¡p-ó-Xv. C-t¸mÄ sjð-«À tlm-anð D-Sp-Xp-Wn-¡v a-dp-Xp-Wn-bnñmsX Xm-a-kn-¡p-ó t\-¸m-fnse Ip-ªp-§Ä-¡v sImSpw X-Wp-¸n-s\ A-Xn-Po-hn-¡m-\p-f-f kw-hn-[m-\-§Ä H-cp-¡m-\pw, hn-i-¸-S-¡m-\p-f-f `-£-W-¯n-\p-w, ]-cn-t¡-ä-h-cp-sS Nn-In-Õ-bv-¡pw t\-¸m-fn-sâ ]p-\À-\nÀ-½m-W-¯n\p-sams¡bm-bn-cn¡pw \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I Nn-e-hn-SpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category