1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

heXp ]-£ am-[y-a-§-fp-sS sI-Wn-bnð ho-Wv tSm-dn-IÄ-¡v thm«p sN-bv-Xv \n§Ä kz-bw hm-cn-¡p-gn-bnð ho-g-cpXv; {]m-ôn-tb-«³-am-cp-sS e£yw th-sd-bmWv: h-ó h-gn a-d-¡m-¯hÀ \m-sf te-_dn\v thm-«v sN¿pI

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-bð

kq-cy-³ A-kv-X-an-¡m-¯ -cm-Py-sa-óv A-`n-am-\-t¯m-sS ]-d-ªn-cp-ó {_n«-sâ N-cn-{X-¯n-se G-ähpw \nÀ-®m-b-Iam-b sX-c-sª-Sp-¸m-Wv \m-sf \-S-¡p-óXv. A-Xn- Xo-{h-he-Xv ]mÀ-«nbm-b bp-In-]n-sâ km-ón[yw X-só-bm-Wv C-Xn-s\ G-ähpw \nÀ-®m-b-I-am-¡p-ó {][m-\ L-SIw. kzm-X-{´y-hm-ô-tbm-sS \-S-ó Im-¼-bn-\nð ]-cm-P-b-s¸-s«-¦nepw kv-tIm-«n-jv tZ-io-b-X-bv-¡v kv-tIm-«v-emânð Dïm-b D-W-ÀÆm-Wv c-ïma-s¯ {][m-\ L-SIw. G-Xm-ïv 70,000 thm-«p-IÄ am-{X-am-Wv H-cp ]mÀ-e-saâ-dn a-Þ-e-¯nð B-sI-bpÅXv F-óXp-sImïpw I-ãn 60 i-X-am-\w thm-«v am-{X-ta \S-¡q F-óXp-sIm-ïpw Hmtcm thm«pw hf-sc {]-[m-\-s¸-«-XmWv. F-óp-h-¨mð G-Xm-ïv 40,000 t]-À am-{X-amIpw H-cp Fw-]n-bv-¡v th-ïn thm-«v sN¿p-I F-óÀ°w. C-Xv C-¡p-dn \m-ev ]mÀ-«n-I-Ä¡m-bm-Wv ho-Xn-¨v t]m-Ip-óXv. tSm-dn-Ifpw te-_dpw X-só-bm-Wv ap-¼nð F-¦nepw bp-In-]n-s\-bpw en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-tfbpw F-´n-t\-sd {Ko³ ]mÀ-«n-tbbpw t]mepw ]m-sS hn-kvacn-¡m³ km-[y-añ.

Np-cp-¡n-¸-d-ªmð 15000 thm-«v t\-Spó H-cmÄ-¡v C-¡-p-dn {_n-«o-jv ]mÀ-e-saânð Aw-K-amImw F-óÀ°w. AXp-sIm-ïv Xsó Hmtcm a-Þ-e-¯n-epw a-e-bm-fn-I-fp-sS thm-«v A-Xn-\nÀ-®m-b-I-amWv. Ip-d-ª-Xv 50 thm-s«-¦nepw Cñm-¯ H-ä aÞ-ew t]mepw bp-sI-bnð D-ïm-hnñ. 1000 a-e-bm-fn thm-«p-IÄ h-sc-bp-Å a-Þ-e-§Ä C-hn-sS-bpïv. e-ï-\n-tebpw t{Imbv-tUm-Wn-tebpw Imcyw ]-d-bpI-tb th-ï. hm-kv-X-h-¯nð H-cp-an-¨v \n-ómð cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ-¡n-S-b-nð \nÀ-®m-b-Iam-b Øm-\w t\-Sm³ I-gn-bp-ó H-cp k-aq-lw X-só-bm-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn k-aqlw. F-ómð H-cp-an-¨v \nð-¡-m-t\m tem-_o-bn-§v \-S¯mt\m \mw C-Xph-sc {i-an-¨n-«nñ F-ó-Xm-Wv k-Xyw. cm-{ãob tem-_o-bn-§v \-S-¯m-\p-Å H-cp {]-jÀ {Kq-¸m-bn a-e-bm-fn k-aq-lw am-td-ï ka-bw A-Xn-{I-an-¨p I-gn-ªn-cn-¡p-I-bmWv.

\mft¯ sX-c-sª-Sp-¸nð a-e-bm-fn-IÄ BÀ-¡m-Wv thm-«v sN-t¿ï-Xv Fó tNmZyw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-I-bp-ïmbn. \-½p-sS \m-«nð am-[y-a-§Ä G-sX-¦nepw H-cp ]mÀ-«n-¡v th-ïn \n-e-]m-sS-Sp-¡m-sX am-dn \nð-¡p-I-bm-Wv ]-Xn-sh-¦nð C-hn-sS A-§-s\bñ. ]-c-ky-am-bn \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡n X-só-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ am-[y-a-§Ä F-¡m-e¯pw \n-e-bp-d-¸n-¡p-I. bp-sI-bn-se {]-ap-J ]-{X-§Ä FñmwX-só h-e-Xv-]-£ `-c-W-¯n-sâ kv-Xp-Xn-]mT-I-cm-bn am-dp-Ibpw kz-´w \n-e-hn-«v te-_-À ]mÀ-«n-sb tXmð-¸n-¡m³ hym-P hmÀ-¯-I-Ä N-a-bv-¡p-Ibpw sN-¿p-ó Z-b-\o-bam-b Imgv-N \-½Ä G-Xm-\pw am-k-§-fm-bn I-ïv h-cn-I-bmWv. bp-sI-bnð G-ähpw hm-bn-¡-s¸-Sp-ó Sm-t»m-bv-Uv B-b sU-bv-en- sa-bnepw aäpw C-¡m-cy-¯nð t\-Xr-\n-e-]m-Sv X-só-bm-Wv F-Sp-¯Xv. hym-P-kÀ-tÆ ^-e-§fpw a-äpw \n-c-´-c-am-bn {]-kn-²o-I-cn-¨v tSmdn-IÄ-¡v t\cn-b ap³-Xq-¡w F-óp ]d-ªp sIm-ïn-cp-ó Cu ]{Xw C-óv ]-c-ky-am-bn X-só an-en-_m³-Un-s\ tXmð-¸n-¡m³ B-lzm-\w sN-bv-Xp I-gnªp. sS-en-{Km-^v A-S-¡-ap-Å Fñm h-e-Xp-]-£ am-[y-a-§fpw te-_À ]mÀ-«n-bp-sS tXmð-hn-¡v th-ïn ]-c-ky-am-b B-lzm-\w sN-bv-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv. 

C-h-cp-sS hn-tZz-j-¯n-sâ {][m-\ Im-c-Ww FUv an-en-_m³-Uv F-ó t\-Xm-hnsâ cm-{ão-b \n-e-]mSn-t\m-Sp-Å hy-àn-hn-tZz-jw am-{X-amWv. te-_À ]mÀ-«n-bp-sS t\-Xm-hm-bn F-Uv sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« A-óv ap-Xð Xp-S-§n-b-XmWv Cu B-{I-aWw. tSm-Wn s»-bÀ A-S-¡-ap-Å te-_À t\-Xm-¡Ä t]mepw tImÀ-¸-td-äv Xm-Xv-]-cy-§Ä-¡v th-ïn am{Xw Øn-Xn sN-¿p-t¼mÄ ]m-h-§Ä¡pw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡pw ZpÀ-_-eÀ¡pw H-¸w \nð-¡p-óXp-sIm-ïm-Wv an-en-_m³-Un-s\ sd-Uv F-Uv F-óp hn-fn-¨v C-hÀ B-t£-]n-¡p-óXpw \n-c-´-c-am-bn hym-P-{]-Nc-Ww \-S-¯p-ó-Xpw. Cu hym-P {]-N-c-W-¯nð H-t«-sd a-e-bm-fn-Ifpw ho-Wv t]m-bn-«p-ïv F-óv bp-sI-bnð F-¼m-Sv \n-óp-ap-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óp. kzm-X-{´y-hm-Zn-IÄ ]-cm-P-b-s¸-s«-¦nepw A-Xv D-WÀ¯n-b tZ-io-b-X aq-ew kv-tIm-«v-emân-se ap-gp-h³ ko-äp-Ifpw F-kv-F-³--]n sIm-ïv t]mIpw F-óp- hy-à-am-b-tXm-sS- te-_À ]mÀ-«n-bp-sS Øn-Xn Z-b-\o-b-am-bn-cn¡-th \n-§-fp-sS thm-«n-sâ K-Xn \nÀ-W-bn-t¡-ïXpw A-Xym-h-iy-amWv. A-Xp-sIm-ïv X-só-bm-Wv h-ó h-gn a-d-¡m-sX a-e-bm-fn-IÄ C-¡p-dn \-½p-sS c-£-bv-¡v Im-c-W-¡mcm-b C-\nbpw \½-sf k-lm-bn-¡m³ sI-ev-]p-Å G-I ]mÀ-«nbm-b te-_-dn-\v X-só thm-«v sN-¿-W-sa-óv R-§Ä ]-c-ky-am-bn A-`yÀ-°n-¡p-ó-Xv. 

kzX-{´ am-[y-aw F-ó \n-e-bnð G-sX-¦nepw H-cp cm-{ão-b ]m-À-«n¡v ]n´p-W {]-Jym-]n-¡pó-Xv D-Nn-Xw A-sñ-óv A-dnªp-sIm-ïv X-só-bm-Wv te-_À ]m-À-«n-sb ]n-´p-W-¡m-\p-Å ]-c-ky-B-lzm-\w R-§Ä \ð-Ip-óXv. C-hnS-s¯ h-e-Xv-]-£ am-[y-a-§Ä-¡v C-Xm-Im-sa-¦nð F´p-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn-¡v B-bn¡q-S Fó tNm-Zy-am-Wv C-Xn-\p-Å R-§-fp-sS a-dp-]Sn. kwi-bw D-Å-hÀ¡vv th-ïn-bm-Wv Có-s¯ sS-en-{Km-^n-sâ-bpw sU-bn-en sa-bn-en-sâ-bpw Hómw t]-Pv tIm-¸n R§Ä Cu hmÀ-¯-bv-s¡m-¸w {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xv. 

am-{X-añ ]m-ew I-S¡p-thm-fw \m-cm-b-W ]m-ew I-S-ómð Iq-cm-b-W Fó co-Xn-bn-ep-Å ]-e-cp-tSbpw th-Z-\m-P-\-Iam-b k-ao-]-\-am-Wv \nÀ-`m-Ky-h-imð ]-e-bn-S¯pw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡n-S-bnð I-ïv h-cp-óXv. te-_À ]mÀ-«n-bp-sS D-Zm-c-a-\-Øn-Xn sIm-ïv bp-sI-bnð F-¯n Po-hn-Xw I-cp-¸n-Sn-¸n-¨-hÀ kz-bw tSm-dn-I-fm-bn am-dp-ó Imgv-N Z-b-\o-b-amWv. kw-h-cm-Wm-\p-Iq-ey-§Ä ssI¸-än h-fÀ-ó ]n-tóm-¡ hn-`m-K-¡mÀ \ñ \n-e-bnð F-¯p-t¼mÄ X-§-fp-sS Pm-Xn ad-¨v h-bv-¡m³ \-S-¯p-ó sh-{]m-fw t]m-se Z-b-\o-b-amWv Cu Øn-Xn-hn-ti-jw. 

tSm-Wn s»-bÀ F-sóm-cp t\-Xmhv {_n«-sâ {]-[m-\-a{´n B-bn-cp-ón-sñ-¦nð F-´m-Ip-am-bn-cp-óp C-t¸m-g-s¯- Cu tSm-dn t{]-an-I-fnð ]-e-cp-sSbpw Øn-Xn F-tómÀ-¯v t\m-¡pó-Xv \ñ-Xm-bn-cn-¡pw. F-¡m-e¯pw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-s¡-Xn-sc \n-e-]m-Sv F-S-p-¯n-cpó tSm-dnI-sf \n-ew-]-cn-im-¡n A-[n-Im-c-¯nð F¯n-b te-_À Ip-Sn-tb-ä-\n-b-a-¯nð h-cp¯n-b D-Zm-cam-b A-gn-¨p-]-Wn-bn-eq-sS am{Xw sIm-«m-chpw _n-Fw-U»yq Imdpw hm-§n-b-h-cm-Wv \½Ä. C-óv I¬-kÀ-th-äo-hp-I-fp-sS t\-Xm-hm-Wv F-óv ]d-ªv sR-fn-ªv \-S-¡p-ó Nn-e {]m-ôn-tb-«-òmÀ ad-óv t]m-I-póXv Cu te-_À ]mÀ-«n \ðIn-b D-Zm-c-X-bn-em-Wv ]m-h-s¸-« \-gv-kp-am-cp-sS tNm-c Du-än-¡p-Sn-s¨-¦nepw \n-§Ä Po-hn-Xw I-cp-¸n-Sn-¸n-¨-Xv F-ó k-Xy-amWv. cïmw X-e-ap-d-bnð-s¸-« bp-sI a-e-bm-fn-I-fnð `q-cn-]-£hpw \-gv-kp-amcpw tUm-ÎÀ-am-cpw sF-Sn s{]m-^-j-W-ep-Ifpw ÌpUâv hn-k-bn-ð F-¯n-c-£-s¸-«-hcpw C-h-cp-sS-sbñmw B-{in-X-cp-am-Wv Fó-Xv ku-I-cy-]qÀ-Æw \-½Ä a-d-¡p-I-bmWv. Cu ]-d-ª BÀ¡pw bp-sI-bp-sS a-®nð Im-ev Ip-¯m³ te-_À ]mÀ-«n Cñm-bn-cp-só-¦nð km-[n-¡p-am-bn-cp-ónñ F-ó kXyw F-´n-\m-Wv \-½Ä ad-¨v h-bv-¡p-ó-Xv. 

Im-a-tdm-Wn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å Iq-«pI-£n kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯nð F¯n-b ti-jw Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡v h-fÀ-¯v \m-bv-¡-fp-sS hn-e-t]mepw \ð-Ip-ónñ F-óv R-§Ä {]-tXy-Iw ]-d-tb-ï-Xnñ. \-½p-sS _-Ôp-¡Ä¡pw kp-lr-¯p-¡Ä¡pw t]mepw \-½-sf k-µÀ-in-¡m³ I-gn-bm-¯ hn-[w A-{X-tað Zp-Ê-l-am-¡nbn-cn-¡p-I-bm-Wv Ip-Sn-tb-ä \n-b-a§Ä. e-£-§Ä F-®n-s¡m-Sp-¯v ]Tn-¡m³ h-cp-óh-sc t]mepw ]n-¨-¡m-cm-bmWv Cu kÀ-¡mÀ Im-Wp-óXv. F-{X A-dn-hp-sï-¦nepw \q-em-am-e-IÄ ]-d-ªv Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc ]qÀ-®-ambpw B-I-än-\nÀ-¯póp. C-Éman-I t^m-_n-bbp-sS `m-K-am-bn \mw A-S-¡-ap-Å G-jy-¡mÀ-s¡-Xn-sc ]-SÀ-óv ]n-Sn-¨n-cn-¡p-ó hn-Imc-s¯ X-Wp-¸n-¡m³ H-cp \-S-]-Snbpw D-ïm-Ip-ónñ. H-cp km-[m-c-W hnk-¡v t]m-epw 2000 ]u-ïv h-sc-bm-Wv C-t¸mÄ ^o-kv Cu-Sm-¡p-óXv. aq-óp a-¡Ä D-Å H-cp Ip-Spw-_w ]n-BÀ F-Sp-¡-W-sa-¦nð 10000 ]u-ïv h-sc ^o-kv \ð-IWw. G-Xm\pw hÀ-j-§Ä-¡v ap-¼v 300 ]u-ïv am{Xw B-bn-cp-ón-S-¯mWv Cu hÀ[-\. G-ähpw H-Sp-hnð \-½p-sS F³-sF ap-gp-h³ ]n-Sn-¨v ta-Sn-¨n-«p ^o-kv A-S-¨mð am-{X-ta F³-F-¨v-F-knð Nn-In-Õ \ð-Iq F-ómWv Cu kÀ-¡mÀ ]-d-bp-ó-Xv. 

F³-F-¨v-F-kn-s\ Ip-¯p]m-f F-Sp-¸n-¨Xpw Cu- kÀ-¡mÀ B-bn-cp-óp. tPm-en k-½À-±w aq-ew a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ ]nS-ªv ho-gp-I-bmWv. C§-s\ F®n-t\m-¡n-bmð Ip-Sn-tb-ä-¡mc-s\ cïmw X-cw ]u-c-òm-cm-bn I-cp-Xp-ó A-t\-Iw \n-b-a-]-cn-jv-Im-c-§Ä BWv Cu k-À-¡mÀ sIm-ïv h-óXv. F-ón-«pw \½Ä Cu ]mÀ-«n-¡v X-só thm-«v sN¿-Ww F-óv B-sc-¦nepw ]-d-ªmð A-h-cp-sS X-e-bv-¡v F-s´-¦nepw Ipg-¸w D-ïv F-óv X-só ]-d-tb-ïn h-cpw. Cu sX-c-sª-Sp-¸nð tSm-dn-IÄ F-Sp-¯ {][m-\ ap-{Zm-hmIyw Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \m-Sv I-S¯pw F-ó-Xm-bn-cpóp. X-§Ä- tXmð-¡p-ó C-S-§-fnð tSm-dn-IÄ-¡v thm-«v sN-¿-W-sa-ó bp-In-]n-sâ B-lzm-\hpw C-Xp-am-bn Iq-«n-hm-bv-t¡-ï-XmWv. F-óp-h-¨mð bp-In-]v ko-äp-IÄ t\-Sn-bmð tSm-dn-I-fp-am-bn tNÀ-óv cm{ãw `-cn-¡p-sa-óÀ°w. en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-fp-am-bn sX-c-sª-Sp-¸v kJyw Hópw D-ïm-¡n-bn-«nñ F-tómÀ-¡-Ww. B km-l-Ncyw B-bn-cn¡mw H-cp-]t£, \-½Ä t\-cn-Sm³ t]m-Ip-ó {][m-\ shñp-hn-fn. C-sXm-gn-hm-¡m-\m-bn Iq-Sn-bm-Wv te-_À ]mÀ-«n-¡v thm-«v sN-¿-W-sa-óv R-§Ä A-`yÀ-°n-¡p-ó-Xv.

AXn-sem-s¡-bp]-cn F-Uv an-en-_mâv C-Xp-h-sc-bp-Å Fñm te-_À t\-Xm-¡-sf-¡mfpw D-d-¨ \n-e-]mSpw km-aqln-I {]-Xn-_-²-X-bp-apÅ t\-Xm-hm-Wv. Ip-Sn-tb-äw kw-_-Ôn-¨v C-{Xbpw hy-àam-b \n-e-]m-Sv ]-d-ªn-«pÅ a-säm-cp t\-Xm-hnñ. tImÀ-¸-td-äp-IÄ-¡p-th-ïn km-¼-¯n-I im-kv{Xw D-ïm¡m³ an-en-_mâv H-cn-¡epw sa-\-s¡-Sp-I-bnñ. C-¯-cw km-l-N-cy-§Ä I-W-¡n-se-Sp-¯v te-_À ]mÀ-«n \-½p-sS kzm-`m-hn-Iam-b tNm-bn-km-bn h-c-W-sa-ópw \n-§-fp-sS Hm-tcm-cp-¯-cp-tSbpw hn-e-tbdn-b t-hm-«v te-_-dn-\p X-ó \ð-I-W-sa-ópam-Wv R-§-fp-sS A-`yÀ°-\. hy-ànsb-ó \n-e-bnð- BÀ-¡v thm-«p sN-¿-W-sa-óv Xo-cp-am-\n¡m³ Hmtcm a-\p-jy\pw A-h-Im-i-ap-sï-¦n-epw \-½p-sS thm-«v \-ap-¡v F-§-s\ `-hn-¡p-sa-óv Nn-´n-¡phm³ \-ap-¡v X-só Np-a-X-e-bpïv. A-Xp-sIm-ïv X-só-bmWv \n-§Ä thm-«v sN¿m³ a-Sn Im-Wn-¡m-Xn-cn-¡-W-saópw sN¿p-ó thm-«v te-_À ]mÀ-«n-¡v B-bn-cn-¡-W-saópw R-§Ä A-`yÀ-°n-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category