1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

t\¸m-fn-sâ I®o-scm-¸m³ C-óv Iq-Sn A-h-kcw; H-cp {Kma-s¯ Z-s¯-Sp-¡m³ B-tem-N-\: \n-§-fpsS IcpWsNm-cn-bm³ a-d-¡m-Xn-cn¡pI

Britishmalayali
kz´wteJI³

`q-I-¼-¯nð X-I-À-ó-Sn-ª H-cp cm-Py-s¯ ssI-]n-Sn-¨v D-bÀ-¯m-\p-Å {_n-«ojv a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS Xo-{h {i-a-¯n-\v C-óv k-am-]\w. I-gn-ª Bgv-N B-cw-`n-¨ Nm-cn-än ^u-tïj-sâ t\-¸mÄ A-¸oð C-óv k-am-]n-¡p-t¼mÄ hm-b-\-¡mÀ h³ tXm-Xnð ^-ïv \ð-Ip-sa-óm-Wv R-§-fp-sS I-W-¡pIq«ð. Cu A-¸o-en-sâ XpS-¡w ap-Xð A¯-cw H-cp B-th-iw Fñm-Sn-b¯pw hy-à-am-bn-cpóp. Có-se A-À-°-cm{Xn B-b-t¸m-tg-bv¡pw B-sI Xp-I 6968.75 B-bn D-b-À-ó-Xv B-th-i-I-c-amWv.
C-Xn-\nsS e-`n-¨ ]-Ww F§-s\ hn\n-tbm-Kn¡-Ww F-ó Im-cy-¯nð H-t«-sd \nÀ-t±-i-§Ä hm-b-\-¡mÀ \ð-In Xp-S-§n-bn-«pïv. H-cp {Kma-s¯ X-só Z-s¯-Sp-¯v kw-c-£n-¡-W-sa-ó B-hiyw ]-ecpw D-ó-bn-¡p-ópïv. A¯-cw {]-Nm-c-§-fnð GÀ-s¸-Sp-ó H-ón-e-[n-Iw k-ó-² kw-L-S-\-I-fp-am-bn R-§Ä _-Ô-s¸-«v h-cpóp. C-Xv kw-_-Ôn-¨ Xo-cp-am-\w c-ïv aq-óp Zn-h-k-¯n\-Iw D-ïm-Ip-sa-óv Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sv ]-d-ªp.

C-óv cm-hn-se h-sc hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnepw _m-¦nð t\-cn-«p-am-bn F-¯n-t¨À-ó-Xv 6968.75 ]u-ïm-Wv. hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn 143 hm-b-\-¡mÀ 4,725 ]u-ïv X-ó-t¸mÄ A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯v 5,823.75 ]u-ïmbn B-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v 33 hm-b-\-¡mÀ 1145 ]u-ïv X-óp. kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bn-Uv t_m-Iv-kv Iq-Sn Sn-Iv sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. F-¦nð am-{X-ta 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bn-Uv ss¢w sN-¿m³ km-[n-¡q.C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wmw. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp.
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Nepal appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

\ap¡v Du-ln-¡m³ I-gn-bp-ó-Xnepw hen-b Zp-c-´-am-Wv t\-¸mÄ F-ó C-¯ncn-tbm-fw D-Å cm-Py-s¯ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \-½p-sS cm-Py-¯p-Å -hn[w H-cp X-cw -h-fÀ-¨bpw C-hn-sS-bnñ. ln-am-e-b ]À-Æ-X-¯n-sâ Io-tg I-\¯ X-Wp-¸nð s]m-Xn-ªp-I-gn-ªn-cp-ó Cu cm-Py-¯n\v A-sI-bp-ÅXv ]m-c-¼-cyhpw C-Ñm-i-ànbpw C-´y-bp-sS k-lm-bhpw am-{X-am-Wv. C-hn-sS C-t¸mg-s¯ {]iv\w a-cpópw `£-W-hp-amWv. sI-«n-S-§fpw ho-Sp-Ifpw Fñmw X-IÀ-ó t\-¸mÄ P-\-X-bv-¡v C-t¸mÄ B-sI B-izm-kw tem-I-¯n-sâ k-lm-bw am-{X-amWv.

dnÎÀ kv-sIbnð 7. 9 tcJs¸Sp¯nb `qI-¼w t\-¸m-fn-s\ A-¸m-sS X-In-Sw a-dn-¨n-cn-¡p-I-bmWv. ]nóoSpïmb XpSÀ Ne\§fnð sI«nS§Ä \news]m¯n, ]Xn\mbnct¯mfw t]À acns¨ómWv {]mYanI IW¡pIÄ. Bbnc§Ä KpcpXcamb ]cnt¡äv Bip]{XnIfnepw sSâpIfnepw Ignbpóp. `£Ww, IpSnshÅw, acpópIÄ Fónh e`n¡msX hebpIbmWv Cu P-\X. GXmïv ]¯v e£w Ip«nIÄ t\¸mfnð ZpcnXw A\p`hn¡póp FómWv IW¡pIÄ ]pd¯v hcpóXv. tdmUpIÄ XIÀóp, sshZypXn hnXcWw Xmdpamdmbn. ]e hn[¯nepÅ ]IÀ¨ hym[n `ojWnIfmð hebpIbmWv Ct¸mÄ t\¸mÄ P\X.

]pXn-b sI-«n-S-§-fpw, kv-Iq-fp-I-fpw, B-ip-]-{Xn-I-fp-sañmw ]-Wn-Xv am-{X-ta C-\n t\-¸m-fn-\v ]-g-b Po-hn-X-¯n-te-¡v a-S-§n-sb-¯m-\mIq. C-Xn-s\ñmw t\-¸m-fn-se P-\-X-bv-¡v tem-I-¯n-sâ k-lm-bw th-Ww. C-Xnð H-cp hn-ln-Xw \ð-Im-\m-Wv R-§Ä hm-b-\¡m-tcm-Sv A-`yÀ-Yn-¡p-ó-Xv. C-t¸mÄ sjð-«À tlm-anð D-Sp-Xp-Wn-¡v a-dp-Xp-Wn-bnñmsX Xm-a-kn-¡p-ó t\-¸m-fnse Ip-ªp-§Ä-¡v sImSpw X-Wp-¸n-s\ A-Xn-Po-hn-¡m-\p-f-f kw-hn-[m-\-§Ä H-cp-¡m-\pw, hn-i-¸-S-¡m-\p-f-f `-£-W-¯n-\p-w, ]-cn-t¡-ä-h-cp-sS Nn-In-Õ-bv-¡pw t\-¸m-fn-sâ ]p-\À-\nÀ-½m-W-¯n\p-sams¡bm-bn-cn¡pw \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I Nn-e-hn-SpI.
C´y³ thymatk\bpw ssN\bpw ]e hn[¯nepÅ c£ {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ðIpópsï¦nepw F§pw F¯m³ ]äm¯ AhØbnemWv. ZpcnX¡b¯nð hebpó \½psS ktlmZc§sf klmbnt¡ï [mÀ½nI D¯chmZnXzw \ap¡ntñ? t\¸mÄ P\XbpsS I®p\oÀ H¸m³ \½fmð Bhqó klmbw F¯n¨v \ð-Im³ \n-§fpw k-lm-bn-¡n-tñ. `qI-¼w F-ó BÀ¡pw {]-h-Nn-¡m-\m-¯ {]-Ir-Xn-bp-sS tIm-]w \-½p-sS ]-Xn-¨m-ep-Å A-h-Ø Nn-´n-¡m³ Iq-Sn km-[n¡p-tam? C-t¸mÄ t\-¸mÄ P-\-X A-\p-`-hn-¡pó-Xv A-bð cm-Pyam-b C-´y-¡m-Wv kw-`-hn-¨n-cp-ó-sX-¦n-tem? A-Xn-\v C-S \ð-Im-sX \-½p-sS _-Ôp-¡-sfbpw kp-lr-¯p-I-sfbp-sam-s¡ kw-c-£n¨ ssZ-h-¯n-\p-Å {]-Xn-^-e-am-sb-¦nepw t\-¸m-fn-se Zp-c-´-_m-[nX-sc k-lm-bn-¡m-\p-Å I-S-a \-ap-¡ntñ? BÀ¡pw F-t¸mgpw F-hn-sS th-W-sa-¦nepw kw-`-hn-¡m-hp-ó Cu Zp-c-´-¯nð X-IÀó t\-¸mÄ P-\-X¡v ssI-Xm-§mWv \n-§-fpsS Hmtcm ]u-ïpw.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category