1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

t\¸m-fn-se Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡mbn hm-b-\-¡mÀ \-ð-In-b-Xv 8000 ]u-ïv; F§-s\ ]-Ww ssI-amdpw F-óv c-ïpZn-h-k-¯n\-Iw Xo-c-p-am-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-¯n-sâ I®o-scm-¸m³ H-ä-a-\-tÊm-sS bp-sI a-e-bm-fn-IÄ H-cp-an-¨-t¸mÄ H-gp-In-sb-¯nb-Xv 7972.5 ]uïv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn e-`n-¨ 5,442 ]u-ïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨ 1235.5 ]uïpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v e-`n-¨ 1295 ]uïpw tN-À-ómWv Cu Xp-I. Hu-tZym-Kn-I-am-bn t\-¸mÄ A-¸oð A-h-km-\n-¸n-¡p-I-bm-sW-¦nepw ^-ïv ssI-am-ä co-Xn Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xph-sc hm-b-\-¡mÀ \ð-Ip-ó ]-Ww C-Xnð DÄ-s¸-Sp¯p-ó-XmWv. F-ómð Imw-s]-bn³ A-h-km-\n-¨-Xn-\mð C-\n ^-ïv \ð-Ip-ó Xo-cpam-\w {]-Jym-]-n-¡póXv H-gn-sI a-äv hmÀ-¯-IÄ \ð-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡nñ.

F-§-s\-bm-Wv ^-ïv hn-Xc-Ww sN-t¿ï-Xv F-ó I-m-cy-¯nð ctïm aqtóm Zn-h-k-¯n\-Iw Xo-cp-am-\w F-Sp-¡-p-sa-óv ^u-tïj³ sN-bÀ-am³ {^m³-kn-kv Bâ-Wn A-dn-bn-¨p. t\-¸m-fn-s\ ]p-\-cp-²m-c-W {]-hÀ-¯-\-§-fnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó H-cp kw-L-S-\-bv-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-I-W-sa-ó H-cp hm-b-\-¡m-cn-bp-sS ip-]mÀ-i-sb-¡p-dn-¨p-Å A-t\zj-Ww ]qÀ-¯n-bm-¡m-¯Xp-sIm-ïm-Wv ssI-am-äw sN-¿p-ó h-gn-sb-¡p-dn-¨v A´n-a Xo-cp-am-\w ssh-Ip-ó-Xv. F§-s\ ssI-am-dn-bmð kp-c-£n-X-am-bn ]-Ww F¯pw F-óv Dd-¸v h-cp-¯m-\p-Å Im-e-Xma-kw B-Wn-Xv. e-ï-\n-se t\-¸mÄ Fw_-kn h-gn t\-cn-«v \ð-I-W-sa-ó \nÀ-t±-ihpw kPo-h ]-cn-K-W-\-bn-emWv. bq-Wn-sk^v, sd-Uv-t{Imkv, Hm-Ivkv^mw Xp-S-§n-b {]-Øm-\-§Ä h-gn ssI-am-äw sN-¿p-ó Im-cyhpw ]Tn-¨v h-cp-óp.
I-gn-ª hym-gmgv-N B-cw-`n-¨ A-¸o-emWv Cu hym-gmgv-N A-h-km-\n-¸n-¡p-óXv. H-cmgv-N \o-ïv \n-ó A-¸o-enð bp-sI a-e-bm-fn-IÄ c-ïv I-¿pw \o-«n k-lm-bw \ðIp-I-bm-bn-cpóp. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn 169 t]À ]-Ww \ð-In-b-t¸mÄ ^u-tï-j³ A-¡u-ïn-te-¡v 39 t]-cm-Wv ]-Ww \ð-In-b-Xv. G-sX-¦nepw H-cp hy-àn-bp-sS Nn-In-Õm-sN-e-hn-\ñm-sX H-cp \ñ e-I-v-jy-¯n-\v th-ïn hm-b-\-¡mÀ \ð-Ip-ó G-ähpw hen-b Xp-I-bm-Wv CXv. ap-¼v D-¯-cm-J-Þn-se sh-Å-s¸m-¡ Zp-cn-Xm-izm-k-¯n\pw F-t_m-fm _m-[n-XÀ¡pw th-ïn A-¸oð \-S-¯n-b-t¸mÄ C-{X hen-b {]-Xn-Ic-Ww e-`n-¨n-cp-ónñ.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn-sb Iq-Sm-sX bpIva, t^m-_v-a Xp-S-§n-b kw-L-S-\-Ifpw bp-sI-bnð \nópw ^-ïv ti-J-cn-¡p-ópïv. C-tXm-sS bp-sI a-e-bm-fn-I-fpsS Icp-W N-cn-{X-¯nð tc-J-s¸-Sp-¯p-sa-óv D-d-¸mbn. hnhn-[ A-tkm-kn-tb-j-\p-I-fp-am-bn t\-cn-«v _-Ô-s¸-«m-Wv bp-Iv-a-bp-sS ^-ïv ti-J-cWw. t^m-_v-a-bmI-s« h-kv-{X-§Ä ti-J-cn-¨v \ð-Ip-sa-ómWv A-dn-bn-¨n-cn-¡p-ó-Xv.
7.9 Xo{hXbnð t\¸mfnepïmb `qI¼¯nð Ggmbnc¯ne[nIw t]cmWv sImñs¸-«Xv. ]-e Ip-cp-óp-Ifpw A-Ñ\pw A-½bpw \-ã-s¸-«v A-\m-Y-cmbn. C-t¸mgpw c-£m-{]-hÀ-¯-\-§Ä t\-¸m-fnð Xp-S-cp-I-bm-Wv. `mKyw Xp-W-bv-¡m-sX a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-hÀ \n-c-h-[n-bmWv. ]-eÀ¡pw Aw-K-ssh-I-ey-§Ä kw-`-hn-¡pI-bpw ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp. C-h-À-¡v H-cp sNdpssI k-lm-bw \-ev-Im-\m-Wv R-§Ä hm-b-\-¡m-tcm-Sv A-`yÀ-Yn-¡p-óXv. t\-¸m-fnð A-\m-Y-cm-bn sjð-«À tlm-ap-I-fnð Xm-a-kn-¡p-ó Ip-cp-óp-IÄ-¡v \n-§-fpsS Hmtcm ]uïpw hn-e-s¸-«-XmWv.
Ip-cp-óp-I-fm-Wv t\-¸mÄ `q-I-¼-¯nð G-ähpw Iq-Sp-Xð Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-¡p-óXv. D-ä-h-scbpw D-S-b-h-scbpw \-ã-s¸-«v B-bn-c-¡-W-¡n-\v ]n-ôp-Ip-ªp-§-fm-Wv C-t¸mÄ sjð-«À tlm-ap-I-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. 1.7 an-ey³ Ipªp§sfbmWv Zpc´w _m[n¨ncn¡pósXómWv bp\nsk^v dnt¸mÀ-«v. 260,000 Ip-cp-óp-IÄ-¡m-Wv kÀ-Æhpw \-ã-am-bXv. 15,000 Ip-«n-I-fm-Wv t]m-j-Im-lm-c-Ip-d-hv A-\p-`-hn-¡p-óXv. F-{Xbpw s]-s«-óv Ch-sc kzm-`mhn-I A-h-Ø-bn-te-¡v a-S¡n-sIm-ïv h-ón-sñ-¦nð am-\-kn-I- {]-iv-\-§fpw a-äp-ap-Å-h-cmbn C-h-À am-dn-tb-¡m-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ«v.

ho-Sp-IÄ X-IÀ-ó ]-e Ip-«n-IÄ¡pw C-t¸mÄ X-Wp-¸nð \nópw A-Xn-Po-h-\w t\-Sm³ SmÀ-t]m-fn-\p-I-fm-Wv A-`bw. Zp-c´-s¯ A-Xn-Po-hn-¨ Ip-«n-I-fp-sS A-h-Ø-bm-Wv C-t¸mÄ G-sd Z-b-\o-bw. A-Ñ\pw A-½-amcpw a-cn-¨v sjð-«À tlm-ap-I-fnð F-¯n-b-hÀ A-\-h-[n-bmWv. C-\n Po-hn-Xw F-´v F-ó-dn-bm-sX ]I-¨p \nð-¡p-I-bmWv Cu Ip-cp-ópIÄ. ]Tn-¨n-cp-ó kv-Iqfpw Iq-«p-Im-scbpw ho-«p-Im-scbpw Fñmw \-ã-s¸-«-cm-Wv C-hÀ. B-h-iy-¯n-\v B-lm-cw t]mepw Cu Ip-«n-IÄ-¡v e-`n-¡p-ónñ. ]-SÀ-óp ]n-Sn-¡p-ó ]-IÀ-¨ hym-[n-Ifpw im-co-cn-I-am-bn G-sd X-fÀóp-t]m-b Ip-«nI-sf th-K-¯nð Io-g-S-¡p-óp-ïv. Io-dn-]-dn-ª h-kv-{X-§Ä am-{X-am-Wv C-hÀ-¡v B-sI-bp-Å-Xv. A-Xn-\mð Xsó t\-¸m-fn-se sImSpw X-W-p-¸n-s\bpw a-g-sbbpw sN-dp-¡m³ C-hÀ-¡v B-Ip-ónñ. C-hÀ-¡v H-cp ssI k-lm-bw \ð-Im-\m-Wv R-§Ä hm-b-\¡m-tcm-Sv A-`yÀ-Yn-¡p-óXv.

{ZpXKXnbnð c£m{]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¡pt¼mgpw ASnØm\ kuIcy§Ät]mepw CñmsX IgnbpIbmWv e£¡W¡n\v P\-§Ä. ]IÀ¨hym[nIÄ ]ScpóXmbpw dnt¸mÀ«pIfp-ïv. G-gm-bn-ct¯m-fw t]-À t\-¸m-fnð a-cn-s¨-óm-Wv I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. ]Xn\¿mbnct¯mfwt]À¡p ]cnt¡än-«p-ïv. kÀ-Æhpw \-ã-am-bn I®o-tcm-sS A-Ñ-s\bpw A-½-sbbpw hn-fn-¨p-I-c-bp-ó Ip-«n-IÄ A-\-h-[n-bm-Wv C-hnsS. \n-§-fp-sS Htcm ]uïpw Cu Ip-cp-óp-I-fp-sS I-®o-cmWv Xp-S-¡pI. A-¸oð A-h-km-\n-¸n-s¨-¦nepw C-\nbpw ^-ïv \ð-Im³ A-hk-cw Dïv. Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv hgntbm t\-cnt«m \n-§Ä-¡v ]-Ww \-ev-Imw. kw-`m-h-\ \ð-Ip-ó-hÀ Kn-^v-äv F-bn-Uv t_m-Iv-kv Iq-Sn Sn-Iv sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. F-¦nð am-{X-ta 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bn-Uv ss¢w sN-¿m³ km-[n-¡q. C-Xph-sc hnÀ-Pn³ a-Wn-bnð ]-Ww \ð-In-b-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§Ä hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïnð ¢n-Iv sN-bv-Xmð Im-Wmw. _m-¦v tÌ-äv-saâv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp.
Name: British Malayali Charity Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Nepal appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category