1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Hcp s]-ón ]en-i\ð-Im-sX aq-óp hÀ-jw I-Sw th-tWm? \-bm-ss¸-k _p-¡nw-Kv ^o-kv sIm-Sp-¡m-sX H-ó-hÀ-jw sIm-ïv I-Sw XoÀ-¡-tWm? Cu A-hk-cw ]m-gm-¡-cp-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-Sw Ib-dn hn-j-an-¨n-cn-¡p-ó- H-cp hm-b-\-¡m-c³ B-tWm \n§Ä? F-¦nð ]-eX-h-W R§Ä  ap-¼v F-gp-Xn-bn-«p-Å _m-e³-kv {Sm³-kv-^-dn-s\ Ip-dn-¨v th-Kw B-tem-Nn-¡p-I. s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-S-§Ä ]-en-i-bnñm-sX am-äm-\p-Å G-ähpw an-I-¨ A-h-k-c-am-WnXv. C-t¸mÄ B-sW-¦nð {Sm³-kv-^À ^o-kv t]mepw Cñm-sX A-Xp sN-¿m³ A-h-k-c-apïv. C§-s\ amän-b ti-jw A-S-bv-¡m-\p-Å Xp-I Iq-«n-bmð \n-§-fp-sS s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-Sw s]-s«-óv A-{]-Xy-£-am-Ipw. ^o-tkm-Sp-Iq-Snb aq-óp hÀj-s¯ Uoepw ^o-kv Cñm-sX H-ó-c hÀj-s¯ Uoepw C§-s\ X-c-s¸Smw F-ón-Xn-\p-Å h-gn-I-fmWv Cu te-J-\-¯nð ]-d-bp-ó-Xv.

C-¯-c-¯nð s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-S-§Ä- ]-en-i-bnñm-sX am-äm³ sa-¨-s¸-« A-hk-cw H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xn-ð hnÀ-Pn³ a-Wn-bm-Wv ap-¼-´n-bnð. _mÀ-ss¢-kv, sS-kvtIm F-ón-hbpw ]pXn-b Hm-^-dp-I-fp-am-bn cw-K-s¯-¯n-bn-«pïv. ]qPyw i-X-am-\w ]en-i \n-c-¡nð aq-óp hÀj-s¯ I-Sw {Sm³-kv-^À sN-¿p-ó-Xm-Wv hnÀ-Pn³ a-Wn-bpsS Hm-^À. A-tX-ka-bw sSkvtIm ]qPyw i-X-am-\w ]en-i \n-c-¡nð H-ó-c hÀj-s¯ I-Shpw hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-ópïv.

1. \n-e-hn-ep-Å ImÀ-Unð ]en-i C-f-hv- e-`n-¡m³ _m-e³-kv {Sm³-kv-^À sN-¿p-I: _m-e³-kv {Sm³-kv-^À sN¿p-I h-gn \n-§Ä-¡v ]pXn-b I-¼-\n-bnð ]pXn-b ImÀ-Uv e-`n-¡p-I-bm-Wv sN-¿p-óXv. C-t¸mÄ ^o-knñm-sX C-¯-c-¯nð _m-e³-kv {Sm³-kv-^-dn-\v A-hk-c-sam-cp-§p-óp-ïv F-ó-Xm-Wv {]-[m-\-Im-cyw. Ip-d-ª ]en-i \n-c-¡nð Iq-Sp-Xð Xp-I A-\p-h-Zn-¨p- In-«p-I-sb-ó-Xn-\mð \n-§Ä-¡v C-¯-c-¯nð I-Sw ho-«p-Ibpw sN-¿mw. 

2. _m-e³-kv {Sm³-kv-^-dn-\v ]qPyw i-X-am-\w ]en-i \n-c-¡v: hnÀ-Pn³ a-Wn ImÀ-Uv tlmÄ-tU-gv-kn-\v A-h-cp-sS I-S-§Ä ]qPyw i-X-am-\w ]en-i \n-c-¡nð aq-óp hÀ-j-s¯-¡v I-S-§Ä e-`n-¡pw. _mÀ-s¢bvkv ImÀUpw G-Xm-ïv C-tX X-c-¯n-ep-Å Hm-^-dm-Wv \ð-Ip-óXv. hnÀ-Pn³ aWn 2.99 i-X-am-\w ^o C-Sm-¡p-sa-¦nepw F-Sp-¡p-ó Xp-I-bv-¡v ]en-i Cu-Sm-¡p-ónñ F-ó-Xm-Wv sa-¨w. sSkvtIm H-ó-c hÀj-s¯ I-S-am-Wv ]en-i Cñm-sX A-\p-h-Zn-¡p-I. \nÝn-X Im-em-h-[nbm-b H-ó-c hÀ-j-¯n-\p-Ånð ]-Ww AS-¨p XoÀ-¡p-I-bm-sW-¦nð C-Xn-\v bm-sXm-cp-hn-[-¯n-ep-Å ^o-kpw \ð-tI-ïn h-cn-I-bp-anñ.

3. \n-§-fp-sS Un-am³-Up-IÄ Aw-Ko-I-cn-¡p-ó I¼-\n I-sï-¯p-I: \n-§-fp-sS s{I-Un-äv ln-Ì-dn Aw-Ko-I-cn-¡p-ó I-¼-\n-bn-te-¡p th-Ww ]p-Xp-Xm-bn At]-£ \ð-Im³. A-Xn-\mð \nÝn-X k-a-b-¯n-\p-Ånð `m-hn-bnð G-sd {]-tbm-P-\-s¸-Sp-ó X-c-¯nð th-Ww _m-¦v sX-c-sª-Sp-¡m³.

4. Hm-hÀ-{Um-^v-äp-Ifpw ]qPyw i-X-am-\-¯n-te-¡v am-ämw: s{I-Un-ä-v ImÀ-Up-I-sf-¡mÄ Fñm-¯-c-¯nepw sa-¨-s¸«-Xv sU-_n-äv ImÀ-Up-IÄ X-só-bmWv. C-Xnð Hm-hÀ-{Um-^v-äp-Ifpw e-`y-am-Wv F-ó-Xm-Wv a-säm-cp {]-[m-\-Im-cyw. A-ev-]w ]en-i \nc-¡v Iq-Sn-bmepw th-ï k-ab¯v Hm-hÀ-{Um-^v-äv In-«p-ó-Xm-Wv {]-[m\w. an-¡-hcpw ]qPyw i-X-am-\-¯nð Hm-hÀ-{Um-^v-äv am-äm³ A-\p-h-Zn-¡p-I-bnñ. F-ómð G-Xm\pw Nn-e I-¼-\n-IÄ C-Xn-\v ku-Icyw sN-bv-Xp X-cp-óp-ïv. hnÀ-Pn³ aWn, Fw-_nF³-F F-ón-h-bm-Wv C-¯-c-¯nð Hm-hÀ-{Um-^v-äp-IÄ {Sm³-kv-^À sN-¿m³ k-lm-b-I-am-Ip-ó-Xv. Fw-_nF³F 1.94 i-X-am-\w ^o-kv Np-a-¯p-sa-¦n-epw 32 am-k-t¯-¡v ]qPyw i-X-am-\-¯nð s{I-Un-äv ImÀ-Unð \nópw _m-e³-kv {Sm³-kv-^À \-S-¯m-\pw 24 am-k-t¯-¡v a-Wn {Sm³-kv-^À \-S-¯m\pw C-hÀ ku-Icyw sN-bv-Xp X-cpw.

hnÀ-Pn³ aWn 2.99 i-X-am-\w ^o-kv B-Wv C-¡m-cy-¯nð Cu-Sm-¡p-óXv. F-ómð c-ïn-\pw aq-óp-hÀ-j-t¯-¡v ]q-Pyw i-X-am-\w B-Wv ^okv Cu-Sm-¡p-óXv. F-ómð \nÝn-X k-a-b-]-cn-[n-¡p-Ånð X-só I-S-§Ä XoÀ-¡-Ww. A-sñ-¦nð ]en-i Iq-Sp-Xð \ð-tI-ïn h-cp-saó-Xv a-d-t¡ï.

5. Xn-cn-¨-S-hn-\p-Å Im-emh-[n I-W-¡m-¡p-I. ZoÀ-LIm-e Xn-cn-¨-S-hn-\v Ip-d-ª \n-c-¡v sX-c-sª-Sp-¡p-I: I-S-§Ä s]-s«-óv Xn-cn-¨-S-bv-¡m³ km-[n-¡p-óp-sh-¦nð ]qPyw i-X-am-\w Uo-ep-I-Ä sX-c-sª-Sp-¡mw. F-ómð s]-s«-óv Xn-cn-¨-S-bv-¡m³ km-[n-¡m-¯ I-S-§-fm-sW-¦nð Hmtcm am-khpw A-S-bv-¡m³ km-[n-¡p-ó Xp-I-sb-¡p-dn-¨v [m-c-W-th-Ww. C-Xn-\v Xm-c-X-tay-\ \nc-¡v Ip-d-ª Uo-ep-IÄ F-Sp-¡m³ {i-an-¡p-I. tem-bv-Uv-kv ¹m-än-\w B-Zy-s¯ 90 Zn-h-k-¯nð ^o-kv Cñm-sX I-Sw X-cpw. C-hÀ¡v 6.4 i-X-am-\w B-Wv ]en-i \n-c-¡v. 90 Zn-h-k-¯n-\p ti-jw aq-óp i-X-am-\w \n-c-¡nð ]en-i Cu-Sm-¡pw.

6. I-S-§Ä {Sm³-kv-^À sN-¿m³ km-[n-¡p-ó sa-¨-s¸-« ]qPyw Uo-ep-IÄ:
k-Xm-ïÀ: 15 am-k-t¯-¡m-Wv _m-e³-kv {Sm³-kv-^À ^o Cñm-sXbpw ]qPyw i-X-am-\-¯nepw Uoð \ð-Ip-ó-Xv. A-tX-k-a-bw 23 am-k-t¯-¡p-Å I-S-am-sW-¦nð c-ïp i-X-am-\w {Sm³-kv-^À ^obpw ]qPyw i-X-am-\w ]-en-i-\n-c-¡p-am-Wv k-Xm-ï-dnsâ Cu Uoð. 24 ]u-ïv hmÀjn-I ^o-km-bn \ð-tI-ïn h-cpw.
hnÀ-Pn³ aWn: {Sm³-kv-^À ^o c-ïp i-X-am-\-am-sW-¦n-epw 18 am-k-t¯-¡v ]qPyw i-X-am-\w B-Wv ]en-i \nc¡v

_me³kv {Sm³kv^dn\pÅ kphÀW\nba§Ä

Ipdª {Sm³kv^À ^okpÅ _me³kv ImÀUv sXcsªSp¡pIbmWv BZyw sNt¿ïXv. \n§Ä Xncn¨Shn\v sXcsªSp¡pó Ime¯n\nSbnð ISw ho«m³ ]cym]vXamb Hcp _UvPäv skäv sN¿pIbmWv ]nóoSv sNt¿ïXv. \n§Ä¡v AXv kab]cn[n¡pÅnð sN¿m³ km[n¡pónsñ¦nð \n§Ä ]eni sImSp¡m³ XpS§póXn\v ap¼v {]kvXpX ISw hoïpw jn^väv sN¿Ww. {]kvXpX ImÀUv km[mcWbmbn Ipdª \nc¡nepÅXsñ¦nð C¯cw ImÀUpIÄ¡v apIfnð sNehv sN¿cpXv. \n§Ä ISw ho«ms\mcp§pt¼mÄ ]pXnb ISsaSp¡epIÄ Hcn¡epw klmbIamInsñóv a\Ênem¡Ww. amkw ASbv¡m\pff an\naw XpIsb¦nepw ASbv¡m³ {ian¡pI. Csñ¦nð \n§Ä¡v ]qPyw iXam\w tdäv \ãs¸Spw. C¯cw ImÀUpIÄ D]tbmKn¨v ]Ww ]n³hen¡pIbpw sN¿cpXv. A§s\ sNbvXmð \n§Ä ASbv-t¡ïpó ]eni hÀ[n¡pw. sU_väv jn^vänwKv F§s\ {]hÀ¯n¡pópshóv a\Ênem¡m³ _me³kv {Sm³kv^À ssKUv hmbn¡póXv DNnXambncn¡pw.

7. hen-b s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-S-§Ä XoÀ-¡m³ a-äp k-¼m-Zy-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I: hen-b s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-S-§Ä D-sï-¦nð A-Xv a-tä-sX-¦nepw k-¼mZyw D-]-tbm-Kn-¨v XoÀ-¡m-\m-Wv BZyw {i-an-t¡-ïXv. Im-cWw, B-bn-cw ]u-ïv s{I-Un-äv ImÀ-Uv I-Shpw B-bn-cw ]u-ïv tk-hnw-Kpw H-cmÄ-¡v D-sï-óv I-cp-Xp-I. tk-hnw-Kn-\v hÀ-jw 11 ]u-ïv am-{X-ta em-`w X-cp-ópÅq. A-tX-ka-bw ImÀ-Un-ep-Å I-Sw hÀ-jw 180 ]u-ïv \n-§-fnð \n-óv CuSm-¡pw. C-¯-c-¯nð ImÀ-Uv I-Sw XoÀ-¡p-I-bm-sW-¦nð \n-§Ä-¡v 169 ]u-ïv em-`-ap-ïm-¡m³ km-[n-¡pw.

8. do-t]-bv-saân-\v km-[n-¡p-ón-sñ-¦nð tem¬ F-Sp-¡p-I: Xn-cn-¨-S-hn-\v h-gn-bn-ñm-sX hn-j-an-¡p-I-bm-sW-¦nð t\m¬ tamÀ-«v-tK-Pv, t\m¬- kv-äpUâv tem-Wp-IÄ F-Sp-¡p-I. Iq-SmsX  Citizens Advice, StepChange, National Debtline Xp-S§n-b Øm-]-\-§-fnð \n-óv C-Xp-kw-_-Ôn-¨ kuP-\y D-]-tZ-i-§Ä e-`y-amWv. Xo-sc K-Xn-bn-ñm-¯-hÀ-¡v C-h-cp-sS tk-h-\hpw {]-tbm-P-\-s¸-Sp-¯mw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category