1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

a-WÀ-Im-Sv X-e-¸m-Sn-bnð 35 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-WÀ-Im-Sv X-e-¸m-Sn F-kvFwC tIm-tf-Pn-\v k-ao-]w sa-bn³ tdm-Unð G-I-tZ-iw 35 skân-\-Sp-¯v Ø-ew hn-ev-]-\-bv¡v. ho-Sv, ^v-em-ä,  tjm-¸v F-ón-h ]-Wn-bp-ó-Xn-\v A\p-tbm-Pyam-b Øew. G-I-tZ-iw 2 In-tem-ao-ä-dn-\p-Å-nð kv-IqÄ, tIm-tf-Pv, tlm-kv-]n-äð, B-cm-[-\m-e-b-§Ä F-ón-hbpw e-`y-am-Wv. Xm-ev-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI.
 
tdm-_n (bp-sI ) 00447828203816
A-cp¬ (tIc-f, tIm«-bw) 00918590886658

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category