1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

1000 ]u-ïv \-evIn t\mÀ-hn-¨p-ImÀ; t\¸m-fns\ k-lm-bn-¡m³ {_n-«n-jv a-e-bm-fn- kam-l-cn¨ 11500 ]u-ïn-sâ sN-¡v ssI-am-dn

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

am-ô-ÌÀ: {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ t\-¸mÄ Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n ssI-amdn. t\-¸m-fn-se \yq-h-t¡m«v Pnñ-bn-se ka-cn {Km-a-¯n-se ho-Sp-IÄ-¡v ta-ðIq-c \nÀ-an-¡m-\m-bn A-hn-sS {]-hÀ-¯n-¡p-ó a-e-bm-fn ssh-Zn-I\m-b ^m km-\n-¡m-Wv XpI ssI-am-dn-bXv. Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡n-S-bnð A-Xym-h-iy-am-bn c-ïv Zn-h-k-s¯ tI-c-f k-µÀ-i-\-¯n-\m-bn F¯nb ssh-ZnI-sâ I-¿nð Có-se I-®q-cnð sh-¨v sN-¡v ssI-am-dp-I-bm-bn-cpóp. H-fn-¼y³ t_m-_n A-tem-jy-km-Wv ^m. km-\n-¡v {_n-«n-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ti-J-cn-¨v 11500 ]u-ïn-sâ sN-¡v ssI-am-dn-b-Xv.

BZyw k-am-l-cn-¨-Xv 8000 ]u-ïm-bn-cpóp. F-ómð k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó {Km-a-¯n-sâ t]-cv hy-à-am-¡p-I-bpw k-lm-bw t\-cn-«v F-¯n-¡pó-Xv F§-s\ F-óv dn-t¸mÀ-«v sN-¿p-Ibpw sN-b-vXtXm-sS 1500ð A-[n-Iw ]u-ïv Iq-Sn F-¯n tNÀóp. C-Xn-\n-S-bnð ^m. km-\n-sb {_n-«n-jv a-e-b-fn-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n Xó t\mÀ-hn-¨v hm-b-\-¡m-c\m-b _n-tPmjpw kp-lr-¯p-¡fpw tNÀ-óv 1000 ]u-ïv Iq-Sn ti-J-cn-¨-tXm-sS-bm-Wv \-ev-Ip-ó Xp-I 11,500 ]u-ïm-bn D-bÀ-óXv. C-Xv G-Xm-ïv 11 e-£w C-´y³ cq-]-bmWv. t\-¸m-fn-se ]-W-am-Ip-t¼mÄ G-Xm-ïv 19 e-£w cq-]-bmbn Cu Xp-I D-b-cpw. C-{Xbpw XpI B {Km-a-¯n-\v H-t«-sd B-izm-k-am-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo£.

c-ïp Zn-h-k-¯n\-Iw t\-¸m-fn-te-bv-¡v a-S-§p-ó ^m km-\n sN-¡v A-hn-sS X-só am-dn {Km-a-¯n-se {]-hÀ-¯-\-§Ä¡v hn-\n-tbm-Kn-¡pw. G-Xm\pw B-gv-N-IÄ-¡v ti-jw {_n-«n-jv a-e-bm-fn {]-Xn-\n-[n-IÄ X-só Ø-ew k-µÀ-in-¨ ]-Ww Ir-Xy-ambn hn-\n-tbm-Kn¨pthm F-ópd-¸v h-cp-¯pw. t\-¸mÄ k-µÀ-in-¨v Dd-¸v h-cp-¯p-ó-Xn-\m-bn {_n-«n-jv a-e-bm-fn F-Un-äÀ jm-P³ kv-I-dn-bbpw Nm-cn-än {S-Ìn sI Un jmPntam-s\bpw Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv.

hm-b-\-¡mÀ ti-J-cn-¨ ]-Ww Ir-Xy-ambn AÀ-l-X-s¸-«-h-cp-sS I-¿nð F-¯m-\p-Å h-gn-IÄ tX-Sp-ó-Xn-\n-S-bnð hm-b-\-¡mÀ H-t«-sd \nÀ-t±-i-§Ä k-aÀ-¸n-¨n-cpóp. t\mÀ-hn-¨n-se _n-tPmjv F-ó a-e-bm-fn-bmWv kn-F-kv-Sn ssh-Zn-I\m-b ^m km-\n h-gn t\-cn-«v sIm-Sp-¡p-ó Imcyw \nÀ-t±-in-¨-Xv. ^m. km-\n A-hn-sS \-S-¯p-ó Zp-cn-Xm-izm-k {]-hÀ-¯-\-¯n-\v sNdnb tXm-Xnð F-¦n-epw ]n´p-W tX-Sn _n-tPm-jn-s\ _-Ô-s¸-«-t¸mÄ B-Wv _n-tPmjv {_n-«n-jv a-e-bm-fn-sb _-Ô-s¸-Sp-ó-Xv. Xp-SÀ-óm-Wv {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-¸o-en-s\ k-lm-bn-¡m³ _n-tPm-jn-sâ t\-Xr-Xz-¯nð kp-lr-¯p-¡Ä-¡n-S-bnð H-cp Im-s¼-bv³ \-S-¯n-bXv. _n-tPmjpw kw-Lhpw tNÀ-óvv 860 ]u-ïm-Wv ti-J-cn-¨Xv. A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-óv 1075 ]u-ïm-hp-I-bm-bn-cpóp.

A-¸oð t¢m-kv sN-bv-Xv I-gn-ªv A-¡u-ïn-te-bv-¡v B-fp-IÄ ]-Ww A-b-¡p-óp-ïvv. _n-tPm-jn-sâ ]-Ww \ðIn-b ti-jw h-ó 105 ]u-ïv C-tX Xp-SÀóv- Cu I-W-¡nð s]-Sp-¯n-«nñ. C-Xpw C\n h-cp-ó ]-Whpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð kq-£n-¡pw. P-\-dð ^-ïnð \nópw H-t«-sd A-¸o-ep-IÄ-¡m-bn ]-Ww D-]-tbm-Kn-¨n-«pïv. B-sI e-`n-¨ Xp-I-bnð \nópw hnÀ-Pn³ a-Wn-¡v \ð-tI-ï ^o-kv H-gn-¨m-Wv 11500 ]u-ïv ssI-am-dn-bXv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-bv-¡p e-`n-¨ Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 10453 ]u-ïm-Wv e-`n-¨n-cn-¡p-óXv. Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-bv-¡v t\-cn-«v 1645 ]u-ïpw. C-Xv c-ïpw tNÀ-¯ ti-jw hnÀ-Pn³ aWn I-½n-j³ H-gn-hm-¡n-bp-Å Xp-I-bm-Wv ssI-am-dn-bXv.

t\mÀ-hn-¨n-se sk-bn³-kv-s_-dn kq-¸À-amÀ-¡änð tPm-en sN¿p-ó _n-tPm-jv I-gnª 9 hÀ-j-am-bn bp-sIbnð Ip-Spw-_ k-ta-Xw Xm-a-kn-¡póp. bp-sI-bp-sS ]-e `m-K-§fnð \n-óp-Å X-sâ kp-lr-¯p-¡fm-b Pn-kv ]u-temkv, cm-Pp Nh-d, sd-bv-k¬ tPm¬, s_-ón tXm-akv, kp-t\m-Pv tP-¡ºv, km-_p aWn, kp-_mjv, jm-Pn tXm-akv, ^n-en-¸v tXm-akv, em-ep tPmkv, tPm-bn sX-t¡-¯-e F-ón-hcnð \n-óp-am-Wv Np-cp§n-b Znh-kw sIm-ïv ]-Ww ti-J-cn-¨v {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ hnÀPn³ a-Wn A-¡-uïnð \n-t£-]n-¨Xv. X-sâ ]T-\-Im-ew ap-Xð ^m. km-\n-sb A-Sp¯dnbpó _n-tPm-jv, A-¨³ C-t¸mÄ t\-¸mfnð \-S-¯n-hcp-ó {]-hÀ-¯-\-§-sf-¡p-dn-¨v hen-b a-Xn-¸mWv. ]T-\-Im-ew ap-Xð ]-Ww ti-J-cn-¨v a-äp-Åh-sc k-lm-bn¡p-ó kz-`m-hw km-\n A-¨-\p-ïm-bn-cp-ó-Xmbn _n-tPm-jv HmÀ-¡p-óp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN¿p-ó {]-hÀ-¯-\-§Ä¡pw _n-tPm-jv \-µn tc-J-s¸-Sp¯n.
 
ka-cn \n-hm-kn-IÄ C-t¸m-gpw ]«nWnbpw ]cnh«hpambn IgnbpIbm-Wv. `q-I-¼-¯nð ]-cn-t¡-ä-hÀ-¡v B-h-iy-¯n-\v Nn-InÕ t]mepw C-hn-sS e-`n-¡p-ónñ. kó² kwLmS\IÄ ]eXpw ]ebnS§fnepw klmbhpambn Dsï¦nepw Ct¸mgpw ka-cn DÄ-s¸« DÄ\mS³ {Kma§fnte¡v CXphscbpw F¯s¸«n«nñ.iàamb `qNe\¯nð kacn {Kma¯nse 90 iXam\w hoSpIfpw XIÀóp hoWp. A´nbpd§m³ CSanñ. `£Wtam IpSnshÅtam e`n¡pónñ. tNmfw Np«v `£n¨mWv Ct¸mÄ {KmahmknIÄ IgnbpóXv. hgnIÄ Fñmw XIÀóp KXmKXw Xmdpamdmbn InS¡póp. iàamb ag Znhkhpw XIÀ¯p s]¿pt¼mÄ Xe Nmbv¡m³ CSanñmsX {KmahmknIÄ s\t«m«w HmSpIbmWv. SmÀt¸mfn³ sImïv hen¨p sI«nb Xmð¡menI sjÍnemWv BfpIÄ Iq«w Iq«ambn Xmakn¡póXv. {KmahmknIÄ ]ecpw tcmK§fpsSbpw ]IÀ¨ hym[nIfpsSbpw ]n-Sn-bn-em-sWópw ^mZÀ km-\n ]-d-bpóp.

`q-I-¼-¯nð kÀ-ÆXpw X-IÀóv sImSnb ZpcnXw t]dpó Cu {Kma¯nð kÀ¡mÀ CXphsc 200 SmÀt¸mfn³ am{XamWv F¯n¨-Xv. C-Xv sSâp-IÄ sI-«n Xm-a-kn-¡p-I-bm-Wv {Km-a-hm-knIÄ. sImSn-b X-Wp-¸nð-\nópw a-g-bnð-\nópw c-£-t\-Sm-\m-bn ]p-X-t¸m, am-dm³ h-kv-{X-§tfm C-hÀ-¡nñ. Dähscbpw DSbhscbpw \ãs¸«v, Xe Nmbv¡m³ CSanñmsX ]«nWnbpw ]cnh«hpambn \nd I®pItfmsS hne]n-¡p-I-bmWv ka-cn {Kma \nhm-knIÄ. C-h-cp-sS ho-Sp-IÄ-¡v tað¡q-c \nÀ-an-¡m-\m-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS ]-Ww hn\n-tbm-Kn-¡pI.

IñpIÄ sImïv {KmahmknIÄ Xsó hoSv \nÀ-½n-¡pw. CXp sNdnb tXmXnð Bcw`n¨Xmbn ^m: km\n ]dbpóp. ]s£ tað¡qc \nÀ½n¡m³ joäv hm§phm³ BcpsSbpw I¿nð ]Wanñ. BbXn\mð joäv hm§n \ðInbmð BfpIsf sImïv \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä \S¯m-saómWv ^m: km-\n Nm-cn-än ^u-tïj-s\ A-dn-bn-¨Xv. 500 cq-] Hcp joän\v hne hcpw C¯c¯nepÅ 20 joäpIÄ F¦nepw Hcp hoSn\v Bhiyambn h-cpw. hm-b-\-¡mÀ \ð-Ipó ]-Ww D-]-tbm-Kn-¨m-Wv jo-äv hm-§p-ó-Xv.
 
t\-¸mÄ A-¸oð C-{X-tað hn-P-bn-¡m³ k-lm-bw sN-bv-X Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâ lrZ-bw \n-d-ª A-`n-\-µ-\-§fpw \-µnbpw tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category