1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

HmhÀ tÌ sNbvXmepw hnk-bn-ñmsX tPmensNbvXmepw {Inan-\ð Ipäw; ]nSn-bn-em-bmð P-bnepw \mSpI-S-¯epw: ISp¯ \S]SnIfp ambn ]pXnb Cant{Kj³ _nð

Britishmalayali
kz´wteJI³

Häbv¡v `qcn-]£w Bb-tXmsS {][m-\ APï-I-fnð Hóv IpSn-tb-ä-¡msc ]mTw ]Tn-¸n-¡p-I-bmWv Fóv hyà-am¡n sImïv cmÚn-bpsS BZy {]kw-K-¯nð Xsó ]pXnb Can-t{K-j³ _nð Ah-X-cn-¸n-¡m³ tSmdn kÀ¡mÀ Xocp-a-\n-¨p. CXp-h-sc-bpÅ Fñm \nb-a-§-sf-bpw IS¯n sh«p-ó{X ITn-\am-bn-cn¡pw ]pXnb _nð FómWv dnt¸mÀ«p-IÄ kqNn-¸n-¡p-ó-Xv. CXv kw-_Ôn¨ hnh-c-§Ä Cóv ]pd¯v hnt«-¡pw. A\[n-Ir-X-ambn tPmen sN¿p-ó-hsc \mSv IS-¯pI Fó km[m-cW kw`hw IqSp-Xð ITn-\am-¡p-I-bm-bn-cn¡pw {][m\ambpw sN¿p-I. hnk Imem-h[n Ignªv Xma-kn-¡p-óXpw IrXy-amb hÀ¡v hnk CñmsX tPmen sN¿p-óXpw {Inan\ð Ipä-am¡n amäpw. CtXmsS ]nSn-bn-em-Ip-ó-hsc \mSv IS¯pw ap³]v Pbn-enð AS-¡pw. Ch-cpsS _m¦nse ]Whpw ]nSn-s¨Sp-¡m³ tlmw Hm^o-kn\v A[nImcw \ð-Ipw.

A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v ]q-ÀW-ambpw X-S-bn-Sp-Ibpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN-¿p-ó F-ó {][m-\ e-£y-t¯m-sS X-bm-dm-¡n-bn-cn-¡p-ó C-an-t{K-j³ _nñnð BZyw \m-Sp-I-S-¯ð ]n-só A-¸oð F-ó \-bw Iq-Sp-Xð IÀ-¡-i-am-¡pw. hntZ-i {In-an-\ð Ip-ä-hm-fn-IÄ-¡p t\-sc am{Xw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó BZyw \m-Sp-I-S-¯ð ]n-só A-¸oð F-ó \-bw C-\n ap-Xð A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ-¡p t\-tc-bpw D-]-tbm-Kn-¡m-\m-Wv \o-¡w. \n-e-hnð A-¸o-en-\v A-t]-£n-¨n-«p-Å B-bn-c-¡-W-¡n-\v BÄ-¡msc Iq-Sn Cu kw-hn-[m-\-¯nð Io-gnð sIm-ïp-h-tó-¡p-sa-óm-Wv ]-d-b-s¸-Sp-óXv.

\m-Sp-I-S-¯ð t\-cn-Sp-ó {In-an-\ð Ip-ä-hm-fnI-sf km-ä-sse-äv {Sm-¡nw-Kv kw-hn-[m-\w D-]-tbm-Kn-¨v \n-co-£n-¡p-ó \-S-]-Sn-bm-Wv a-sämóv. A-\-[n-Ir-X-am-bn cm-Py-¯v sXm-gnð sN-¿p-ó-h-cp-sS _m-¦v A-¡u-ïp-IÄ \n-co-£n-¡m\pw _m-¦p-IÄ-¡v \nÀ-tZ-iw \ð-Ipw. A-\-[n-Ir-X-am-bn sXm-gnð sN-¿p-óh-sc I-sï-¯m³ C-Xp -k-lm-b-I-am-Ip-sa-óm-Wv kÀ-¡mÀ I-cp-Xp-ó-Xv.

sXm-gn-em-fn-I-fp-sS hn-km Im-emh-[n Xo-cpó-Xv \n-co-£n-¡m³ Øm-]-\-§-tfm-Sv B-h-iy-s¸-S-W-saópw tlmw Hm-^okn-t\m-Sv _nñnð \nÀ-tZ-iw \ð-Ipw. C-¯-c-¯nð hn-km Im-emh-[n XoÀ-ó-Xn-\p ti-jw sXm-gn-em-fnI-sf tPm-en-s¡-Sp-¡p-ó-Xnð \n-ópw Øm-]-\-§-sf ]n-´n-cn-¸n-¡p-I-bm-Wv C-Xp-h-gn e-£y-an-Sp-ó-Xv. Iq-Sm-sX hn-tZi-¯p am{Xw sXm-gnð ]-c-ky-§Ä \ð-Ip-ó-Xnð \nópw dn-{Iq-«v-saâv G-P³-knI-sf hn-e-¡p-Ibpw sN-¿pw. sXm-gnð cwK-s¯ Nqj-Ww X-S-bp-ó-Xn-\v ]pXn-sbm-cp te-_À amÀ¡-äv F³-t^m-gv-kv-saâv G-P³-kn-sb \n-b-an-¡p-Ibpw sN-¿p-sa-óv hy-à-am-¡n-bn-«p-ïv. 

cmPyw t\-cn-Sp-ó A-Sn-Øm-\-{]-iv-\-§fn-sem-óv Ip-Sn-tb-ä-am-sWópw A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-äw te-_À amÀ-¡-än-s\ X-IÀ-¡p-saópw th-X\-s¯ Ip-d-¨p-I-f-bp-sa-óp-am-Wv e-ï-\nð \-S¯n-b {]-kw-K-¯nð Im-a-dq¬ hy-à-am-¡n-bn-«p-ÅXv. C-an-t{Kj³, te-_À amÀ¡-äv \n-b-a-§-fnð ]-cn-jv-¡c-Ww \S-¯n kv-Inð-Uv ssa-{Kâv te-_À Un-am³-Uv Ip-d-bv-¡p-Ibpw A¬-kv-Inð-Uv hÀ-¡À-am-cp-sS Nqj-Ww \nÀ-¯m-em-¡p-I-bm-Wv Xp-S-¡-¯nð X-só sN-t¿-ï-sX-óp-am-Wv kÀ-¡mÀ hm-Zw.

A-\-[n-Ir-X-am-bp-Å Ip-Sn-tb-ä-¯n-\v X-S-bn-Sp-I am-{Xañ, bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ¡v B-\p-Iq-ey-§Ä \ð-IpóXv \n-b-{´n-¡m\pw tSm-dn kÀ-¡mÀ e-£y-an-Sp-ópïv. {_n-«-Wnð \m-ep hÀ-j-am-bn I-gn-bp-ó bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð \n-óp-Å-h-À-¡v B-\p-I-q-ey-§Ä \ð-Ipó-Xv d-±m-¡m\pw Im-a-dq¬ ]-²-Xn-bn-Sp-óp-ïv.

cm-Py-t¯-¡p-Å Ip-Sn-tb-äw hÀ-j-¯nð H-cp e-£-¯nð Xm-sg-bm¡n Np-cp-¡p-sa-óv 2010þð Im-a-dq¬ {]-Jym-]n-¨n-cp-óp-sh-¦nepw A-Xp \-S-¸m-¡m³ km-[n-¡m-¯-Xn-s\ Xp-SÀ-óv ]-e-`mK-¯p \nópw {]-[m-\-a-{´n-¡v hn-aÀ-i-\-§Ä Gð-t¡-ï-Xm-bn h-ón-«pïv. I-gn-ª hÀjw sk-]v-äw-_À h-sc- 298,000 B-bm-Wv C-an-t{K-j³ tXm-Xv D-bÀ-óXv. AXp-sIm-ïp X-só A-Sp-¯ A-ôp hÀ-jw X-sâ `-c-W kzm-X-{´yw D-]-tbm-Kn¨v F-´p-hn-e-sIm-Sp¯pw Ip-Sn-tb-ä-s¯ Im-a-dq¬ A-Xn-i-à-am-bn t\-cn-Sp-sa-óp X-só th-Ww I-cp-Xm³.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category